Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 582944-N-2019 z dnia 2019-08-06 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
Przebieg postępowania
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-06 22:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-08-06
Data końca składania ofert: środa 2019-08-21 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 582944-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.
Szczegółowa informacja:

 Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu
Numer referencyjny: GPI.271.52.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu. W ramach inwestycji planuje się przebudowę budynku WDK, budynek będzie przeznaczony na potrzeby klubu SENIOR+ zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem ma powstać: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenia kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków, 2 łazienki wyposażone w toalety i umywalki (dla kobiet i mężczyzn), w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid 628, obręb Jasień, teren Gminy Czarna Dąbrówka. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym: 1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy, 2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nieczystości), 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa, 4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową, 5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót. Obowiązki Wykonawcy 1) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich, 2) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót, 3) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, 5) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż, 6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 7) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 8) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą, 9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich poprzez doprowadzenie do stanu poprzedniego lub poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, 11) wykonywanie robót z nowych materiałów, bez cech używalności i uszkodzeń. 12) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. poz. 1186 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego, 13) przedstawianie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 16) wyznaczenie do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 17) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 18) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 1) końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych. 2) do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: a) atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń, b) dokumentację powykonawczą zakresu robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, c) kosztorys powykonawczy, d) dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, e) inne dokumenty, w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, które mają ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy; 3) wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami technicznymi, a także ze wszystkimi innymi dokumentami dotyczącymi realizacji niniejszej umowy oraz na warunkach określonych umową, 4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przed zawarciem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Najpóźniej w dniu przekazania obiektu. 5) dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów; 6) zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi w załączniku nr 4 – Projekt Umowy ; 7) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 6, 7 oraz 8 do SIWZ. Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy (poglądowy) w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z pkt. 20.2 SIWZ. Istotne cechy i parametry i rozwiązania, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: 1. Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Utwardzanym placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; 3. Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywana normą. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych, montażowych, budowlanych, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych, elektrotechnicznych, utwardzenia terenu, montażu instalacji i urządzeń, robót małej architektury oraz montażu przyłączy: energetycznych, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) rozpoczęcie robót budowanych stanowiących przedmiot zamówienia: w terminie 7 dni od dnia przekazania obiektu. b) zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia: do dnia 15.11.2019 roku. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: a) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń wykazu osób, o których mowa w pkt. 8.2.3.1 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn - ponad 60 dni, w takim przypadku termin zostanie przesunięty o ilość dni ponad 60 dni trwania postępowania, b) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy, c) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, e) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych, f) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, g) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; 2. zmiany ceny, na skutek: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w załączniku nr 4 do SIWZ tj. wzorze umowy w § 9 ust. 25-32 załącznika nr 4 SIWZ wzór umowy , 3. osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego; 4. Odstąpienia przez Zamawiającego lub rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 24.5.5); 5. zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z wad istotnych projektu; 6. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrowka.pl 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 11.Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-06 22:57
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia6.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 22:58
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-06 23:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.52.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu”

Nr zamówienia : GPI.271.52.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP na portalu UZP

pod numerem 582944-N-2019

 

Pełna treść SIWZ do pobrania w załącznikach poniżej

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77 - 116 Czarna Dąbrówka

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia : 59 8-212-642

NIP: 842-16-44-035

Godziny pracy Zamawiającego:

- w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 16:00,

- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1986
z późń. zmn.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP

2.3.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę budynku WDK, budynek będzie przeznaczony na potrzeby klubu SENIOR+ zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem ma powstać: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenia kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków, 2 łazienki wyposażone w toalety i umywalki (dla kobiet i mężczyzn), w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone
w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid 628, obręb Jasień, teren Gminy Czarna Dąbrówka.

Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody
lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nieczystości),

3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne
do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,

4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-06 23:01
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść10.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 1 - fromularz ofertowy27.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 2 - potwierdzenie spełnienia wymagań22.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 3 - oświadczenie (wykluczenie)22.46kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 4 - wzór umowy330kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 5 - oświadczenie w spr grup kapitałowych70.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 6 - dokumentacja projektowa6.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 7 - specyfikacja techniczna1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 8 - przedmiar robót53.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
 • Zał. nr 9 - Wykaz osób196kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-06 23:06
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-20 16:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: Postępowanie pn. „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1.”Proszę o dołączenie wykazu wyposażenia budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z podaniem szczegółowych informacji:

 • ilość danego urządzenia/wyposażenia
 • parametry/wymiary
 • materiał z jakiego powinien być wykonany.

Brak informacji w opisie i przedmiarze, a SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia mówi o wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń. Bez tych informacji żaden Wykonawca nie jest wstanie przygotować kompletnej oferty ze względu na braki w dokumentacji przetargowej, które są istotne”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Zamawiający wskazując w opisie przedmiotu zamówienia informacje dotyczące wyposażenia wskazywał tylko i wyłącznie ogólne informacje dotyczące całości inwestycji związanej z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu.

Nadto, Zamawiający wskazuje iż zgodnie z punktem 3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także pomocniczo przedmiar robót. Dokumenty te, stanowiące opis przedmiotu zamówienia nie zawierają informacji dotyczących wyposażenia, a co za tym idzie, do skalkulowania ceny swojej oferty, Wykonawca winien przyjąć ww. załączniki SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-20 16:46
Załączniki:
 • Wyjaśnienia treści SIWZ355.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-20 16:47
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-21 22:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.52.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

a) - otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 21.08.2019 r. o godz. 10:30;

b) - środki przeznaczone na realizację zamówienia: 157 552,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złotych 00/100);

c) - termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2019 r.

d) - warunki płatności: zgodnie z SIWZ;

e) - do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

UNION INVEST

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz

167 153,29 zł

60 miesięcy

2.

PUH „KONBUD-DOM” s.c.

Tadeusz i Tomasz Dominiecki

Ul. Staszica 21B, 84-300 Lębork

247 619,76 zł

60 miesięcy

3.

E & M Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

189 420,00 zł

60 miesięcy

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-21 22:14
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert465.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-21 22:15
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 23:54
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-23 19:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.52.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

UNION INVEST
Sp. z o.o.
ul. Szeroka 15B/1
83-424 Lipusz

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji waga kryterium - 40%

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Punktacja łącznie

1.

UNION INVEST

Sp. z o.o.

ul. Szeroka 15B/1

83-424 Lipusz

60,00

40,00

100,00

2.

PUH „KONBUD – DOM” s.c.

Tadeusz i Tomasz Dominiecki

ul. Staszica 21B

84-300 Lębork

40,50

40,00

80,50

3.

E & M Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

52,94

40,00

92,94

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 9.601,29 złotych brutto, a Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-08-23
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-23 19:47
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty404.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-08-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-23 19:47
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-24 15:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.52.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający w dniu 23 sierpnia 2019 roku, zawiadomił o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1 83-424 Lipusz.

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca, mimo prawidłowego zawiadomienia o wyznaczonym terminie podpisania umowy, dwukrotnie nie stawił się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a także nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 20 września 2019 roku, Zamawiający wyznaczył na dzień 24.09.2019 roku na godzinę: 900, ostateczny termin podpisania umowy. Wybrany Wykonawca kolejny raz nie stawił się na podpisanie umowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca również nie poinformował Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie umowy.

Mając na uwadze powyższe, działania wybranego Wykonawcy, należy uznać za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w związku z tym, Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-24 15:01
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania333.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-24 16:27
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu - PONOWNA INORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-30 20:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.52.2019
Szczegółowa informacja:

PONOWNA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Działając, na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

E & M Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

Do oceny ofert przyjęto następujące  kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji waga kryterium - 40%

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Punktacja łącznie

1.

UNION INVEST

Sp. z o.o.

ul. Szeroka 15B/1

83-424 Lipusz

-------------

------------

------------------------

2.

PUH „KONBUD – DOM” s.c.

Tadeusz i Tomasz Dominiecki

ul. Staszica 21B

84-300 Lębork

40,50

40,00

80,50

3.

E & M Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

52,94

40,00

92,94

 

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 31.868,00 złotych brutto, a Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartek Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-30 20:39
Załączniki:
 • Ponowna informacja o wyborze wykonawcy391.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-30 20:40
[drukuj]