Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 606112-N-2019 z dnia 2019-10-04 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-04
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-10-04
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-10-21 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 606112-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.
Szczegółowa informacja:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): https:// www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.czarnadabrowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pismenej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77- 116 Czarna Dąbrowka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno gmina Czarna Dąbrówka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania opracowanej przez AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych Bolesław Baszko 76-200 Słupsk ul. Piłsudskiego 1C/13. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 23/17, 21 obręb Nożyno, teren Gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie sieci wodociągowej - długości 334 mb z rury PE90 + przecisk sterowany o długości 56 mb. oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 377,3 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia nie będzie wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek graniczących z działką 21

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje odpowiednim zasobem technicznym i potencjałem kadrowym i skieruje do realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego pełniącą funkcję kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba to musi posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy, w tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu o długości nie mniejszej niż 300mb i średnicy minimum 90 mm i kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 300mb i średnicy minimum 200 mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymieniony powyżej personel Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek: a)przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn - ponad 60 dni, w takim przypadku termin zostanie przesunięty o ilość dni ponad 60 dni trwania postępowania, b)wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy, c)konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d)konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, e)wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych, f)konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, g)opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h)wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia,– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; 2.ceny, na skutek: a)stawki podatku od towarów i usług,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w załączniku nr 4 do SIWZ tj. wzorze umowy; 3. Odstąpienia przez Zamawiającego lub rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 23.5.4); 4.sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Roboty dodatkowe zostaną wykonane w ramach określonego wynagrodzenia ryczałtowego. 5.zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 12.3. SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-05 01:51
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia w BZP4.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 01:53
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-05 01:53
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-05 02:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno”

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka- Zakład Gospodarki Komunalnej

Dokładny adres: 77 – 116 Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3

Telefon: 59 821-40-20

Adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

Adres e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00-15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1986
z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP

2.3.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno gmina Czarna Dąbrówka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania opracowanej przez AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych Bolesław Baszko 76-200 Słupsk ul. Piłsudskiego 1C/13. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót. Zamawiający przewiduje płytsze wykonanie przedmiotu zamówienia niż określono w dokumentacji projektowej wg Załączników 9 oraz 10 do SIWZ, zgodnie z Planem sytuacyjnym płytszego położenia kanalizacji . Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia nie będzie wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek graniczących z działką 21 wg opisu do projektu zamiennego.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 23/17, 21 obręb Nożyno, teren Gminy Czarna Dąbrówka.

Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie sieci wodociągowej - długości 334 mb z rury PE90 + przecisk sterowany o długości 56 mb. oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 377,3 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

Dodatkowo zakres robót obejmuje doprowadzenie placu budowy do stanu z dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, w tym również odtworzenie nawierzchni jak i uporządkowanie i zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i badania określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z dokumentacją techniczną, niniejszym SIWZ oraz umową.

3.2. Dobrane materiały i urządzenia, których nazwy ewentualnie zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń po spełnieniu przez nich wymogów projektowych i parametrów technicznych.

3.3. Nazwy i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone w Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

3.4. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia i usunięcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. W przypadku nie usunięcia wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert

3.5. Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz warunki zamówienia przedstawiono we wzorze umowy

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia, w tym zakres robót budowlanych, zawierają: dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ, STWIOR robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

3.7. Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne.

Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy

3.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3.9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono wzałączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) plac budowy zostanie przekazany do 7 dni od podpisania umowy;

b) rozpoczęcie robót budowanych stanowiących przedmiot zamówienia: w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy ;

c) zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia: do dnia 10.12.2019 roku.

5. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa :

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

6.1.Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt 7 ustawy PZP,

7. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

7.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 7.2. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:

7.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;

7.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – – Zamawiający nie stawia warunków;

7.2.3.warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje odpowiednim zasobem technicznym i potencjałem kadrowym i skieruje do realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego pełniącą funkcję kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba to musi posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy, w tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu o długości nie mniejszej niż 300mb i średnicy minimum 90 mm i kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 300mb i średnicy minimum 200 mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymieniony powyżej personel Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt.1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7.6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

7.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

8.10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

8.10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ.

7.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane .

8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

9.2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

9.6. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 9.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na zasadach wskazanych w pkt. 10.6. SIWZ.

9.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2. SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 10.6. SIWZ

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty:

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

10.1.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

10.1.2. brak podstaw wykluczenia z postępowania.

10.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

10.2.1 oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

10.2.2 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.2. SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

10.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający p rzed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

10.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10.9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.7. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia składa się w postaci papierowej.

10.11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

10.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 lub 3, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań Zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

10.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.

11.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

12. Podwykonawstwo:

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

12.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

12.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

13. Grupa kapitałowa:

13.1. Definicja pojęć:

13.1.1. grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.), dalej ustawa OKiK, rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

13.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy OKiK, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKiK,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;

13.1.3. przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego)

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

13.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP zgodnie z zasadam i określonymi w pkt. 10.6. SIWZ.

14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e PZP przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

14.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

14.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 14.3.

14.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia składa się w postaci papierowej.

14.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14.5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 14.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

14.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

14.7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Michalina Dulewicz e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl.

15. Wymagania dotyczące wadium:

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16. Termin związania ofertą:

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

17. Opis sposobu przygotowania ofert:

17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

17.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

17.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

17.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

17.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

18.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

18.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

18.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

18.11.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

18.11.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ;

18.11.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy

17.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

17.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

17.14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

17.14.1. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Cicha 3 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno” Oferta na przetarg nieograniczony : - z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 21.10 .2019 roku do godziny: 10:30”.

17.14.2. Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

17.14.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

17.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

17.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

17.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec nazwy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Cicha 3 77-116 Czarna Dąbrówka, w pokoju „administracja”, nie później niż do dnia 21.10.2019 roku do godz. 10:00.

18.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Cicha 3 77-116 Czarna Dąbrówka, w pokoju „administracja”.

18.3 Otwarcie ofert jest jawne.

18.4 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

18.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

18.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

18.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.5 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

19. Opis sposobu obliczenia ceny:

19.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia.

19.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę;

19.3. Założenia wyjściowe do określenia ceny oferty przy sporządzaniu kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące m.in.:

19.3.1 koszty związane z uzyskaniem ewentualnych zezwoleń,

19.3.2 zagospodarowanie i utrzymywanie terenu budowy

19.3.3 zapewnienie dozoru terenu budowy, w tym w budowanych urządzeń materiałów do dnia odbioru końcowego, także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ostateczne uporządkowania tego terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót,

19.3.4 demontaż, naprawę i montaż m.in. tymczasowych obiektów i elementów zagospodarowania terenu – o ile zajdzie taka konieczność,

19.3.5 uzyskanie stosownych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami potwierdzających wymaganą jakość robót, wbudowanych zgodnie z dokumentacją projektową wyrobów budowlanych i urządzeń,

19.3.6 zakup i transport materiałów, urządzeń na teren budowy wraz z ich transportem wewnętrznym,

19.3.7 inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszące i pomocnicze), których wykonanie może okazać się za niezbędne w celu wykonania robót podstawowych w zakresie uprawniającym do uznania przedmiotu zamówienia za kompletne,

19.3.8 uporządkowania terenu po przeprowadzonych robotach,

19.3.9 umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

19.3.10 koszty ubezpieczenia robót.

19.4. Zasady kalkulacji ceny:

19.4.1. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie.

19.4.2. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej.

19.4.3. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

19.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 2017 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

19.6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.7. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

20.1. Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu postępowania zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

20.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

20.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu:

20.3.1. cena – waga kryterium 60%,

20.3.2. okres gwarancji – waga kryterium 40%,

20.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

20.4.1. cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 60

gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

20.4.2. okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy, Maksymalna liczba punktów – 40. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

a) zaoferowanie 36-47 miesięcy okresu gwarancji jakości - 00,00 pkt,

b) zaoferowanie 48-59 miesięcy okresu gwarancji jakości - 20,00 pkt,

c) zaoferowanie 60 miesięcy okresu gwarancji jakości i więcej – 40,00 pkt,

Uwaga!

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach: 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty odmienny niż wskazany powyżej okres gwarancji, większy od 36 miesięcy Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji wynosi dolną granicę przedziału, w którym się znajduje i przyzna odpowiednią liczbę punktów za przedmiotowe kryterium. W przypadku zaoferowania okres gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania długości okresu gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta;

20.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + G

20.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

21.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

21.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

21.1.2. dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

21.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

21.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

22.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.

22.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

22.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku poz. 310 z późn. zm.).

22.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

a) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

22.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta 32 9324 1018 0022 4510 2000 0010 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno”.

22.6. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje
z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.

22.7. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

22.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.

22.9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 23.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

22.10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

22.10.1. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

22.10.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia;

22.10.3. Kwota, o której mowa w punkcie 22.10.2. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22.11. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno posiadać ważność z okresem co najmniej 30 dni dłuższym licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

22.12. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, winno posiadać ważność na okres minimum 15 dni dłuższy niż okres jaki obejmuje rękojmia za wady.

22.13. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (wykonania robót), Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć termin ważności gwarancji (dokument gwarancyjnego) należytego zabezpieczenia umowy na okres obejmujący zmieniony okres realizacji umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu.

22.14. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

22.15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia i wpłatę w formie pieniężnej .

22.16. Wypłata, o której mowa w pkt. 22.15. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

22.17. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądzu, zawierało postanowienia o obowiązku wypłaty świadczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, a także postanowienie o obowiązku wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 22.15.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

23.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie punktu 21 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

23.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

23.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 24.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

23.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

23.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

23.5.1. terminu realizacji umowy na skutek:

a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn - ponad 60 dni, w takim przypadku termin zostanie przesunięty o ilość dni ponad 60 dni trwania postępowania,

b) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,

c) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

d) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia,

e) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

f) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

h) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane;

23.5.2. ceny, na skutek:

a) stawki podatku od towarów i usług,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w załączniku nr 4 do SIWZ tj. wzorze umowy w § 9 ust. 25-32 załącznika nr 4 SIWZ wzór umowy ,

23.5.3. Odstąpienia przez Zamawiającego lub rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 23.5.4);

23.5.4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia.

Roboty dodatkowe zostaną wykonane w ramach określonego wynagrodzenia ryczałtowego.

23.5.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 12.3. SIWZ.

23.6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

24.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

24.3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

24.3.2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

24.3.3. odrzucenia oferty Odwołującego;

24.3.4. opisu przedmiotu zamówienia;

24.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

24.7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7.1-24.7.2 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

24.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

24.8.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

24.8.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 24.8.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

25. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej PLN.

26. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

27. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

29. Klauzula informacyjna

29.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

29.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka.

29.3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrowka.pl

29.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.

29.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.

29.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

29.7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

29.8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

29.9.Posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

29.10.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

29.11.Nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

30. Załączniki do SIWZ:

załącznik nr 1 - Formularz oferty

załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 - Wzór umowy

załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa

załącznik nr 7 - STWIOR

załącznik nr 8 - Przedmiar robót

załącznik nr 9 - Profil kanalizacji sanitarnej w płytszym wariancie

załącznik nr 10 - Plan sytuacyjny płytszego ułożenia kanalizacji sanitarnej

załącznik nr 11 - Opis do projektu zamiennego

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-05 01:59
Załączniki:
 • SIWZ10.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty27.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 2 - potwierdzenie spełnienia wymagań20.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania21.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 4 - wzór umowy341.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 5 - oświadczenie w spr grup kapitałowych18.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 6 - dokumentacja projektowa13.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 7 - STWiOR76.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 8 - przedmiar robót1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 9 - Profil kanalizacji sanitarnej (płytszy wariant)523.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 10 - cz.1 - Plan sytuacyjny876.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 10 - cz.2 - Plan sytuacyjny648.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 10 - cz.3 - Plan sytuacyjny663.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 10 - rys. 2894.55kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
 • Zał. nr 11 - Opis do projektu zamiennego751.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-05 02:07
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-22 23:40
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , informuje o otwarciu oferty w sprawie przedmiotowego zapytania. Stosowne zestawienie ofert które wpłynęły załączamy poniżej w materiałach do pobrania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-22 23:40
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert564.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-22 23:41
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-31 20:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta
Mikorowo 21
76-243 Mikorowo

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji - waga kryterium 40 %

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Punktacja łącznie

1.

Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta

Mikorowo 21

76-243 Mikorowo

60

40

100

2.

SCAT Roboty Ziemne Maciej Grzenkowicz

ul. Kartuska 14A

83-340 Sierakowice

-

-

Oferta została wycofana

3.

Przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk

ul. Słupska 45

83-340 Sierakowice

Rokity 57

-

-

Oferta odrzucona

4.

HYDRO-MAG Sp. z o.o

ul. Kartuska 46, Garcz 83-333 Chmielno

57,88

40

97,88

5.

PHU Mański Damian Mański

ul. Zawiszy Czarnego 15/1

84-300 Lębork

37,37

40

77,37

6.

Kazimierz Gozdal

Pomiłowo 22a

76-100 Sławno

36,36

40

76,36

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-31 20:05
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty500.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-31 20:06
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-13 15:10
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 510242214-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606112-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (url): https:/ www.bip.czarnadabrowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno gmina Czarna Dąbrówka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania opracowanej przez AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych Bolesław Baszko 76-200 Słupsk ul. Piłsudskiego 1C/13. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 23/17, 21 obręb Nożyno, teren Gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie sieci wodociągowej - długości 334 mb z rury PE90 + przecisk sterowany o długości 56 mb. oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 377,3 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia nie będzie wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek graniczących z działką 21
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150671.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mikorowo 21
Kod pocztowy: 76-243
Miejscowość: Mikorowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185325.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99630
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305850
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-13 15:12
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 15:13
[drukuj]