Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnychpołożonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-09 15:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-08-09
Data końca składania ofert: piątek 2019-09-20 godz. 13:30
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi


Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5Czarna Dąbrówka77-116PolskaOsoba do kontaktów: Joanna Parszewska Tel.: +48 598212643E-mail: gmina@czarnadabrowka.pl Faks: +48 598212644Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

II.1.2)
Główny kod CPV
90500000

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
2 / 8

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc ogólnodostępnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji,pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu obsługi i jego otoczenia. Oględziny nie stanowią wizji w rozumieniu art. 9a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 12 do SIWZ.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Czarnej Dąbrówki

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc ogólnodostępnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji,pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu obsługi i jego otoczenia. Oględziny nie stanowią wizji w rozumieniu art. 9a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 12 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę nw. osób wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
a) ładowacze;
b) kierowcy pojazdów;
Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
• Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
3 / 8
• Kod CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych
• Kod CPV: 90512000-9 Usługi transportu odpadów
• Kod CPV: 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
• Kod CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 35.000,00 złotych.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, prowadzonego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka,
2. posiada zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą o odpadach),
3. posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4 / 8
1.zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych w łącznej ilości min. 400Mg.
2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum:
-co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
-co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
-co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
-co najmniej jeden samochód wyposażony w urządzenie hakowe lub bramowe do opróżniania kontenerów na odpady komunalne
-co najmniej 1 samochód małotonażowy,
-co najmniej jeden samochód dwukomorowy do odbioru rożnego rodzaju odpadów.
Pojazdy powinny być oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy i danymi adresowymi firmy oraz numerem telefonu wykonawcy,
Pojazdy powinny być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie,przechowywanie i odczytywanie danych na temat położenia pojazdu i miejscach postojów, a także czujniki zapisujące informacje o miejscach wyładunku odpadów.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniające określone warunki:
-usytuowaną w Gminie Czarna Dąbrówka lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Czarna Dąbrówka,
-na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
-wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
-wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
-wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów- o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej,
- zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5 / 8
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie punktu 21 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 13:30

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2019

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 września 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminie Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 3, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
6 / 8
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie winno zostać złożone w formie jednolitego dokumentu
ESPD (JEDZ). Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu
Zamieszczenia niniejszej SIWZ. JEDZ należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - wskazanych w pkt.10.3.1. - 10.3.7. oraz 10.4.1.-10.4.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie określonym w pkt. 23.4. SIWZ.
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
5.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
5.3. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ;
5.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
5.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zamówienia,zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;
5.6.. dowód wniesienia wadium.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu.
7. W SIWZ zawarto informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
7 / 8
Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została wprowadzona do Formularza oferty (zał. 1 do SIWZ).

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gpv.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy Nie dotyczy Polska

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp: 6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1-6.2 wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy
8 / 8
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aul. Postępu 17AWarszawaPolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-09 15:20
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu135.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:20
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-09 15:45
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.53.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

na

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych
na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Nr postępowania:GPI.271.53.2019

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego , adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

Adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

Telefon/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 59 821-26-43, 59 821-26-44

E-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny pracy Zamawiającego: w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00

od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

 1. Tryb udzielania zamówienia :
  1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą PZP wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
   o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty określonej zgodnie
   z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
   a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc ogólnodostępnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu obsługi i jego otoczenia. Oględziny nie stanowią wizji w rozumieniu art. 9a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 12 do SIWZ.

3.3.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę nw. osób wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

a) ładowacze;

b) kierowcy pojazdów;

Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

3.5. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

 • Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
 • Kod CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych
 • Kod CPV: 90512000-9 Usługi transportu odpadów
 • Kod CPV: 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 • Kod CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
 1. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa :
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu usług
stanowiących przedmiot zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

 1. Finansowanie zamówienia :

Zamówienie finansowane jest ze środków Gminy Czarna Dąbrówka.

 1. realizacji przedmiotu zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

7.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2022 rok.

7.2. Rozpoczęcie czynności przygotowawczych do realizacji przedmiotu zamówienia, takich jak pierwsze opracowanie tras i harmonogramów, dostarczanie harmonogramów właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki - winno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, z zachowaniem wymagań SIWZ.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 września 2019 r. do godz. 13:30 zgodnie z punktem 17.1. SIWZ.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 września 2019 r . o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminie Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 3, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
  3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
  4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
  5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-09 15:34
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść678.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 1 - formularz oferty70.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 2 - formularz cenowy19.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 3 - formularz JEDZ346kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 4 - wzór umowy293.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 5 - wykaz usług115kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 6 - wykaz narzędzi21.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 7 - harmonogram usług18.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 8 - oświadczenie dot. podatków i opłat oraz składek ZUS196.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 9 - oświadczenie dot. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne195kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 10 - oświadczenie dot. opłat i podatków lokalnych196.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 11 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej197.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
 • Zał. nr 12 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia457.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-09 15:46
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-21 01:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.23.2.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

a) - otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 20.09.2019 r. o godz. 14:00;

b) - środki przeznaczone na realizację zamówienia: 2 517.155,92 złotych brutto (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i 92/100);

c) - termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2022 r.;

d) - warunki płatności: zgodnie z SIWZ;

e) - do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Ilość pojazdów – emisja spalin minimum EURO 4

1.

 

 

Zgodnie z SIWZ

 
   

 

   

2.

 

 

Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartek Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-21 01:35
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert443.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-21 01:36
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-14 15:15
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: GPI.271.53.2019
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, data publikacji 09.08.2019 r. zadanie pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

„ELWOZ ECO” SP.ZO.O, UL. SŁUPSKA 2, 83-340 SIERAKOWICE.

Wykonawca uzyskał łącznie 100,00% w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 2.442.561,20 zł. (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Aspekt środowiskowy

(ilość pojazdów spełniających normę emisji spalin)

Razem

1.

SOMMER SP. Z.O.O

UL. POZNAŃSKA 39

76-200 SŁUPSK

2.950.988,90 zł

4

89,66

2.

ELWOZ ECO

UL. SŁUPSKA 2

83-340 SIERAKOWICE

2.442.561,20 zł

4

100,00

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-14
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-14 15:15
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia481.77kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-14
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-14 15:16
[drukuj]