Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 588511-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Ogłoszenie nr 540180232-N-2019 z dnia 28-08-2019 r. Ogłoszenie nr 540184377-N-2019 z dnia 03-09-2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od środa 2019-08-21 do czwartek 2019-08-29 godz. 10:00 piątek 2019-09-06 godz. 10:00 piątek 2019-09-06 godz. 10:15
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-21
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-08-21
Data końca składania ofert: czwartek 2019-08-29 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 588511-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.
Szczegółowa informacja:

Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, krajowy numer identyfikacyjny 222069008, ul. Bytowska 10 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8212014, 598212014, e-mail gok@czarnadabrowka.pl, gmina@czarnadabrowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): gok.czarnadabrowka.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.czarnadabrowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego
Numer referencyjny: 1-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC,AC, NNW Assistance) przez okres 12 miesięcy. Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem; przebieg pojazdu nie więcej niż 65 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej;Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6; o mocy nie mniejszej niż 160 KM; o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3; Rodzaj paliwa - olej napędowy; Ogrzewanie dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe; Wentylacja klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV) lub klimatyzacja dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury z możliwością regulacji intensywności nawiewu temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni kierowcy nie mniejsza niż o mocy 12KV; Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Siedzenia pasażerskie i kierowcy: siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie, fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, fotele uchylne, rozsuwane lub bez rozsuwu bocznego (w zależności od klasyfikacji pojazdu w kategorii M3 -klasie 2 (miedzymiastowej) lub klasie 3 (turystycznej); drzwi automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota); warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu - ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące (w zależności od zaproponowanej klasy pojazdu o której mowa w pkt 9, przy czym zamawiający rozważy wariant z miejscami stojącymi i bez miejsc stojących), radio z DVD z menu polskim lub angielskim ewentualnie obsługiwane przyciskami z piktogramami, kamera cofania lub czujnik cofania, koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem; luki bagażowe – główne min 2,5 m3; elektryczne i podgrzewane lusterka; ABS; EDB; Tachograf cyfrowy z homologacją; ASR; ESP lub ATC; Komputer pokładowy w języku polskim lub angielskim albo wyświetlaczem piktogramowym; Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy; Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie; Młotki bezpieczeństwa; Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu; Autoalarm z niezależnym zasilaniem; Imobilajzer; Koło kierownicze z regulacją położenia; Reflektory przeciwmgielne; Wyposażony w dwa akumulatory; Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami; Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami; Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy; Oznakowanie wyjścia awaryjnego; Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy; Lusterka wewnętrzne; monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD; mikrofon z nagłośnieniem; lampki przy siedzeniach; podgrzewane filtry paliwa; półki bagażowe nad fotelami; oświetlenie podłogowe przejścia i schodów; szyby boczne przyciemniane; oświetlenie bagażnika; pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj); Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 3 miesiące – liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) 71 Opłata wstępna w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo Raty leasingu - zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. Bazowa stopa procentowa-stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 sieerpnia 2019 r. Oprocentowanie w stosunku rocznym-stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto, z możliwością rozłożenia Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca Koszty opłat ubezpieczenia - ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie przedmiotowe ubezpieczenie wykupi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i obciąży nim jednorazowo Zamawiąjącego) Podatek od środków transportu- Ponosi Zamawiający. Koszty opłaty rejestracyjnej- Ponosi Wykonawca Przewidywany roczny przebieg autobusu około 25 tys. km

II.5) Główny kod CPV: 34121000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy-odbioru) przedmiotu leasingu do 60 dni od momentu podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego autobusu. 2. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy/odbioru w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu i uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami. 3. Liczba miesięcznych rat leasingowych – 71

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) pkt. 6.4 ppkt 1 lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, 2) pkt.6.4 ppkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ, tj.: załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne/ konsorcja/porozumienia między podmiotami): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: - w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt. 1 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ - składa każdy z Wykonawców, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 - składa każdy z nich. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.czarnadabrowka.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

termin dostawy

20,00

gwarancja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) zmiany warunków realizacji zamówienia, w tym zmiany terminu wykonania, i wynika ona z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe), 3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych – zamawiający ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, a Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych, sporządzenie aneksów do umowy a także innych czynności z tym związanych, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa. 2. Zmiany umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 1a-3 ustawy pzp. 4. Treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-21 22:34
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego - SWIZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-21 22:40
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 1-4/2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego

ROZDZIAŁ I

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

reprezentowane przez

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel/fax 59 8212014

NIP 842-177-09-75, REGON 222069008

e-mail: gok@czarnadabrowka.pl

strona internetowa zamawiającego: gok.czarnadabrowka.com.pl

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej: http://bip.czarnadabrowka.pl/ w zakładce: „Zamówienia publiczne”

Pełna treść SIWZ do pobrania w załączeniu poniżej.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej.

2. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p.

3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) jest mowa o „ustawie p.z.p." bądź „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt 1.

4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „Zamawiającym" należy uważać, że dotyczy to Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka.

5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „Wykonawcy" należy uważać, że dotyczy to podmiotu ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p..

8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy p.z.p..

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a- 91e ustawy p.z.p.

10. Zgodnie z art. 24 aa ustawy p.z.p. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.

17. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający na podstawie 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC,AC, NNW Assistance) przez okres 12 miesięcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Pozostałe wymagania określone zostaną między stronami w projekcie umowy, który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę, jako załącznik nr 2 do formularza oferty.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla rozwiązań wymaganych przez zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązanie, jest zobowiązany udowodnić, że oferuje przedmiot spełniający wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

34121000-1 – autobusy i autokary

66114000-2 – usługi leasingu finansowego

5. Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

6. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego.

7. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy.

8. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem.

ROZDZIAŁ IV

Termin wykonania zamówienia

1. Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy-odbioru) przedmiotu leasingu do 60 dni od momentu podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego autobusu.

2. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy/odbioru w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu i uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami.

3. Liczba miesięcznych rat leasingowych – 71

ROZDZIAŁ V

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.

ROZDZIAŁ XI

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania ogólne :

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), zgodnie z wymaganiami ustawy i SIWZ. Wykonawca przedłoży jeden egzemplarz oferty.

3) Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty w postaci elektronicznej.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

6) W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były spięte, ponumerowane i parafowane.

7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślić, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

10) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2. Oferta powinna składać się z :

1) Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Szczegółowy opis zamówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę) – załącznik nr 1-1 do SIWZ

3) oświadczenie, wymienione w Rozdziale VII niniejszej SIWZ,z wykorzystaniem wzoru – Załą czniknr 2 do SIWZ,

4) harmonogram spłaty rat leasingowych,

5) wzór umowy,

6) zobowi ą zanie podmiotu udost ę pniaj ą cego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składaj ą cego ofert ę (je ż eli dotyczy) z wykorzystaniem wzoru – zał ą cznik nr 2 do SIWZ,

7) Pełnomocnictwa do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy),

8) Pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która

1) będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,

2) będzie zaadresowana na „Zamawiającego",

3) będzie posiadać oznaczenie nazwy zadania –Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego , zamówienie nr 1-4/2019”

4) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

5) WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego,nr zamówienia1-3/2019

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

29.08.2019 r. godz.10:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy p.z.p. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm), które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winne być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

4) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa to zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

5. Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia no wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy opatrzony pieczęcią.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

6. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XII

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka (sekretariat),

Uwaga:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (a nie data jej wysłania przesyłką pocztowa czy kurierską).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2019 r., o godz. 10:00.

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania:

- niezwłocznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4. Otwarcie ofert nastąpi w dni 29.08.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka pok. administracji.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy P.z.p.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-21 22:41
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść325.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-21 22:44
 • Zał. nr 1 - fromularz ofertowy26.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-21 22:44
 • Zał. nr 1-1 - Szczegółowy opis zamówienia20.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-21 22:44
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania21.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-21 22:44
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - WYJAŚNIENIE SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-26 21:05
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 1-4/2019
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019.

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego.

 

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt rejestracji przedmiotu postępowania na podstawie refaktury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia ma być pojazdem zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu wg obowiązujących przepisów w RP. W związku z powyższym koszty rejestracji pojazdu stanowią koszty jakie ponosi Wykonawca w ramach przygotowania oferty.

 

2. Z uwagi na fakt, że przedmiot leasingu jest sprzętem używanym, proszę o potwierdzenie że Zamawiający pokryje koszt wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia ma być pojazdem używanym . W związku z powyższym koszty wyceny pojazdu stanowią koszty jakie ponosi Wykonawca w ramach przygotowania oferty.

 

3. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający pokryje koszt zryczałtowanej Tabeli opłat i prowizji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje również leasing. W związku z powyższym koszty związane z przedstawieniem oferty stanowią koszty jakie ponosi Wykonawca w ramach przygotowania oferty.

 

4. Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz ze sprzętem należy dostarczyć kartę pojazdu. Uprzejmie informuję, że oryginał karty znajduje się w trakcie trwania Umowy leasingu u właściciela Sprzętu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie kopii karty pojazdu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie kopii karty pojazdu.

 

5. Proszę o doprecyzowanie zapisu pkt.2.8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W SIWZ brak p.k.t. 2.8 i nie został on sprecyzowany przez zadającego pytanie.

 

6. Z uwagi na trwający sezon urlopowy uprzejmie proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 06.09.19.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu na składanie ofert.

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-26 21:06
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ559.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-08-26 21:07
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - OGŁOSZENIE O ZMIENIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-28 21:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-09-06 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540180232-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019.

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, których analiza uzasadnia dokonanie zmian w SIWZ. W związku z tym:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmianie ulegają zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym :

 1. Rozdział XI Opis sposobu przygotowania oferty

Pkt 3 ppkt 5:

WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

29.08.2019 r. godz.10:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

który otrzymuje brzmienie:

WZÓR OPISANIA KOPERTY - OPAKOWANIA

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

06.09.2019 r. godz.10:15

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

 1. ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania ofert

Pkt 2 .: Termin składania ofert upływa w dniu 29. 08.2019 r., o godz. 10:00.

Pkt 4. : Otwarcie ofert nastąpi w dni 29.08.2019 r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, pok. administracji.

otrzymują brzmienie:

Pkt. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 06. 09.2019 r., o godz. 10:00.

Pkt 4 . Otwarcie ofert nastąpi w dni 06. 09.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, pok. administracji.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZi powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu.  Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora Gminnego

Centrum Kultury i Biblioteki

Beata Łozowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-08-28 21:23
Załączniki:
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-03 22:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-09-06 godz. 10:15
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540184377-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na korekcie zapisów zawartych w załączniku nr 1-1 do SIWZ.

Załącznik nr 1-1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę) stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe załączniki do SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1-1 do SIWZ po zmianie SIWZ został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego bezpośrednio pod niniejszą odpowiedzią jako osobny załącznik.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 06 września 2019 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert 06 września 2019 r. o godzinie 10:15.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-09-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-03 22:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP230.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-09-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-03 22:04
 • Zmiana treści SIWZ - ogłoszenie128.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-09-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-03 22:04
 • Zał. nr 1-1 - Szczegółowy opis zamówienia - po korekcie20.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-09-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-03 22:04
Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-06 23:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 1-4/2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019

Zamawiający, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka , działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 06 września 2019 roku, godzina: 10:15

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia:300.000,00 .złotych brutto

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji

Gwarancja

1.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i Dostawcy Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. Z o.o. 53-605 Wrocław Plac Orląt Lwowskich 1

447630,04

60 dni

3 miesiące

2.

CREOBUS SP. Z O.O. Zbyszewo 2 76-251 Zbyszewo

503375,11

60 dni

3 miesiące

 

4.Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-09-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-09-06 22:55
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert360.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-09-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-09-06 22:56
Nazwa zamówienia: Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-04 15:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: nr zamówienia 1-4/2019
Szczegółowa informacja:

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na: „ Nazwa zamówienia: Dostawę autobusu w formie leasingu operacyjnego”, nr zamówienia 1-4/2019

INFORMACJA
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i Dostawcy Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. Z o.o. 53-605 Wrocław Plac Orląt Lwowskich 1

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: doświadczenie - 20%

Kryterium III: doświadczenie - 20%

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium nr II

Razem punktacja

1.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i Dostawcy Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. Z o.o. 53-605 Wrocław Plac Orląt Lwowskich 1

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

CREOBUS SP. Z O.O. Zbyszewo 2 76-251 Zbyszewo

 

53,35

20,00

20,00

93,35

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-04 15:32
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 22:12
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty135.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Łozowska
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-04 15:33
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-05 02:15
[drukuj]