Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 581670-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-20 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, na:

„Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2019 – II Etap”

ogłoszonym w dniu 02.08.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 581670-N-2019.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp zawiadamiamy o: wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%) uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo ECOZET
Mirosław Zblewski
Kaliska Kościerskie
ul. Strażacka 6
83- 400 Kościerzyna

z wartością ogólną zamówienia: 47 667,20 zł oraz okresem gwarancji 72 m-c

 1. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i okres gwarancji (40%).
 2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) i okres gwarancji (40%) oraz łączną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto w zł

Liczba punktów w kryterium– cena(max 60 pkt. zgodnie ze SIWZ)

Okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium– termin dostawy(max 40 pkt. - zgodnie ze SIWZ)

Suma punktów za poszczególne kryteria przy zastosowaniu wzoru (zgodnie SIWZ):

P= PC + PT

1.

Zdrojewscy

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

49 656,58

57,60

72 m-c

40 pkt

97,60 pkt.

2.

WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.

Roman Dratwa Owśnice 1

83-407 Łubiana

56 008,96

51,06

72 m-c

40 pkt

91,06 pkt.

3.

Grabowscy Anita Splitthof

Łebińska Huta ul. Kartuska 17

84-217 Szemud

50 707,20

56,40

72 m-c

40 pkt.

96,40 pkt

4.

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie ul. Strażacka 6

83- 400 Kościerzyna

47 667,20

60,00

72 m-c

40 pkt.

100,00 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-08-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-20 13:24
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 22:18
Załączniki:
 • Informaja o wyborze najlepszje oferty608.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-20 13:25
[drukuj]