Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 578954-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-26 22:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-07-26
Data końca składania ofert: wtorek 2019-08-06 godz. 11:30
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 578954-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn.
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
mina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka"
Numer referencyjny: GPI.271.49.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe: 1 Zadanie częściowe nr 1 – Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jasieniu”. Zamówienie obejmuje m. in.: 1) przebudowę drogi na długości 346,8 mb i szerokości 5,0 m z poszerzeniem na skrzyżowaniu do 7,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m na całej długości drogi, a na odcinku długości 43 m po obu stronach drogi, utwardzenie 3 zjazdów publicznych i 18 zjazdów indywidualnych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i progu zwalniającego, wymianę przepust, umocowanie skarp płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 oraz wprowadzenie oznakowania drogowego. 2) przebudowę ciągu pieszo- jezdnego na długości 55,5 mb i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 2. Zadanie częściowe nr 2 – Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bochowie”. Zamówienie obejmuje m.in. ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych o wym. 12,5x75x100 śladowo 2 x 0,75 m z pasem dzielącym szerokości 1,0 m (w km 0+000 – 0+0,770) oraz w układzie pełnym 2 x 0,75m + 1 x 1,0 m (w km 0+770 – 0+0,915). Płyty układane na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z gruzobetonu 0,63mm gr. 10 cm. Pas dzielący szerokości 1,0 m wypełniony warstwą pospółki gr. 3 cm na podbudowie z gruzobetonu gr. 24,5 cm. Pozostała cześć jezdni na całym przebudowywanym odcinku drogi szerokości 2 x 1,5 m z warstwą pospółki gr. 3 cm na podbudowie z gruzobetonu średniej gr. 8 cm. Obustronne utwardzone pobocza szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 oraz 2, należy pełnienie nadzoru, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w tym w szczególności: 1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 2. uczestniczenie w protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót; 3. przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; 4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie podczas odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 5 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 6. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 7. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; 8. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia; 9.z zastrzeżeniem pkt. 10 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności; 10 co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru, w godzinach 7.00-15.00 ustalonych indywidualnie przez Zamawiającego, dopuszcza się przebywanie w innych godzinach, jednak łącznie nie mniej – 2 godziny w danym dniu; 11.przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 3.5.10; 12. bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót; 13.przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy; 14 weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania; 15 kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 16 zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia; 17 przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru; 18 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego; 19 przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi; 20 dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem rozliczenia inwestycji 21 odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; 22 potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego; 23 realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 24 nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w umowie Wykonawcy robót; 25 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi wykonanych robót przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez wykonawcę wad i usterek; 26 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi; 27 wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót budowlanych. 28 Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do pomocy merytorycznej (zakres prawo budowalne) przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, w tym:: udział w pracach komisji przetargowej przy ocenie złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, sprawdzanie kosztorysów, oaz pisemna ocena zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a także merytoryczna pomoc przy udzielaniu wyjaśnień w odpowiedzi na zadane w trakcie postępowania pytań, złożonych przez oferentów. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71247000-1

71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy na roboty budowlane przez okres ich trwania, tj. do dnia 15.11.2019 roku dla zadania częściowego nr 1 oraz do dnia 15.10.2019 roku dla zadania częściowego nr 2. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami dla zadania częściowego nr 1 oraz nr 2: Osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej. W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania, wymagana ilość osób nie podlega sumowaniu – jedna osoba może pełnić funkcję insepektora w ramach każdego zadania. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie inspektora

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek: a) wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych o okres przedłużonego trwania robót, b) zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, c) konieczności zmian dokumentacji projektowej (robót nadzorowanych) oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy – bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego; 2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na roboty budowlane oraz wartości robót niewykonanych. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy; 3. osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego. Inspektor nadzoru robót branży drogowej winien posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej pierwotnie do pełnienia tej funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 21.4.2. SIWZ; 4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, – w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 13.3. SIWZ. 6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-06, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jasieniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jasieniu”. Zamówienie obejmuje m. in.: 1) przebudowę drogi na długości 346,8 mb i szerokości 5,0 m z poszerzeniem na skrzyżowaniu do 7,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m na całej długości drogi, a na odcinku długości 43 m po obu stronach drogi, utwardzenie 3 zjazdów publicznych i 18 zjazdów indywidualnych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i progu zwalniającego, wymianę przepust, umocowanie skarp płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 oraz wprowadzenie oznakowania drogowego. 2) przebudowę ciągu pieszo- jezdnego na długości 55,5 mb i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie inspektora

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bochowie”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 2 – Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bochowie”. Zamówienie obejmuje m.in. ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych o wym. 12,5x75x100 śladowo 2 x 0,75 m z pasem dzielącym szerokości 1,0 m (w km 0+000 – 0+0,770) oraz w układzie pełnym 2 x 0,75m + 1 x 1,0 m (w km 0+770 – 0+0,915). Płyty układane na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z gruzobetonu 0,63mm gr. 10 cm. Pas dzielący szerokości 1,0 m wypełniony warstwą pospółki gr. 3 cm na podbudowie z gruzobetonu gr. 24,5 cm. Pozostała cześć jezdni na całym przebudowywanym odcinku drogi szerokości 2 x 1,5 m z warstwą pospółki gr. 3 cm na podbudowie z gruzobetonu średniej gr. 8 cm. Obustronne utwardzone pobocza szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie inspektora

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-07-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-26 22:36
Załączniki:
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - ZMIANA SWIZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-01 20:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie z treści SIWZ punktu 18.11.4. „Na ofertę składają się następujące dokumenty: oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ”

Zamawiający wskazuje, iż oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostało w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-01
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-01 20:32
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ228.03kB
  • autor informacji: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-01 20:33
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-06 22:45
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.49.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ” Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka."

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

a) - otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 06.08.2019 r. o godz. 12:00;

b) - środki przeznaczone na realizację zamówienia: 6 885,39 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 39/100) na drogę gminną w miejscowości Jasień, oraz 4 165,17 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 17/100) na drogę gminną w miejscowości Bochowo.

c) - warunki płatności: zgodnie z SIWZ;

d) - do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

1.

Obsługa inwestycji Iwona Zblewska

Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów

6150,00

4920,00

5 dróg

2.

Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi

Ul. Prusa 7, 83-300 Kartuzy

7700,00

4700,00

5 dróg

3.

Development Design Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk

12450,00

9450,00

6 dróg

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski

Ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów

4305,00

4305,00

0 dróg

5.

DUET Janusz Szczepański

Ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

2693,70

1709,70

6 dróg

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-06 22:49
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert626.35kB
  • autor informacji: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 22:50
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-30 22:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Czarna Dąbrówka zawiadamia że w zadania pod tytułem Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka" został wyłoniony wykonawca. Treść stosownej informacji można pobrać w załączniku poniżej.

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-30 22:52
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 22:53
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 810275
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 16:19

Stopka strony