Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 517247-N-2020 z dnia 2020-02-27 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce" - II postepowanie
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-27 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-02-27
Data końca składania ofert: piątek 2020-03-13 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 517247-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.
Szczegółowa informacja:

"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Podkomorzyce" - II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka Odpadami Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Gmina Czarna Dabrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce"-II postepowanie.
Numer referencyjny: GPI.271.2.2.2020.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z doposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy istniejącej oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w Gminie Czarna Dąbrówka. Lokalizacja PSZOK na działkach nr 7/9 i 7/10 w Podkomorzycach w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Podkomorzyce i zgodna jest z ustaleniami zawartymi w MPZP. Zamówienie realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr.: RPPM.11.02.00-22-0003/17-00 Przedmiot zamówienia składa się z: 1) Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na rozbudowę lub zgłoszenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2) Wykonania robót budowlanych wraz ze wskazanym przez Zamawiającego wyposażeniem oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu PSZOK bez sprzeciwu. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) Usunięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu, b) Roboty ziemne związane ze zdjęciem ziemi organicznej (humusu) i ukształtowaniem terenu, c) Utwardzenie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej, d) Budowa nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów selektywnie zebranych, e) Budowa kontenerowego budynku socjalnego, f) Budowa nowego ogrodzenia obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową, g) Instalacja wody, h) Instalacja elektryczna i oświetleniowa, i) Wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji – sanitarnej wg warunków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, instalacji WLZ (Wewnętrznej Linii Zasilającej) z istniejącego przyłącza energii elektrycznej oraz odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu działki nr 7/9 w obrębie Podkomorzyce, gmina Czarna Dąbrówka. Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu PSZOK odprowadzone będą powierzchniowo do gruntu. Natomiast wody zanieczyszczone ujęte zostaną do układu kanalizacji i podczyszczone do niezbędnego poziomu wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planowane urządzenie podczyszczające - separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem – na kanalizacji odwadniającej teren utwardzony PSZOK będzie wystarczający do osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczenia wód opadowych przed ich odprowadzeniem do gruntu – wprowadzone zastosowanie będzie podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych za pomocą separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem o przepływie około 10 l/s. j) Zakres prac projektowych: kompletna dokumentacja, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza, k) Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów i pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów, l) Montaż wagi najazdowej – montaż wagi samochodowej najazdowej do 60 ton - legalizowana. Serwisowanie urządzenia montowanego tj. wagi najazdowej w PSZOK leży po stronie Wykonawcy i winno obowiązywać w okresie gwarancji, określonej przez Wykonawcę. Jeżeli okres gwarancji urządzenia tj. wagi najazdowej udzielonej przez producenta jest krótszy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres w wymiarze równym okresowi gwarancji Wykonawcy. Wszelkie przeglądy bądź serwisowanie wagi najazdowej powinno być wykonane według wskazań producenta, nie rzadziej niż co 2 lata. Wszelkie koszty związane z przeglądem lub serwisowaniem (tj. dojazd do miejsca wykonania przeglądu bądź serwisu, wymiana materiałów lub części eksploatacyjnych) leżą po stronie Wykonawcy. Za zwłokę w celu przystąpienia do wykonania przeglądu bądź serwisu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozbudowy Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilościach: a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń, a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzającej pozwolenie na budowę (4 egzemplarze), b) projekt wykonawczy (4 egzemplarze), c) dokumentacja powykonawcza (operat po-realizacyjny) (4 egzemplarze), d) przygotowanie instrukcji obsługi funkcjonowania obiektu (2 egzemplarze). 2.Wymagania dla przedmiotu zamówienia, w zakresie dokumentacji projektowej, zostały szczegółowo określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w opisie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach: 1) ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę od Starosty Bytowskiego włącznie. 2) ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE i wyposażeniem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiaru użytkowania bez sprzeciwu). Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 1. Teren PSZOK musi być utwardzony, ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Miejsca magazynowania odpadów powinny być odpowiednio oznakowane. 2. Lokalizacja kontenerów powinna umożliwiać swobodny dojazd i wyjazd pojazdów ciężarowych przystosowanych do ich przewozu. 3. W zakresie rozbudowy PSZOK przewiduje się zastosowanie rampy przeładunkowej do ułatwienia obsługi największych kontenerów KP-36 m3 i KP – 16 m3 na terenie PSZOK. 4. Nachylenie pochylni wjazdowej na rampę nie powinno przekroczyć wartości 12% z uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonowania przez cały rok. Pochylnia wjazdowa oraz płaszczyzna ruchu rampy powinna posiadać powierzchnię o fakturze nawierzchni zwiększającej przyczepność oraz być ograniczona krawężnikiem betonowym oporowym wyniesionym, dodatkowo powinna być zabezpieczona barierą drogową wykonaną ze stali ocynkowanej pomalowanej żółtym kolorem ostrzegawczym. Rampa najazdowa usytuowana od czołowej ściany kontenerów o wysokości zapewniającej wjazd do kontenera. Rampa powinna umożliwić wjazd z trzech stron (jedna czołowa, jedna wjazdowa i zjazdowa). Obrzeże rampy należy zabezpieczyć balustradą. Rampę należy zakończyć murem oporowym żelbetowym lub prefabrykowym. 5. Pomiędzy krawędzią jezdni a licem bariery należy zachować opaskę bezpieczeństwa szer. 50 cm. 6. Pionowe ściany rampy przy kontenerach należy zabezpieczyć balustradą wys. 1,1 m 7. Kontenery KP-36 m3 i KP – 16 m3 winny być wyposażone w otwierane drzwi. Wymagania techniczne pojemników i kontenerów, których zakup i dostawa wchodzi w zakres przedmiotowego postepowania: 1. Minimalna pojemność 7 m3, 16 m3, 36 m3, 2. Zakrywana górna przestrzeń ładunkowa dla kontenerów KP, 3. Zabezpieczenie antykorozyjne, 4. Kontenery o pojemności 16 i 36 m3 mają mieć otwieralne burty, 5. Konstrukcja kontenerów powinna umożliwiać opróżnianie bramowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, 6. Kontenery przeznaczone na odpady niebezpieczne powinny posiadać wanny wychwytujące na zanieczyszczenia ciekłe. Wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie obiektów budowlanych: 1. Budynek kontenerowy socjalno – biurowy: a) kontener socjalny należy zaprojektować i wykonać o wymiarach minimalnych ok. 6,1 m x 2,5 m i wysokości wewnętrznej 2,5 m, b) kontener winien być usadowiony na fundamencie i wyposażony w pomieszczenie biurowe i sanitariat (toaletę i umywalkę) oraz wyposażony w instalacje wodne, elektryczne, c) kontener socjalny powinien być przystosowany do obsługi całorocznej, d) schody terenowe umożliwiające wejście do budynku socjalnego. 2. Wiata magazynowa: a) wiatę magazynową należy zaprojektować i wykonać o wymiarach min. 5,0 m x 17,5 m i wysokości wewnętrznej co najmniej 3,0 m podzieloną na 4-5 boksów zamykanych ażurowymi wrotami, b) wiata służy do zabezpieczenia miejsca czasowego magazynowania odpadów przed warunkami atmosferycznymi, c) konstrukcja ścian i dachu wiaty – szkieletowa stalowa z kształtowników stalowych walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie co najmniej dwoma warstwami z farb polimerowych o odporności odpowiedniej do środowiska pracy, d) pokrycie dachu z blachy fałdowej na płatwiach stalowych systemowych, e) obudowa ścian lekka z okładziną z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV i blachy fałdowej, f) posadzka wiaty betonowa, stopy i ławy fundamentowe żelbetowe, g) dach jednospadowy z orynnowaniem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71222000-0

71320000-7

45100000-8

45222000-9

45314300-4

45316110-9

90500000-2

90511200-4

90511300-5

90511400-6

42923000-2

50430000-8

50532000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: -wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego kubaturowego obiektów komunalnych służących np. selektywnej zbiórce odpadów, gromadzeniu i składowaniu odpadów o wartości co najmniej 200.000,00 zł netto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. i: - wykonał co najmniej 1 usługę, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. dokumentację projektową obiektu komunalnego obiektów komunalnych służących np. selektywnej zbiórce odpadów, gromadzeniu i składowaniu odpadów o wartości projektowanego obiektu co najmniej 200.000,00 zł netto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. - Wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: Kierownika Zespołu Projektowego (Główny Projektant): a) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie projektowania, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadający 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym: uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego obiektu komunalnego służącego np. selektywnej zbiórce odpadów, gromadzeniu i składowaniu odpadów o wartości projektowanego obiektu co najmniej 200.000,00 zł netto, Kierownika Budowy: a) posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadający łącznie 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym: przy co najmniej jednym obiekcie komunalnym służącym np. selektywnej zbiórce odpadów, gromadzeniu i składowaniu odpadów o wartości co najmniej 200.000,00 zł netto, na stanowisku Kierownika Budowy (od początku budowy do jej zakończenia – tj. przekazania do użytkowania) Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedna osobę w przypadku posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia wykazu robót budowlanych, wskazanych w pkt 8.2.3.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; i: wykonaniu usługi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: -oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, -oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Odział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce”- II postępowanie. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2020 r., do godz. 1000 przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

GWARANCJA

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: -terminu realizacji umowy na skutek: a) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych o okres przedłużonego trwania robót, b) zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, c) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy – bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego; -ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na roboty budowlane oraz wartości robót niewykonanych. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy; -osoby pełniące funkcję Kierownika Zespołu Projektowego (Główny Projektant) i Kierownika Budowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego. W/w osoby powinny posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej pierwotnie do pełnienia tej funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 21.4.2. SIWZ; -sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, – w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; -zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 13.3. SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrowka.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; .Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdził: Jan Klasa – Wójt Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-02-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-02-27 14:22
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia - BZP7.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 14:22
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 14:23
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce”- II postępowanie - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-27 15:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.2.2.2020
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„ Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Podkomorzyce ”- II postępowanie

1. NAZAWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka
Dokładny adres: ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia : 59 8-212-642
NIP: 842-16-44-035

Godziny pracy Zamawiającego:
- w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2 . W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP

2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z doposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy istniejącej oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w Gminie Czarna Dąbrówka. Lokalizacja PSZOK na działkach nr 7/9 i 7/10 w Podkomorzycach w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Podkomorzyce i zgodna jest z ustaleniami zawartymi w MPZP .

3.2. Zamówienie realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr.: RPPM.11.02.00-22-0003/17-00

3.6. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

1) ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę od Starosty Bytowskiego włącznie.

2) ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE i wyposażeniem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiaru użytkowania bez sprzeciwu).

3.11. Wymagania dotyczące odbioru:

1. Odbiór I etapu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej:

a) w terminie wykonania I etapu Wykonawca zgłasza gotowość odbioru przedkładając kompletną dokumentację projektową przed uzyskaniem decyzji stosownego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

b) W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania uwag i przedłożeniu Zamawiającemu poprawnego projektu. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego dokonują jego zatwierdzenia

c) Zamawiający dokona odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia

d) szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w harmonogramie realizacji prac przedmiotu zamówienia (etap I i Etap II), opracowanym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

e) odbiór I etapu ustala się do 30 czerwca 2020 r.

2. Odbiór II etapu dotyczącego wykonania robót budowlanych.

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- dokonuje się komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

b) odbiór końcowy:

- dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego (potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego),

- jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę.

- przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą.

- po całkowitym zakończeniu robót Zamawiający dokona, po uprzednim zgłoszeniu do takiej gotowości przez Wykonawcę, odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jednocześnie ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Przed podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały,

2) dokumentację powykonawczą.

odbiór II etapu ustala się do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

19.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka nie później niż do dnia 13.03.2020 r. do godz. 1000, w Sekretariacie (pokój nr 6)

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.03.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka sala narad – II piętro

19.3. Otwarcie ofert jest jawne.

31. Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
Załącznik Nr 6 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 8 - PFU

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-02-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-02-27 14:46
Załączniki:
 • Pełna treść SIWZ15.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy254.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 2 - Oswiadczenie dotyczace spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu241kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania241.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy7.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób250.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 6 - Wykaz robót budowalnych241.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej239.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
 • Zał. nr 8 - PFU18MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-02-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-27 15:10
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - WYJAŚNIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-05 16:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.2.2.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 517247- N-2020 z dnia 27.02.2020 r.

Pytanie nr 1.

Czy z uwagi na rodzaje pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbiórki, o których mowa w tabeli nr 1 na stronie 6 PFU, planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pytanie nr 2.

Czy z uwagi na odpady wymienione w tabeli nr 2 na stronie 7 PFU ewentualne przetwarzanie ich oraz sama zbiórka do kontenerów, zalicza planowaną inwestycje do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będzie przetwarzania odpadów więc planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pytanie nr 3.

Czy ewentualny obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie po stronie Wykonawcy? Jeśli tak to czy data 31 czerwca 2020 r. dla zakończenia etapu I – określona w SIWZ, może zostać zmieniona z uwagi na konieczność uzyskania w/w decyzji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż dla przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie nr GI.6220.9.2.2016.WU, które stanowi załącznik do PFU.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-03-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-03-05 15:59
Załączniki:
 • Wyjaśnienia treści SIWZ434.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-05 16:00
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-11 07:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.2.2.2020.
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 517247- N-2020 z dnia 27.02.2020 r.

Pytanie nr 1.

Czy na wskazane przyłącze energetyczne Zamawiający posiada zawartą umowę z gestorem sieci na odpowiednią moc przyłączeniową uwzględniającą rozbudowę obiektu? Jakiej wielkości jest ta moc przyłączeniowa i obecne wykorzystanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada umowy na wskazane przyłącze energetyczne z gestorem sieci i nie jest w stanie wykazać wielkości mocy przyłączeniowej.

Pytanie nr 2.

Z pkt 3.7.1 wynika, że cały teren PSZOK powinien być oświetlony 4 lampami. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny podane ilości powierzchni utwardzonych z doświetleniem w ilości 4 lamp? Jakie elementy PSZOK powinny być doświetlone dodatkowo poza oświetleniem placu?

Odpowiedź:

Wykonawca ma przyjąć do wyceny podane ilości powierzchni utwardzonych z doświetleniem w ilości 4 lamp, gdyż Zamawiający przewiduje ilość czterech lamp na doświetlenie placu manewrowego i nie planuje żadnych dodatkowych elementów oświetleniowych.

Pytanie nr 3.

Czy istnieje potrzeba wykonania instalacji dla wiaty magazynowej?

Odpowiedź:

Nie istnieje potrzeba wykonania instalacji elektrycznej dla wiaty magazynowej.

Pytanie nr 4.

Zamawiający przewiduje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez układ kanalizacji i urządzenia podczyszczające do gruntu. Jaki sposób odprowadzania do gruntu przewiduje Zamawiający (studnie chłonne, system rowów, skrzynki rozsączające)?

Odpowiedź:

„Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”.

Pytanie nr 5.

W związku z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do gruntu zgodnie z art. 389 pkt 6 oraz art. 16 pkt 65 d i f Ustawy Prawo Wodne na obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminów Etapu I i II ze względu na krótki termin wykonania dokumentacji projektowej. W ciągu czterech miesięcy nie jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji etapu I i II. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie nr 6.

Zamawiający wskazuje na potrzebę pozyskania 3 egz. map ewidencyjnych poświadczonych przez odpowiedni organ dla terenu objętego planowaną inwestycją w tym rów melioracyjny. Dla jakich celów należy uzyskać mapy i w jakiej ilości? Proszę o dokładne wskazanie lokalizacji rowu melioracyjnego z opisem jakiemu celowi ma służyć?

Odpowiedź:

Wykonawca musi uzyskać odpowiednią ilość map z określonym zakresem niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7.

W PFU Zamawiający nie określa kategorii ruchu dla prawidłowego zaprojektowania konstrukcji drogi. Dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować konstrukcje drogi?

Odpowiedź:

Konstrukcje drogi należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 8.

W PFU wskazano konieczność montażu wagi najazdowej do 60 t bez wskazania jej lokalizacji na załączonym planie zagospodarowania. Proszę o doprecyzowanie jakiej nośności ma być zamontowana waga?

Odpowiedź:

Zamontowana waga powinna mieć nośność 60 ton.

Pytanie nr 9.

Według oceny przyjęte w PFU parametry placów utwardzonych i rozmieszczenia poszczególnych elementów nie pozwolą na poruszanie się i swobodny rozładunek pojazdów o dużych gabarytach. Dodatkowo brak miejsca lokalizacji wagi oraz dojazdu i zjazdu z niej spowoduje znaczne zwiększenie powierzchni utwardzonych. Proszę o wskazanie przybliżonego miejsca lokalizacji posadowienia wagi? Czy Zamawiający przewiduje ewentualną dopłatę za zwiększenie powierzchni utwardzonych wynikających z PT?

Odpowiedź:

Lokalizacja wagi najazdowej powinna znajdować się w pobliżu wjazdu na plac manewrowy PSZOK. Zamawiający nie przewiduje dopłaty za zwiększenie powierzchni utwardzonych.

Pytanie nr 10.

Zwiększenie powierzchni utwardzonych spowoduje konieczność zajęcia większego terenu a co za tym idzie wydłużenia ogrodzenia placu. Czy Zamawiający przewiduje ewentualną dopłatę za zwiększenie długości ogrodzenia wynikającą z PT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ewentualnej dopłaty za zwiększenie długości ogrodzenia.

Pytanie nr 11.

Czy w miejsce rampy najazdowej z elementów betonowych do kontenerów KP – 36 i KP – 16 Zamawiający dopuszcza zastosowanie gotowych metalowych ramp najazdowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gotowych metalowych ramp najazdowych.

Pytanie nr 12.

Czy przedmiot zamówienia obejmuje również zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-03-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-03-11 07:30
Załączniki:
 • Wyjaśnienia treści SIWZ954.77kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-03-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-11 07:31
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-13 18:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.2.2.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie.

            Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka,  działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 03.2020 r. o godz. 10:30;
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 912,98 złotych brutto;
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L. p.

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

 

1.

E&M MARCIN MALISZEWSKI

NIECZULICE 17

77-100 BYTÓW

843.780,00

 

 

60 miesięcy

 

2.

ZAKŁAD USŁUGOWO – PRODUKCYJNO – HANDLOWY „HIRSZ”

 UL. SŁOWACKIEGO 9

83-322 STĘŻYCA

887.021,14

 

96 miesięcy

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-03-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-03-13 18:30
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert305.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-03-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-13 18:31
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-18 16:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.2.2.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu Nr 517247-N-2020 z dnia 27.02.2020 r., na zadanie pod nazwą Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie.

Gmina Czarna Dąbrówka, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniunr 517247 – N - 2020 z dnia 27.02.2020 r., na zadanie pod nazwą Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie.

UZASADNIENIE

 1. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cyt.: „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.

 1. Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 460.912,98 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 98/100). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-03-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-03-18 16:01
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 16:07
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania325.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-18 16:03
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BZP1.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-03-18 16:03
[drukuj]