Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 611659-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Ogłoszenie nr 540228998-N-2019 z dnia 25-10-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2019-10-18 godz. 17:00 do poniedziałek 2019-10-28 godz. 10:00 poniedziałek 2019-11-04 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-18 17:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-10-18
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-10-28 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 611659-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.
Szczegółowa informacja:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.czarnadabrowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”
Numer referencyjny: GPI.271.67.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym remontu odcinka istniejącej drogi gminnej nr 148013G biegnącej przez miejscowość Dęby, obejmujący teren działki o nr 9 i 29 w obrębie Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski. Na całości remontowanego odcinka drogi długości 860,0m i szerokości 4 m, planuje się wykonanie robót nawierzchniowych odtworzeniowych polegających na wykonaniu sprysku istniejącego podłoża emulsją asfaltową i ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm dla warstwy ścieralnej . Remont obejmuje również odtworzenie nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu w technologii jak dla drogi głównej oraz uzupełnienie istniejących poboczy szerokości 2x0,50m pospółką śr.gr. 2cm, a także w celu spowolnienia ruchu na drodze, wykonanie 2 wyniesionych spowalniaczy z kostki betonowej oraz. wykonanie oznakowania remontowanej drogi .

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71247000-1

71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami: osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży drogowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. ; 5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy; 7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek: a) wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych o okres przedłużonego trwania robót, b) zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, c) konieczności zmian dokumentacji projektowej (robót nadzorowanych) oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy – bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego; 2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na roboty budowlane oraz wartości robót niewykonanych. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy; 3. osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3.1 , SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego. Inspektor nadzoru robót branży drogowej winien posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej pierwotnie do pełnienia tej funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 21.4.2. SIWZ; 4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, – w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 13.3. SIWZ. 6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-18 17:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP4.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:02
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-18 17:15
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.67.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn.

„Remont drogi gminnej w Dębach”

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA PONIŻEJ

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego , adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Dokładny adres: 77 - 116 Czarna Dąbrówka

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia : 59 8-212-642

NIP: 842-16-44-035

Godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 16:00,

od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, zgodnie
z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r poz. 1843.), zwanej dalej ustawą PZP.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej położonej w m. Dęby”.

3.2 . Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym remontu odcinka istniejącej drogi gminnej nr 148013G biegnącej przez miejscowość Dęby, obejmujący teren działki o nr 9 i 29 w obrębie Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski. Na całości remontowanego odcinka drogi długości 860,0m i szerokości 4 m, planuje się wykonanie robót nawierzchniowych odtworzeniowych polegających na wykonaniu sprysku istniejącego podłoża emulsją asfaltową i ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm dla warstwy ścieralnej . Remont obejmuje również odtworzenie nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu w technologii jak dla drogi głównej oraz uzupełnienie istniejących poboczy szerokości 2x0,50m pospółką śr.gr. 2cm, a także w celu spowolnienia ruchu na drodze, wykonanie 2 wyniesionych spowalniaczy z kostki betonowej oraz. wykonanie oznakowania remontowanej drogi .

3.3. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, należy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania wskazanego w pkt 3.2, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w tym w szczególności:

3.3.1 reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego;

3.3.2 uczestniczenie w protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót;

3.3.3 przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;

3.3.4 . sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie podczas odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

3.3.5 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót;

3.3.6 . niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3.3.7. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;

3.3.8. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia;

3.3.9 .z zastrzeżeniem pkt. 3.3.10 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;

3.3.10 co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru, w godzinach 7.00-15.00 ustalonych indywidualnie przez Zamawiającego, dopuszcza się przebywanie w innych godzinach, jednak łącznie nie mniej – 2 godziny w tygodniu, a w razie potrzeby wynikającej z obowiązków Inspektora Nadzoru – częściej.

3.3.11 .przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 3.3.10;

3.3.12 . bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót;

3.3.13 .przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy;

3.3.14 weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania;

3.3.15 kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;

3.3.16 zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia;

3.3.17 przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru;

3.3.18 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności dokumentacji powykonawczej i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji z faktycznie wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego;

3.3.19 . przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;

3.3.20 dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem rozliczenia inwestycji

3.3.21 odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych;

3.3.22 potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego;

3.3.23 realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie;

3.3.24 nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w umowie Wykonawcy robót;

3.3.25 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez wykonawcę wad i usterek;

3.3.26 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi;

3.3.27 wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót budowlanych.

3.3.28 Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do pomocy merytorycznej (zakres prawo budowalne) przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, w tym: udział w pracach komisji przetargowej przy ocenie złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, sprawdzanie kosztorysów, oaz pisemna ocena zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
a także merytoryczna pomoc przy udzielaniu wyjaśnień w odpowiedzi na zadane w trakcie postępowania pytań, złożonych przez oferentów.

3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

3.5. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający.

3.6. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

3.7. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Finansowanie zamówienia:

Zamówienie jest finansowane ze środków Gminy Czarna Dąbrówka.

5. Termin wykonania zadania:

7.1. Wykonawca z zastrzeżeniem pkt. 7.2 zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy na roboty budowlane dotyczące remontu drogi gminnej w miejscowości Dęby przez okres ich trwania, tj. do dnia 17.12.2019 roku, ewentualnie dłużej w razie przesunięcia daty wykonania tych prac.

7.2. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji oraz rękojmi nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi.

16. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Termin związania ofertą:

17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 3 0 dni.

17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu przygotowania ofert:

18.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

18.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

18.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

18.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

18.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

18.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

18.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

18.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

18.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

18.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

18.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

18.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

18.11.4. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ;

18.11.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

18.11.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy;

18.11.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

18.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

18.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

18.14.1. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Dębach” Nie otwierać do dnia 28.11.2019 roku do godziny 1030

18.14.2. Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

18.14.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

18.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

19.1. Ofertę należy złożyć w Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka nie później niż do dnia 28.11.2019 r. do godz. 1000, w Sekretariacie (pokój nr 6)

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5, sala narad – II piętro

19.3. Otwarcie ofert jest jawne.

19.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

19.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

19.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

19.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

19.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-18 17:10
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść7.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
 • Zał. nr 1 - fromularz ofertowy401.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 11:23
 • Zał. nr 2 - potwierdzenie spełnienia wymagań382kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 11:23
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania383.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 11:23
 • Zał. nr 4 - wzór umowy242.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
 • Zał. nr 5 - wykaz osób54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 11:23
 • Zał. nr 6 - informacja dot. grupy kapitałowej380.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-18 17:16
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 11:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: ”Remont drogi gminnej w Dębach” - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-25 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-11-04 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540228998-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611659-N-2019
Data: 18/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina: 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-25 14:15
Załączniki:
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-04 16:05
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.67.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn.  „Remont drogi gminnej w Dębach”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 04.11.2019 r. o godz. 11:00;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 4.162,00 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie

 

1.

OBSŁUGA INWESTYCJI

IWONA ZBLEWSKA

RZEPNICA, UL. ŚW. WOJCIECHA 11

77-100 BYTÓW

2.829,00

5

 

2.

PIOTR ORZECHOWSKI ENGINEERING

UL. NA STOKU 41 a LOK. 6

80-811 GDAŃSK

3.505,50

5

3.

 

DEVELOPMENT DESIGN SP Z.O.O

UL.KOPERNIKA 25/2

76-200 SŁUPSK

12.500,00

7

4.

DUET

JANUSZ SZCZEPAŃSKI

UL. Z. NAŁKOWSKIEJ 1

77-100 BYTÓW

3.997,50

3

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-04 16:06
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert459.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-04 16:06
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-02 09:35
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.67.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu Nr 540228998-N-2019 z dnia 25.10.2019 r., na zadanie pod nazwą Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”.

Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze. zm.) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu Nr 540228998-N-2019 z dnia 25.10.2019 r., na zadanie pod nazwą Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”.

UZASADNIENIE

 1. Uzasadnienie faktyczne

W dniach 23, 29 i 31 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ dotyczące robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu nr 540234960-N-2019 r z dnia 31.10.2019 r., której przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej położonej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. W toku prowadzonego postępowania, udzielając wyjaśnień na pytania Zamawiający zobowiązany był do przesunięcia terminu realizacji wykonania przedmiotowych robót z dnia 17.12.2019 r. na dzień 30.04.2020 r. Zamawiający przewidział termin realizacji zamówienia na usługi kompleksowego prowadzenia usługi nadzoru inwestorskiego do dnia 17.12.2019 r. Powyższy termin uwzględniał jednak termin wykonania robót budowlanych dla wskazanego we wstępie zadania. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych do dnia 30.04.2020 r. powoduje automatyczną zmianę istotnych warunków realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w postaci przesunięcia analogicznego terminu jej wykonania o 4 miesiące. Zmiana ta powoduje, iż termin wykonania zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego winien być następujący: do dnia 30.04.2020 r.

W wyniku zaistniałej sytuacji, która powoduje istotną zmianę zarówno w przedmiocie zamówienia poprzez dłuższe pełnienie usług nadzoru inwestorskiego, jak również ewentualną zmianę kosztów związanych z zaistniałą sytuacją, których żaden z Wykonawców nie przewidział w swojej ofercie. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający w dniu wszczęcia postępowania nie byli świadomi, że taka sytuacja nastąpi. Zamawiający w SIWZ zakładał ryzyko przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych jednakże nie zakładał, iż nastąpi to przed rozpoczęciem robót. W związku z powyższym komisja zawnioskowała o unieważnienie postępowania w zakresie realizacji nadzoru budowlanego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dokonana przez Zamawiającego zmiana terminu realizacji zamówienia na roboty budowlane, a mająca wpływ na realizację usługi nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem nie była skutkiem błędu Zamawiającego. Przedmiotowa sytuacja wystąpiła na skutek obecnie panującej sytuacji na rynku pracy oraz zamówień publicznych. Ponadto napływające pytania do treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik SIWZ, spowodowały przesunięcie terminu składania ofert.Taka sytuacja spowodowała, iż termin realizacji zamówienia uległ znacznemu skróceniu i budził obawy co do jego zasadności i możliwości realizacji zaplanowanych robót budowlanych. Wpływające pytania spowodowały, iż termin składania ofert uległ znacznemu przesunięciu niż zakładany termin zawarcia umowy przez Zamawiającego w dniu wszczęcia postępowania. Odpowiadając na pytania Zamawiający w celu umożliwienia zapoznania się z nimi jak największej liczbie Wykonawców oraz w celu zapewnienia jak największej konkurencji przesuwał termin składania ofert co najmniej o 7 dni. Wystąpienie wskazanej istotnej zmiany okoliczności ma charakter obiektywny niezależny zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy. Okoliczności wskazane powyżej mają charakter trwały i nie przewidzialny w chwili wszczęcia postępowania o zamówienie.

 1. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyroku z dnia 9 maja 2012 r. KIO 815/12; KIO 837/12 (pub. Lex nr 1164182) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że „[…] ustawodawca nie przesądził charakteru okoliczności uzasadniających czynności unieważnienia postępowania. Przyjąć zatem należy, że mogą mieć one charakter okoliczności faktycznych lub prawnych. Oceny czynności unieważnienia postępowania dokonać należy na dzień jej dokonania, według stanu prawnego oraz stanu rzeczy istniejących w tej dacie, z zastrzeżeniem, iż przyczyny unieważnienia były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania”. Ponadto wskazać należy, że istotna zmiana okoliczności, której nie można było przewidzieć, to kategoria obiektywna, ściśle związana z przedmiotem i terminem wykonania zadania, o czym mowa m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 kwietnia 2011 r. syg. akt KIO/UZP 606/11: :Kategoria przewidywalności referuje się bowiem do zwykłych warunków prowadzenia działalności, w których czynniki zewnętrzne nie mają przesądzającego wpływu na wykonanie zamierzonych planów” (pub. Lex nr 794809). W przedmiotowym przypadku zmiana terminu wykonania zamówienia maścisły wpływ na przedmiot jak i termin usługi będącej przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne art. 93 ust. 1 pkt 7)

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że w zaistniałych okolicznościach postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 7) w związku z art. 146 ust. 5 i 6 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Z uwagi na fakt, iż na tym etapie prowadzonego postępowania nie ma możliwości usunięcia wadliwych zapisów specyfikacji w zakresie przedłużania terminu realizacji zamówienia oraz przedmiotu zamówienia postępowanie zostaje unieważnione. Należy też w świetle powyższego zauważyć, że zastosowanie konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP ma w tym konkretnym postępowaniu swe pełne usprawiedliwienie. Pamiętać bowiem należy, że wada postępowania, która może być przyczyną jego unieważnienia musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku tego postępowania będzie w skutek wady podległa unieważnieniu, gdyż w swym zakresie obejmowałaby zadania nie przewidziane ani w ofercie Wykonawcy, jak też w treści SIWZ. Taka konstrukcja przepisu odsyła do art.146 ustawy PZP, w który katalogowo wymienione są wszystkie przypadki naruszenia ustawy powodujące konieczność unieważnienia umowy. Należy również pamiętać, że odesłania zawartego w przywołanym przepisie nie można jednak ograniczać wyłącznie do przedstawionego tam katalogu zamkniętego wskazującego na sytuacje powodujące unieważnienie postępowania. Powodowałoby to, w sytuacji wystąpienia innych okoliczności/ wad w postępowaniu, niż tam wskazane, nie może być powodem unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP. Taka wykładnia prawa prowadziłaby do błędnego wniosku, że nawet wystąpienie wad w sposób oczywisty wskazujący na niewłaściwy wynik postępowania nie daje zamawiającemu prawa do unieważnienia postępowania, podczas gdy zawarcie umowy będzie rodzic skutki w postaci dochodzenia jej nieważności lub unieważnienia przez innych Wykonawców na podstawie odrębnych przepisów (np. 189 K.C.P) – czego w przypadku innych wad niż określonych w art. 146 PZP ustawa nie zabrania. Tym samym wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć są przesłanką do unieważnienia postępowania (wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2010 r. , KIO/UZP 1733/10, pub. Lex nr 621683).

Zmiana terminu realizacji zamówienia, a także sposobu realizacji zamówienia ma wpływ na krąg potencjalnych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym na wyniki postępowania. Kierując się powyższym należało postanowić jak na wstępie.

Zamawiający, unieważniając postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP bierze pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujące unieważnieniem zawartej umowy, określone w art. 146 ust. 1 ustawy PZP. Oznacza to, że stwierdzona przez Zamawiającego wada postępowania jest niemożliwa do usunięcia i mogła mieć wpływ na jego wynik.

Uzasadnienie prawne art. 93 ust. 1 pkt 6)

Dodatkowo wskazać należy, iż niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu także z uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć . Uznaje się, że wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć, musi mieć charakter obiektywny. Jak wskazano w wyroku KIO z 7.06.2016 r.: „konieczne jest stwierdzenie, że zmiana wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Oznacza to, że przy zachowaniu należytej staranności istotnej zmiany okoliczności nie mógł wcześniej przewidzieć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 6 muszą mieć charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania” . Jak wskazała Irena Skubiszak-Kalinowska (Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Komentarz do art. 93) kategoria interesu publicznego jest pojęciem nieostrym, niedookreślonym. Pewne próby jego zdefiniowania podjął Trybunał Konstytucyjny, który wskazał m.in., że za interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą czy porządkiem publicznym (uchw. TK z 12.03.1997 r., W 8/96, LEX nr 28866). Natomiast w wyroku z 9.11.2010 r. (K 13/07, LEX nr 612153) Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „interes publiczny jest pojęciem niedookreślonym, którego funkcja w stosowaniu prawa sprowadza się do wyposażenia decydującego w możliwości reagowania na sytuacje faktyczne doniosłe prawnie, społecznie i gospodarczo, niemieszczące się w ramach oceny typowych jednostkowych stanów faktycznych”, prowadzącym do „elastycznego i słusznego rozstrzygania spraw”. W niniejszej sprawie nie jest w interesie publicznym prowadzenie postępowania, skoro w razie zawarcia umowy i w jej ramach nie będzie możliwe pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”. Jak wskazano wyżej, inny będzie bowiem termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, a nadto inny będzie zakres prac objętych nadzorem, którego pełnienie stanowi przedmiot niniejszego postępowania. Jednocześnie brak było możliwości przewidzenie przez zamawiającego, iż dokumentacja budowlana zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach” okaże się niekompletna i wadliwa.

W świetle zaistnienia okoliczności przytoczonych powyżej uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-02 09:33
Załączniki:
[drukuj]