Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 543085-N-2019 z dnia 2019-04-30 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo- II postępowanie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-30 16:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-04-30
Data końca składania ofert: środa 2019-05-15 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 543085-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze

w miejscowości Unichowo- II postępowanie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska  5 , 77-116  Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert w formie elektronicznej
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo- II postępowanie”
Numer referencyjny: GPI.271.1.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo – lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 221/14, 32/1 oraz 100 obręb geodezyjny Unichowo, gm. Czarna Dąbrówka. Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2) przyłącze wodociągowe 3) oświetlenie zewnętrzne 4) nawierzchnie utwardzone 5) drewniana scena 6) magazyn na sprzęt wodny 7) boisko wielofunkcyjne 8) ognisko/palenisko 9) wyposażenie terenu 10) ogrodzenie 11) plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem 12) murki oporowe, kosze gabinowe 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ, 3) przedmiar robót - stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ. Uwaga: Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą. Obowiązki Wykonawcy: 1) ustanowienie kierownika budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich, 3) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania,a w szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót, 5) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, 6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, 8) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż, 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą, 12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego, 14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, 15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego, 16) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ, 20) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 21) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym: 1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy, 2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nadmiar z urobku ziemi), 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa, 4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową, 5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45500000-2
45112723-9
37000000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 400 000,00 zł brutto każda (czterysta tysięcy zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1) a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13) (art. 22a ust. 2 ustawy). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (art. 22a ust. 5 ustawy). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a ust. 6 ustawy) 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z póżn.zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 – pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 i pkt 6 stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -wg załącznik nr 7 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów (zał nr 6)– inne dokumenty – na potwierdzenie warunku określonego w § 6, pkt 3. 1 SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku określonego w (§ 6, pkt 3. 2 SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ) (art. 25a ust.1 ustawy) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11. (art. 25a ust.3 pkt 2 ustawy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (art. 25a ust.6 ustawy). Do oferty należy złożyć potwierdzenie zapłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Czarna Dąbrówka, BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 . W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności 1)wynagrodzenia ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b)odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono, Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR); 2)terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia zamówień dodatkowych, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, e) wystąpienia siły wyższej, f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w celu wykonania robót budowlanych, j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych (podstawowych); - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; 3)zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy, pkt. 2 stosuje się odpowiednio, 4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie; 5)podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6)osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego § 6 ust. 3 pkt 2 SIWZ oraz wymagania zgodnie z kryterium oceny ofert (kryterium doświadczenia) i uzyskać akceptację Zamawiającego; Warunki dokonania zmian umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie. 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące warunki: a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiany muszą nastąpić po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. (art.150 ust. 7 ustawy) 3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. (art.150 ust. 8 ustawy) 4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. (art.150 ust. 9) 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 00200019 2000 0060 „Zabezpieczenie - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo” Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 5 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego, tj. Gminę Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Gwarancja obowiązuje na okres od dnia zawarcia umowy do dnia upływu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, a gwarant zobowiązuje się do wypłaty w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub ujawnienia się w okresie rękojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-30 16:50
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie- II postępowanie - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-30 17:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.1.2.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. )

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie- II postępowanie”

Zatwierdził:

Jan Klasa – Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

Pełna treść SIWZ do pobrania w załączniku poniżej

ROZDZIAŁ 1. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI A

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

reprezentowana przez

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643

fax. 59 8212644

NIP 842 -16-44-035, REGON 770979507

adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem sprawy : GPI.271.1.2.2019

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo – lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 221/14, 32/1 oraz 100 obręb geodezyjny Unichowo, gm. Czarna Dąbrówka.

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) roboty przygotowawcze

2) przyłącze wodociągowe

3) oświetlenie zewnętrzne

4) nawierzchnie utwardzone

5) drewniana scena

6) magazyn na sprzęt wodny

7) boisko wielofunkcyjne

8) ognisko/palenisko

9) wyposażenie terenu

10) ogrodzenie

11) plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem

12) murki oporowe, kosze gabinowe

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ,

3) przedmiar robót - stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ.

Uwaga:

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:

1) ustanowienie kierownika budowy,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich,

3) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania, a w szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

5) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

8) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,

16) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,

20) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

21) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nadmiar z urobku ziemi),

3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,

4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r.

§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b).

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 400 000,00 zł brutto każda (czterysta tysięcy zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej.

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1)

a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

5. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy)

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 6 ust. 3 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.

7. Warunek określony w § 5 ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

8. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo, w trybie art. 24aa ustawy (procedura odwrócona)

1) Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

2) Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa, w art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy)

13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13) (art. 22a ust. 2 ustawy)

14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy)

15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a ust. 6 ustawy)

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

§ 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Czarna Dąbrówka, BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 .

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA:

- Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

- Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Gminy Czarna Dąbrówka przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

UWAGA:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.

§ 13. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. Oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zaleca się, aby wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w jedną całość.

7. Zaleca się, aby każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

10. Walutą rozliczeń finansowych jest PLN.

11. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ) (art. 25a ust.1 ustawy)

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11. (art. 25a ust.3 pkt 2 ustawy).

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (art. 25a ust.6 ustawy).

14. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności (art. 26 ust. 2 ustawy) tj.:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3) brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-8 ustawy).

15. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy składa się oddzielnie na spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki.

16. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu oświadczenia/dokumenty.

17. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

18. Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie.

19. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo, to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

20. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

21. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Czarna Dąbrówka reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka oraz opisane:

Oferta na przetarg pn.:

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo- II postępowanie”

Nie otwierać przed dniem 15 maja 2019 r. godz. 10:30

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, w pokoju nr 6 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 10:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Sala narad (piętro II). Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. (art. 86 ust. 5 ustawy)

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 ustawy) – wg załącznik nr 7 do SIWZ

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek, ale z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-30 17:00
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść513.67kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty323.9kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 2 - oświadczenie (wykluczenie)1.4MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (spełnienie warunków)355.29kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 4 - oświadczenie (o niezaleganiu)336.09kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 5 - wykaz osób479.98kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 6 - wykaz robót330.72kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 7 - informacja dot. grupy kapitałowej279.31kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 8 - wzór umowy399.69kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 12 - zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych137.12kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał. nr 13 - zobowiązanie innych podmiotów278.46kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 17:06
 • Zał.9 Projekt69.9MB
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 21:55
 • Zał. 107.4MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 22:21
 • Zał. 116MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-30 22:35
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie – II postępowanie - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-20 10:06
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.1.2.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie – II postępowanie”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 15 maja 2019 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 822 988,93 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz

Borzestowska Huta 89A

83-335 Borzestowo

 

1 038 374,14

72

do dnia 30.09.2019 roku

Zgodnie z SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane WALASZKOWSKI sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 11

83-307 Leszno

 

997 361,49

72

do dnia 30.09.2019 roku

Zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-20 10:08
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert191.73kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-20 10:09
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie- II postępowanie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-06 08:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.1.2.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie- II postępowanie”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane
WALASZKOWSKI Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 11
83-307 Leszno

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji - 30%

Kryterium III: Doświadczenie kierownika budowy - 10 %

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium

nr III

Punktacja łącznie

1.

Usługi

Ogólno-Budowlane

Andrzej Dzienisz

Borzestowska Huta 89 A

83-335 Borzestowo

57,63

30,00

10,00

97,63

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane

WALASZKOWSKI Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 11

83-307 Leszno

 

60,00

30,00

10,00

100,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 174.372,56 złotych brutto. Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-06 08:26
Załączniki:
 • Informaja o wyborze najlepszje oferty581.06kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-06 08:26
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 893437
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:43

Stopka strony