Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 534571-N-2019 z dnia 2019-04-07 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-07 22:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: niedziela 2019-04-07
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-30 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 534571-N-2019 z dnia 2019-04-07 r.
Szczegółowa informacja:

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.
Adres:
Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu targowiska „Mój Rynek” w Czarnej Dąbrówce na działce nr 2/4 oraz 2/7 obręb Czarna Dąbrówka. W ramach planowanej inwestycji projektuje się budowę budynku handlowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowę trzech wiat (pawilonów), wykonanie murów oporowych jako ścian strefy wystawowej planowanej zabudowy, budowę miejsc postojowych oraz wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 2/4 i 2/7 obręb Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka,przy ul. Słupskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) roboty przygotowawcze; 2) budowę budynku usługowego wraz z instalacjami; 3) budowę 3 wiat-pawilonów handlowych; 4) wykonanie placów utwardzonych; 5) budowę miejsc postojowych; 6) wykonanie murów oporowych i podwyższonej strefy wystawowej; 7) montaż ławek betonowych; 8) montaż koszy betonowych; 9) montaż stojaków na rowery; 10) zakup i montaż stołów targowych 11) wykonanie tablicy informacyjnej; 12) montaż lamp hybrydowo solarnych Zgodnie z założeniami na wskazanym terenie projektuje się zespół obiektów tworzących targowisko „Mój rynek” stanowiącego funkcję uzupełniającą do podstawowego przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespołu obiektów planuje się wykonanie: parterowego niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementów drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami wewnętrznymi, przekrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kącie nachylenia połaci dachowych 35°; budowę trzech wiat (pawilonów) każdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnętrznym słupów) o konstrukcji drewnianej przekryte dachami czterospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych 35°, wykonanie podwyższonej strefy wystawowej jako terenu utwardzonego ograniczonego ścianami oporowymi, wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

II.5) Główny kod CPV: 45213112-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45213141-3

45200000-9

45111200-0

45310000-3

45100000-8

45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że: - Posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, (art. 22c ust. 1 pkt 3) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o podobnym charakterze wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2)Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1) a)Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). b)Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c)W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.) 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Czarna Dąbrówka, BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 . 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena przedmiotu zamówienia

60,00

Okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy)

20,00

Warunki integracji społecznej – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8, który jest integralną częścią SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-07 22:30
Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-07 22:45
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.9.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”

 

Pełna treść SIWZ do pobrania w załączniku poniżej.

ROZDZIAŁ 1. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

reprezentowana przez

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643

fax. 59 8212644

NIP 842 -16-44-035, REGON 770979507

adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem sprawy : GPI.271.9.2019

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu targowiska „Mój Rynek” w Czarnej Dąbrówce na działce nr 2/4 oraz 2/7 obręb Czarna Dąbrówka. W ramach planowanej inwestycji projektuje się budowę budynku handlowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowę trzech wiat (pawilonów), wykonanie murów oporowych jako ścian strefy wystawowej planowanej zabudowy, budowę miejsc postojowych oraz wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 2/4 i 2/7 obręb Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, przy ul. Słupskiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) roboty przygotowawcze;

2) budowę budynku usługowego wraz z instalacjami;

3) budowę 3 wiat-pawilonów handlowych;

4) wykonanie placów utwardzonych;

5) budowę miejsc postojowych;

6) wykonanie murów oporowych i podwyższonej strefy wystawowej;

7) montaż ławek betonowych;

8) montaż koszy betonowych;

9) montaż stojaków na rowery;

10) zakup i montaż stołów targowych

11) wykonanie tablicy informacyjnej;

12) montaż lamp hybrydowo solarnych

Zgodnie z założeniami na wskazanym terenie projektuje się zespół obiektów tworzących targowisko „Mój rynek” stanowiącego funkcję uzupełniającą do podstawowego przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespołu obiektów planuje się wykonanie: parterowego niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementów drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami wewnętrznymi, przekrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kącie nachylenia połaci dachowych 35°; budowę trzech wiat (pawilonów) każdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnętrznym słupów) o konstrukcji drewnianej przekryte dachami czterospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych 35°, wykonanie podwyższonej strefy wystawowej jako terenu utwardzonego ograniczonego ścianami oporowymi, wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ,

3) przedmiar robót - stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ.

Uwaga:

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:

1) ustanowienie kierownika budowy,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich,

3) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania, a w szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

5) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

8) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,

16) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,

20) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

21) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nadmiar z urobku ziemi),

3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,

4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

3.7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV – 45213112-1

CPV - 45213141-3

CPV – 45200000-9

CPV – 45111200-0

CPV – 45310000-3

CPV – 45100000-8

CPV – 45231300-8

3.8. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:

Wymagany okres gwarancji wynosi:

- 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3.9. Wymagania dotyczące zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.): wznoszenie konstrukcji drewnianych oraz robót ogólnobudowlanych. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i wglądu do dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

a) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r.

§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że:

- Posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, (art. 22c ust. 1 pkt 3) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b).

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o podobnym charakterze wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1)

a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

5. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy)

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.

7. Warunek określony w § 5 ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

8. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

1) Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

2) Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa, w art. 24 ust. 5 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy)

13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13) (art. 22a ust. 2 ustawy)

14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy)

15. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (art. 22a ust. 5 ustawy)

16. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a ust. 6 ustawy)

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

§ 7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

§ 8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów :

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów (zał nr 6)– inne dokumenty ( § 6, pkt 3. 1 SIWZ);

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( § 6, pkt 3. 2 SIWZ).

§ 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Czarna Dąbrówka, BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 .

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA:

- Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

- Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Gminy Czarna Dąbrówka przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum.

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

UWAGA:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.

§ 12 Termin związania ofertą

1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie może na piśmie przedłużyć termin związania ofertą.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

§ 13. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. Oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zaleca się, aby wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w jedną całość.

7. Zaleca się, aby każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji (zał. nr 1)

10. Walutą rozliczeń finansowych jest PLN.

11. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ) (art. 25a ust.1 ustawy)

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11. (art. 25a ust.3 pkt 2 ustawy).

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (art. 25a ust.6 ustawy).

14. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności (art. 26 ust. 2 ustawy) tj.:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy).

15. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy składa się oddzielnie na spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki.

16. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu oświadczenia/dokumenty.

17. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

18. Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie.

19. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo, to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

20. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

21. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka oraz opisane:

Oferta na przetarg pn.:

„Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”

Nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2019 r. godz. 10:30

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, w pokoju nr 6 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Sala narad (piętro II). Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. (art. 86 ust. 5 ustawy)

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 ustawy) – wg załącznik nr 7 do SIWZ

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek, ale z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

§ 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagą.

Kryteria ocen oferty Wykonawcy

L.p.

Kryterium

Waga [%]

1

Cena przedmiotu zamówienia

60

2

Okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy)

20

3.

Warunki integracji społecznej – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlegać odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:

3.1 Cena oferty:

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

C.l.c

Cena brutto oferty z najniższą ceną

------------------------------------------------------

Cena brutto oferty badanej

x 60 pkt

C.l.c - liczba punktów w kryterium cena

3.2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.

Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi:

- o co najmniej 12 miesięcy otrzyma 10 pkt.;

- o co najmniej 24 miesiące otrzyma 20 pkt.

G.l.g – liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

Określenie okresu gwarancji jakości i rękojmi poniżej 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi to 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi, bądź zaoferuje wydłużenie tego terminu o okres krótszy niż 12 miesięcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalną ilość punktów w wysokości 20 pkt.

ROZDZIAŁ 4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

1. Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wzór oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi (załącznik nr 4 do SIWZ).

5. Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

6. Wzór Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ).

7. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ) – składane w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w § 12, ust. 3.

8. Projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

9. Projekt budowlany (załącznik nr 9 do SIWZ)

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ)

11. Przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ)

12. Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych (załącznik nr 12 do SIWZ)

13. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 13)

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-07 22:40
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-07 22:52
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść510.25kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty145.67kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 2 - oświadczenie (wykluczenie)141.51kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (spełnienie warunków)141.3kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 4 - oświadczenie (o niezaleganiu)139.9kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 5 - lista osób140.4kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 6 - lista robót139.79kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 7 - informacja139.09kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 8 - wzór umowy355.64kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 9 - Dokumentacja techniczna 31.6MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-08 15:54
 • Zał. nr 10 - STWiOR19.5MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-08 15:54
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót16.9MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-08 15:54
 • Zał. nr 12 - zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych405.5kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
 • Zał. nr 13 - oświadczenie o udostępnieniu niezbędnych zasobów137.28kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 22:50
Budowa targowiska Mój rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka - ZMIAN SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-29 17:38
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.9.2019
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Postępowanie nr GPI.271.9.2019 na "Budowa targowiska
Mój rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka"

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. "Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu z 3 lat na 5 lat dla spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej dla wykonania robót budowlanych?"

Zamawiający wskazuje, iż w SIWZ, omyłkowo Zamawiający wskazał 3 lata. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie
z poniższą zmianą treści SIWZ.

2. "Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej w przypadku wykazania przez Wykonawcę roboty budowlanej, obejmującej swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową budynków o konstrukcji dachowej drewnianej o wartości min. 750.000,00 złotych brutto? Byłaby to jedna z trzech wymaganych robót budowlanych."

Zamawiający wskazuje, iż wykonanie samej konstrukcji dachowej nie jest tożsame z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, w związku
z tym Zamawiający nie uzna wskazanej roboty budowlanej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje iż warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) zostaje zmieniony, zgodnie z niżej wskazaną zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

3. "Z uwagi na okres świąteczny, którego skutkiem są znaczne opóźnienia w spływaniu ofert cenowych od producentów i wykonawców na materiały i usługi związane z przedmiotowym zadaniem, mając na względzie opracowanie jak najbardziej rzetelnej wyceny, zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.05.2019 roku."

W odpowiedzi Zamawiający wskazuje, iż biorąc pod uwagę niżej wskazaną zmianę treści SIWZ, termin składania ofert ulega przedłużeniu.

Mając na względzie przedmiotowe wyjaśniania, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmianie ulegają zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym:

I. § 6 ust. 3 pkt. 1 "Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym zagospodarowania terenu o podobnym charakterze wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

który otrzymuje brzmienie:

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym zagospodarowania terenu o podobnym charakterze wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

II. § 13 ust. 23 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka oraz opisane: Oferta na przetarg pn.: „Budowa targowiska Mój Rynek
w miejscowości Czarna Dąbrówka” Nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2019 r. godz. 10:30

który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka oraz opisane: Oferta na przetarg pn.: „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka” Nie otwierać przed dniem 14 maja 2019 r. godz. 10:30

III. § 14 ust. 1 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, w pokoju nr 6 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

który otrzymuje brzmienie:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, w pokoju nr 6 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 maja 2019 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

IV. § 14 ust. 2 Oferty zostaną otwarte w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Sala narad (piętro II). Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

który otrzymuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w dniu 14 maja 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Sala narad (piętro II). Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ i powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-29 17:38
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ1.2MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-29 17:38
Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-16 07:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.9.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 14 maja 2019 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1 555 279,82 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp.j.

Wojciech Hilger, Michał Szulc

ul. Malczewskiego 2

86-300 Grudziądz

 

2 629 230,07

60+0

do dnia 31.10.2019 roku

Zgodnie z SIWZ

2.

Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz

Borzestowska Huta 89A

83-335 Borzestowo

 

1 887 142,76

60+24

do dnia 31.10.2019 roku

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane WALASZKOWSKI sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 11

83-307 Leszno

 

1 849 344,37

60+24

do dnia 31.10.2019 roku

Zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-16 07:28
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 07:28
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert180.62kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-16 07:29
Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-04 22:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.9.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka" zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Na realizację zamówienia wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca 1 849.344,37 złotych brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1.555.279,82 złotych brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-04 21:59
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 734623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 08:41

Stopka strony