Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 606112-N-2019 z dnia 2019-10-04 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-13 15:10
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 510242214-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606112-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (url): https:/ www.bip.czarnadabrowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno gmina Czarna Dąbrówka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nożyno na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania opracowanej przez AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych Bolesław Baszko 76-200 Słupsk ul. Piłsudskiego 1C/13. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 23/17, 21 obręb Nożyno, teren Gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie sieci wodociągowej - długości 334 mb z rury PE90 + przecisk sterowany o długości 56 mb. oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 377,3 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia nie będzie wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek graniczących z działką 21
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150671.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mikorowo 21
Kod pocztowy: 76-243
Miejscowość: Mikorowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185325.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99630
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305850
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-13 15:12
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 15:13
[drukuj]