Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 581670-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II etap - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 23:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-08-02
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-12 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 581670-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.
Szczegółowa informacja:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka:

Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): https:// www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77- 116 Czarna Dąbrowka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II etap
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 1 216 sztuk wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

II.5) Główny kod CPV: 44113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-02 23:08
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-05 09:38
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy „Pzp”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap”

Zatwierdził:

Henryk Mularczyk – Z upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

Czarna Dąbrówka, dnia 02.08.2019r.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

ul. Cicha 3

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821 40 20

e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych w na podstawie art.11 ust.8 ustawy „Pzp” – w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5

3.2. Dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 1 216 sztuk wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

3.3 Płyty powinny być dostarczone w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą jezdną do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwity, zagęszczenie betonu). W przypadku dostarczenia płyt w inny sposób zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt dostawcy.

3.4. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- kod CPV: 44113000-5

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1 Sukcesywne dostawy wg potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

6. 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. ( Dz.U.09.206.1591 ) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a), b) SIWZ.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 roku poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zmianami),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.

6.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, zamawiający żąda:

a) dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych opisanych w pkt. 3.2
niniejszego SIWZ:

7.2 Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1., złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.3 Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania
dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. może złożyć inne dokumenty dotyczące
odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego,
potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych
z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania
środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego
zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

8 . Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty .

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3
i 4 do SIWZ
.

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp, składają wspólnie ofertę, przy czym:

8.3. 1. oświadczenie wskazane w pkt. 8.1 załącznik nr 4 powinno zostać złożone w taki
sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają
łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci
Wykonawcy wspólnie)

8.3.2. oświadczenie wskazane w pkt 8.1 załącznik nr 3 musi być złożone osobno przez
każdego z Wykonawców.

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.6. Zamawiający zamierza zastosować art. 24aa ust. 1 Pzp.

a) Zamawiający zgodnie z art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Zamawiający bada oświadczenia wstępne, a następnie żąda przedłożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1.

c) Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dla
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołącza do oferty.

o oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu tj. w załączniku nr 3.

o W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

o niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby (lub osób) składającej ofertę.

d) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

e) Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

a) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, ze dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, określonego w pkt 3.2 niniejszej SIWZ.

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

8.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

8.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.16.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.17.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.19.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zmianami).

, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3. Godziny pracy Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), odpowiednio:

1) 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

10. Termin związania ofertą.

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.

10.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

11.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II ETAP”. Nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 10:00

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77 - 116 Czarna Dąbrówka oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II ETAP”. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na ,,Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II ETAP” Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

11.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

11.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

11.19. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składając ofertę w niniejszym postępowaniu w ofercie należy załączyć:

• Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

• Oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu tj. w załączniku nr 3.

• W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w pkt 8.6 ppkt c

• Niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby (lub osób) składającej ofertę(pełnomocnictwo).

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w pokoju „administracja” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 do dnia 12.08.2019r. do godziny 10:00

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 12.08.2019r. godz. 10:15.

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia

12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

12.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.

12.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

12.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie z zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

13.2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

13.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „Ceny” i „Okresu gwarancji”.

14.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

A. Kryterium „Cena” w PLN:

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach:

a) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt);

b)opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:

LOG = (OG / OGmax) x 40 pkt

gdzie:

LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty

OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej

OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące.

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 72 miesięcy.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

19. Adres strony internetowej zamawiającego.

www.bip.czarnadabrowka.pl

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka z siedzibą w Czarnej Dąbrówce na ul. Gdańskiej 5;

§ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@czarnadabrowka.pl;+

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II ETAP” prowadzonym w trybie nieograniczonego;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO . *

 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

21. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty,

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy,

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu,

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,


6) Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór zobowiązania,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-05 09:36
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść6.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 1 - formularz oferty50.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 2 - wzór umowy216.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek o wykluczeniu41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia warunków35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej68.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
 • Zał. nr 6 - wzór zobowiązania364.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-05 09:40
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II Etap - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-12 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Gospodarki Komunalnej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II Etap”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., podaje informację z otwarcie ofert, które odbyło się dnia 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1015.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100)

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

[zł brutto]

Okres gwarancji

1

Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

49 656,58

72 m-c

2

WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.

Roman Dratwa Owśnice 1

83-407 Łubiana

56 008,96

72 m-c

3

Grabowscy Anita Splitthof

Łebińska Huta ul. Kartuska 17

84-217 Szemud

50 707,20

72 m-c

4

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie , ul. Strażacka 6 83- 400 Kościerzyna

47 667,20

72 m-c

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-12 14:57
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert303.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-12 14:58
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-20 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, na:

„Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap”

ogłoszonym w dniu 02.08.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 581670-N-2019.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp zawiadamiamy o: wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%) uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo ECOZET
Mirosław Zblewski
Kaliska Kościerskie
ul. Strażacka 6
83- 400 Kościerzyna

z wartością ogólną zamówienia: 47 667,20 zł oraz okresem gwarancji 72 m-c

 1. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%).
 2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) i okres gwarancji (40%) oraz łączną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto w zł

Liczba punktów w kryterium– cena(max 60 pkt. zgodnie ze SIWZ)

Okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium– termin dostawy(max 40 pkt. - zgodnie ze SIWZ)

Suma punktów za poszczególne kryteria przy zastosowaniu wzoru (zgodnie SIWZ):

P= PC + PT

1.

Zdrojewscy

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

49 656,58

57,60

72 m-c

40 pkt

97,60 pkt.

2.

WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.

Roman Dratwa Owśnice 1

83-407 Łubiana

56 008,96

51,06

72 m-c

40 pkt

91,06 pkt.

3.

Grabowscy Anita Splitthof

Łebińska Huta ul. Kartuska 17

84-217 Szemud

50 707,20

56,40

72 m-c

40 pkt.

96,40 pkt

4.

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie ul. Strażacka 6

83- 400 Kościerzyna

47 667,20

60,00

72 m-c

40 pkt.

100,00 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-20 13:24
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 22:18
Załączniki:
 • Informaja o wyborze najlepszje oferty608.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-20 13:25
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-18 22:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 510197219-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581670-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (url): https:/ www.bip.czarnadabrowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia była dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 1 216 sztuk wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38753.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kaliska Kościerskie, ul. Strażacka 6, 83- 400 Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Miejscowość: Kaliska Kościerskie
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47667.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47667.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56008.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-09-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-18 21:16
[drukuj]