Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 546929-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach" - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-05-30
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-06-10 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 546929-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.
Szczegółowa informacja:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach"
Numer referencyjny: GPI.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w branżach: - sanitarnej i technologicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - elektrycznej nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w tym w szczególności: 1 reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 2 uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót; 3 przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; 4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 5. koordynacja robót poszczególnych branż; 6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 7. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 8. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; 9. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia; 10.z zastrzeżeniem pkt. 3.3.11 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności; 11 co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru stosownie do rodzaju wykonywanych robót, w godzinach 7.00-15.00 ustalonych indywidualnie przez Zamawiającego dopuszcza się przebywanie w innych godzinach, jednak łącznie nie mniej – 3 godziny w danym dniu; 12.przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 3.3.11 13. bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót; 14.organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w tygodniu przez Inspektora Branży Konstrukcyjnej Rady Budowy, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co tydzień, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy; 15.przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów na roboty zamienne, roboty dodatkowe, roboty uzupełniające, różnicowe, ofertowy itp. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy; 16 weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania; 17 kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 18 zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia; 19 przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru; 20 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego; 21. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji; 22. przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa dla wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi; 23 dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 24 sporządzenie protokołu (dowodu) OT przyjęcia środka trwałego do użytkowania; 25 zatwierdzanie wniosków materiałowych sporządzonych przez Wykonawcę robót 26 sporządzanie raportów z zaawansowania robót budowlanych w systemie comiesięcznym, 27 odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; 28 potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru końcowego; 29 realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 30 nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w umowie Wykonawcy robót; 31 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi wykonanych robót przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez wykonawcę wad i usterek; 32 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi; 33 wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót budowlanych. 34 Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do pomocy merytorycznej (zakres prawo budowalne) przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia – Budowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach: udział w pracach komisji przetargowej przy ocenie złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, sprawdzanie kosztorysów, oaz pisemna ocena zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a także merytoryczna pomoc przy udzielaniu wyjaśnień w odpowiedzi na zadane w trakcie postępowania pytań, złożonych przez oferentów. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71247000-1

71248000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca z zastrzeżeniem pkt. 2 i pkt. 4 zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy na roboty budowlane przez okres ich trwania, tj. do dnia 31.08.2020 roku. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem Wykonawca zobowiązany realizować przedmiot umowy do czasu zakończenia tych robót. 2.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia dla zakresu objętego pkt. 3.3.34. według potrzeb Zamawiającego i wykonać czynności żądane w terminie 3 dni od ich zlecenia. W zakresie nadzoru robót budowlanych w okresie od protokolarnego przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych, do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. 3.Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane do dnia 31.08.2020 roku z zastrzeżeniem, ze w/w termin jest planowanym, a Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi nadzoru budowlanego do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych. 4.Ponadto Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami 1. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków; 2. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży sanitarnej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300m3/d. 3. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków; 4. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności branży robót drogowych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej; Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Pobyt na budowie

20,00

Doświadczenie inspektora

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek: a) wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych o okres przedłużonego trwania robót, b) zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, c) konieczności zmian dokumentacji projektowej (robót nadzorowanych) oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy – bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego; 2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na roboty budowlane oraz wartości robót niewykonanych. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy; .3. osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej winien posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej w ofercie do pełnienia tej funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 21.4.3. SIWZ; 4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, – w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 13.3. SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrówka.pl 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9.Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 11.Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie; b.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-30 23:48
PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-30 23:55
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.22.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

 

Rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DOSTĘPNA W ZAŁĄCZENIKU PONIŻEJ

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego , adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77 - 116 Czarna Dąbrówka

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia : 59 8-212-642

NIP: 842-16-44-035

Godziny pracy Zamawiającego:

- w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 16:00,

- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w branżach:

- sanitarnej i technologicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- drogowej,

- elektrycznej

nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

3.2.Zakres robót budowlanych obejmuje :

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu dla obsługi oczyszczalni w miejscowości Podkomorzyce, działka nr 7/9 oraz 7/10 gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Podkomorzyce działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) O wydajności średniodobowej Q dśr = 600 m3 / d,

- średni godzinowy dopływ ścieków do oczyszczalni Qśrh = 25 m 3 / h

- maksymalny chwilowy dopływ ścieków do oczyszczalni Qdmax = 50m 3 /h

wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą.

W skład podstawowych obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków wchodzą:

- stacja zlewcza ścieków dowożonych (STZ),

- przepompownia ścieków dowożonych,

- zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków tzw. sitopiaskownik (SP),

- zbiornik retencyjno – uśredniający (ZRU),

- dwa reaktory biologiczne sekwencyjne (SBR) wraz z wyposażeniem technologicznym,

- komora tlenowa stabilizacji osadu,

- komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych i poboru prób (KP),

- stacja odwadniania i higienizacji osadu (SOiOH),

- budynek socjalno – techniczny.

W nowym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków, po przebudowie wykorzystane zostaną niżej opisane istniejące obiekty oczyszalni:

- pompownia wewnętrzna – wykorzystana jako przepompownia ścieków dowożonych ze stacji zlewnej na zintegrowane urządzenie sitopiaskownik zamontowane w budynku socjalno – technicznym,

- komora denitryfikacji wykorzystana jako zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych,

- komory istniejącej oczyszczalni ścieków typu ELA, przystosowane jako zbiorniki tlenowej stablizacji osadu,

- poletka osadowe – 8 szt, pozostawia się jako ewentualną rezerwę na składowanie osadu odwodnionego.

Obiekty przewidziane do likwidacji:

- istniejący budynek socjalny (kontenerowy),

- krata ręczna wraz z komorą rozdziału,

- stanowisko zlewne ścieków dowożonych,

- zagęszczacz osadu,

- przepompownia ścieków oczyszczonych.

Zamówienie obejmuje działanie oczyszczalni całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatyzacji z ciągłym pomiarem procesów technologicznych i zastosowaniem monitoringu i wizualizacji procesów technologicznych z przesyłem wiadomości tekstowych GSM/GPRS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków do służb eksploatacyjnych operatora – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.3. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w tym w szczególności:

3.3.1 reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego;

3.3.2 uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót;

3.3.3 przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;

3.3.4 . sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

3.3.5 . koordynacja robót poszczególnych branż;

3.3.6 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót;

3.3.7 . niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3.3.8. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;

3.3.9. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia;

3.3.10 .z zastrzeżeniem pkt. 3.3.11 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;

3.3.11 co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru stosownie do rodzaju wykonywanych robót, w godzinach 7.00-15.00 ustalonych indywidualnie przez Zamawiającego dopuszcza się przebywanie w innych godzinach, jednak łącznie nie mniej – 3 godziny w danym dniu;

3.3.12 .przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt . 3.3.11

3.3.13 . bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót;

3.3.14 .organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w tygodniu przez Inspektora Branży Konstrukcyjnej Rady Budowy, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad
w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co tydzień, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy;

3.3.15 .przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów na roboty zamienne, roboty dodatkowe, roboty uzupełniające, różnicowe, ofertowy itp. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy;

3.3.16 weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania;

3.3.17 kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;

3.3.18 zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia;

3.3.19 przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru;

3.3.20 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego;

3.3.21 . przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji;

3.3.22 . przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa dla wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;

3.3.23 dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3.3.24 sporządzenie protokołu (dowodu) OT przyjęcia środka trwałego do użytkowania;

3.3.25 zatwierdzanie wniosków materiałowych sporządzonych przez Wykonawcę robót

3.3.26 sporządzanie raportów z zaawansowania robót budowlanych w systemie comiesięcznym,

3.3.27 odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych;

3.3.28 potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru końcowego;

3.3.29 realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie;

3.3.30 nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w umowie Wykonawcy robót;

3.3.31 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi wykonanych robót przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez wykonawcę wad i usterek;

3.3.32 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi;

3.3.33 wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót budowlanych.

3.3.34 Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do pomocy merytorycznej (zakres prawo budowalne) przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia – Budowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach: udział w pracach komisji przetargowej przy ocenie złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, sprawdzanie kosztorysów, oaz pisemna ocena zgodności oferty
z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a także merytoryczna pomoc przy udzielaniu wyjaśnień w odpowiedzi na zadane w trakcie postępowania pytań, złożonych przez oferentów.

3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

3.5. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający.

3.6. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

3.7. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia robót stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

6. Finansowanie zamówienia:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Termin wykonania zadania:

7.1. Wykonawca z zastrzeżeniem pkt. 7.2 i pkt. 7.4 zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy na roboty budowlane przez okres ich trwania, tj. do dnia 31.08.2020 roku. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem Wykonawca zobowiązany realizować przedmiot umowy do czasu zakończenia tych robót.

7.2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia dla zakresu objętego pkt. 3.3.34. według potrzeb Zamawiającego i wykonać czynności żądane w terminie 3 dni od ich zlecenia.
W zakresie nadzoru robót budowlanych w okresie od protokolarnego przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych, do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

7.3. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane do dnia 31.08.2020 roku z zastrzeżeniem, ze w/w termin jest planowanym,
a wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi nadzoru budowlanego do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych.

7.4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8.2.3. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

8.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:

8.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami

8.2.3.1 : osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków;

8.2.3.2 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży sanitarnej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków
o przepustowości min. 300m3/d.

8.2.3.3. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków ;

8. 2.3.4. osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności branży robót drogowych,

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej.

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).

8.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.

8.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

8.10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

8.10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ.

8.11. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane .

16. Opis sposobu przygotowania ofert:

18.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

18.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

18.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

18.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

18.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

18.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

18.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

18.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

18.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

18.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

18.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

18.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

18.11.4. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ;

18.11.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

18.11.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy;

18.11.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

18.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

18.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

18.14.1. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach Nie otwierać do dnia 10.06.2019 roku, do godziny 10:30”

18.14.2. Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

18.14.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

18.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

19.1. Ofertę należy złożyć w Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 76-116 Czarna Dąbrówka nie później niż do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10:00, w Sekretariacie (pokój nr 6)

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5, sala narad (II piętro)

19.3. Otwarcie ofert jest jawne.

19.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

19.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

19.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

19.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

19.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny:

20.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację całego przedmiotu zamówienia.

20.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

20.3. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a także podatek VAT.

20.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ).

20.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

21.1. Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

21.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

21.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert (dotyczy zadania nr 1 i 2):

21.3.1. cena – waga kryterium 60%,

21.3.2. pobyt na budowie – waga kryterium 20%,

21.3.3. doświadczenie – waga kryterium 20%.

21.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

21.4.1.cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia (zadania) usługi , obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 60

gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty;

21.4.2.pobyt na budowie (Pb) – ocenie zostanie poddana zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty ilość pobytów na budowie w tygodniu inspektora nadzoru branży określonej w pkt. 8.2.3.1 Przez pobyt na budowie Zamawiający rozumie obecność na budowie w dni powszednie - w godzinach i na zasadach określonych w 3.3.12. Minimalna ilość pobytów została wskazana w pkt. 3.3.12. SIWZ i wynosi raz w tygodniu. Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

a) zaoferowanie minimalnej wymaganej ilości pobytów na budowie tj. 1 raz w tygodniu – 0,00 pkt;

b) zaoferowanie 2 pobytów na budowie w tygodniu – 5,00 pkt

c) Zaoferowanie 3 pobytów na budowie w tygodniu – 10,00 pkt

d) Zaoferowanie 4 i więcej pobytów na budowie w tygodniu 20,00 pkt.

Uwaga!

Wykonawca nie może zaoferować mniej niż jeden pobyt w tygodniu na budowie. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje mniejszą częstotliwość pobytów na budowie zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

21.4.1.doświadczenie (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie inspektora nadzoru robót branży sanitarnej wskazanego do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 8.2.3.2. SIWZ, w nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków.

Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

a) doświadczenie w nadzorowaniu minimum dwóch robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków – 5,00 pkt

b) doświadczenie w nadzorowaniu minimum trzech robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków – 10,00 pkt

c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum czterech robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków – 15,00 pkt

d) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum pięciu robót budowlanych obejmujących rozbudowę, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków – 20,00 pkt

Uwaga!

Osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót branży sanitarnej wskazana w Formularzu oferty oraz w Wykazie osób nie podlega zmianie ani uzupełnieniu na etapie postępowania przetargowego – w zakresie kryterium oceny ofert.

21.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + Pb + D

21.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

21.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-30 23:53
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 23:54
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść599.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty725.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków704.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (wykluczenie)707kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 4 - wzór umowy439kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 5 - wykaz osób383kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
 • Zał. nr 6 - informacja dot. grupy kapitałowej703.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-30 23:56
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. : "Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach" - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-12 22:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.22.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. : "Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach"

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

a) otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 10 czerwca 2019 r. o godz. 10:30;

b) środki przeznaczone na realizację zamówienia: 76.679,26 złotych brutto;

c) okres gwarancji - nie dotyczy;

d) warunki płatności - zgodnie z SIWZ;

e) termin realizacji - zgodnie z SIWZ;

f) do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość pobytów na budowie

Doświadczenie inspektora nadzoru

1.

Development Design Sp.z o.o.

ul. Kopernika 25/2

76-200 Słupsk

93.455,40 zł

2 pobyty

3 roboty

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "UNO"

Krzysztof Chwalisz

ul. Sianowska 28

75-643 Koszalin

67.650,00 zł

1 pobyt

5 robót

3.

PROMIS

Mirosław Łopato

ul. Jana Pawła II 7/3

77-100 Bytów

85.017,60 zł

4 pobyty

5 robót

4.

Biuro Obsługi Inwestora

ABOL s.c.

ul. Kochanowskiego 8-10

77-100 Bytów

118.080,00 zł

2 pobyty

5 robót

5.

Rejnowy Zarząd Inwestycji

Człuchów Sp. z o.o.

ul. Średnia 12

77-300 Człuchów

172.261,50 zł

4 pobyty

6 robót

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-12 22:41
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert537.66kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-12 22:42
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach"
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-24 07:29
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.22.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych , zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"UNO" Krzysztof Chwalisz
ul. Sianowska 28 

75-643 Koszalin

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Jego oferta otrzymała 80,00 punktów ww. kryterium oceny ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-23
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-24 07:31
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 22:17
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty496.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-24 07:32
[drukuj]