Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 550844-N-2019 z dnia 2019-05-22 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka” - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-22 22:45
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.21.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:

„Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego , adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77 - 116 Czarna Dąbrówka

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia : 59 8-212-642

NIP: 842-16-44-035

Godziny pracy Zamawiającego:

- w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 16:00,

- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotamibudowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Czarna Dąbrówka.

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu targowiska „Mój Rynek” w Czarnej Dąbrówce na działce nr 2/4 oraz 2/7 obręb Czarna Dąbrówka. W ramach planowanej inwestycji projektuje się budowę budynku handlowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowę trzech wiat (pawilonów), wykonanie murów oporowych jako ścian strefy wystawowej planowanej zabudowy, budowę miejsc postojowych oraz wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 2/4 i 2/7 obręb Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, przy ul. Słupskiej.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

1) roboty przygotowawcze;

2) budowę budynku usługowego wraz z instalacjami;

3) budowę 3 wiat-pawilonów handlowych;

4) wykonanie placów utwardzonych;

5) budowę miejsc postojowych;

6) wykonanie murów oporowych i podwyższonej strefy wystawowej;

7) montaż ławek betonowych;

8) montaż koszy betonowych;

9) montaż stojaków na rowery;

10) zakup i montaż stołów targowych

11) wykonanie tablicy informacyjnej;

12) montaż lamp hybrydowo solarnyc

Zgodnie z założeniami na wskazanym terenie projektuje się zespół obiektów tworzących targowisko „Mój rynek” stanowiącego funkcję uzupełniającą do podstawowego przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespołu obiektów planuje się wykonanie: parterowego niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementów drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami wewnętrznymi, przykrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kącie nachylenia połaci dachowych 35°; budowę trzech wiat (pawilonów) każdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnętrznym słupów) o konstrukcji drewnianej przykryte dachami czterospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych 35°, wykonanie podwyższonej strefy wystawowej jako terenu utwardzonego ograniczonego ścianami oporowymi, wykonanie placów utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w inżynierii drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.2.Zakres usługi obejmuje m.in:

1) kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

3) kontrolę ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

4) kontrolę zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

5) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

6) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

8) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

9) potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu,

10) uczestniczenie w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

11) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

12) pobyt na placu budowy inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej( osoba wskazana w pkt. 8.2.3.1 :)co najmniej 1 raz w tygodniu przez co najmniej 3 godziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji i rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy, powyższy obowiązek dotyczy, także inspektorów innych branż (osób wskazanych w 8.2.3. 1- 8.2.3.4. ) , jeżeli zaistnienie taka konieczność z uwagi na realizowane roboty,

13) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót,

14) merytoryczny udział w przygotowywaniu wniosków o płatność, oraz wszelkich innych dokumentów i wyjaśnień związanych z otrzymanym dofinansowaniem,

15) Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego,

16) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody,

17) Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót,

18) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu,

19) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm . ), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy,

20) na etapie gwarancji i rękojmi do obowiązków Wykonawcy należy:

a) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

b) protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,

c) kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

d) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją i rękojmią.

Roboty budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę tych robót na terenie przy Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce, w którym znajduje się również punkt przedszkolny. Wobec powyższego na Wykonawcy ciąży nadzór nad zapewnieniem przez Wykonawcę robót budowlanych należytego zapewnienia bezpieczeństwa i swobody korzystania z istniejącego budynku.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia robót stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

 

6. Finansowanie zamówienia:

6.1.Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. Termin wykonania zadania:

7.1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego (przewidywany termin rozpoczęcia robót: nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 roku do dnia ostatecznego odbioru całości robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamówienia, przy czym ostateczne zakończenie robót budowalnych przewidziane jest w terminie do dnia 31.10.2019 r. oraz w terminie trwania gwarancji i rękojmi (przewidywany termin rękojmi – 60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych). Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie odbiór robót potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1.1 nie podlegają wykluczeniu;

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8.2.3. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

8.2 . Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:

8.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami

8.2.3.1 :osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej.

8.2.3.2 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej , posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży sanitarnej.

8.2.3.3. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej;

8. 2.3.4. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności branży robót drogowych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3- letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej;

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

8.3 .Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia .

8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.9 .Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.

8.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

8.10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

8.10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ.

8.11. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane .

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia następujące fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.498 ze zm.).

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

10.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

10.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 10.3 w zakresie odnośnie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio..

10.5 .W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.6 .Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

10.7 .Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1. i 10.2. SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na zasadach wskazanych w pkt. 11.6. SIWZ.

10.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.2. SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 11.6. SIWZ.

 

16. Opis sposobu przygotowania ofert:

18.1 .Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

18.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

18.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18.4 .Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.5 .Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

18.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

18.7 .Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

18.8 .Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

18.9 .Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki

18.10 .Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

8.11 .Na ofertę składają się następujące dokumenty:

18.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

18.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

18.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

18.11.4. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ;

18.11.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

18.11.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy;

18.11.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

18.2 .Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

18.3 .Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.4. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

18.4.1.Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. „ Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”. Nie otwierać do dnia 31.05.2019 roku, do godziny 10:30”

18.4.2.Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

18.4.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18.5 .W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18.6 .W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

18.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

19.1 .Ofertę należy złożyć w Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 76-116 Czarna Dąbrówka nie później niż do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10:00, w Sekretariacie (pokój nr 6)

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2019 roku o godzinie 10:30w siedzibie Zamawiającego, tj. w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5, sala narad (II piętro)

19.3. Otwarcie ofert jest jawne.

19.4 .Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

19.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

19.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

19.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny:

20.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację całego przedmiotu zamówienia.

20.2 . Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

20.3. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a także podatek VAT.

20.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ).

20.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.6 .Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.

20.7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

20.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

21.1. Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

21.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

21.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert (dotyczy zadania nr 1 i 2):

21.3.1. cena – waga kryterium 60%,

21.3.2. pobyt na budowie – waga kryterium 20%,

21.3.3. doświadczenie – waga kryterium 20%.

21.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

21.4.1.cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia (zadania) usługi , obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 60

gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty;

21.4.2.pobyt na budowie (Pb) – ocenie zostanie poddana zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty ilość pobytów na budowie w tygodniu inspektora nadzoru branży określonej w pkt. 8.2.3.1 Przez pobyt na budowie Zamawiający rozumie obecność na budowie w dni powszednie - w godzinach i na zasadach określonych w 3.2. ppkt 12. Minimalna ilość pobytów została wskazana w pkt. 3.2. ppkt. 12 SIWZ i wynosi raz w tygodniu. Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

1) zaoferowanie minimalnej wymaganej ilości pobytów na budowie tj. 1 raz w tygodniu – 0,00 pkt;

2) zaoferowanie 2 pobytów na budowie w tygodniu – 5,00 pkt

3) Zaoferowanie 3 pobytów na budowie w tygodniu – 10,00 pkt

4) Zaoferowanie 4 i więcej pobytów na budowie w tygodniu 20,00 pkt.

Uwaga!

Wykonawca nie może zaoferować mniej niż jeden pobyt w tygodniu na budowie. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje mniejszą częstotliwość pobytów na budowie zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

21.4.3.doświadczenie (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno - budowlanej wskazanego do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 8.2.3.1. SIWZ, w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej.

Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

1) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę, budowę lub przebudowę obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej– 5,00 pkt

2) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum dwóch robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej– 10,00 pkt

3) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum trzech robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej– 15,00 pkt

4) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum czterech robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej– 20,00 pkt

Uwaga!

Osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno- budowlanej wskazana w Formularzu oferty oraz w Wykazie osób nie podlega zmianie ani uzupełnieniu na etapie postępowania przetargowego – w zakresie kryterium oceny ofert.

.

21.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + Pb + D

21.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

21.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

16. Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-22 22:45
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść420.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty166.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków162.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (wykluczenie)163.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 4 - wzór umowy241.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 5 - wykaz osób163.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
 • Zał. nr 6 - informacja dot. grupy kapitałowej161.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-22 22:50
[drukuj]