Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 631039-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Ogłoszenie nr 540268349-N-2019 z dnia 09-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-12-03 godz. 14:50 do środa 2019-12-11 godz. 10:00 wtorek 2019-12-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-03 15:00
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI. 271.89.2019.
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

Pełna treść SIWZ w załączeniu poniżej !

 

1.INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
faks. 59/821-26-44
e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

SIWZ można pobrać ze strony internetowej: bip.czarnadabrowka.plw zakładce zamówienia publiczne – „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” oraz w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, godziny urzędowania: poniedziałek 800 – 1600; wtorek – piątek 700 - 1500.

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy PZP.

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się następujące przepisy wykonawcze:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126 z późn.zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1993) ustawy PZP.

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017., poz. 2477)

3)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2017 r, poz. 2479)

4) Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1010)

6)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz.1145)

7)Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

8)Zamówienie realizowane jest z Budżetu Gminy Czarna Dąbrówka. Płatnikiem zadania będzie Gmina Czarna Dąbrówka.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług dowozu uczniów (dowożenie i odwożenie) „z i do” miejsca ich zamieszkania oraz „z i do” Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu, w dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Uczniowie będą dowożeni do następujących szkół:

a) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka,

b) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, Nożyno 40, 77-16 Czarna Dąbrówka

c) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity,

d) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień

3.2. Wykaz tras wraz z orientacyjną liczbą dzieci z poszczególnych miejscowości:

 

 

 

 

 

L.p.

Trasa

Przybliżona ilość dzieci do poszczególnych Szkół i Przedszkoli z poszczególnych miejscowości począwszy od 02 stycznia 2020 r.

Liczba miesięcy przewozu

 

1

2

3

4

 

 

OBWÓD SZKOLNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA

 

1.

Kleszczyniec-Czarna Dąbrówka – Kleszczyniec (w tym wybudowania)

23

(w tym 1 dziecko z wybudowań)

12

2.

Jerzkowice-Czarna Dąbrówka-Jerzkowice

32

12

3.

Zawiat- Czarna Dąbrówka –Zawiat

10

12

4.

Otnoga – Czarna Dąbrówka - Otnoga

1

12

5.

Karwno-Czarna Dąbrówka-Karwno

29

12

6.

Podkomorzyce- Czarna Dąbrówka-Podkomorzyce

13

12

7.

Wargówko – Czarna Dąbrówka Wargówko

1

12

8.

Wargowo- Czarna Dąbrówka-Wargowo

5

12

9.

Mikorowo- Czarna Dąbrówka-Mikorowo

20

12

10.

Kozy 1 – Czarna Dąbrówka - Kozy 1

1

12

11.

Kozy- Czarna Dąbrówka-Kozy

34

12

12.

Kozin- Czarna Dąbrówka-Kozin

11

12

13.

Kotuszewo- Czarna Dąbrówka-Kotuszewo

4

12

14.

Podkomorki-Czarna Dąbrówka-Podkomorki

4

12

15.

Święchowo – Czarna Dąbrówka - Święchowo

1

12

16.

Połupino- Czarna Dąbrówka-Połupino

3

12

17.

Osowskie-Nożyno-Osowskie

7

12

18.

Kartkowo-Nożyno-Kartkowo

15

12

19.

Unichowo-Nożyno-Unichowo

21

12

20.

Nożynko-Nożyno-Nożynko

28

12

21.

Kleszczyniec-Nożyno-Kleszczyniec

5

12

22.

Bochowo-Rokity-Bochowo

19

(w tym 5 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

23.

Bochówko-Rokity -Bochówko

18

(w tym 3 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

24.

Gliśnica-Rokity-Gliśnica

5

(w tym 1 dziecko z oddz. przedszk.)

12

25.

Rokitki-Rokity-Rokitki

21

(w tym 6 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

26.

Rokiciny -Rokity-Rokiciny (w tym wybudowania)

25 + 1 powrót

12

27.

Dęby-Rokity-Dęby

5

(w tym 1 dziecko z oddz. przedszk.)

12

28.

Mydlita - Rokity-Mydlita (w tym wybudowania)

23

(w tym 4 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

29.

Kłosy-Rokity-Kłosy

5 + 1 powrót

12

30.

Rokity wybud.-Rokity-Rokity wybud.

18

(w tym 5 dzieci z przedziału 3-5 lat oraz oddz. przedszk.)

12

31.

Nowa Wieś (gm. Parchowo)-Jasień-Nowa Wieś

4

12

32.

Przylaski-Jasień-Przylaski

3

12

33.

Jasień Cole-Jasień-Jasień Cole

4

12

34.

Łupawsko-Jasień-Łupawsko

2

12

35.

Lipieniec-Jasień-Lipieniec

1

12

36.

Soszyca –Jasień - Soszyca

6

12

37.

Jasień (wybudowanie)- Jasień – Jasień (wybudowanie)

3

12

38.

Brzezinka – Jasień - Brzezinka

3

12

39.

Oborowo – Jasień - Oborowo

2

12

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci i uczniów o20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki oraz w przypadku wprowadzenia się na teren gminy nowych uczniów, w związku ze zmianą miejsc zamieszkania uczniów lub objęciem dodatkowych grup uczniów dofinansowaniem przez Gminę, gdyż liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.2.Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV: 60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

3.3. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejscowości, z których mają być przewożone dzieci do placówki oświatowej, szacunkowa liczba osób, ilość kilometrów.

3.4 .Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy:

- Przewóz dzieci z miejscowości i miejsca zamieszkania oraz o godzinach wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ wdniach nauki.

- Dostosowanie rozkładu jazdy do czasu trwania zajęć szkolnych przewożonych uczniów w przypadku zmiany planu zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie obowiązywania umowy do nowego rozkładu dowozów i odwozów dzieci, przekazanego Wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek, na 5 dni przed przewidywaną zmianą.

- Wykonawca zapewni przewóz w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki w czasie obowiązywania umowy po konsultacji z Dyrektorami szkół, dodatkowo zapewni przewóz uczniów, jeśli zajęcia przewidziane będą w soboty.

- Wykonawca zapewni opiekę podczas przewozu uczniów – wymagany jest jeden opiekun finansowany przez przewoźnika na każdej linii.

- Pojazdy muszą być ogrzewane i klimatyzowane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu w ciągu maksymalnie 40 minut od czasu wystąpienia awarii.

- Podjeżdżania autobusami/busami na przystanek w taki sposób, aby ograniczyć konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię,

-zapewnienie uczniom bezpiecznego przewozu tzn. odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania kierowcy i opiekuna w czasie przewozu uczniów.

- Dzieci będą przewożone na podstawie uczniowskiego biletu miesięcznego . Przypuszczalna liczba biletów miesięcznych wynosi 439 szt. (liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby dowożonych dzieci o 20% w zależności od ilości zgłoszonych przez poszczególne placówki )

- Zamawiający do dnia 15 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy imienną listę uczniów korzystających z przewozu.

- Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności:

a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, w drodze z punktu zbiorczego do autobusu oraz z autobusu do punktu zbiorczego i szkoły,

b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie,

c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie,

d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu,

e) sprawdzenie czy uczeń wysiadł na prawidłowym przystanku docelowym i czy został odebrany z przystanku przez rodzica/opiekuna, jeśli nie ma na przystanku odbioru ucznia rodzica/opiekuna, uczeń powinien zostać odwieziony z powrotem do szkoły,

f) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu.

-Wykonawca zamówienia musi realizować przewoź uczniów zgodnie z przepisami prawa

3.5. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób.

3.6 .Wykonawca musi dysponować pojazdami/środkami transportowymi do przewozu dzieci i młodzieży, które na danym kierunku/danej trasie muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących.

3.7. W załączniku nr 10 została podana szacunkowa ilość dzieci dowożonych i odwożonych oraz szacunkowe godziny przewozu uczniów. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, z jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych, ustalone zostaną pomiędzy Przewoźnikiem a Dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych do dnia 20.12.2019 a wypełniony, poprawiony i podpisany przez uprawnione osoby załącznik nr 1 załączony do podpisanej wcześniej umowyna świadczenie usługi przewozu uczniów.

3.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas świadczenia usługi przewozu, na poszczególnych trasach. Wykonawca w załączniku nr 9 poda do dnia 20.12.2019 r. w sposób czytelny imiona i nazwiska osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu. W przypadku zmiany opiekuna przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego opiekuna.

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przewozu zbiorowego osób, ważnej na dzień podpisania umowy (suma ubezpieczenia 200.00,00 zł.). W przypadku przedłużenia ważności w/w ubezpieczeń przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej przekazać Zamawiającemu kserokopię nowej polisy.

3.10 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty (Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczby dowożonych uczniów)

2) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi, w przypadku nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:

- nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów i odwozów,

- nieusprawiedliwione spóźnienia w dowozie i odwozie,

- nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,

- uzasadnione skargi dyrektorów, nauczycieli i rodziców,

- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz kultury osobistej kierowcy.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:

4.1 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.3 .Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

4.4 .Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 01.01.2020 r.do31.12.2020 r.

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

12.1. Osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1) Marlena Domaszk p.o Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 059 82 12 528

2) Magdalena Polańska-Gawin, pracownik Urzędu Gminy czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 059 82 12 643.

13.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

13.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 2 500,00 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

13.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 t.j).

13.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Bank Spółdzielczy Łeba Oddział Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „ Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

13.4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że nie wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP,

- termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

13.5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna , należy złożyć oryginał dokumentu w kopercie oznaczonej: „ Wadium – świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”, w kasie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 23 w godzinach od 800 do 1400 – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej wraz z ofertą.

13.6. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej formie i do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu zawiązania ofertą, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

13.7. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy.

13.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

13.9 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 13.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

15.1.Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10 00.

15.2 .Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77- 116 Czarna Dąbrówka, oznaczona napisem: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

15.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019r. o godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminie Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka, sali narad pokój nr 26.

15.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

15.7. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

15.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

16.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

16.1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

16.2 .Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

16.3 .Cenę ofertową brutto należy wyliczyć w oparciu o kalkulację cenową (załącznik nr 1 do SIWZ).

16.4. Cena zadeklarowana w ofercie zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy wynagrodzenie miesięcznie za wykupioną w danym miesiącu ilość biletów miesięcznych, wyliczone w oparciu o ceny jednego biletu miesięcznego, zaoferowane przez Wykonawcę zgodnie z kalkulacją cenową – w załączeniu załącznik nr 1.

16.5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

17.OPIS I SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

cena

95%

2.

termin płatności faktury/rachunku

5 %

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) kalkulacja cenowa – załącznik nr 1,

2) formularz ofertowy – załącznik nr 2,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3

4) oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy PZP – załącznik nr 4,

5) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia – załącznik nr 5,

6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - załącznik nr 6,

7) list a podmiotówgrupy kapitałowej / informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7,

8) wzór umowy – załącznik nr 8,

9) Wykaz osób – załącznik nr 9.

10) Zestawienie tras przewozu dzieci – załącznik nr 10 do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-03 15:00
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść9.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 1 - kalkulacja cenowa22.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 2 - formularz ofertowy17.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu14.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania14.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 5 - wykaz pojazdów14.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 6 - zobowiązania wobec innych podmiotów13.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 7 - Informacje dot. grupy kapitałowej13.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 8 - wzór umowy374.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 9 - Wykaz osób17.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Klauzula RODO353.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-03 15:04
 • Zał. nr 10 - zestawienie tras dowozu dzieci30.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-04 23:42
[drukuj]