Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 544116-N-2019 z dnia 2019-05-06 r. Ogłoszenie nr 540086996-N-2019 z dnia 07-05-2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2019-05-06 godz. 20:00 do poniedziałek 2019-05-20 godz. 12:00 poniedziałek 2019-05-20 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-06 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-05-06
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-05-20 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 544116-N-2019 z dnia 2019-05-06 r.
Szczegółowa informacja:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka:
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): https:// www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77- 116 Czarna Dąbrowka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w szacowanej ilości 1 000 sztuk wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

II.5) Główny kod CPV: 44113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-05-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-06 19:54
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-06 20:50
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: L. dz. 1294/2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „Pzp”. Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy „Pzp”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): L. dz. 1294/2019

Zatwierdził:

Grzegorz Stencel – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

ul. Cicha 3

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821 40 20

e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych w na podstawie art.11 ust.8 ustawy „Pzp” – w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5

3.2. Dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w szacowanej ilości 1 000 sztuk wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

3.3 Płyty powinny być dostarczone w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą jezdną do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwity, zagęszczenie betonu). W przypadku dostarczenia płyt w inny sposób zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt dostawcy.

3.4. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- kod CPV: 44113000-5

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1 Sukcesywne dostawy wg potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

6. 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. ( Dz.U.09.206.1591 ) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a), b) SIWZ.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 roku poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zmianami),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 369),z łożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

a) dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych opisanych w pkt. 3.2 niniejszego SIWZ:

7.2 Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1., złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.3 Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zmianami).

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a) Grzegorz Stencel

- e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl;

- numer faxu: 59 82 14 020;

9.4. Godziny pracy Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), odpowiednio:

1) 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

9.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

10. Termin związania ofertą.

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.

10.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

11.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019”. Oznaczenie sprawy: L.dz. 1294/2019 Nie otwierać przed 20.05.2019 r. godz. 12:00

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019”. Oznaczenie sprawy: L.dz. 1294/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na ,,Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019’’ . Oznaczenie sprawy: L.dz. 1294/2019 . Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

11.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

11.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

11.19. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składając ofertę w niniejszym postępowaniu w ofercie należy załączyć:

• Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

• Oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu tj. w załączniku nr 3.

• W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w pkt 8.6 ppkt

• Niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby (lub osób) składającej ofertę(pełnomocnictwo).

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w pokoju „administracja” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 do dnia 20.05.2019r. do godziny 12:00

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 20.05.2019r. godz. 12:15.

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia

12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

12.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.

12.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

12.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie z zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-05-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-06 20:45
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść6.6MB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty277.37kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 2 - wzór umowy122.22kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (wykluczenie)242.46kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 4 - oświadczenie (spełniene warunków udziału)239.78kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 5 - oświadczenie w spr grup kapitałowych616.55kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 6 - wykaz dostaw387.07kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
 • Zał. nr 7 - wzór zobowiązania257.48kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-06 20:51
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-07 19:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-05-20 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540086996-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544116-N-2019
Data: 06/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha  3, 77-116  Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (url): https:/ www.bip.czarnadabrowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: pkt 21 SIWZ
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 6) Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw 7) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania
W ogłoszeniu powinno być: 6) Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania
 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-05-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-07 18:57
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ6.6MB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-07 19:46
 • Zał. nr 6 - wzór zobowiązania257.48kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-07 19:46
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-20 17:55
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Gospodarki Komunalnej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., podaje informację z otwarcie ofert, które odbyło się dnia 20 maj 2019 r. o godz. 1215.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100)

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

[zł brutto]

Okres gwarancji

1

Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

39 240,00

72 m-c

2

Drywa Sp. z o.o. Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice

46 780,00

60 m-c

3

Firma Usługowo- Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48

83-425 Dziemiany

41 820,00

72 m-c

4

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie , ul. Strażacka 6 83- 400 Kościerzyna

42 350,00

72 m-c

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-05-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-20 17:54
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert306.41kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-05-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-20 17:55
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-22 23:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, na:

„Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019”

ogłoszonym w dniu 07.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540086996-N-2019.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp zawiadamiamy o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego Wykonawcę:

Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

z wartością ogólną zamówienia: 39 240,00 zł oraz okresem gwarancji - 72 m-c

 1. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%).

3. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) i okres gwarancji (40%) oraz łączną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto w zł

 

Liczba punktów w kryterium– cena(max 60 pkt. zgodnie ze SIWZ)

Okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium– termin dostawy(max 40 pkt. - zgodnie ze SIWZ)

Suma punktów za poszczególne kryteria przy zastosowaniu wzoru (zgodnie SIWZ):

P= PC + PG

 1.  

Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4,

83-322 Stężyca

39 240,00 zł

60 pkt

72 m-c

40 pkt.

100 pkt

 1.  

Drywa Sp. z o.o.

Sosnowa Góra 139A,

83-340 Sierakowice

46 780,00 zł

50,33 pkt

60 m-c

33,33 pkt

88,66 pkt

 1.  

Firma Usługowo- Handlowa Marcin Czarnowski

ul. Wyzwolenia 48

83-425 Dziemiany

41 820,00 zł

56,30 pkt

72 m-c

40 pkt.

96,30 pkt

 1.  

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski

Kaliska Kościerskie ,

ul. Strażacka 6

83- 400 Kościerzyna

42 350,00 zł

55,59 pkt

72 m-c

40 pkt.

95,59 pkt

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-05-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-22 22:55
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-22 22:56
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 893461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:43

Stopka strony