Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 542897-N-2019 z dnia 2019-04-30 r. Ogłoszenie nr 540092053-N-2019 z dnia 13-05-2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-04-30 godz. 13:50 do środa 2019-05-15 godz. 12:00 piątek 2019-05-24 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-30 13:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-04-30
Data końca składania ofert: środa 2019-05-15 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 542897-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.
Szczegółowa informacja:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka: Dostawa w formie leasingu operacyjnego

(na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, krajowy numer identyfikacyjny 222069008, ul. Bytowska  10 , 77-116  Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8212014, 598212014, e-mail gok@czarnadabrowka.pl, gmina@czarnadabrowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gok.czarnadabrowka.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca itp
Adres:
GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: autobus turystyczny – nowy lub używany. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla rozwiązań wymaganych przez zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązanie, jest zobowiązany udowodnić, że oferuje przedmiot spełniający wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 34121000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66114000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa (powyżej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawypPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego wyżej dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda opisu sporządzonego według załącznika nr 1 -1 do SIWZ. Szczegółowy opis zamówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę) - załącznik nr 1-1 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy), - Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do SIWZ - Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łeba nr 88 9324 1018 0021 1187 2000 0010 z dopiskiem: "Wadium do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego, nr 1/2019” Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu. 4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 15.05.2019 r. do godz. 12:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu. Oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy p.z.p. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy : a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazania ich siedzib b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/ poręczenia d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy p.z.p.. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.8. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 – 46 ustawy p.z.p.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji 20,00
Okres gwarancji 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W/g załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-30 13:47
Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-30 14:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Numer sprawy: 1/2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu

nowego lub używanego autobusu turystycznego

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka

Beata Łozowska

Czarna Dąbrówka, dnia 30.04.2019 r.

Pełna treść SIWZ do pobrania w załączniku poniżej.

ROZDZIAŁ I

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

reprezentowane przez

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel/fax 59 8212014

NIP 842-177-09-75, REGON 222069008

e-mail: gok@czarnadabrowka.pl

strona internetowa zamawiającego: gok.czarnadabrowka.com.pl

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do niej.

 2. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p.

 3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) jest mowa o „ustawie p.z.p." należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt 1.

 4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „Zamawiającym" należy uważać, że dotyczy to Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka.

 5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „Wykonawcy" należy uważać, że dotyczy to podmiotu ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p..

 8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy p.z.p..

 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a- 91 e ustawy p.z.p.

 10. Zgodnie z art. 24 aa ustawy p.z.p. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.

 17. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: autobus turystyczny – nowy lub używany.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla rozwiązań wymaganych przez zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązanie, jest zobowiązany udowodnić, że oferuje przedmiot spełniający wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

34121000-1 – autobusy i autokary

66114000-2 – usługi leasingu finansowego

ROZDZIAŁ IV

Termin wykonania zamówienia

1. Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy-odbioru) przedmiotu leasingu do 21 dni od momentu podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego autobusu turystycznego.

2. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu i uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami.

3. Miejsce dostarczenia kompletnego przedmiotu leasingu : Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka.

ROZDZIAŁ V

Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda opisu sporządzonego według załącznika nr 1-1 do SIWZ.

4. Na podstawie art. 22 d ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Oferty wspólne:

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza).

5.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia wstępne składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz – wobec każdego z nich – brak podstaw wykluczenia

5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów:

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

6.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępniania określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy p.z.p.

6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

ROZDZIAŁ IX

Wymagania dotyczące Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :

a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310)

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Łeba nr 88 9324 1018 0021 1187 2000 0010 z dopiskiem:

"Wadium do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego , nr 1/2019

Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu.

4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 15.05.2019 r. do godz. 12:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu. Oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy p.z.p.

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy :

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazania ich siedzib

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

c) kwotę gwarancji/ poręczenia

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy p.z.p..

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9.8. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 – 46 ustawy p.z.p.

ROZDZIAŁ X

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.

ROZDZIAŁ XI

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania ogólne

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), zgodnie z wymaganiami ustawy i SIWZ. Wykonawca przedłoży jeden egzemplarz oferty.

c) Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty w postaci elektronicznej.

d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

e) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

f) W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były spięte, ponumerowane i parafowane.

g) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

i) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślić, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

2. Oferta powinna składać się z :

a) Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do SIWZ,

b) Szczegółowy opis zamówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę) – załącznik nr 1-1 do SIWZ

c) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ,

e) Pełnomocnictwa do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy),

f) Pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

g) Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4 do SIWZ

f) Dowód wniesienia wadium

3. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która

 1. będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,

 2. będzie zaadresowana na „Zamawiającego",

 3. będzie posiadać oznaczenie nazwy zadania - Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego, nr 1/2019

 4. poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

 5. WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego, nr 1/2019

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16.05.2019 r. godz.12:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

4.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy p.z.p. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

4.2.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

4.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm), które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winne być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

4.4. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa to zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

5. Zmiana lub wycofanie oferty

a) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE".

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia no wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy opatrzony pieczęcią.

b) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA".

Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

ROZDZIAŁ XII

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka (sekretariat),

Uwaga:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (a nie data jej wysłania przesyłką pocztowa czy kurierską).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2019 r., o godz. 12:00.

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania:

- niezwłocznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4. Otwarcie ofert nastąpi w dni 15.05.2019 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka (sekretariat)

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy p.z.p.

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-30 14:02
Załączniki:
 • Pełna treść SIWZ9MB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Wzór umowy leasingowej152.64kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy 120.98kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 1.1 - Wymagania zamawiającego114.05kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 2 - Oświadczenie wykonawcy #1103.83kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 3 - Oświadczenie wykonawcy #2118.67kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 4 - Zobowiązanie do przekazania zasobów91.9kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
 • Zał. 5 - Oświadczenie ws. przynależności grup kapitałowych98.5kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 14:07
Dostawę w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-14 20:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-05-24 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540092053-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542897-N-2019 Data: 2019-04-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Krajowy numer identyfikacyjny 222069008, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8212014, 598212014, e-mail gok@czarnadabrowka.pl, gmina@czarnadabrowka.pl, faks . Adres strony internetowej (url): http://gok.czarnadabrowka.com.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2. W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-15, godzina: 12:00 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-24, godzina: 12:00 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2. W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-14
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-14 20:22
Załączniki:
Dostawę w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-21 22:53
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 1/2019
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego” Nr sprawy 1/2019

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy załącznika w postaci tabeli opłat i prowizji, po wcześniejszym jego zaakceptowaniu przez strony.

2. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018 oraz I kwartał roku 2019

- informacji nt. ilości zatrudnionych osób.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż w ramach umowy o pracę zatrudnia 13 osób .

Zamawiający w załączeniu przekazuje bilanse za lata 2017, 2018 oraz 2019 (I kwartał).

3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wysokości opłaty wstępnej oraz wartości wykupu – w formularzu oferty wskazano obie wartości w wysokości 5% wartości pojazdu, natomiast w SIWZ, rozdział XVII wysokość 10%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż wysokość opłaty wstępnej wynosi 10 % wartości pojazdu. Zamawiający
w załączeniu przekazuje aktualny formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy we wskazanym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.

5. W zał. Nr 1 do SIWZP Zamawiający wskazał minimalne wymagania dot. przedmiotu postępowania, tzn., autobus turystyczny nowego lub używany nie starszy niż 2018 r., natomiast w §1 Umowy wskazuje, że oczekuje Sprzętu - rok produkcji nie starszy niż 2005 r., proszę o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż zamówienie dotyczy autobusu nowego lub używanego, jednak nie starszawego niż 2018 r. Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy we wskazanym zakresie.

6. W § 1 ust. 4 Umowy, Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że i Finansujący i dostawca będą właścicielami przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż kwestie współpracy między podmiotami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia publicznego, winny zostać uregulowane w umowie zawartej między Wykonawcami.

7. Zamawiający przewidział w §2 ust. 7 Umowy odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu. Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę . Proszę o stosowną korektę w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający również w tym zakresie dokonuje modyfikacji treści umowy.

8. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania oprocentowania zmiennego.

9. W §6 ust. 2 Umowy zakłada, że Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę istotnych postanowień umowy. Uprzejmie informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 7098 § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki wariant przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie SIWZ i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie.

10. W §7 Umowy Zamawiający opisał proces wykupu przedmiotu postępowania. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany warunków umowy poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających rozłożenie kwoty pozostałej do spłaty w formie rat.

11. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 20 % na 10%, z 0,5% na 0,05%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenie kar umownych.

12. Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu mownych w stosunku do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów dotyczących kar umownych.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów §9 ust. 2 Umowy. Przesłanki zapisów są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wskazanych zapisów umownych.

14. Zgodnie obowiązującymi przepisami zawierając umowę z jednostką samorządu terytorialnego, powinniśmy wskazać nazwę tej JST oraz dodatkowo podać dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z której działalnością bezpośrednio jest związane zaciągane zobowiązanie.

Umowa powinna zostać zatem podpisana przez:

Gmina Czarna Dąbrówka - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

NIP 842-16-44-035

Faktury VAT byłyby wystawiane na powyższe dane. Przy czym w nazwie nabywcy widocznej na fakturach możemy ewentualnie zrezygnować z doprecyzowania jednostki organizacyjnej i zostawić jedynie: „Gmina Czarna Dąbrówka”, gdyż nie mamy technicznej możliwości dodania pola odbiorcy. Dane odbiorcy możemy wprowadzić jedynie w adresie korespondencyjnym, poprzedzając je skrótem [ODB]:

[ODB] Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Ul. Bytowska 10

77-116 Czarna Dąbrówka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż uwaga Zapytującego jest niezgodna z obowiązującymi przepisami – GCKiB jest jednostką kultury posiadającą osobowość prawną (NIP 842-177-09-75)

15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd o pojemności silnika 2998 cz3 i mocy 132kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu o pojemności silnika 2998 cz3 i mocy 132kW.

16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd o ilości miejsc siedzących 29 + pilot + kierowca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu o ilości miejsc siedzących 29 + pilot + kierowca.

17. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „układ pneumatyczny” – poz. nr 22 w zał. nr 1-1 do SIWZ? Czy pojęcie odnosi się do zawieszenia tylnej osi czy może rodzaju konstrukcji układu hamulcowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „układ pneumatyczny” zawarte w poz. nr 22 w zał. nr 1-1 do SIWZ odnosi się do „zawieszenia tylnej osi pojazdu”.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-21 22:54
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ196.4kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 22:56
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty18.75kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 22:56
 • Zał. nr 2 - wzór umowy leasingowej188kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 22:56
 • Bilans zamawiającego2.8MB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 13:22
Dostawę w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-28 21:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: 1/2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego lub używanego autobusu turystycznego" zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

Do dnia 24.05.2019 roku do godziny 12:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta, co czyni koniecznym i uzasadnionym unieważnienie przedmiotowego postępowania.

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-28 21:05
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 893447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:43

Stopka strony