Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 - konkurs
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-05 15:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-02-05
Data końca składania ofert: piątek 2020-02-28 godz. 10:00
Oznaczenie: RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

Gmina Czarna Dąbrówka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza otwarty konkurs na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach konkursu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa Integracja, działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Konkurs na nabór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pón. zm.).

Nabór partnera do projektu odbywa si w drodze otwartego konkursu w terminie od 05.02.2020 r. roku do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne" osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka. Urząd czynny w dni robocze od 7.00-15.00 (poniedziałek( 8.00-16:00). Decyduje data wpływu oferty do urzędu tj. do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Zasady naboru i oceny ofert określa Regulamin Konkursu stanowiący złącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-02-05 15:51
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 15:51
Załączniki:
 • Ogłoszenie o naborze881.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Regulamin konkursu5.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Formularz ofertowy - wzór2.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Formularz ofertowy - wersja edytowalna116.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - WYNIK KONKURSU
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-06 12:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu zamkniętego
nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

Gmina Czarna Dąbrówka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna Dąbrówka, o otwartym naborze na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, podaje do publicznej wiadomości:

 1. W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożył jeden podmiot:

Stowarzyszenie „Siła Dębu”, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

2. Oferta spełniła wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

3. Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu oraz po dokonaniu oceny oferty członkowie Komisji Konkursowej podjęli decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z kandydatem na partnera celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z kandydatem do wspólnej realizacji projektu partnerem zostało
Stowarzyszenie „Siła Dębu ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2020-03-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-03-06 11:40
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:22
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyniku konkursu387.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-06 11:40
[drukuj]