Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 631039-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Ogłoszenie nr 540268349-N-2019 z dnia 09-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-12-03 godz. 14:50 do środa 2019-12-11 godz. 10:00 wtorek 2019-12-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-03 14:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-12-03
Data końca składania ofert: środa 2019-12-11 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 631039-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka: świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): wwwczarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.czarnadabrowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Z 2018 POZ. 2188) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 (Sekretariat)
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: GPI.271.89.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług dowozu uczniów (dowożenie i odwożenie) „z i do” miejsca ich zamieszkania oraz „z i do” Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu, w dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Uczniowie będą dowożeni do następujących szkół: a) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka, b) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, Nożyno 40, 77-16 Czarna Dąbrówka c) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity, d) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci i uczniów o 20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki oraz w przypadku wprowadzenia się na teren gminy nowych uczniów, w związku ze zmianą miejsc zamieszkania uczniów lub objęciem dodatkowych grup uczniów dofinansowaniem przez Gminę, gdyż liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejscowości, z których mają być przewożone dzieci do placówki oświatowej, szacunkowa liczba osób, ilość kilometrów.Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: - Przewóz dzieci z miejscowości i miejsca zamieszkania oraz o godzinach wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ w dniach nauki. - Dostosowanie rozkładu jazdy do czasu trwania zajęć szkolnych przewożonych uczniów w przypadku zmiany planu zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie obowiązywania umowy do nowego rozkładu dowozów i odwozów dzieci, przekazanego Wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek, na 5 dni przed przewidywaną zmianą. - Wykonawca zapewni przewóz w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki w czasie obowiązywania umowy po konsultacji z Dyrektorami szkół, dodatkowo zapewni przewóz uczniów, jeśli zajęcia przewidziane będą w soboty. - Wykonawca zapewni opiekę podczas przewozu uczniów – wymagany jest jeden opiekun finansowany przez przewoźnika na każdej linii. - Pojazdy muszą być ogrzewane i klimatyzowane. - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu w ciągu maksymalnie 40 minut od czasu wystąpienia awarii. - Podjeżdżania autobusami/busami na przystanek w taki sposób, aby ograniczyć konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię, - zapewnienie uczniom bezpiecznego przewozu tzn. odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania kierowcy i opiekuna w czasie przewozu uczniów. - Dzieci będą przewożone na podstawie uczniowskiego biletu miesięcznego. Przypuszczalna liczba biletów miesięcznych wynosi 439 szt. (liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci o 20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki) - Zamawiający do dnia 15 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy imienną listę uczniów korzystających z przewozu. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób. Wykonawca musi dysponować pojazdami/środkami transportowymi do przewozu dzieci i młodzieży, które na danym kierunku/danej trasie muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przewozu zbiorowego osób, ważnej na dzień podpisania umowy (suma ubezpieczenia 200.00,00 zł.). W przypadku przedłużenia ważności w/w ubezpieczeń przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej przekazać Zamawiającemu kserokopię nowej polisy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów t.j.: posiadają aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 2140.). Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie analizy dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. ppkt. 1) SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży w/w dokumenty oraz będą one zgodne z warunkami niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.00,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych). O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania odpowiednią kadrą techniczną z kwalifikacjami w zakresie wykonywania prac o charakterze podobnym do przewidzianych w zamówieniu. Warunek zostanie uznany jako spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 kierowcami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi tj. uprawnieniami do kierowania autobusami i przewozu osób. - Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania koniecznymi pojazdami do wykonania przedmiotu zamówienia – własność, dzierżawa lub leasing. Wykonawca przedstawi wykaz w pełni sprawnych autobusów/ busów – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy wykażą, że są w posiadaniu minimum 12 pojazdów do przewozu osób, w tym co najmniej dwa busy, które umożliwią przewóz wszystkich dzieci z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci na godziny określone w rozkładzie jazdy zgodnie z wytyczonymi trasami. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie analizy oświadczenia (wykazu pojazdów), o którym mowa w pkt. 8.1. ppkt. 5) SIWZ (zał. nr 5). Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży w/w oświadczenie oraz będzie one zgodne z warunkami niniejszej SIWZ. - Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu przewozów dzieci do szkół w komunikacji regularnej o wartości co najmniej 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. Uwaga: przez jedno zadanie należy rozumieć usługę przewozu uczniów zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 do SWIZ. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia wraz z załączeniem dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (załączyć w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów) – załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Licencję uprawniającą do wykonywania krajowego transportu drogowego osób. Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

KALKULACJA CENOWA -zał. nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY - zał. nr 2 do SIWZ. PEŁNOMOCNICTWO - o ile dotyczy. WYKAZ OSÓB - dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– załącznik nr 9 do SIWZ. Zestawienie tras przewozu dzieci – załącznik nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 2 500,00 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych). W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 t.j). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Bank Spółdzielczy Łeba Oddział Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć oryginał dokumentu w kopercie oznaczonej: „Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”, w kasie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 23 w godzinach od 800 do 1400 – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej wraz z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

95,00

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY/RACHUNKU

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych istotnych postanowień w stosunku do treści umowy, z wyjątkiem: - urzędowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, - zmiana godzin kursów, w przypadku zmiany rozkładu zajęć szkolnych, - zmiana osób sprawujących opiekę w czasie przewozu na poszczególnych trasach przewozu, - lokalizacji miejsc odbioru i odwozu uczniów oraz zmiana liczby uczniów w związku ze zmianą miejsc zamieszkania ucznia, wprowadzenia się na teren gminy nowych uczniów, zmianą w zakresie objęcia obowiązkiem szkolnym nowych grup dzieci lub kończącym się obowiązkiem szkolnym, objęciem dodatkowych grup uczniów dofinansowaniem przez Gminę, zdarzeniami losowymi, związanymi ze zmianą ilości dzieci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-03 14:51
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP4.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:05
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-03 15:00
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI. 271.89.2019.
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

Pełna treść SIWZ w załączeniu poniżej !

 

1.INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
faks. 59/821-26-44
e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

SIWZ można pobrać ze strony internetowej: bip.czarnadabrowka.plw zakładce zamówienia publiczne – „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” oraz w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, godziny urzędowania: poniedziałek 800 – 1600; wtorek – piątek 700 - 1500.

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy PZP.

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się następujące przepisy wykonawcze:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126 z późn.zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1993) ustawy PZP.

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017., poz. 2477)

3)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2017 r, poz. 2479)

4) Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1010)

6)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz.1145)

7)Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

8)Zamówienie realizowane jest z Budżetu Gminy Czarna Dąbrówka. Płatnikiem zadania będzie Gmina Czarna Dąbrówka.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług dowozu uczniów (dowożenie i odwożenie) „z i do” miejsca ich zamieszkania oraz „z i do” Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu, w dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Uczniowie będą dowożeni do następujących szkół:

a) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka,

b) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, Nożyno 40, 77-16 Czarna Dąbrówka

c) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity,

d) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień

3.2. Wykaz tras wraz z orientacyjną liczbą dzieci z poszczególnych miejscowości:

 

 

 

 

 

L.p.

Trasa

Przybliżona ilość dzieci do poszczególnych Szkół i Przedszkoli z poszczególnych miejscowości począwszy od 02 stycznia 2020 r.

Liczba miesięcy przewozu

 

1

2

3

4

 

 

OBWÓD SZKOLNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA

 

1.

Kleszczyniec-Czarna Dąbrówka – Kleszczyniec (w tym wybudowania)

23

(w tym 1 dziecko z wybudowań)

12

2.

Jerzkowice-Czarna Dąbrówka-Jerzkowice

32

12

3.

Zawiat- Czarna Dąbrówka –Zawiat

10

12

4.

Otnoga – Czarna Dąbrówka - Otnoga

1

12

5.

Karwno-Czarna Dąbrówka-Karwno

29

12

6.

Podkomorzyce- Czarna Dąbrówka-Podkomorzyce

13

12

7.

Wargówko – Czarna Dąbrówka Wargówko

1

12

8.

Wargowo- Czarna Dąbrówka-Wargowo

5

12

9.

Mikorowo- Czarna Dąbrówka-Mikorowo

20

12

10.

Kozy 1 – Czarna Dąbrówka - Kozy 1

1

12

11.

Kozy- Czarna Dąbrówka-Kozy

34

12

12.

Kozin- Czarna Dąbrówka-Kozin

11

12

13.

Kotuszewo- Czarna Dąbrówka-Kotuszewo

4

12

14.

Podkomorki-Czarna Dąbrówka-Podkomorki

4

12

15.

Święchowo – Czarna Dąbrówka - Święchowo

1

12

16.

Połupino- Czarna Dąbrówka-Połupino

3

12

17.

Osowskie-Nożyno-Osowskie

7

12

18.

Kartkowo-Nożyno-Kartkowo

15

12

19.

Unichowo-Nożyno-Unichowo

21

12

20.

Nożynko-Nożyno-Nożynko

28

12

21.

Kleszczyniec-Nożyno-Kleszczyniec

5

12

22.

Bochowo-Rokity-Bochowo

19

(w tym 5 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

23.

Bochówko-Rokity -Bochówko

18

(w tym 3 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

24.

Gliśnica-Rokity-Gliśnica

5

(w tym 1 dziecko z oddz. przedszk.)

12

25.

Rokitki-Rokity-Rokitki

21

(w tym 6 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

26.

Rokiciny -Rokity-Rokiciny (w tym wybudowania)

25 + 1 powrót

12

27.

Dęby-Rokity-Dęby

5

(w tym 1 dziecko z oddz. przedszk.)

12

28.

Mydlita - Rokity-Mydlita (w tym wybudowania)

23

(w tym 4 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

29.

Kłosy-Rokity-Kłosy

5 + 1 powrót

12

30.

Rokity wybud.-Rokity-Rokity wybud.

18

(w tym 5 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

31.

Nowa Wieś (gm. Parchowo)-Jasień-Nowa Wieś

4

12

32.

Przylaski-Jasień-Przylaski

3

12

33.

Jasień Cole-Jasień-Jasień Cole

4

12

34.

Łupawsko-Jasień-Łupawsko

2

12

35.

Lipieniec-Jasień-Lipieniec

1

12

36.

Soszyca –Jasień - Soszyca

6

12

37.

Jasień (wybudowanie)- Jasień – Jasień (wybudowanie)

3

12

38.

Brzezinka – Jasień - Brzezinka

3

12

39.

Oborowo – Jasień - Oborowo

2

12

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci i uczniów o20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki oraz w przypadku wprowadzenia się na teren gminy nowych uczniów, w związku ze zmianą miejsc zamieszkania uczniów lub objęciem dodatkowych grup uczniów dofinansowaniem przez Gminę, gdyż liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.2.Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV: 60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

3.3. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejscowości, z których mają być przewożone dzieci do placówki oświatowej, szacunkowa liczba osób, ilość kilometrów.

3.4 .Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy:

- Przewóz dzieci z miejscowości i miejsca zamieszkania oraz o godzinach wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ wdniach nauki.

- Dostosowanie rozkładu jazdy do czasu trwania zajęć szkolnych przewożonych uczniów w przypadku zmiany planu zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie obowiązywania umowy do nowego rozkładu dowozów i odwozów dzieci, przekazanego Wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek, na 5 dni przed przewidywaną zmianą.

- Wykonawca zapewni przewóz w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki w czasie obowiązywania umowy po konsultacji z Dyrektorami szkół, dodatkowo zapewni przewóz uczniów, jeśli zajęcia przewidziane będą w soboty.

- Wykonawca zapewni opiekę podczas przewozu uczniów – wymagany jest jeden opiekun finansowany przez przewoźnika na każdej linii.

- Pojazdy muszą być ogrzewane i klimatyzowane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu w ciągu maksymalnie 40 minut od czasu wystąpienia awarii.

- Podjeżdżania autobusami/busami na przystanek w taki sposób, aby ograniczyć konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię,

-zapewnienie uczniom bezpiecznego przewozu tzn. odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania kierowcy i opiekuna w czasie przewozu uczniów.

- Dzieci będą przewożone na podstawie uczniowskiego biletu miesięcznego . Przypuszczalna liczba biletów miesięcznych wynosi 439 szt. (liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci o 20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki )

- Zamawiający do dnia 15 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy imienną listę uczniów korzystających z przewozu.

- Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności:

a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, w drodze z punktu zbiorczego do autobusu oraz z autobusu do punktu zbiorczego i szkoły,

b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie,

c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie,

d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu,

e) sprawdzenie czy uczeń wysiadł na prawidłowym przystanku docelowym i czy został odebrany z przystanku przez rodzica/opiekuna, jeśli nie ma na przystanku odbioru ucznia rodzica/opiekuna, uczeń powinien zostać odwieziony z powrotem do szkoły,

f) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu.

-Wykonawca zamówienia musi realizować przewoź uczniów zgodnie z przepisami prawa

3.5. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób.

3.6 .Wykonawca musi dysponować pojazdami/środkami transportowymi do przewozu dzieci i młodzieży, które na danym kierunku/danej trasie muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących.

3.7. W załączniku nr 10 została podana szacunkowa ilość dzieci dowożonych i odwożonych oraz szacunkowe godziny przewozu uczniów. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, z jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych, ustalone zostaną pomiędzy Przewoźnikiem a Dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych do dnia 20.12.2019 a wypełniony, poprawiony i podpisany przez uprawnione osoby załącznik nr 1 załączony do podpisanej wcześniej umowyna świadczenie usługi przewozu uczniów.

3.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas świadczenia usługi przewozu, na poszczególnych trasach. Wykonawca w załączniku nr 9 poda do dnia 20.12.2019 r. w sposób czytelny imiona i nazwiska osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu. W przypadku zmiany opiekuna przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego opiekuna.

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przewozu zbiorowego osób, ważnej na dzień podpisania umowy (suma ubezpieczenia 200.00,00 zł.). W przypadku przedłużenia ważności w/w ubezpieczeń przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej przekazać Zamawiającemu kserokopię nowej polisy.

3.10 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty (Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczby dowożonych uczniów)

2) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi, w przypadku nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:

- nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów i odwozów,

- nieusprawiedliwione spóźnienia w dowozie i odwozie,

- nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,

- uzasadnione skargi dyrektorów, nauczycieli i rodziców,

- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz kultury osobistej kierowcy.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:

4.1 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.3 .Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

4.4 .Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 01.01.2020 r.do31.12.2020 r.

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

12.1. Osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1) Marlena Domaszk p.o Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 059 82 12 528

2) Magdalena Polańska-Gawin, pracownik Urzędu Gminy czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 059 82 12 643.

13.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

13.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 2 500,00 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

13.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 t.j).

13.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Bank Spółdzielczy Łeba Oddział Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „ Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

13.4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że nie wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP,

- termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

13.5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna , należy złożyć oryginał dokumentu w kopercie oznaczonej: „ Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”, w kasie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 23 w godzinach od 800 do 1400 – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej wraz z ofertą.

13.6. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej formie i do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu zawiązania ofertą, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

13.7. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy.

13.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

13.9 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 13.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

15.1.Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10 00.

15.2 .Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77- 116 Czarna Dąbrówka, oznaczona napisem: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

15.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019r. o godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminie Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka, sali narad pokój nr 26.

15.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

15.7. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

15.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

16.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

16.1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

16.2 .Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

16.3 .Cenę ofertową brutto należy wyliczyć w oparciu o kalkulację cenową (załącznik nr 1 do SIWZ).

16.4. Cena zadeklarowana w ofercie zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy wynagrodzenie miesięcznie za wykupioną w danym miesiącu ilość biletów miesięcznych, wyliczone w oparciu o ceny jednego biletu miesięcznego, zaoferowane przez Wykonawcę zgodnie z kalkulacją cenową – w załączeniu załącznik nr 1.

16.5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

17.OPIS I SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

cena

95%

2.

termin płatności faktury/rachunku

5 %

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) kalkulacja cenowa – załącznik nr 1,

2) formularz ofertowy – załącznik nr 2,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3

4) oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy PZP – załącznik nr 4,

5) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia – załącznik nr 5,

6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - załącznik nr 6,

7) list a podmiotówgrupy kapitałowej / informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7,

8) wzór umowy – załącznik nr 8,

9) Wykaz osób – załącznik nr 9.

10) Zestawienie tras przewozu dzieci – załącznik nr 10 do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-03 15:00
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść9.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 1 - kalkulacja cenowa22.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 2 - formularz ofertowy17.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu14.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania14.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 5 - wykaz pojazdów14.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 6 - zobowiązania wobec innych podmiotów13.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 7 - Informacje dot. grupy kapitałowej13.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 8 - wzór umowy374.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 9 - Wykaz osób17.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Klauzula RODO353.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 10 - zestawienie tras dowozu dzieci30.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-04 23:42
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-09 15:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2019-12-17 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540268349-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631039-N-2019
Data: 03/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019-12-11 godzina: 10.00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019-12-17 godzina: 10.00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: w pkt 3.2 SIWZ dodaje się ppkt 3) o treści: świadczenie usług dowozu dzieci do szkół obejmuje zakres 12 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. miesiąca lipiec i sierpień. W kalkulacji cenowej należy przyjąć okres 12 miesięcy z pominięciem 2 miesięcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-09 15:11
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP251.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-09 15:13
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie i SIWZ450kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-09 15:13
 • Zał. nr 1 - Kalkulacja cenowa22.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-09 15:13
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - wyjaśnienia treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-10 23:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.89.2019.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 631039-N-2019 z dnia 03.12.2019 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść ogłoszenia o zamówienie i SIWZ w taki sposób, aby przedmiotem zamówienia był zakup biletów na regularny przewóz publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, czy też wolą Zamawiającego jest zakup biletów na przewóz regularny specjalny nieuprawniający do dopłat z budżetu Państwa z tytułu sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmodyfikuje treści zamówienia i SIWZ tak, aby przedmiotem zamówienia był zakup biletu na regularny przewóz publiczny. Wolą Zamawiającegonie jest zakup biletów na przewóz regularny specjalny nieuprawniający do dopłat z budżetu Państwa z tytułu sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zamierza wydać Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego w sytuacji, gdy na terenie Gminy istnieje komunikacja o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych zorganizowanych przez Starostę Bytowskiego na podstawie umowy koncesji, a korzystający z tej komunikacji mają prawo do ulg ustawowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyda zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego.

 

Pytanie 3:

Czy wydanie zezwoleń w takiej sytuacji nie będzie uznane za pozorną czynność prawną mająca na celu uzyskanie przez Wykonawcę rekompensat za stosowanie ulg ustawowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyda zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-10 23:04
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ434.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-10 23:05
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-18 18:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.89.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 17.12.2019 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 450.000,00 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył następujący Wykonawca:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury/rachunku

 

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Bytowie

ul. Wybickiego 2

77-100 Bytów

1.083.024,00

14 dni

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-18 18:45
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert291.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-18 18:46
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-19 23:06
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.12.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: "Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.". Stosowne uzasadnienie w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-19 23:08
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania303.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-19 23:09
[drukuj]