Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 547746-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-04 22:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-06-04
Data końca składania ofert: piątek 2020-06-19 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 547746-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.
Szczegółowa informacja:

Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy”, dla którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy
Numer referencyjny: GPI.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na realizacji zadania pn.: „Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” – w” formule zaprojektuj i wybuduj”, na dz. nr 417/2, 417/1, 418, 424, 120/8, 444, 57/12, 24, 386/2, obręb Rokity na długości 1,44 km i oraz przebudową istniejącego odwodnienia, przepustu, chodnika (ok. 454 m2) i budowę oświetlenia ulicznego (5 lamp). 2. Zakres zadania obejmuje : Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalająca na realizację zadania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawa i normy. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi załącznik nr 8 do SWIZ. 2) Zakres zamówienia obejmuje min: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu zadania; 2) opracowanie projektów organizacji ruchu; 3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 4) pełnienie nadzoru autorskiego; 5) roboty przygotowawcze (wytyczenie, rozbiórka istniejących elementów, niwelacja terenu itp.) 6) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy, 7) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowanie, nieczystości), 8) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną bądź obowiązujące przepisy prawa, 9) powyższe prace wraz z przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonywanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 10) projektowany odcinek drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 11) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjęcia technologii wykonania robót. 3) Do obowiązków wykonawcy należałby będą m. in.: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, oraz jego organizacja, zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) zabezpieczanie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich 3) wykonawca ustala z zarządcą drogi tymczasową organizację ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca odpowiada również za organizację tymczasową ruchu w miejscu prowadzenia prac 4) zapewnienia dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 5) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót, 6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem, 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żadnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości robót, 8) wykonanie obowiązków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 253 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126) – o ile wymagane. 9) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż. 10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 11) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowalne oraz udostępnienie im informacji wymaganych ta ustawą 13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg nawierzchni lub instalacji, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.: Dz. U. 2020 r. , poz. 797 z późn. zm.) 14) w przypadku zniszczeń lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonywanych robót, ich części obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na ternie przyległym do terenu budowy bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego , 15) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 16) wykonywanie robót z nowych materiałów, bez cech używalności i uszkodzeń. 17) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”, 18) przedstawienie Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wybudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowana tj.: w szczególności: certyfikatów „ na znak bezpieczeństwa:, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności atestów świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwa jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 20) zapewnienie wykonania kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt 2. SIWZ. 21) zapewnienie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt 2. SIWZ. 22) wyznaczenie do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego 23) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 24) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego na podstawie stosowanego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy) 4) Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 1) końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną prze Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych. 2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniona osoba ze strony Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót upoważnionej osobie ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest na jej żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 4) do odbioru robót wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbioru Końcowego w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka komplet dokumentów w tym: a) atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń b) dokumentację powykonawczą zakres robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, c) Kosztorys powykonawczy d) dokumenty potwierdzające wybudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu e) inne dokumenty w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, które mają ścisły związek z realizacja przedmiotu umowy; f) dziennik budowy 5) Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przed zawarciem umowy harmonogram rzeczowo- finansowy. 7) Dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory itp.) Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów dokumentacji; 8) Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi w załączniku nr 4 – Projekt Umowy; 9) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony własnej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska; Uwaga! Każdy z wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie wykonawca. 5) Jeżeli w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne znaki towarowe , patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń) należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywaną normą. Uwaga! Celem niniejszego postępowania jest osiągniecie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli pomimo tego okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących Wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 6) Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy – Wymagany okres rękojmi na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71355000-1

71320000-7

45232130-2

45232400-6

45233142-6

45316110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-04-30


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2021 r. 2. Zamawiający określa następujące terminy poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwalających na realizację zadania: do dnia 31.01.2021 r. 2) Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 marca 2021 r. 3) Rozliczenie końcowe inwestycji: 30 kwietnia 2021 r. 3. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia), zbliżone przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa drogi/ulicy o wartości zamówienia nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, w tym: - minimum jedną osobę do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane ograniczone do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń, posiadającym łącznie co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym: przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na: przebudowie lub budowie drogi/ulicy o długości min. 600 m w ciągu ostatnich 3 lat; - minimum jedną osobę do projektowania w zakresie branży drogowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającym łącznie co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako projektant, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum dwa projekty budowy lub przebudowy drogi/ulicy, z uzyskaniem właściwych decyzji na ich realizację, o długości minimum 600 m każda. Uwaga! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą łącznie w/w uprawnienia i doświadczenie. Zamawiający uzna wymagane uprawnienia do projektowania i kierowania określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; b) zaświadczenia, właściwego organu, tj. właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z opłaceniem podatków i opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3) SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: wykazu osób oraz wykazu robót, o których mowa rozdziale V pkt 2 ppkt 3) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób oraz robót stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej Nr 148032G Rokity-Kłosy” (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. 5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 Rozdział XII SIWZ. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.7 Rozdział XII SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

doświadczenie projektanta

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Zmiana postanowień Umowy na realizację zadania może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy. 6. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie niezrealizowanych części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT; - a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2) zmiana numeru rachunku bankowego, 3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższe rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, epidemia; jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy: - Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie, - Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej, - Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy; - w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu Umowy, a następie Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i ustalą warunki rozwiązania Umowy, w tym ewentualnie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a także ustalą rozliczenia za wykonanie części Umowy wykonanej do daty zawiadomienia; c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni), uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego – zmiana terminu w zakresie ściśle związanymi z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności Wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie); d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń; e) błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ; f) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót; g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; i) zaistnienia przeszkód w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; j) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, l) braku możliwości wykonania robót w związku z niedopuszczeniem do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m) zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję lub osób indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: - w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowalnych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. Zostały wydane po zawarciu umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - opóźnienie lub odmowa udostepnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość. przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym wystąpienie przypadków określonych w niniejszym ppkt 3) nie obliguje do zmian Umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze Stron do zmian Umowy; 4) zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamówienia) spowodowana zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego; 5) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia), materiałów (wyrobów) budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiału (wyrobu) budowlanego, sprzętu, urządzenia wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnienie procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 6) zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszająca realizację, obniżająca koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększająca użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy; 7) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy PZP; 8) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 9) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 10) strony dopuszczają możliwość zmiany: a) zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom; b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; - zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym ppkt 10) winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 11) zmiany kierownika/kierowników prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w SIWZ, które to zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 12) zmiana wynagrodzenia jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT); wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę; 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy; 5) uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie terminów), nie stanowią zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrowka.pl 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 11. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-04 22:32
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 22:34
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia395.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-04 22:33
Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy - SWIZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-04 23:00
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.14.2020
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy

Nr referencyjny nadany sprawie: GPI.271.14.2020

 

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego :

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka
Adres Zamawiającego: ul. Gdańska 5,77-116 Czarna Dąbrówka
NIP 842- 16-44-035
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.com.pl
Strona BIP: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Telefony:
Centrala: 59 8212 643
Faks: 59 82 126 64

Godziny pracy Zamawiającego
- w poniedziałki w godz. 8:00 do godz. 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Rozdział II Tryb udzielania zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) - zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, zapisy mają przepisy ustawy PZP

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.

4. Dla prowadzonego postępowania Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy PZP.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na realizacji zadania pn.: „Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy ” – w” formule zaprojektuj i wybuduj”, na dz. nr 417/2, 417/1, 418, 424, 120/8, 444, 57/12, 24, 386/2, obręb Rokity na długości 1,44 km i oraz przebudową istniejącego odwodnienia, przepustu, chodnika (ok. 454 m2) i budowę oświetlenia ulicznego (5 lamp).

2. Zakres zadania obejmuje :

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalająca na realizację zadania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawa i normy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) , który stanowi załącznik nr 8 do SWIZ.

2) Zakres zamówienia obejmuje min:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu zadania;

2) opracowanie projektów organizacji ruchu;

3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) pełnienie nadzoru autorskiego;

5) roboty przygotowawcze (wytyczenie, rozbiórka istniejących elementów, niwelacja terenu itp.)

6) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

7) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowanie, nieczystości),

8) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ,
a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną bądź obowiązujące przepisy prawa,

9) powyższe prace wraz z przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonywanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

10) projektowany odcinek drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

11) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjęcia technologii wykonania robót.

3) Do obowiązków wykonawcy należałby będą m. in.:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, oraz jego organizacja, zabezpieczenia i należytego utrzymania,

2) zabezpieczanie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich

3) wykonawca ustala z zarządcą drogi tymczasową organizację ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca odpowiada również za organizację tymczasową ruchu w miejscu prowadzenia prac

4) zapewnienia dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji,

5) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żadnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości robót,

8) wykonanie obowiązków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 253 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126) – o ile wymagane.

9) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż.

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

11) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowalne oraz udostępnienie im informacji wymaganych ta ustawą

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg nawierzchni lub instalacji, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.: Dz. U. 2020 r. , poz. 797 z późn. zm.)

14) w przypadku zniszczeń lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonywanych robót, ich części obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na ternie przyległym do terenu budowy bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego ,

15) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

16) wykonywanie robót z nowych materiałów, bez cech używalności i uszkodzeń.

17) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”,

18) przedstawienie Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wybudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowana tj.: w szczególności: certyfikatów „ na znak bezpieczeństwa:, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności atestów świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwa jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

20) zapewnienie wykonania kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt2. SIWZ.

21) zapewnienie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego objętymi umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawniania budowlane zgodne z wymaganiami w rozdziale V pkt 2. SIWZ.

22) wyznaczenie do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego

23) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

24) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego na podstawie stosowanego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy)

4) Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

1) końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną prze Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych.

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniona osoba ze strony Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót upoważnionej osobie ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest na jej żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

4) do odbioru robót wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbioru Końcowego w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka komplet dokumentów w tym:

a) atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń

b) dokumentację powykonawczą zakres robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) Kosztorys powykonawczy

d) dokumenty potwierdzające wybudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu

e) inne dokumenty w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, które mają ścisły związek z realizacja przedmiotu umowy;

f) dziennik budowy

5) Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przed zawarciem umowy harmonogram rzeczowo- finansowy.

7) Dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory itp.) Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów dokumentacji;

8) Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi w załączniku nr 4 – Projekt Umowy;

9) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony własnej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska;

Uwaga!

Każdy z wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie wykonawca.

5) Jeżeli w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne znaki towarowe , patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń) należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano w opisie odpowiednią normę dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywaną normą.

Uwaga!

Celem niniejszego postępowania jest osiągniecie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli pomimo tego okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących Wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

6) Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy – Wymagany okres rękojmi na wykonywany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

7) Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie dróg
CPV- 71355000-1- Usługi pomiarowe
CPV- 71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
CPV- 45232130-2– Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
CPV- 45232400-6- Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
CPV 45233142-6- Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg
CPV- 45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

8) Finansowanie zamówienia:

1) Zamówienie finansowane jest ze środków Gminy Czarna Dąbrówka oraz dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartej Umowy nr 42/G/FDS/2020 z dnia 05.05.2020 r.

2) Zamawiający na podst. art. 93 ust. 1a ustawy PZP zastrzega sobie unieważnienie postepowania, jeżeli środki, które zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Rozdział IV . Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30kwietnia 2021 r.

2. Zamawiający określa następujące terminy poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwalających na realizację zadania: do dnia 31.01.2021 r.

2) Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 marca 2021 r.

3) Rozliczenie końcowe inwestycji: 30 kwietnia 2021 r.

3. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej Nr 148032G Rokity-Kłosy” (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie.

5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert , tj. przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 Rozdział XII SIWZ.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.7 Rozdział XII SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Rozdział XIII Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z Rozdział IX pkt.2. SIWZ;

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt.3 SIWZ, jeżeli dotyczy.

12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

14. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 13, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

15. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

17. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

1) Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia19 czerwca 2020 r. roku do godziny:11:00”.

2) Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

19. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym rozdziale.

21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec nazwy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

Rozdział XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sekretariacie, nie później niż do dnia 19.06.2020 roku do godz. 10:00

1. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zaleca się aby złożenie ofert odbywało się za pomocą operatora pocztowego/kuriera.

2. W przypadku ofert złożonych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) jako termin złożenia oferty zamawiający przyjemnie datę i godzinę otrzymania przesyłki.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro)

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Załączniki do SIWZ:

załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 - Wzór umowy
załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
załącznik nr 6 - Wykaz osób
załącznik nr 7- Wykaz robót
załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-04 22:58
Załączniki:
Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-16 21:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.14.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie z jakich powodów termin realizacji robót został wyznaczony w okresie zimowym. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminów realizacji. Poza tym termin realizacji robót budowlanych w stosunku do zakresu prac jest krótki.

Proszę o zmianę terminu realizacji biorąc pod uwagę okres zimowy i zakres prac wykonania.

Wyjaśnienie nr 1.

W SIWZ określono ramowe, cząstkowe terminy realizacji kolejnych etapów zadania, które mają charakter pomocniczy pozwalający na uzyskanie zakładanego przez Zamawiającego celu (wskazując, że do danego terminu należy wykonać pewien etap). Jednocześnie wskazano ostateczny termin zakończenia prac tj. 30.04.2021 r. Ponadto w pkt 1 ppkt 2) rozdziału IV SIWZ określono, że: szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia – który to wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu.

Zgodnie z powyższym to Wykonawcy dano dyspozycję szczegółowej regulacji terminów cząstkowych, poprzez ich doprecyzowanie w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a tym samym to Wykonawcy przysługuje prawo decydowania o tym, kiedy faktycznie wykonana zostanie dana część zadania, uwzględniając ustalone przez Zamawiającego terminy cząstkowe, tak aby wykonanie zadania możliwe było do dnia rozliczenia końcowego inwestycji.

Zamawiający nie przewiduje zmiany końcowego terminu realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia. Termin wynika z warunków jakie Zamawiającemu określa instytucja dofinansowująca zadanie. Ponadto Zamawiający przed ogłoszeniem o zamówieniu publicznym dokonał szczegółowej analizy ramowych terminów realizacji zadania i określił je w taki sposób aby możliwym było jego wykonanie.

Pytanie nr 2.

Bardzo proszę o informację zwrotną w którym Formularzu do oferty na zadanie „Przebudową drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy" GPI.271.14.2020 należy zawrzeć informację na temat doświadczenia projektanta, czy wraz z ofertą należy również dokumenty potwierdzające jego wiedzę i doświadczenie

Wyjaśnienie nr 2.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziele V pkt. 2. ppkt (3 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej) należy wraz z ofertą złożyć informację wg wzoru zawartego w załączniku nr 6 – wykaz osób. Analogicznie do wskazanego tam wzoru zapisów dotyczącego doświadczenia kierownika budowy należy wskazać doświadczenie projektanta, w taki sposób aby przy ocenie oferty można było wykazać spełnianie warunków. W celu zobrazowania istoty dokonano korekty w/w załącznika.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-16 21:38
Załączniki:
 • Wyjaśnienia do SIWZ431.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-16 21:38
Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-17 22:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.14.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 547745-N-2020, data publikacji04.06.2020 r. zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ, zgodnie z poniższym:

I. W Rozdziale XIV pkt 17 ppkt 1)

Jest

„17. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

1) Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 19 czerwca 2020 r. roku do godziny:11:00”.

otrzymuje brzmienie:

„17. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

1) Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka oraz oznaczona napisem: Oferta na przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 26 czerwca 2020 r. roku do godziny:11:00”..

II. W Rozdziale XV

Jest

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sekretariacie , nie później niż do dnia 19.06.2020 r. do godz. 10:00.”

otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sekretariacie (pok. nr 6) , nie później niż do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10:00.”

III. W Rozdziale XV pkt 3

Jest

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro).”

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w sali narad (II piętro).”

IV. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany załączników:

1. Zał. nr 6 – Wykaz osób

2. Zał. nr 7 – Wykaz robót

Pozostałe zapisy SIWZ – bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-17 22:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ139.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-17 22:49
 • Ogłoszenie o zmianie - BZP208.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-17 22:49
 • Zał. nr 6 – Wykaz osób200kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-17 22:49
 • Zał. nr 7 – Wykaz robót15.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-17 22:49
Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity Kłosy - INFORMACJA Z OTWARCIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-26 16:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.14.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „ Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity Kłosy”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 26.06.2020 r. o godz. 11:00;
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia 1 225 545 złotych brutto;
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L. p.

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A

84-223 Linia

855 176, 25

 

60 m-cy

2

Przedsiębiorstwo Drogowe

Roman Jereczek

Przyborzyce 7, 77-100 Bytów

936 372, 84

 

60 m-cy

3

Firma Usługowa- budowlana

Witold Cygert

Wygoda Sierakowska 210, 83-340 Sierakowice

1 827 718, 50

 

60 m-cy

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-26 16:19
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert342.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-26 16:20
Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity- Kłosy
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-24 23:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.14.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity- Kłosy”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c.
Nipoczołowice 3A
84-223 Linia

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: kryterium ceny (kryterium nr I) kryterium okresu gwarancji (kryterium nr II), kryterium doświadczenie projektanta(kryterium nr III) i zgodnie z tym ustalił:

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres

Uzyskana liczba punktów w

kryterium nr I[C]

Uzyskana liczba punktów w

kryterium nr II[G]

Uzyskana liczba punktów w

kryterium nr III[D]

Uzyskana ilość punktów

[P]

1.

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A
84-223 Linia

60

20

20

100

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek
Przyborzyce 7

77-100 Bytów

54,60

20

 

20

94,60

3.

Firma Usługowo-Budowlana
Witold Cygert
Wygoda Sierakowska 210,
83-340 Sierakowice

27.60

20

 

20

67,6

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-08-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-08-24 23:55
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty604.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-08-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-24 23:57
Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-30 15:05
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 510188540-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gmina Czarna Dąbrówka zawiadamia o udzieleniu zamówienia dla zadania pt.: Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-30 15:03
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 15:04
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia304.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-30 15:04
[drukuj]