Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 582175-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 23:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-08-02
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-12 godz. 11:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 582175-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.
Szczegółowa informacja:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka:

Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): https:// www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77- 116 Czarna Dąbrowka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem Wykonawcy kostki brukowej i innych wyrobów betonowych do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka. Wykonawca dostarczy następujące materiały betonowe: 1. Kostka brukowa 1 – elementowa pokryta kruszywem szlachetnym / płukana grafitowa o wymiarach 20x20cm i grubości 6 cm 2. Kostka brukowa 1 – elementowa pokryta kruszywem szlachetnym / płukana żółtą o wymiarach 20x20 i grubości 6 cm 3. Kostka brukowa prostokąt 10x20x8 kolor czerwony 4. Kostka brukowa prostokąt 10x20x8 kolor grafit 5. Kostka brukowa prostokąt 10x20x8 kolor szary 6. Krawężnik najazdowy 15/22/100 szary 7. Obrzeże 8x25x100 szary 8. Obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm szare 9. Opornik betonowy 12/25/100 szary wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 44114200-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • autor informacji: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-02 23:00
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia w BZP3.7MB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • SIWZ6.3MB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy53kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania20.08kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej18.17kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • Zał. nr 4 - wzór umowy151.27kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
 • Zał. nr 5 - formularz cenowy19.89kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-02 23:04
Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-06 22:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: Postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulegają punkty 3.9.; 18.13. ; 21.1., 24.2.b)

Było :

3.9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył kostkę brukową i pozostałe wyroby betonowe niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub że są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiadają warunkom ustalonym w zamówieniu, Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia drzwi zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

Otrzymuje treść:

3.9 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył kostkę brukową i pozostałe wyroby betonowe niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub że są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiadają warunkom ustalonym w zamówieniu, Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

Było:

18.13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający.

Otrzymuje treść:

18.13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginały złożonych przez siebie dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Było:

21.1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 12.08.2019 r. do godziny 1115

Otrzymuje treść:

21.1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 12.08.2019 r. o godzinie 1115

Było:

24.2. b) Ocena w zakresie kryterium okres gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy - liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy (liczony w dniach od dnia podpisania umowy), zawiera się w okresie:

Po =

Cb

× 60pkt.

Cmax

gdzie: Po – ilość punktów za kryterium okres gwarancji,

Cmax – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji,

Cb – okres gwarancji z badanej oferty.

Otrzymuje treść:

24.2. b) Ocena w zakresie kryterium okres gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy - liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy (liczony w dniach od dnia podpisania umowy), zawiera się w okresie:

Po =

Cb

× 40pkt.

Cmax

gdzie: Po – ilość punktów za kryterium okres gwarancji,

Cmax – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji,

Cb – okres gwarancji z badanej oferty.

 • autor informacji: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-06 22:31
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ932.17kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 22:32
Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-12 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Gospodarki Komunalnej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., podaje informację z otwarcie ofert, które odbyło się dnia 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1115.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 86 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złoty 00/100)

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

[zł brutto]

Okres gwarancji

1

Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Stanisław Repliński

ul. Fałata 10,

83-400 Kościerzyna

79 358,17

60 m-c

2

JULBUD S.C.

J. Michałowska & S. Konkol

ul. Długa 35

84-300 Mosty

84 982,51

60 m-c

 • autor informacji: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-12 14:55
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert270.25kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-12 14:55
Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-20 13:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, na:

„Sukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych”

ogłoszonym w dniu 02.08.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582175-N-2019.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp zawiadamiamy o:

wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego Wykonawcę:

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Repliński

ul. Fałata 10,
83-400 Kościerzyna

z wartością ogólną zamówienia: 79 358,17 zł oraz okresem gwarancji 60 m-c

 1. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji(40%).
 2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) i okres gwarancji (40%) oraz łączną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto w zł

 

Liczba punktów w kryterium– cena(max 60 pkt. zgodnie ze SIWZ)

Okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium– termin dostawy (max 40 pkt. - zgodnie ze SIWZ)

Suma punktów za poszczególne kryteria przy zastosowaniu wzoru (zgodnie SIWZ):

P= PC + PT

1.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Stanisław Repliński

ul. Fałata 10,

83-400 Kościerzyna

79 358,17

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

2.

JULBUD S.C.

J. Michałowska &

S. Konkol

ul. Długa 35,

84-300 Mosty

84 982,51

56,03 pkt

60 miesięcy

40 pkt

96,03 pkt

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 • autor informacji: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-20 13:29
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 22:19
Załączniki:
 • Informaja o wyborze najlepszej oferty570.68kB
  • autor informacji: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-20 13:29
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 810320
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 16:19

Stopka strony