Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.20.2019 GPI.271.20.2019 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-05-21 godz. 14:15 do środa 2019-05-29 godz. 12:00 poniedziałek 2019-06-03 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup wraz z dostawą szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-21 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-05-21
Data końca składania ofert: środa 2019-05-29 godz. 12:00
Oznaczenie: GPI.271.20.2019
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału 6.5 i 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

Zakup wraz z dostawą szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
tel. 59/821-26-43
faks. 59/821-26-44
e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli do szkoły w Rokitach prowadzonej przez Gminę Czarna Dąbrówka realizowanego w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole”.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Szafka z pojemnikami

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 39160000-1 - meble szkolne

 1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 2) do:

- Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity;

 1. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów czy sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności".
 2. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie transportu do placówek wymienionych w pkt. 3 (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem ponosi Wykonawca).
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia, który będzie nowy, nieużywany (bez cech używalności) i kompletny.
 4. Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny.

1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:

- cena – waga kryterium 100%,

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

- cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 90. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

3. Za najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P)

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowy” powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony formularz cenowy - zał. 3 do Zapytania.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „Oferta na zakup wraz z dostawą szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach” do dnia 29.05.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12:30 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

X. WYMOGI FORMALNE I WARUNKI UDZIAŁU:

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby lub podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr. 1). Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

4. Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiazania z Zamawiającym - wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5. W przypadku braku dołączenia pełnomocnictwa lub/i oświadczenia o powiązaniu z Zamawiającym wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;
 2. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
 3. wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
 4. wykonawcy, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

7. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. VIII zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

8. Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

9. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty) oraz zostanie umieszczona w w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

11. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1)ceny, na skutek:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,

b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części dostaw w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw niezrealizowanych;

- o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane.

2)przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w przypadku ich wycofania z dystrybucji i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę określoną w umowie, zgodnie z Formularzem ofertowym.

3)terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek: niemożliwych do przewidzenia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności dostawy i usługi nie mogły być wykonywane.

4) Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

12. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jeżeli realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym

XI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Beata Wolska tel. 59 82126 43, e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon: 59 82 12 643

Faks: 59 82 12 644

Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

§ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Marcin Jastrzębski, e-mail: marcinj@ntip.pl.

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/:

postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-21 14:15
Załączniki:
 • Treść zapytania ofertowego2.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 14:18
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty201.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 14:18
 • Zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia185kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 14:18
 • Zał. nr 3 - formularz cenowy229.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 14:18
 • Zał. nr 4 - wzór umowy70.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-21 14:18
Zakup i dostawę szafki do Szkoły Podstawowej w Rokitach - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-28 20:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-06-03 godz. 12:00
Oznaczenie: GPI.271.20.2019
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, informuje iż w zapytaniu ofertowym na „Zakup i dostawę szafki do Szkoły Podstawowej w Rokitach”, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do przedmiotowego zapytania ofertowe, Zamawiający omyłkowo wskazał 4 sztuki, a prawidłowa ilość to 1 szafka.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualny formularz cenowy.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym:

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „Oferta na zakup wraz z dostawą szafki do szkoły Podstawowej w Rokitach” do dnia 03.06.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 12:30 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsza zmiana stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-28 20:51
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia305.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-28 20:54
 • Zał. nr 3 - Formularz cenowy (PDF)283.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-28 20:54
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 21:40
 • Zał. nr 3 - Formularz cenowy (DOC)229kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-28 20:54
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 21:40
„Zakup i dostawa szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach" Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wymarzone przedszkole” - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-04 22:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.20.2019
Szczegółowa informacja:

Zakup i dostawa szafki dla Szkoły Podstawowej w Rokitach" Zamówienie realizowane
w ramach projektu „Wymarzone przedszkole”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46

93-428 Łódź
 

UZASADNIENIE

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty i otrzymały punktację zgodnie z poniższym:

Nr

oferty

Firma i adres Wykonawcy

Ocena przedmiotowa oferty

Przydzielona punktacja

Punktacja łączna

Cena oferty

(waga 100%)

 

1.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

niepodlegająca odrzuceniu

645,75 zł = 100,00 punktów

100,00

Wybrany Wykonawca otrzymał 100,00 punktów w ramach ustalonego kryterium „Cena”. Jego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega odrzuceniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-04 22:10
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty299.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-04 22:11
[drukuj]