Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 579323-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Ogłoszenie nr 540161964-N-2019 z dnia 02.08.2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od piątek 2019-07-26 godz. 23:05 do poniedziałek 2019-08-05 godz. 12:00 poniedziałek 2019-08-12 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-26 23:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-07-26
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-05 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 579323-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.
Szczegółowa informacja:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka:
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, krajowy numer identyfikacyjny 222069008, ul. Bytowska 10 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8212014, 598212014, e-mail gok@czarnadabrowka.pl, gmina@czarnadabrowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): gok.czarnadabrowka.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.czarnadabrowka.pl,


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego
Numer referencyjny: 1-3/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym (obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC, ubezpieczenie Auto Casco - AC, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW, ubezpieczenie Assistance) łącznie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Pozostałe wymagania określono w informacji o istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest siedziba Wykonawcy. Miejscem odbioru autobusu jest siedziba Wykonawcy. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem. Rok produkcji autobus nowy lub używany nie starszy niż 2016 r. Przebieg przebieg pojazdu nie więcej niż 60 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej. Silnik a) spełniający normę czystości spalin Euro 6, b) o mocy nie mniejszej niż 160 KM, c) o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3, Rodzaj paliwa olej napędowy, Ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne, Wentylacja klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV), Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Siedzenia pasażerskie i kierowcy a) siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie, b) fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, c) fotele uchylne, rozsuwane, Drzwi automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota), Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu a) ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące, b) radio z DVD z menu polskim, c) kamera cofania lub czujnik cofania, d) koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, e) luki bagażowe – główne min 2,5 m3, f) elektryczne i podgrzewane lusterka, g) ABS, h) EDB, i) Tachograf cyfrowy z homologacją, j) ASR, k) ESP, l) Komputer pokładowy w języku polskim, m) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, n) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie , o) Młotki bezpieczeństwa, p) Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu, q) Autoalarm z niezależnym zasilaniem, r) Imobilajzer, s) Koło kierownicze z regulacją położenia, t) Poduszka powietrzna kierowcy, u) Reflektory przeciwmgielne, v) Wyposażony w dwa akumulatory, w) Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami, x) Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami, y) Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, z) Oznakowanie wyjścia awaryjnego, aa) Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy, bb) Lusterka wewnętrzne, cc) monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD, dd) mikrofon z nagłośnieniem, ee) lampki przy siedzeniach, ff) podgrzewane filtry paliwa, gg) półki bagażowe nad fotelami, hh) oświetlenie podłogowe przejścia i schodów, ii) szyby boczne przyciemniane, jj) oświetlenie bagażnika, kk) pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj) Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym, Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 12 miesiące – liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Forma leasingu Leasing operacyjny, Waluta leasingu PLN, Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) 71, Opłata wstępna w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo, Raty leasingu Zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. Bazowa stopa procentowa stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 lipca 2019 r., Oprocentowanie w stosunku rocznym stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia, Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto, z możliwością rozłożenia, Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca, Koszty opłat ubezpieczenia ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie wartość przedmiotowego ubezpieczenia Wykonawca wlicza w cenę oferty), Podatek od środków transportu Ponosi Zamawiający., Koszty opłaty rejestracyjnej Ponosi Wykonawca, Przewidywany roczny przebieg autobusu 25 tys. km.

II.5) Główny kod CPV: 34121000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66114000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

30

   


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy-odbioru) przedmiotu leasingu do 30 dni od momentu podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego autobusu. 2. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy/odbioru w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu i uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami. 3. Liczba miesięcznych rat leasingowych – 71

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) pkt. 6.4 ppkt 1 lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, 2) pkt.6.4 ppkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ, tj.: załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne/ konsorcja/porozumienia między podmiotami): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: - w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt. 1 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ - składa każdy z Wykonawców, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 - składa każdy z nich. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.czarnadabrowka.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łeba nr 88 9324 1018 0021 1187 2000 0010 z dopiskiem: "Wadium do przetargu nieograniczonego na: Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego, nr zamówienia: 1-3/2019” Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie jednostki. 4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 05.08.2019 r. do godz. 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu. Oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy p.z.p. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy : a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazania ich siedzib b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/ poręczenia d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy p.z.p. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 – 46 ustawy p.z.p.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

termin dostawy

20,00

Gwarancja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) zmiany warunków realizacji zamówienia, w tym zmiany terminu wykonania, i wynika ona z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe), 3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych – zamawiający ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, a Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych, sporządzenie aneksów do umowy a także innych czynności z tym związanych, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa. 2. Zmiany umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 1a-3 ustawy pzp. 4. Treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-07-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-26 23:01
Załączniki:
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - WYJAŚNIENIE SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 22:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 1-3/2019
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-3/2019.

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Pytanie dotyczące przebiegu: „przebieg pojazdu nie więcej niż 60 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej”

Czy Zamawiający dopuści autobus o przebiegu nie większym niż 65 tyś km?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus o przebiegu nie większym niż 65 tyś km.

2. Pytanie dotyczące wentylacji: „klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV”

Czy Zamawiający dopuści autobus z klimatyzacją dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury. Producent nie posiada innego rozwiązania, jednak kierowca ma możliwość regulacji intensywności nawiewu temperatury dzięki czemu dopasuje odpowiedni komfort podróżowania dla przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus z klimatyzacją dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury i z możliwość regulacji intensywności nawiewu temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni kierowcy.

3. Pytania dotyczące warunków dodatkowych wymaganych od wykonawcy: „ESP” (system kontroli trakcji):

Czy Zamawiający dopuści autobus posiadający kontrolę trakcji o oznaczeniu producenta ATC (Automatic Traction Control tł. Automatyczna Kontrola Trakcji )?

Jest to wyłącznie inne oznaczenie tego samego systemu bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus posiadający kontrolę trakcji o oznaczeniu producenta ATC (Automatic Traction Control tł. Automatyczna Kontrola Trakcji ).

4. Pytanie dotyczące warunków dodatkowych wymaganych od wykonawcy: „Komputer pokładowy w języku polskim”Czy Zamawiający dopuści autobus posiadający komputer pokładowy w języku angielskim? Autobus używany, który chcemy Państwu zaoferować nie posiada tego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ewentualnie oprogramowanie w języku angielskim.

5. Pytanie dotyczące warunków dodatkowych wymaganych od wykonawcy: „Autoalarm z niezależnym zasilaniem”

Czy Zamawiający dopuści autobus nieposiadający autoalarmu? Autobus używany, który chcemy Państwu zaoferować nie posiada tego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści autobus nieposiadającego autoalarmu.

6. Pytanie dotyczące warunków dodatkowych wymaganych od wykonawcy: „imobilajzer”

Czy Zamawiający dopuści autobus nieposiadający imobilajzera? Autobus używany, który chcemy Państwu zaoferować nie posiada tego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści autobus nieposiadającego imobilajzera.

7. Pytanie dotyczące warunków dodatkowych wymaganych od wykonawcy: „Poduszka powietrzna kierowcy”.

Czy zamawiający dopuści autobus nieposiadający poduszki powietrznej kierowcy? Rozwiązanie to jest praktycznie niespotykane w autobusach klasy mini, który chcemy Państwu zaoferować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści do przetargu autokar niewyposażony w poduszkę powietrzną

kierowcy.

8. Pytanie dotyczące warunków gwarancji: „Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 12 miesiące – liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu”.

Czy Zamawiający dopuści autobus z gwarancją wynoszącą 6 miesięcy- liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu? Wydłużenie gwarancji do 12 miesięcy w proponowanym przez nas autobusie wiązałoby się z koniecznością podniesienia ceny, czego chcielibyśmy uniknąć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus z gwarancją wynoszącą min. 6 miesięcy- liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Przy czy zakłada się, że jeśli gwarancja producenta będzie dłuższa niż okres 6 m-cy to odpowiednio będzie ona zapewniona Zamawiającemu, na warunkach określonych w przedstawionym projekcie umowy.

9. Pytanie dotyczące warunków gwarancji, która zostanie udzielona Zamawiającemu: „W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności”

Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu jak poniżej?

W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona zmiany zapisu w następujący sposób:

„W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności. W przypadku niedostarczenia autobusu zastępczego, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy wg rynkowych stawek wynajmu autobusu tej klasy na warunkach wg własnego uznania.”

 1. Zamawiający w zał. nr 1 wskazał , że Wykonawca ubezpiecza pojazd. Koszt ubezpieczenia za pierwsze 12 m-cy ma być doliczony do oferty. Zwracamy się o potwierdzenie , że :

a) w kolejnych latach Wykonawca jako właściciel pojazdu będzie ubezpieczał pojazdy a koszt ubezpieczenia będzie refakturowany na Zamawiającego (płatny jednorazowo)

Odpowiedź Zamawiającego:

W kolejnych latach Zamawiający będzie ubezpieczał pojazd we własnym zakresie po uzgodnieniu z Wykonawcą.

b) koszt ubezpieczenia za pierwsze 12 m-cy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo na podstawie refaktury ze stawką „VAT zwolniony”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sposób i formę zapłaty należy wskazać w projekcie przedstawionej umowy. Zamawiający dopuszcza jednorazową płatność.

 1. Czy Zamawiający dopuści ofertę gdzie okres leasingu wynosi 5 lat (liczba miesięcznych rat leasingowych 60 ) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści ofert gdzie okres leasingu wynosi 5 lat (liczba miesięcznych rat leasingowych 60 ).

 1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ofertę, w której miesięczne raty leasingowe będą oparte na stałej stopie procentowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści na „zasadzie równoważności” ofert gdzie miesięczne raty leasingowe będą oparte na stałej stopie procentowej.

 1. Czy Zamawiający może umieścić na stronie postępowania lub przesłać na poniższy adres mailowy dokumenty finansowe za 2018 r. celem weryfikacji zdolności leasingowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu udostępnia się dokumentację finansową.

 1. Czy Zamawiający, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy finansowej wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 12.08.2019 r. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającyzakłada przesunięcia terminu składania ofert do dnia 12.08.2019 r.

15. Czy zamawiający dopuści do przetargu autokar niewyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy? Zdecydowana większość autokarów nie jest w nie wyposażona

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści do przetargu autokarniewyposażony w poduszkę powietrznąkierowcy.

16. Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie punktu odnośnie gwarancji? W przypadku firmy nie będącej dealerem ani producentem, a wyłącznie importerem gwarancja przy używanym aucie jest dodatkowym obciążeniem, które dość znaczeni podniesie cenę przedmiotu przetargu (min. 6 000 eur).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenie punktu odnośnie gwarancji. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że postępowanie o zamówienie dotyczy pojazdu nowego lub używanego.

17. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji formalności związanych np. z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic w miejsce tablic zagubionych, nowej nalepki na szybę w miejsce nalepki zniszczonej, wpisanie dodatkowego wyposażenia (np. haka holowniczego), itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji formalności związanych np. z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic w miejsce tablic zagubionych, nowej nalepki na szybę w miejsce nalepki zniszczonej, wpisanie dodatkowego wyposażenia (np. haka holowniczego),itp. - w przypadku takiej konieczności.

 1. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty

 1. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego.

 1. Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się, aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na ewentualne zaległości Korzystającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się, aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na ewentualne zaległości Korzystającego – nie zakłada się aby Korzystającym był inny podmiot niż Zamawiający.

 1. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, które powinny być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, które powinny być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody.

 1. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych.

 1. Czy Zamawiający zgadza się na otrzymywanie e-faktur?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na otrzymywanie e-faktur.

 1. W związku z tym, że Zamawiający jest jednostką organizacyjną Gminy Czarna Dąbrówka, którą reprezentuje Wójt Gminy, czy Zamawiający dopuszcza wystawienie weksla in blanco z porozumieniem wekslowym przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka jako dodatkowe zabezpieczenie umowy leasingu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wystawienie weksla in blanco z porozumieniem wekslowym przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka jako dodatkowe zabezpieczenie umowy leasingu.

 1. Czy w związku z tym, że Zamawiający jest jednostką organizacyjną Gminy Czarna Dąbrówka, Gmina Czarna Dąbrówka zagwarnatowala odpowiednie środki na realizację umowy leasingu, która jest przedmiotem niniejszego postępowania? W jakiej formie te środki zostały zagwarantowane? Czy środki te zostały zapisane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy? Prosimy o udostępnienie stosownej uchwały Rady Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający stanowi jednostkę odrębną, posiadającą osobowość prawną oraz dysponująca własnym budżetem. Wszczęcia postępowania o zamówienie warunkuje zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację umowy leasingu, która jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 1. W związku z tym, że Wykonawca jest instytucją finansową i dla złożenia wiążącej oferty musi uzyskać uprzednią zgodę swoich władz kredytowych zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego:

a) budżetu Gminy na 2019 r.

b) aktualnego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy w bieżącym roku

c) przedstawienia aktualnych wskaźników zadłużenia Gminy

Odpowiedź Zamawiającego:

Postępowanie o zamówienie dotyczy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, a nie Gminy Czarna Dąbrówka, zaś Gminne Centrum Kultury i Biblioteka jest podmiotem odrębnym i posiadającym osobowość prawną.

 1. W związku z obowiązkiem dokonania oceny sytuacji finansowej Gminy oraz z natężonym okresem urlopowym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 12.07.2019 r. (korekta wykonawcy: „12.08.2019 r.”).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zakłada przesunięcia terminu składania ofert do dnia 12.08.2019 r.

 1. W związku z treścią pkt 2 Rozdziału XIII SIWZ prosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia autobusu w zakresie assistance, ponieważ ubezpieczenie to niewspółmiernie dużo podwyższy koszt polisy, a elementy assistance są zawarte w zakresach ubezpieczenia AC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie odstępuje od ubezpieczenia autobusu w zakresie assistance, to Wykonawca ma wykazać, że taki element ubezpieczenia został zawarty w polisie, niezależnie w jakiej formie.

 1. W związku z wymogiem określonym w pkt. 1 lit. d) Rozdziału XVII SIWZ prosimy o odstąpienie od wymogu nie pobierania opłat za czynności dodatkowe, bowiem każda z tych czynności wymaga od Wykonawcy dodatkowego nakładu pracy i środków i to dodatkowo w sytuacji, gdy liczba tych czynności może być nieograniczona, zaś każda zmiana umowy musi mieć formę pisemną. Wykonawca wraz z ofertą może przedstawić swoją tabelę opłat i prowizji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ Wykonawca przedstawia projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu, w której to może przedstawić swoją tabelę opłat i prowizji.

 1. W związku z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do SIWZ, punkty od 2 do 5, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, na rzecz wskazanego w ofercie Podwykonawcy. Wykonawca jest bowiem instytucją finansową niezwiązaną z produkcją, dystrybucją lub importem autobusów. Nie jest też producentem, importerem lub dealerem autobusów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy, na rzecz wskazanego w ofercie Podwykonawcy, jeżeli taki zostanie przez Wykonawcę wykazany.

 1. W związku z możliwością zaoferowania w postępowaniu autobusu używanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r., prosimy o odstąpienie od wymogów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, punkty od 2 do 5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się z odstąpieniem od wymogów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, punkty od 2 do 5.

 1. Prosimy o doprecyzowanie, czy w imieniu jednostki organizacyjnej, którą jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, umowy leasingu nie powinien zawierać Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, z ewentualną kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka zawiera umowy we własnym imieniu, gdyż posiada osobowość prawną.

 1. Czy w związku z wymogiem ubezpieczenia autobusu w pierwszym roku leasingu przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza spłatę składki ubezpieczeniowej na podstawie refaktury w jednej racie płatnej z góry, czy też w ratach okresowych płatnych na podstawie refaktury? W przypadku wyboru rat okresowych Wykonawca doliczy koszt finansownia spłaty tych rat. Jest on bowiem zobowiązany w umowach z towarzystwami ubepzieczeniowymi do płacenia składki ubezpieczeniowej jednorazowo z góry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza spłatę składki ubezpieczeniowej na podstawie refaktury w jednej racie.

 1. Czy w związku z wymogiem ubezpieczenia autobusu w pierwszym roku leasingu przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza kontynuowanie ubezpieczenia autobusu w kolejnych latach za pośrednictwem Wykonawcy na takich samych zasadach, jak w pierwszym roku umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W kolejnych latach Zamawiający będzie ubezpieczał pojazd we własnym zakresie po uzgodnieniu z Wykonawcą.

35. Czy w przypadku dostawy autobusu zarejestrowanego Zamawiający zaakceptuje kopię wyciągu z homologacji europejskiej CoC oraz wpis numeru homologacji w dowodzie rejestracyjnym w polu „K”? Autobusy homologowane taki wpis posiadają.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zaakceptuje kopię wyciągu z homologacji europejskiej CoC oraz wpis numeru homologacji w dowodzie rejestracyjnym w polu „K” - w przypadku autobusu zarejestrowanego.

36. Czy w przypadku posiadania homologacji europejskiej CoC dla zaoferowanego pojazdu w języku angielskim (tak wystawia producent autobusu), Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

37. Klimatyzacja to system zapewniający komfort termiczny zarówno poprzez schłodzenie, jak i nagrzanie wnętrza pojazdu. Czy Zamawiający dopuści autobus z ogrzewaniem dwustrefowym (osobno dla kierowcy, osobno dla pasażerów) oraz klimatyzacją całopojazdową z oddzielnymi nadmuchami dla kierowcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus z ogrzewaniem dwustrefowym (osobno dla kierowcy, osobno dla pasażerów) oraz klimatyzacją całopojazdową z oddzielnymi nadmuchami dla kierowcy.

38. Obowiązujące przepisy klasyfikują autobus jako pojazd kategorii M3, który występuje w trzech klasach: (miejski), 2 (międzymiastowy), 3 (turystyczny).

Autobus turystyczny (klasa 3) charakteryzuje się m.in. tym, że:

 • posiada fotele pasażerskie z rozsuwem bocznym
 • nie może mieć miejsc stojących
 • dopuszczona prędkość maksymalna 100 km/h

Autobus międzymiastowy (klasa 2) charakteryzuje się m.in. tym, że:

· posiada fotele pasażerskie bez rozsuwu bocznego, gdyż

· posiada miejsca stojące (spełnia dodatkowe warunki techniczne w tym zakresie)

 • dopuszczona prędkość maksymalna 80 km/h

Zamawiający wymaga autobusu z fotelami pasażerskimi wyposażonymi w rozsuw boczny i jednocześnie posiadający miejsca stojące, co wzajemnie się wyklucza.

Prosimy zatem o doprecyzowanie jakiej klasy autobus ma zostać dostarczony, czy klasy 2 (międzymiastowy z miejscami stojącymi), czy klasy 3 (turystyczny z fotelami pasażerskimi z rozsuwem bocznym)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści do postępowania autobus w obu w/w klasach.

39. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia systemu EDB. Czy Zamawiający ma na myśli elektronicznie sterowany układ hamulcowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w oznaczeniu EDB ma na myśli elektronicznie sterowany układ hamulcowy.

40. W autobusach o pojemności pasażer większej niż 30 osób ze względów konstrukcyjnych (położenie koła kierownicy) i w konsekwencji bezpieczeństwa dla kierowcy nie stosuje się poduszki powietrznej SRS. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania poduszki powietrznej kierowcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrezygnuje z wymagania poduszki powietrznej kierowcy.

41. Zamawiający wymaga komputera pokładowego w języku polskim. Pytanie, czy Zamawiający dopuści autobus z wyświetlaczem piktogramowym bez konieczności posługiwania się językiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści autobus z wyświetlaczem piktogramowym bez konieczności posługiwania się językiem.

42. Czy Zamawiający dopuści markowy i typowy dla autokarów odtwarzacz DVD obsługiwany przyciskami z piktogramami bez menu w języki polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści odtwarzacz DVD obsługiwany przyciskami z piktogramami bez menu w języki polskim.

43. W zał. Nr 3 do SIWZ pkt. 2 c Zamawiający wymaga:

„W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności. W przypadku niedostarczenia autobusu zastępczego, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy na warunkach wg własnego uznania.”

Prosimy o zmianę zapisów na następujący:

„W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności. W przypadku niedostarczenia autobusu zastępczego, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy wg rynkowych stawek wynajmu autobusu tej klasy na warunkach wg własnego uznania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w następujący sposób:

„W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności. W przypadku niedostarczenia autobusu zastępczego, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy wg rynkowych stawek wynajmu autobusu tej klasy na warunkach wg własnego uznania.”

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
Ponieważ zachodzi uzasadniona przyczyna zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówieniaZamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w stosownie uznanym zakresie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. Dyrektora GCKiB

Beata Łozowska

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-02 22:35
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ4MB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 22:36
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 22:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-12 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540161964-N-2019 z dnia 02.08.2019 r.
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-3/2019.

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, których analiza uzasadnia dokonanie zmian w SIWZ. W związku z tym:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmianie ulegają zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym :

I. ROZDZIAŁ IX, Wymagania dotyczące Wadium

Pkt. 4:

4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 05.08.2019 r. do godz. 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

otrzymuje brzmienie:

4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia: 12.08.2019 r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

II. Rozdział XI Opis sposobu przygotowania oferty

Pkt 3 ppkt 5:

WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

„Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-3/2019.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

05.08.2019 r. godz.12:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

otrzymuje brzmienie:

WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

„Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-3/2019.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

12.08.2019 r. godz.10:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

III. ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania ofert

Pkt 2 .:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2019 r., o godz. 12:00.

Pkt 4. :

4. Otwarcie ofert nastąpi w dni 05.08.2019 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, pok. administracji.

otrzymują brzmienie:

Pkt. 2.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2019 r., o godz. 10:00.

Pkt 4 .

4. Otwarcie ofert nastąpi w dni 12. 08.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, pok. administracji.

IV. ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Pkt 6.:

Kryterium OKRES GWARANCJI

Punkty w kryterium Okres gwarancji są obliczane w następujący sposób :

gwarancja badanej oferty

Ilość punktów za okres gwarancji = -------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

najdłuższa zaoferowana gwarancja

Uwaga:

Zamawiający zakłada okres gwarancji: nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze oferowanego okresu gwarancji, lub zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta jego będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

otrzymuje brzmienie:

Kryterium OKRES GWARANCJI

Punkty w kryterium Okres gwarancji są obliczane w następujący sposób :

gwarancja badanej oferty

Ilość punktów za okres gwarancji = -------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

najdłuższa zaoferowana gwarancja

Uwaga:

Zamawiający zakłada okres gwarancji: nie krótszy niż 6 miesięcy liczony od dnia dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze oferowanego okresu gwarancji, lub zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 6 miesięcy, oferta jego będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto dokonuje się zmiany załącznika nr 1-1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę), który stanowi integralną część niniejszego Zawiadomienia.

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ
i powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

…………………….

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-02 22:41
Załączniki:
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-12 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego

Zamawiający, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce , działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych informuje że w dniu 12 sierpnia 2019 roku, o godzinie: 10:15 dokonano otwarcia ofert.

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-12 15:04
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert351.85kB
  • autor informacji: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-12 15:53
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-16 13:20
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: 1-3/2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego”, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Na realizację zamówienia wpłynęła jedna oferta. Cena oferty, wynosząca 642 224,33 złotych brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (300.000,00 złotych brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny złożonej oferty.

 • autor informacji: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-16 13:19
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 810306
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 16:19

Stopka strony