Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 621337-N-2019 z dnia 2019-11-12 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-12 15:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-11-12
Data końca składania ofert: piątek 2019-11-22 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 621337-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.
Szczegółowa informacja:

 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: GPI.271.79.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2019 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu podanego w SIWZ. W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy. Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu. Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Na wniosek Zamawiającego jednostka udzielająca kredytu dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i marży. Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 06 grudnia 2019 r. Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku informacji. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 4-18 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2032-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 t.j.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe- inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie analizy dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży w/w dokumenty oraz będą one zgodne z warunkami niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana harmonogramu spłaty kredytu spowodowana sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, 2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika: a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, b) z zaistnienia siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-12 15:18
Załączniki:
 • Treść bzp215.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-12 15:18
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 15:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-12 15:25
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.79.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ”

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
faks. 59/821-26-44
e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwanej dalej P.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 P.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy P.z.p.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: usługi.

Kod CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:

„Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

3.3. Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2019 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia.

3.4. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Spłata [rok/kwartał/do dnia ]

Rata do spłaty kredytu [zł]

 1.  

2020 /I kwartał/31.03.2020

62 500,00

 1.  

2020 /II kwartał/ 30.06.2020

62 500,00

 1.  

2020 /III kwartał/30.09.2020

62 500,00

 1.  

2020 /IV kwartał/31.12.2020

62 500,00

 1.  

2021 /I kwartał/31.03.2021

87 500,00

 1.  

2021 /II kwartał/30.06.2021

87 500,00

 1.  

2021 /III kwartał/30.09.2021

87 500,00

 1.  

2021 /IV kwartał/31.12.2021

87 500,00

 1.  

2022 /I kwartał/31.03.2022

62 500,00

 1.  

2022 /II kwartał/30.06.2022

62 500,00

 1.  

2022 /III kwartał/30.09.2022

62 500,00

 1.  

2022 /IV kwartał/31.12.2022

62 500,00

 1.  

2023 /I kwartał/31.03.2023

65 000,00

 1.  

2023 /II kwartał/30.06.2023

65 000,00

 1.  

2023 /III kwartał/30.09.2023

65 000,00

 1.  

2023 /IV kwartał/31.12.2023

65 000,00

 1.  

2024 /I kwartał/31.03.2024

62 500,00

 1.  

2024 /II kwartał/30.06.2024

62 500,00

 1.  

2024 /III kwartał/30.09.2024

62 500,00

 1.  

2024 /IV kwartał/31.12.2024

62 500,00

 1.  

2025 /I kwartał/31.03.2025

60 000,00

 1.  

2025 /II kwartał/30.06.2025

60 000,00

 1.  

2025 /III kwartał/30.09.2025

60 000,00

 1.  

2025 /IV kwartał/31.12.2025

60 000,00

 1.  

2026 /I kwartał/31.03.2026

60 000,00

 1.  

2026 /II kwartał/30.06.2026

60 000,00

 1.  

2026 /III kwartał/30.09.2026

60 000,00

 1.  

2026 /IV kwartał/31.12.2026

60 000,00

 1.  

2027 /I kwartał/31.03.2027

60 000,00

 1.  

2027 /II kwartał/30.06.2027

60 000,00

 1.  

2027 /III kwartał/30.09.2027

60 000,00

 1.  

2027 /IV kwartał/31.12.2027

60 000,00

 1.  

2028 /I kwartał/31.03.2028

60 000,00

 1.  

2028 /II kwartał/30.06.2028

60 000,00

 1.  

2028 /III kwartał/30.09.2028

60 000,00

 1.  

2028 /IV kwartał/31.12.2028

60 000,00

 1.  

2029 /I kwartał/31.03.2029

60 000,00

 1.  

2029 /II kwartał/30.06.2029

60 000,00

 1.  

2029 /III kwartał/30.09.2029

60 000,00

 1.  

2029 /IV kwartał/31.12.2029

60 000,00

 1.  

2030 /I kwartał/31.03.2030

60 000,00

 1.  

2030 /II kwartał/30.06.2030

60 000,00

 1.  

2030 /III kwartał/30.09.2030

60 000,00

 1.  

2030 /IV kwartał/31.12.2030

60 000,00

 1.  

2031 /I kwartał/31.03.2031

175 000,00

 1.  

2031 /II kwartał/30.06.2031

175 000,00

 1.  

2031 /III kwartał/30.09.2031

175 000,00

 1.  

2031 /IV kwartał/31.12.2031

175 000,00

 1.  

2032 /I kwartał/31.03.2032

175 000,00

 1.  

2032 /II kwartał/30.06.2032

175 000,00

 1.  

2032 /III kwartał/30.09.2032

175 000,00

 1.  

2032 /IV kwartał/31.12.2032

175 000,00

Łączny kredyt

4 200 000,00

3.5. W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3.6. Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

3.7. Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.

3.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu.

3.9. Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.

3.10. Na wniosek Zamawiającego jednostka udzielająca kredytu dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i marży.

3.11. Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 06 grudnia 2019 r.

3.12. Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365.

3.13. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku informacji. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.

3.14. Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 4-18 do SIWZ.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia tj. udzielenie kredytu w dniu 06 grudnia 2019r. oraz spłata kredytu od m-ca marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2032 r.

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

10.3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.6. Oferta oraz załączniki do niej, wymagają podpisu osób uprawnionych.

10.7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.

10.8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).

10.9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

10.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączy oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię.

10.11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniającej osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”

„Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2019 r. do godz. 1030

 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 o godz. 10 30 (w sali narad pokój nr 6) w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

11.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.

16.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ.

16.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:

1) zmiana harmonogramu spłaty kredytu spowodowana sytuacją ekonomiczną Zamawiającego,

2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika:

a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ,

b) z zaistnienia siły wyższej.

16.3 . Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy PZP

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1/ formularz ofertowy
2/ oświadczenie Wykonawcy

3/ lista podmiotów grupy kapitałowej/informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej
4/ sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2017 rok
5/ sprawozdanie budżetowe Rb-28S za 2017 rok
6/ sprawozdanie budżetowe Rb-N za IV kw. 2017 rok
7/ sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za 2017 rok
8/ sprawozdanie budżetowe Rb-Z za IV kw. 2017 rok
9/ sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2018 rok
10/ sprawozdanie budżetowe Rb-28S za 2018 rok
11/ sprawozdanie budżetowe Rb-N za IV kw. 2018 rok
12/ sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za 2018 rok
13/ sprawozdanie budżetowe Rb-Z za IV. kw.2018 rok
14/ sprawozdanie budżetowe Rb-27S za III kwartał 2019 roku
15/ sprawozdanie budżetowe Rb-28S za III kwartał 2019 roku
16/ sprawozdanie budżetowe Rb-N za III kwartał 2019 roku
17/ sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za III kwartał 2019 roku
18/ sprawozdanie budżetowe Rb-Z za III kwartał 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-12 15:25
Załączniki:
 • Treść SIWZ876.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-12 15:26
 • Sprawozdania finansowe 2017-20192.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-12 15:26
 • Zał. nr 1 - Oferta przetargowa23.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 14:49
 • Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału18.18kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 14:49
 • Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. informacji nt. grup kapitałowych16.71kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 14:49
 • Klauzula RODO386.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-13 14:49
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 14:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 23:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.79.2017
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 621337-N-2019 z dnia 12.11.2019 r.

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Tak , na wekslu oraz na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z §777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający Nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., w formie aktu notarialnego.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.

Odpowiedź:

Zamawiający Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający Nie dopuszcza do w/w postanowienia w umowie kredytowej.

Pytanie 5:

Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,

b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat,

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje innych zmian umowy niż określone w pkt. 16.2. SIWZ.

Pytanie 6:

Czy zmiana postanowień umowy kredytowej będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia,

b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.

Odpowiedź:

Zmiany umowy zostały określone w pkt. 16.2. SIWZ.

Pytanie 7:

Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź:

Warunki wprowadzenia zmian do umowy zostały określone w pkt. 16.3. SIWZ.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

Odpowiedź:

Ostateczny termin uruchomienia kredytu: 06.12.2019 r.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że jednoznacznie pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie przedstawiona najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytowej (dotyczy sytuacji gdy Zamawiający nie posiada jeszcze opinii).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opinia RIO zostanie przedstawiona najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny do oferty oraz do wyliczania odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i 365 dni w roku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , że należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i 365 dni w roku.

Pytanie 11.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 26.11.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia przedłużenia terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 22.11.2019 r.

Pytanie 12:

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Na rachunkach bankowych Zamawiającego Nie ciążą zajęcia egzekucyjne

Pytanie13:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Zamawiający Nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 17:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN)

Odpowiedź: 13 094 235,00 zł.

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0,00 zł.

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0,00 zł.

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0,00 zł.

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0,00 zł.

Pytanie 19:

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długuProsimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 20:

Prosimy o wyjaśnienie co obejmują przypadające w 2018r. i 2020r. wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy tj. wyłączenia w wys. 1.982.941,00 zł w 2018r. i 988.782,00 zł w 2020r. Bez uwzględnienia tych włączeń zostałby przekroczony wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy.

Odpowiedź:

Wyłączenia dotyczą zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE. Obecnie Gmina czarna Dąbrówka nie posiada w/w pożyczek.

Prosimy o dostarczenie lub zamieszczenie na BIP następujących dokumentów:

a) Zmiana do uchwały WPF na 2019 r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 24.06.2019 r.

Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

b) Zmiana do uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 24.06.2019 r.

Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

c) Zaświadczenie o wyborze Wójta

Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

d) Uchwała Rady Gminy na zaciągnięcie kredytu

Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

e) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

f) Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

g) Zał. nr 1,2 i 3 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Załącznik do niniejszego pisma.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-15 23:52
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ1.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-15 23:54
 • Załączniki 10.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-15 23:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-19 23:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.79.2019.
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 621337-N-2019 z dnia 12.11.2019 r.

Pytanie 1:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29 listopada 2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia przedłużenia terminu składania ofert. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 10 00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-19 23:37
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ239.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-19 23:38
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-22 16:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.79.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 621337-N-2019, data publikacji 12 listopada 2019 r. zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

       Gmina Czarna Dąbrówka,  działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 22 listopada 2019 r. o godz. 1030
 2. środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: 1.214.372,10 zł.  (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 10/100) .
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena ofertowa [zł]

Termin realizacji zamówienia

Terminy spłat

1

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGION POMORSKI

 

ul. Kowalska 10

80-846 Gdańsk

912.134,43 zł (marża 1,10 %)

w dniu 06.12.2019 r.

wg harmonogramu

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-22 16:43
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert319.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-22 16:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych pożyczek i kredytów - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-29 22:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.79.2019.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów" została wyłoniona najkorzystniejsza oferta zgodnie z załącznikiem poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-11-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-11-29 22:28
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia o wyniku postępowania321.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-11-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-11-29 22:28
[drukuj]