Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 551130-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Ogłoszenie nr 540135732-N-2019 z dnia 04-07-2019 r. Ogłoszenie nr 540150016-N-2019 z dnia 19-07-2019 r. Ogłoszenie nr 540156380-N-2019 z dnia 29-07-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od środa 2019-06-19 godz. 23:10 do środa 2019-07-10 godz. 10:00 środa 2019-07-24 godz. 10:00 środa 2019-07-31 godz. 10:00 piątek 2019-08-02 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-19 23:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-06-19
Data końca składania ofert: środa 2019-07-10 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 551130-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.
Szczegółowa informacja:

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Podkomorzyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach
Numer referencyjny: GPI.271.27.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Podkomorzyce w gminie Czarna Dąbrówka, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 7/9 i 7/10 obręb geodezyjny Podkomorzyce. Zamówienie realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00 Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie następujących obiektów kubaturowych: - przepompowni technologicznej ścieków dowożonych P-1, - stacji zlewczej ścieków dowożonych, - przepompowni ścieków P-2, - zbiornika retencyjno-uśredniający ścieków surowych, - komory elektrozasuw, - reaktora biologicznego SBR nr 1, - reaktora biologicznego SBR nr 2, - zbiornika ścieków oczyszczonych, - komory pomiarowej ścieków oczyszczonych KP, - komory tlenowej stabilizacji osadu nr 1, - komory tlenowej stabilizacji osadu nr 2, - budynku socjalno-technicznego, - silos na wapno (magazynu wapna), - komory zasuw KZ-1, - komory zasuw KZ-2, - komory pomiarowej zasuw i osadu, - komory zasuw KZ-3. Zamówienie przewiduje ponadto likwidację istniejących obiektów, w tym: - budynku socjalnego, - komory rozdziału, - pompowni ścieków oczyszczonych. Zamówienie przewiduje również wykonanie obiektów niekubaturowych (infrastruktury liniowej), w tym: - rurociągu ścieków surowych D=160 PE, - przyłącza wodociągowego, - rurociągu tłocznego ścieków dowożonych D=160 PE, - kolektora ścieków surowych D=225 PE, - rurociągu tłocznego ścieków surowych D=160 PE, - rurociągu ścieków oczyszczonych D=200 PE, - rurociągu osadu nadmiernego D=160 PE, - odciek z poletka osadu D=160 PVC-U, - rurociągu tłoczonego ścieków oczyszczonych D=160 PE, - rurociągu ścieków – osadów z czyszczenia zbiornika D=160 PVC-U, - rurociągu grawitacyjnego osadu zagęszczonego D=110 PE, - odcieku z poletek osadowych D=200 PVC-U (istniejących), - kanalizacji sanitarnej D=200 PVC-U, - kolektora wód nadosadowych D=200 PVC-U, - ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą wjazdową z napędem i furtką, - placu i drogi utwardzonej, - oświetlenie zewnętrznego oraz sieci kablowe. Przedsięwzięcie obejmuje również dostawę wyposażenia oczyszczalni w postaci wyposażenia bhp i ppoż. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie również do: 1. uzyskania w imieniu Zamawiającego od organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnych dokumentów zezwalających na użytkowanie przedmiotu umowy; 2. wykonania robót na podstawie sporządzonego projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 3. przeprowadzenia wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania; 4. zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej; 5. wykonania dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami; 6. wykonania rozruchu przedmiotu zamówienia; 7. przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń; 8. wykonania przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych zainstalowanych w ramach zamówienia urządzeń przez cały okres obowiązywania gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8,9 oraz 10 do SIWZ. Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy (poglądowy) w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający informuje, iż wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry i rozwiązania, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: 1. Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Utwardzanym placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; 3. Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywana normą, Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę przedmiotu umowy w terminie maksymalnym: 1. do 24 godzin, jeżeli wada dotyczy usterki przedmiotu zamówienia, 2. do 7 dni kalendarzowych jeżeli wada jest istotna. 3. przez usterkę w rozumieniu pkt. 1. należy rozumieć niezgodność przedmiotu zamówienia (umowy) z umową ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przedmiotu umowy, której skutkiem jest niesprawność oczyszczani ścieków lub jej części składowych, która nie jest istotna. Wada istotna to wada, która uniemożliwia, bądź znacząco utrudnia korzystanie z wadliwej rzeczy (przedmiotu zamówienia) w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Termin usunięcia usterki oraz wady stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca, realizując rozbudowę i modernizację oczyszczalni, powinien uwzględnić maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologii: kubatury istniejących obiektów technologicznych (aktualnie wykorzystywanych lub nie) z zachowaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych, mając równocześnie na uwadze fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych i modernizacyjnych istniejąca oczyszczalnia będzie eksploatowana. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty tymczasowe (np. tymczasowe rurociągi, obiekty, np. pompownie, kable zasilające i sterownicze, estakady, pomosty, itp.) konieczne dla utrzymania bieżącej eksploatacji oczyszczalni w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych, zbrojenia, betonowania, spawalniczych, montażowych budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych, elektrotechnicznych, robót drogowych, utwardzenia terenu, montażu instalacji i urządzeń, robót małej architektury oraz montażu przyłączy: energetycznych, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, także operatorów sprzętów budowlanych, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45200000-9

45211350-7

45223500-1

45231300-8

45251220-9

45252127-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) rozpoczęcie robót budowanych stanowiących przedmiot zamówienia: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. b) zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia: do dnia 31.07.2020 roku, c) wykonanie całości przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. wykonał: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie oczyszczani ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100), o przepustowości min. 300m3/d. (1 robota = 1 umowa) W przypadku wykazania kontraktu zawartego w walucie innej niż PLN, wartość umowy należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dnie; 2. wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: a) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków b) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży sanitarnej, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o 300m3/d. c) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży elektrycznej; d) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej; Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2.wykazu osób, o których mowa w pkt. 8.2.3.2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy; 7. dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 310) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: Rozbudowa i modernizacja oczyszczani ścieków w Podkomorzycach”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Termin usunięcia wady

5,00

Termin usunięcia usterki

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn - ponad 60 dni, w takim przypadku termin zostanie przesunięty o il ość dni ponad 60 dni trwania postępowania, b) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy, c) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, e) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych, f) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, g) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; 2. ceny, na skutek: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w załączniku nr 4 do SIWZ tj. wzorze umowy w § 9 ust. 25-32 załącznika nr 4 SIWZ wzór umowy , 3. osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego; 4. Odstąpienia przez Zamawiającego lub rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 24.5.5); 5. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów INTERCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z wad istotnych projektu; 6.zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrówka.pl 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9.Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 11.Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-19 23:13
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-19 23:40
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.23.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

Pełna treść SIWZ do pobrania w załącznikach poniżej

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77 – 116 Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5

Telefon/ fax: 59 821-26-43, 59 821-26-44

Adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

Adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek - piątek 7:00-15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późń. zmn.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP

2.3.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Podkomorzyce w gminie Czarna Dąbrówka, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 7/9 i 7/10 obręb geodezyjny Podkomorzyce. Zamówienie realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie następujących obiektów kubaturowych :

- przepompowni technologicznej ścieków dowożonych P-1,

- stacji zlewczej ścieków dowożonych,

- przepompowni ścieków P-2,

- zbiornika retencyjno-uśredniający ścieków surowych,

- komory elektrozasuw,

- reaktora biologicznego SBR nr 1,

- reaktora biologicznego SBR nr 2,

- zbiornika ścieków oczyszczonych,

- komory pomiarowej ścieków oczyszczonych KP,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 1,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 2,

- budynku socjalno-technicznego,

- silos na wapno (magazynu wapna),

- komory zasuw KZ-1,

- komory zasuw KZ-2,

- komory pomiarowej zasuw i osadu,

- komory zasuw KZ-3.

Zamówienie przewiduje ponadto likwidację istniejących obiektów, w tym:

- budynku socjalnego,

- komory rozdziału,

- pompowni ścieków oczyszczonych.

Zamówienie przewiduje również wykonanie obiektów niekubaturowych (infrastruktury liniowej), w tym:

- rurociągu ścieków surowych D=160 PE,

- przyłącza wodociągowego,

- rurociągu tłocznego ścieków dowożonych D=160 PE,

- kolektora ścieków surowych D=225 PE,

- rurociągu tłocznego ścieków surowych D=160 PE,

- rurociągu ścieków oczyszczonych D=200 PE,

- rurociągu osadu nadmiernego D=160 PE,

- odciek z poletka osadu D=160 PVC-U,

- rurociągu tłoczonego ścieków oczyszczonych D=160 PE,

- rurociągu ścieków – osadów z czyszczenia zbiornika D=160 PVC-U,

- rurociągu grawitacyjnego osadu zagęszczonego D=110 PE,

- odcieku z poletek osadowych D=200 PVC-U (istniejących) z wyłączeniem wykonanego odcinka kanalizacji od studni S6 do S7,

- kanalizacji sanitarnej D=200 PVC-U,

- kolektora wód nadosadowych D=200 PVC-U,

- ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą wjazdową z napędem i furtką,

- placu i drogi utwardzonej,

- oświetlenie zewnętrznego oraz sieci kablowe.

Przedsięwzięcie obejmuje również dostawę wyposażenia oczyszczalni w postaci wyposażenia bhp i ppoż.

3.2. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie również do:

3.2.1. uzyskania w imieniu Zamawiającego od organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnych dokumentów zezwalających na użytkowanie przedmiotu umowy;

3.2.2. wykonania robót na podstawie sporządzonego projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

3.2.3. przeprowadzenia wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania;

3.2.4. zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej;

3.2.5. wykonania dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami;

3.2.6. wykonania rozruchu przedmiotu zamówienia;

3.2.7. przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń;

3.2.8. wykonania przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych zainstalowanych w ramach zamówienia urządzeń przez cały okres obowiązywania gwarancji.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8,9 oraz 10 do SIWZ.

Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy (poglądowy) w stosunku do projektów
i specyfikacji technicznej i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z pkt. 20.2 SIWZ.

3.4. Zamawiający informuje, iż wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry i rozwiązania, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

1. Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia;

2. Utwardzanym placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów;

3. Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane.

3.5. Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywana normą,

Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

3.6 Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy . Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości.

Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

3.7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę przedmiotu umowy w terminie maksymalnym:

3.7.1. do 24 godzin, jeżeli wada dotyczy usterki przedmiotu zamówienia,

3.7.2. do 7 dni kalendarzowych jeżeli wada jest istotna.

3.7.3. przez usterkę w rozumieniu pkt. 3.7.1. należy rozumieć niezgodność przedmiotu zamówienia (umowy) z umową ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przedmiotu umowy, której skutkiem jest niesprawność oczyszczani ścieków lub jej części składowych, która nie jest istotna. Wada istotna to wada, która uniemożliwia, bądź znacząco utrudnia korzystanie z wadliwej rzeczy (przedmiotu zamówienia) w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.

3.7.4. termin usunięcia usterki oraz wady stanowi kryterium oceny ofert.

3.8.Wykonawca, realizując rozbudowę i modernizację oczyszczalni, powinien uwzględnić maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologii: kubatury istniejących obiektów technologicznych (aktualnie wykorzystywanych lub nie) z zachowaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych, mając równocześnie na uwadze fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych i modernizacyjnych istniejąca oczyszczalnia będzie eksploatowana.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty tymczasowe (np. tymczasowe rurociągi, obiekty, np. pompownie, kable zasilające i sterownicze, estakady, pomosty, itp.) konieczne dla utrzymania bieżącej eksploatacji oczyszczalni w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych.

3.9.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych, zbrojenia, betonowania, spawalniczych, montażowych budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych, elektrotechnicznych, robót drogowych, utwardzenia terenu, montażu instalacji i urządzeń, robót małej architektury oraz montażu przyłączy: energetycznych, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, także operatorów sprzętów budowlanych, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3.10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

3.11.Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45251220-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48151000-1 Komputerowy system sterujący

4. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa :

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

5.1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt 7 ustawy PZP,

6. Finansowanie zamówienia :

Zamówienie finansowane jest ze środków Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej,
w ramach dofinansowania projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków znajdującej się
w miejscowości Podkomorzyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka Wodno – Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

7.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) rozpoczęcie robót budowanych stanowiących przedmiot zamówienia: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

b) zakończenie robót budowalnych stanowiących przedmiot zamówienia: do dnia 31.07.2020 roku,

c) wykonanie całości przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku.

7.2. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8.2.3. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

8.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:

8.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków;

8.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

8.2.3.1. wykonał:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie oczyszczani ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100), o przepustowości min. 300m3/d.

(1 robota = 1 umowa)

W przypadku wykazania kontraktu zawartego w walucie innej niż PLN, wartość umowy należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dnie;

8.2.3.2. wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

a) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcjękierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków

b) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży sanitarnej, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o 300m3/d.

c) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży elektrycznej ;

d) osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej.

e) jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej;

f) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy)

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

10.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

10.1.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt . 8.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

10.1.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 8.2.3.2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

10.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

10.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się.

10.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

10.7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1. i 10.2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na zasadach wskazanych w pkt. 11.6. SIWZ.

10.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.2. SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 11.6. SIWZ

 

16.1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060
z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: Rozbudowa i modernizacja oczyszczani ścieków w Podkomorzycach”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

16.2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie.

16.3. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

16.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert , przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

16.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 16.9. SIWZ.

16.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

16.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

16.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 16.7. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

16.12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

16.12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

16.12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

16.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

18. Opis sposobu przygotowania ofert:

18.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

18.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

18.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

18.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

18.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

18.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

18.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

18.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

18.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

18.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

18.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

18.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

18.11.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

18.11.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ;

18.11.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;

18.11.7. dowód wniesienia wadium.

18.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

18.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

18.14.1. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 10.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

18.14.2. Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

18.14.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

18.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

19.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 10.07.2019 roku do godz. 10:00

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro)

19.3. Otwarcie ofert jest jawne.

19.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

19.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

19.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

19.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

19.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-19 23:29
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść696.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty670.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków376.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (wykluczenie)399.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 4 - wzór umowy578.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 5 - wykaz robót280.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 6 - wykaz osób286.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 7 - informacja dot. grupy kapitałowej395.77kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 8 - Dokumentacja techniczna84.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:40
 • Zał. nr 9 - STWIOR2.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
 • Zał. nr 10 - Przedmiar robót333.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-19 23:33
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-04 22:21
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2019-07-24 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540135732-N-2019 z dnia 04-07-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551130-N-2019 Data: 2019-06-19

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44. Adres strony internetowej (url): www.czarnadabrowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2. W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-10, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24 godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-04 22:25
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia286.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-04 22:26
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-04 22:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Podkomorzycach”

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na zadane pytania, co czyni koniecznym wydłużenie terminu składania ofert.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ, zgodnie z poniższym:

I.

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 10.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

który otrzymuje brzmienie:

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 24.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

II.

19.1. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 10.07.2019 roku do godz. 10:00

19.2. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro)

które otrzymują brzmienie:

19.3. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 24.07.2019 roku do godz. 10:00

19.4. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro).

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-04 22:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ503.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-04 22:30
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - WYJAŚNIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-17 20:18
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Oznaczenie: GPI.271.27.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-17 20:17
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ 1.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-17 20:18
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - Informacja
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-18 10:48
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na wniosek oferentów poniżej została zamieszczona dokumentacja techniczna oraz edytowalne wersje załączników.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-18 10:47
Załączniki:
 • Dodatkowa dokumentacja techniczna9.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
 • Zał. nr 1 - formularz oferty253kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
 • Zał. nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków239kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
 • Zał. nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek o wykluczeniu241kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
 • Zał. nr 5 - Wykaz robót241kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
 • Zał. nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej238.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-18 10:50
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-19 20:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2019-07-31 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540150016-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SIWZ. Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na zadane pytania, co czyni koniecznym wydłużenie terminu składania ofert.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ, zgodnie z poniższym:

I.

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 24.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

który otrzymuje brzmienie:

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 31.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

II.

19.1. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 24.07.2019 roku do godz. 10:00

19.2. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro)

które otrzymują brzmienie:

19.3. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 31.07.2019 roku do godz. 10:00

19.4. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro).

 

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-19 20:18
Załączniki:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-29 23:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-08-02 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540156380-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Wyjaśniania do SIWZ, Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SIWZ. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1.„W nawiązaniu do postępowania pn Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach prosimy o opis dotyczący gabarytów obiektów przewidzianych do rozbiórki (OB. 19, 20, 21)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem rozbiórki będzie:

Budynek socjalny oznaczony nr 19 o powierzchni 30,12 m2 i wysokości 2,5 m.

Komora rozdziału ozn. Nr 20 o pow. 9,31 m2 i wysokości 2m.

Pompownia ścieków oczyszczonych ozn. Nr 21 o pow. 8,01 m2 i wysokości 3,5 m..

2. „Prosimy o sprawdzenie wydajności dekantera. Potencjalni dostawcy zwracają uwagę na zbyt dużą rozbieżność między min a max wydajnością zaprojektowanego urządzenia.”
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż wydajność dekantera, z uwagi na jego funkcję technologiczną, powinna gwarantować możliwe krótkotrwały odpływ żądnej objętości ścieków oczyszczonych do odbiornika. Wymieniona ilość jest uzależniana od dobranej liczby cykli i długości faz pracy reaktora (w szczególności fazy odpływu ścieków). Wstępnie na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć, iż wymagana minimalna wydajność dekantera powinna wynosić nie mniej niż 100 m3/h. Wydajność maksymalna dekantera oprócz ww. liczby cykli i długości fazy odpływu jest uzależniona od szeregu różnych (powiązanych ze sobą) czynników w tym: średnicy rurociągu, głębokości zanurzenia i dokładności wyważenia dekantera ww. zostaną ostatecznie określone na etapie realizacji inwestycji przez Wykonawcę i uzgodnione z nadzorem Zamawiającego.

3. „W adaptowanym zbiorniku stalowym przewidywane jest zabetonowanie dna betonem B37.
Z zamieszczonego w dniu wczorajszym uzupełnienia dokumentacji projektowej o opisy techniczne wynika, że w zakresie robót jest cyt.: „-zabezpieczenie antykorozyjne ścian, płyty dennej
i elementów stalowych rusztu stropowego powłokami z farb epoksydowych o grubości łącznej 150 um”. Z tak sformułowanego zapisu nie wynika jasno, czy zabezpieczenia maja być wykonane wyłącznie na niezabetonowanej stalowej części dna, czy mają być wykonane również na powierzchni betonowego wypełnienia zbiornika. Nie wynika to również z zamieszczonych wcześniej rysunków. Również z powierzchni przyjętej w przedmiarze robót (zamieszczonym pomocniczo) wynika, że uwzględniono tylko powierzchnie metalowe (stal + aluminium).

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy powierzchnie betonowe na dnie zbiornika należy zabezpieczyć powłoką epoksydową”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż w wycenie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych wypełnienia zbiornika.

4. „W nawiązaniu do postępowania pn Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach , prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma uwzględniać w wycenie składowisko osadu odwodnionego oraz fundament pod silos wapna.

Jeśli tak to prosimy o wytyczne do wyceny oraz o korektę przedmiaru.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż Składowisko osadu nie dotyczy II etapu realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków.

W zakresie inwestycji należy uwzględnić budowę fundamentu oraz dostawę i montaż silosu – magazyn wapna zgodnie z opisem branży technologicznej p. 14.14. Stacja odwadniania i higienizacji osadu (SoiHO) str. 36.

Zbiornik wapna o pojemności 5,0m3 wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antytkorozyjnie, wyposażony w zasuwę nożową, hermetyczny układ załadowczy przystosowany do współpracy z cementowozem, filtr tkaninowy, drabinkę wejściową, pomost z barierką, elektrowibrator 0,25kW, 400V, mieszacz boczny 0,55kW, 400V.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, zgodnie z poniższym:

I.

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 31.07.2019 roku do godziny: 10:30”.

który otrzymuje brzmienie:

18.14.1. SIWZ Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” , z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 02.08.2019 roku do godziny: 10:30”.

II.

19.1. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 31.07.2019 roku do godz. 10:00

19.2. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro)

które otrzymują brzmienie:

19.3. SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat, nie później niż do dnia 02.08.2019 roku do godz. 10:00

19.4. SIWZ Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro).

III. Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów wzoru umowy – stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualną treść wzoru umowy.

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-29 23:02
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 23:12
Załączniki:
 • Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia do SIWZ295.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-29 23:10
 • Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - bzp371.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-29 23:10
 • Zał. nr 4 - wzór umowy580.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-29 23:10
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-31 21:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SIWZ. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1.„W nawiązaniu do postępowania pn Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach zwracam się z prośbą wyjaśnienie kwestii zobowiązań Wykonawcy zawartych w punkcie 3.2 podpunkt 3.2.8. SIWZ. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych zainstalowanych w ramach zamówienia urządzeń przez cały okres obowiązywania gwarancji. Proszę o wyjaśnienie czy w związku z takim zapisem po stronie Wykonawcy znajdować się będą koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji tj. oleje, filtry ,smary, części normalnie zużywające się, a nie po stronie Eksploatatora, który pobiera opłatę za oczyszczone ścieki”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, filtry, smary, części zamienne.

2. „Zamawiający w SWIZ w pkt 21.4.2. okres gwarancji ,który jest jednym kryteriów oceny ofert zapisał, że wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy przy czym Wykonawca może wydłużyć ten okres do 96 m-cy za co uzyska dodatkowe punkty. Z zapisów wzoru umowy wynika, iż podany okres obejmuje także maszyny i urządzenie, osprzęt. Informujemy iż Dostawy urządzeń nawet za dodatkową dopłatą nie chcą udzielać tak długiej gwarancji oraz wyceniać usług serwisowych. Sytuacja ta wymaga od Wykonawcy uwzględnienia ewentualnej wymiany urządzeń na nowe w okresie obowiązywania całościowej gwarancji, co zawyża wartość oferty. 96 miesięczny okres gwarancji może być stosowany do robót budowlanych ( konstrukcji ,żelbetu itd) lecz nie do urządzeń i osprzętu gdyż w wielu przypadkach przekracza trwałość urządzeń.
W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany wymogów gwarancyjnych, poprzez uwzględnienie wymogu iż dla dostarczonych urządzeń i osprzętu Wykonawca udzieli gwarancji producenta lecz nie krócej niż 36 miesięcy”.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-31 21:40
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ358.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-31 21:41
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 21:42
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 22:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.23.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

a) - otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 02.08.2019 r. o godz. 10:30;

b) - środki przeznaczone na realizację zamówienia: 5 112.000,00 złotych brutto (słownie: pięć milionów sto dwanaście tysięcy i 00/100);

c) - termin realizacji zamód)wienia do dnia 30.08.2020 r.;

e) - warunki płatności: zgodnie z SIWZ;

f) - do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin usunięcia usterki

Termin usunięcia wady

1.

MELBUD S.A.

ul. Składowa 4

86-300 Grudziądz

9 838.384,22 zł

 

60 miesięcy

12 godzin

3 dni

2.

AQUA PROCESSER
Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 17

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

8 597.700,00 zł

72 miesiące

12 godzin

3 dni

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-02 22:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-02 22:21
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert498.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 22:19
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-09 12:52
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.23.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

              Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca  8 597.700,00 złotych brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5 112.000,00 złotych brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-09 12:54
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania343.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 12:55
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (BZP)2.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 12:55
[drukuj]