Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

615849 - N - 2019 z dnia 29.10.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa kostki brukowej dla sołectw
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-29 23:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-10-29
Data końca składania ofert: środa 2019-11-06 godz. 10:00
Oznaczenie: 615849 - N - 2019 z dnia 29.10.2019
Szczegółowa informacja:

Dostawa kostki brukowej dla sołectw

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-29 23:56
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia3.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-29 23:56
Dostawa kostki brukowej dla sołectw - SWIZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-29 23:55
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Dostawa kostki brukowej dla sołectw”

 

Pełna treść SIWZ w załączeniu

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka - Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

ul. Cicha 3

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-40-20

e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy P.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa

Dostawy ( kod CPV) :

- 44114200-4 – Produkty betonowe

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem Wykonawcy kostki brukowej i innych wyrobów betonowych do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

3.3. Wykonawca dostarczy następujące materiały betonowe:

3.3.1. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk szara o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 6cm

3.3.2. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk żółta o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 6cm

3.3.3. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk grafitowa o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 6cm

3.3.4. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk szara o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 8cm

3.3.5. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk żółta o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 8cm

3.3.6. Kostka brukowa 3 – elementowa gładka starobruk grafitowa o wymiarach 9x12; 10x12; 12x12 i grubości 8cm

wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

3.4. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załączniki do SIWZ – Formularz cenowy tj. Załączniki Nr 5 do SIWZ.

3.5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ

3.6. Dostarczona kostka brukowa musi spełniać następujące normy: PN-EN 1338:2005 lub równoważna i PN-EN 1338:2005/AC:2007 lub równoważna, oraz powinna posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów na etapie realizacji umowy.

3.7. Dostarczona kostka brukowa i pozostałe wyroby betonowe będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom, zapewniającym jego całość i nienaruszalność a także ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej jeden dzień przed faktycznym terminem dostawy.

3.9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył kostkę brukową niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub że są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiadają warunkom ustalonym w zamówieniu, Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

3.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z tytułu wykonania.

3.11. W przypadku użycia w SIWZ nazw kostki i innych wyrobów betonowych, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-29 23:59
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść6.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
 • Zał. nr 1 - fromularz ofertowy54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
 • Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy20.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 218.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
 • Zał. nr 4 - wzór umowy252kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
 • Zał. nr 5 - formularz cenowy19.71kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-30 00:01
Dostawa kostki brukowej dla sołectw - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-08 21:50
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w celu udzielenia zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa kostki brukowej dla sołectw

Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający.

Uzasadnienie:

W terminie składania ofert, tj. do 6.11.2019, godz. 10:00 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, przesłanka unieważnienia postępowania wymieniona w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy po jego przeprowadzeniu okaże się, iż brak jest jakichkolwiek ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. gdy nie została złożona żadna oferta lub zostały złożone oferty, ale wszystkie z nich podlegają odrzuceniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-11-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-08 21:46
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania263.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-11-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-08 21:47
[drukuj]