Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 634293-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. Ogłoszenie nr 540271698-N-2019 z dnia 12-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby”- II postepowanie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-20 19:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.67.2.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby”- II postępowanie.

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 20.12.2019 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1.500,00 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie

 

1.

OBSŁUGA INWESTYCJI

IWONA ZBLEWSKA

RZEPNICA, UL. ŚW. WOJCIECHA 11

77-100 BYTÓW

2. 950,00

5

 

2.

DUET

JANUSZ SZCZEPAŃSKI

UL. Z. NAŁKOWSKIEJ 1

77-100 BYTÓW

2.275,50

6

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-20 18:51
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert295.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-20 18:52
[drukuj]