Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2019/S 135-331517 Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-331517 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-07-16 godz. 23:05 do poniedziałek 2019-08-19 godz. 13:30 poniedziałek 2019-09-16 godz. 13:30
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-16 23:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-07-16
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-19 godz. 13:30
Oznaczenie: 2019/S 135-331517
Szczegółowa informacja:

Polska-Czarna Dąbrówka: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
Czarna Dąbrówka
77-116
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Parszewska
Tel.: +48 598212643
E-mail: gmina@czarnadabrowka.pl
Faks: +48 598212644
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka

 

II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część 1 - Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Czarna Dąbrówka

Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka

Część 3 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka

Część 4 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka

Część 5 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Czarna Dąbrówka

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
45261215
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren gminy Czarna Dąbrówka - szczegółowy wykaz obiektów budowlanych znajduje się w załączniku do SIWZ.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Do zakresu przedmiotowego zamówienia dotyczącego montażu paneli fotowoltaicznych wchodzą prace, które obejmują m.in.:

1) Zakup zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

2) Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz uruchomienie techniczne.

3) Rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

4) Przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).

5) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

6) Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym procedury związanej z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej do sieci dystrybucyjnej PGE w celu zawarcia umów dystrybucji i umów sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projektach budowlanych oraz w projekcie technicznym stanowiących załączniki nr 10 i 11 do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zamówienie finansowane jest ze środków Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
45261215
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Czarna Dąbrówka - wykaz obiektów budowlanych znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Do zakresu przedmiotowego zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych wchodzą prace, które obejmują m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym projekt budowlany - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, przedmiary robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, kosztorysy inwestorskie - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, dokonanie stosownych zgłoszeń prac lub uzyskanie stosownych decyzji w organach administracji budowlanej;

2) Zakup zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

3) Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz uruchomienie techniczne.

4) Rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

5) Przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).

6) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

7) Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym procedury związanej z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych do sieci dystrybucyjnej Energa w celu zawarcia umów dystrybucji i umów sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikro instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (tylko i wyłącznie w zakresie dotyczącym Gminy Czarna Dąbrówka).

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie,złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportu postępów prac w odstępach maksymalnie do 1 miesiąca.Wykonawca przed rozpoczęciem prac ustali termin rozpoczęcia robót z właścicielem nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem montażu.

Wykonawca rozpocznie realizację montażu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego i użytkownika instalacji/właściciela posesji.

Na dzień odbioru inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły podpisane przez użytkownika instalacji w zakresie każdego z zadań zawierającego informację o braku uwag do wykonanych robót instalacyjnych, odbytego przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji izamontowanych urządzeń, instalacji oraz o otrzymaniu instrukcji.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zamówienie finansowane jest ze środków Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
45261215
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Czarna Dąbrówka - wykaz obiektów budowlanych znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Do zakresu przedmiotowego zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania kolektorów słonecznych wchodzą prace, które obejmują m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji kolektorów słonecznych, w tym projekt budowlany - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, przedmiary robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, kosztorysy inwestorskie - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, dokonanie stosownych zgłoszeń prac lub uzyskanie stosownych decyzji w organach administracji budowlanej;

2) Zakup zestawów instalacji kolektorów słonecznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

3) Montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz uruchomienie techniczne.

4) Rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

5) Przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).

6) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (tylko i wyłącznie w zakresie dotyczącym Gminy Czarna Dąbrówka).

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie,złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportu postępów prac w odstępach maksymalnie do 1 miesiąca.Wykonawca przed rozpoczęciem prac ustali termin rozpoczęcia robót z właścicielem nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem montażu.

Wykonawca rozpocznie realizację montażu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego i użytkownika instalacji/właściciela posesji.

Na dzień odbioru inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły podpisane przez użytkownika instalacji w zakresie każdego z zadań zawierającego informację o braku uwag do wykonanych robót instalacyjnych, odbytego przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji izamontowanych urządzeń, instalacji oraz o otrzymaniu instrukcji.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zamówienie finansowane jest ze środków Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
45261215
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Czarna Dąbrówka - wykaz obiektów budowlanych znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Do zakresu przedmiotowego zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania instalacji pomp ciepła wchodzą prace, które obejmują m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji pomp ciepła,

W tym projekt budowlany - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, przedmiary robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, kosztorysy inwestorskie - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, dokonanie stosownych zgłoszeń prac lub uzyskanie stosownych decyzji w organach administracji budowlanej;

2) Zakup zestawów instalacji pomp ciepła oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

3) Montaż pomp ciepła oraz uruchomienie techniczne.

4) Rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

5) Przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).

6)Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (tylko i wyłącznie w zakresie dotyczącym Gminy Czarna Dąbrówka).

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie,złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportu postępów prac w odstępach maksymalnie do 1 miesiąca.Wykonawca przed rozpoczęciem prac ustali termin rozpoczęcia robót z właścicielem nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem montażu.

Wykonawca rozpocznie realizację montażu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego i użytkownika instalacji/właściciela posesji.

Na dzień odbioru inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły podpisane przez użytkownika instalacji w zakresie każdego z zadań zawierającego informację o braku uwag do wykonanych robót instalacyjnych, odbytego przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, instalacji oraz o otrzymaniu instrukcji.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zamówienie finansowane jest ze środków Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
45261215
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Czarna Dąbrówka - wykaz obiektów budowlanych znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1.Do zakresu przedmiotowego zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania instalacji kotłów na biomasę wchodzą prace, które obejmują m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji kotłów na biomasę, w tym projekt budowlany - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, przedmiary robót - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego, kosztorysy inwestorskie - po 3 egzemplarze dla każdego obiektu budowlanego oraz dokonanie stosownych zgłoszeń prac lub uzyskanie stosownych decyzji w organach administracji budowlanej;

2) Zakup zestawów instalacji kotłów na biomasę oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań.

3) Montaż kotłów na biomasę oraz uruchomienie techniczne.

4) Rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

5) Przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).

6)Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (tylko i wyłącznie w zakresie dotyczącym Gminy Czarna Dąbrówka).

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie,złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportu postępów prac w odstępach maksymalnie do 1 miesiąca.Wykonawca przed rozpoczęciem prac ustali termin rozpoczęcia robót z właścicielem nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem montażu.

Wykonawca rozpocznie realizację montażu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego i użytkownika instalacji/właściciela posesji.

Na dzień odbioru inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły podpisane przez użytkownika instalacji w zakresie każdego z zadań zawierającego informację o braku uwag do wykonanych robót instalacyjnych, odbytego przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, instalacji oraz o otrzymaniu instrukcji.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zamówienie finansowane jest ze środków Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie stawia warunków.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia warunków.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Ppz, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć:

Dla zadania częściowego nr 1 - karty katalogowe paneli fotowoltaicznych oraz certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub nomami równoważnymi wydane przez właściwe akredytowane jednostki certyfikujące;

Dla zadania częściowego nr 2 - karty katalogowe paneli fotowoltaicznych oraz certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub nomami równoważnymi wydane przez właściwe akredytowane jednostki certyfikujące;

Dla zadania częściowego nr 3 - karty katalogowe kolektorów słonecznych oraz certyfikaty zgodności z normą PN-EN 12975-1 wydane przez właściwe akredytowane jednostki certyfikujące;

Dla zadania częściowego nr 4 - karty katalogowe pomp ciepła;

Dla zadania częściowego nr 5 - karty katalogowe kotłów.

2. Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument,

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń jakie zobowiązany jest złożyć wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zostały zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje:

Dla części nr 1:

a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wrozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), legitymującąsię minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej;

b) co najmniej 1 osobę posiadającą ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT należy rozumieć - państwową osobę prawną działającą na podstawie ustawy z dnia21.12.2000 r. o dozorze technicznym - Dz.U. z 2019 r. poz. 667) w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Dla części nr 2:

a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;

b) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej.

c) co najmniej jedną osobę posiadającą ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT należy rozmieć - państwową osobę prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym - Dz.U. z 2019 r. poz. 667) w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Dla części nr 3:

a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;

b) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży sanitarnej.

Dla części nr 4:

a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;

b) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży sanitarnej.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Dotyczy III.1.3.

Dla części nr 5

a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;

b) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży sanitarnej.

W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania, wymagana ilość osób nie podlega sumowaniu – jedna osoba może pełnić funkcję projektanta w ramach każdego zadania.

W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania, wymagana ilość osób nie podlega sumowaniu – jedna osoba może pełnić funkcję kierownika w ramach każdego zadania.

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22.2.2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

a) roboty montażowe;

b) wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych.

Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (do każdej części zamówienia osobno).

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.8.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminie Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert będzie komisja przetargowa

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

CZĘŚĆ 1:11.000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy zł)

CZĘŚĆ 2: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

CZĘŚĆ 3: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)

CZĘŚĆ 4: 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset zł)

CZĘŚĆ 5: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie winno zostać złożone w formie jednolitego dokumentu

ESPD (JEDZ). Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu

Zamieszczenia niniejszej SIWZ. JEDZ należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

Aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - wskazanych w pkt.

10.3.1. - 10.3.7. oraz 10.4, a także 10.10. 6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia

Ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie określonym w pkt. 23.4. SIWZ.

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

8.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

8.2. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ;

8.3. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym;

8.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację

Zamówienia,zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;

8.5. dowód wniesienia wadium.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

10. W SIWZ zawarto informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób

Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została wprowadzona do Formularza oferty (zał. 1 do SIWZ).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gpv.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1-6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-16 23:08
Załączniki:
 • SIWZ697.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 1 - fromularz ofertowy2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 2 do SIWZ2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 3 do SIWZ2.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 4 - wzory umowy1.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 5 - PFU1.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu podatkowym2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 7 - oświadczenie o braku zakazu2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu w zakresie podatków lokalnych2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 9 - oświadczenie w spr grup kapitałowych2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 10 - dokumentacja techniczna dla zad nr 147.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Zał. nr 11 - dokumentacja techniczna dla zad nr 1798.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-16 23:33
 • Klucz publiczny0.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-17 20:23
Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-29 22:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: Postępowanie pn. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie nie wymaga konieczności użycia RCD

2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź

Zamawiający w projekcie nie wymaga konieczności użycia RCD

3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie nie wymaga konieczności użycia RCD

4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie nie wymaga konieczności użycia RCD

5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie nie wymaga konieczności użycia RCD.

6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością 6. zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Minimalne wymagania ograniczników przepięć po stronie AC:Ogranicznik przepięć typu 1+2Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs) Imax ≥40 kA

7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6.

8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

Odpowiedź:

Minimalne wymagania ograniczników przepięć po stronie DC:Ogranicznik przepięć typu 1+2Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs) Imax ≥40 kA dedykowane instalacjom fotowoltaicznym.

10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż ochronników przepięć dc bez użycia rozłączników
z wkładkami gPV w przypadku,kiedy inwerter posiada zintegrowany rozłącznik DC.

11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie rur karbowanych posiadających odporność na promieniowanie UV

12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użycia rur sztywnych wewnątrz budynku zarówno do przewodów DC jak i AC.

13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia sztywnych kolanek do rur zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

Odpowiedź:

Minimum 38 mm

15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie przewodów DC 4mm2

16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach
z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, jedynie w przypadku gdy PPE jest jednofazowy.

17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza użycia ograniczników przepięć AC typu II, należy stosować ograniczniki przepięć AC typ I+II lub równoważne.

19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

5 budynków wyposażonych jest w dach blaszany 6 w dachówkę, 5 budynków w blachodachówke, 1 budynek karpiówka oraz 1 budynek posiada gont.

20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6.

21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6

23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6

24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6

25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8.

26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 6

27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8.

28. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców?

Odpowied ź:

Projekt nie przewiduje naprawy wadliwej instalacji mieszkańców. Przygotowanie instalacji elektrycznej do wpięcia instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem leży po stronie wykonawcy instalacji PV.

29. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wymaga takiego oświadczenia. Wymagania falowników zapisane są w projektach instalacji.

30. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych

Odpowiedź :

Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy.

31. Czy Gmina będzie wystawiać faktury VAT dla mieszkańców ?

Odpowiedź:

Tak

32. Czy potwierdza Zamawiający, że dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik ?

Odpowiedź:

Zapewnienie dostępu do sieci Internet na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Właściciela nieruchomości.

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

Odpowiedź:

Informacje obciążalności i odporności zawarto w specyfikacji i jej załącznikach.

34. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Tak. Ewentualne koszty wykonania instalacji odgromowej leżą po stronie użytkownika obiektu.

35. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Należy dostosować instalację odgromową w porozumieniu z użytkownikiem.

36. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji.

37. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika (nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

Odpowiedź:
Koszty bezzasadnego wezwania serwisu ponosi właściciel nieruchomości.

38. Prosimy o określenie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

Odpowiedź :

Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach

39. Czy można zaproponować równoważne moduły zachowując moc instalacji ?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach

40. Czy można zmniejszyć ilość modułów ?

Odpowiedź:

Nie jest dopuszczalne zmniejszenie modułów.

41. Prosimy o określenie minimalnych parametrów, mocy modułów fotowoltanicznych dla obiektów mieszkalnych

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-29 22:55
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ232.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-07-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-29 22:56
Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-14 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-09-16 godz. 13:30
Oznaczenie: Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-331517
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Postępowanie pn. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

W związku ze złożoną dużą ilością pytań dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje iż Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na zadane pytania. Złożone zapytania wymagają uzyskania przez Zamawiającego specjalistycznych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, co czyni koniecznym przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji, przekazana Wykonawcom składającym zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

1. pkt 18.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć do dnia 16 września 2019 r. do godz. 13:30 zgodnie z punktem 17.1. SIWZ.

2. pkt. 18.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminie Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 3, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Pozostałe zapisy treści SIWZ, pozostają bez zmian. Jednocześnie, Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.08.2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-14
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-14 14:18
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia364.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-14
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-14 14:22
 • Treść ogłoszenia w SIMAP697.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-14
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-14 14:22
Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-10 22:12
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.46.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", w tym: zadanie częściowe nr 1 "Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zadanie częściowe nr 2 pn. " Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka ", zadanie częściowe nr 3 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zadanie częściowe nr 4 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła na obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" oraz zadanie częściowe nr 5 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia ww. przepis stosuje się odpowiednio".

 

UZASADNIENIE

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka w dniu 16 lipca 2019 roku wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" z podziałem na 5 zadań częściowych, tzn. zadanie częściowe nr 1 "Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zadanie częściowe nr 2 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zadanie częściowe nr 3 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka", zadanie częściowe nr 4 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła na obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" oraz zadanie częściowe nr 5 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka".

Po wszczęciu postępowania, Zamawiający w wyniku zadanych ponad kilkudziesięciu zapytań, powziął informację o tym, że Program Funkcjonalno Użytkowy oraz dokumentacja projektowa, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obarczone są wadą, polegającą na tym, iż nie zostały sporządzone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wskazać należy, iż stosownie do treści art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zatem dokonanie opisu jednoznaczny i wyczerpujący sposób, oznacza taki opis za pomocą którego, wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione ( Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. XIX Ga 214/08). Jeśli opis przedmiotu zamówienia nie będzie szczegółowy i w pełni nie będzie odpowiadał potrzebom zamawiającego, zamawiający naraża się na to, że oferty, które otrzyma od wykonawców nie będą spełniały jego oczekiwań i tym samym będzie zmuszony unieważnić postępowanie.

Dodatkowo, w wyniku zadanych przez Wykonawców pytań dotyczących wszystkich zadań postępowania, okazało się że opis przedmiotu zamówienia jest nie tylko niejednoznaczny, a nadto może potencjalnie naruszać uczciwą konkurencję.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi znaczący element zamówienia, warunkujący złożenie prawidłowej i niepodlegającej odrzuceniu oferty przez Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Mając na względzie art. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcie umów o udzielenie zamówienia publicznego mogłoby doprowadzić do ograniczenia konkurencji, co stanowi istotne naruszenie przepisów Pzp.

Brak możliwości wyeliminowania błędu przez Zamawiającego na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uniemożliwia podjęcie innych działań niż unieważnienie przedmiotowego postępowania. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania poprawnego opisu przedmiotu zamówienia, celem zagwarantowania równego dostępu do zamówienia oraz celem zapewnienia konkurencyjności ofert.

Z powyższego wynika, że opisy przedmiotu zamówienia dla wszystkich ww. zadań wymagają zmiany, jednakże zmiany te będą na tyle konieczne i istotne, że w istocie w wyniku zmian będziemy mieli do czynienia z nowymi przedmiotami zamówienia (dla wszystkich zadań). Natomiast, taka zmiana wymaga min. ponownego określenia wartości zamówienia. Z art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wynika, że zmiana wartości zamówienia jest możliwa jedynie przed wszczęciem postępowania. Zatem w trakcie postępowania wartość zamówienia nie może ulec zmianie. Tak też uznała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale KIO/KD 50/10 z 7 lipca 2010 r. oraz w wyroku o sygn. akt KIO 1157/12. Analogiczne stanowisko wyraził prezes UZP w wielu kontrolach, np. UZP/DK/KU/238/2005, UZP/DK/KN/8/2008. Potrzeba korekty wartości zamówienia po wszczęciu postępowania świadczy z reguły o niedochowaniu należytej staranności przy szacowaniu wartości. Błędu tego nie da się naprawić w trakcie postępowania, gdyż zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania stanowiłaby naruszenie art. 35 Pzp. Wartość zamówienia ma istotne znaczenie dla oceny rażąco niskiej ceny, co wynika z art. 90 ust. 1 a ww. ustawy. Ze względu na to, iż ewentualny zakres zmian w opisie przedmiotu zamówienia wpłynie na wartość zamówienia w stopniu znacznym, to wymagane jest przeszacowanie, które jest możliwe wyłącznie w toku nowego postępowania. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jest czynnością obligatoryjną względem zamawiającego w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że wskazane powyżej przesłanki, zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-10 22:14
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 15:07
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-10 22:15
[drukuj]