Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 548222-N-2020 z dnia 2020-06-05 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-05 15:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-06-05
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-06-15 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 548222-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.
Szczegółowa informacja:

Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”
Numer referencyjny: GPI.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce. Uwaga: Zapotrzebowanie Zamawiającego w paliwa płynne rozumie się jako zapotrzebowanie Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce w zakup paliw płynnych. Całkowita dostawa szacowana jest na: 1 Benzyna bezołowiowa Pb 95 dm³ do 1 700,00 2 Olej napędowy (ON) dm³ do 38 000,00 3 Gaz płynny LPG dm³ do 900,00 Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG. Niezrealizowanie podanych wyżej ilości w okresie obowiązywania umowy, nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. Tankowanie paliwa odbywać się będzie doraźnie w formie bezgotówkowej na stacji paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce. Cena za 1 dm3 oleju napędowego (ON) będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego. Cena za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego. Cena za 1 dm3 gazu płynnego LPG będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego. Upust, o którym mowa w pkt. 3.5., 3.6. i 3.7. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia / czas obowiązywania umowy. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie osobno dla gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, poprzez wystawienie osobnych faktur. Nabywca faktury będzie stały tj. Gmina Czarna Dąbrówka, natomiast odbiorcą faktury będzie Gmina Czarna Dąbrówka lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur VAT w miesiącu dla danego odbiorcy: 1-15 dzień miesiąca i 16 – ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zbiorcze zestawienia magazynowe tzw. „wz” za okres, którego dotyczy faktura. Zbiorcze zestawienie „wz” będące załącznikiem do faktury musi zawierać następujące dane: • dane Nabywcy i Odbiorcy faktury; • markę i numer rejestracyjny pojazdu lub zaznaczenie „sprzęt” lub „kanister”; • cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania na stacji paliw Wykonawcy; • datę tankowania, • rodzaj i ilość pobranych paliw, • potwierdzenie pobierającego (czytelny podpis), • potwierdzenie wydającego (czytelny podpis). Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże aktualne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych paliw. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych Gaz płynny LPG winien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540), oraz być zgodny z normą PN-EN 589+A1:2012 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa, Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów, maszyn i sprzętu zasilanych tym paliwem. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa od godziny 7:00 do godziny 16:00 przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty stację paliw, z której Zamawiający będzie tankował paliwo przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być oparta o stację paliw, o której mowa powyżej. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

09132100-4

09133000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (t.j.; Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 1) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia zał nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego

20,00

Upust cenowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:|
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy PZP dopuszcza dokonanie zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) Zmniejszenie zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego; 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień umowy wynikających z następujących okoliczności - zmiany bezwzględnych przepisów prawa na podstawie, których realizowana jest umowa, wystąpienie siły wyższej, w przypadku, gdy wykonanie umowy na dotychczasowych warunkach nie leży w interesie publicznym, a zmiany okażą się korzystne dla Zamawiającego. 16.3. SIWZ Poza wymienionymi w pkt. 16.2. SIWZ przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/: Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka Adres zamawiającego: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka Telefon: 59 82 12 643 Faks: 59 82 12 644 Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik, e-mail: iod@czarnadabrowka.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce””, znak sprawy GPI.271.15.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-05 15:51
Załączniki:
 • SIWZ - Pełna treść395.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 15:52
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-05 16:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

„Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

Nr referencyjny postępowania: GPI.271.15.2020

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO :

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka
Adres Zamawiającego: 77-116 Czarna Dąbrówka
NIP 842- 16-44-035
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.com.pl
Strona BIP: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Telefony:
Centrala: 59 8212 643
Faks: 59 82 126 64

Godziny pracy Zamawiającego
- w poniedziałki w godz. 8:00 do godz. 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, zapisy mają przepisy ustawy PZP

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP

2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 PZP.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: dostawa

Kod CPV: 09100000-0 Paliwa
Kod CPV: 09134100-8 Olej napędowy
Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa
Kod CPV: 09133000-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

Uwaga: Zapotrzebowanie Zamawiającego w paliwa płynne rozumie się jako zapotrzebowanie Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce w zakup paliw płynnych.

Całkowita dostawa szacowana jest na:

Lp.

Wyszczególnienie

Jm

Ilość

 

1

 

Benzyna bezołowiowa Pb 95

 

dm³

 

do 1 700,00

 

2

 

Olej napędowy (ON)

 

dm³

 

do 38 000,00

 

3

 

Gaz płynny LPG

 

dm³

 

do 900,00

 

3.3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG. Niezrealizowanie podanych wyżej ilości w okresie obowiązywania umowy, nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.4 . Tankowanie paliwa odbywać się będzie doraźnie w formie bezgotówkowej na stacji paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.5. Cena za 1 dm3 oleju napędowego (ON) będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.6. Cena za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.7. Cena za 1 dm3 gazu płynnego LPG będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.8. Upust, o którym mowa w pkt. 3.5., 3.6. i 3.7. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia / czas obowiązywania umowy.

3.9. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3.10 . Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie osobno dla gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, poprzez wystawienie osobnych faktur. Nabywca faktury będzie stały tj. Gmina Czarna Dąbrówka, natomiast odbiorcą faktury będzie Gmina Czarna Dąbrówka lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.11. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur VAT w miesiącu dla danego odbiorcy: 1-15 dzień miesiąca i 16 – ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zbiorcze zestawienia magazynowe tzw. „wz” za okres, którego dotyczy faktura.

Zbiorcze zestawienie „wz” będące załącznikiem do faktury musi zawierać następujące dane:

· dane Nabywcy i Odbiorcy faktury;
· markę i numer rejestracyjny pojazdu lub zaznaczenie „sprzęt” lub „kanister”;
· cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania na stacji paliw Wykonawcy;
      - datę tankowania,
· rodzaj i ilość pobranych paliw,
· potwierdzenie pobierającego (czytelny podpis),
· potwierdzenie wydającego (czytelny podpis).

3.12. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże aktualne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych paliw.

3.13. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych

3.14. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.

3.15. Gaz płynny LPG winien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540), oraz być zgodny z normą PN-EN 589+A1:2012 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG.

3.16. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa, Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

3.17. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów, maszyn i sprzętu zasilanych tym paliwem.

3.18. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa od godziny 7:00 do godziny 16:00 przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty stację paliw, z której Zamawiający będzie tankował paliwo przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być oparta o stację paliw, o której mowa powyżej.

3.19. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.

3.20. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERĄ

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

10.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.

10.8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).

10.9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

10.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię.

10.11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 15.06.2020 r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka

Oferta na: „ Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

„Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. do godz. 10 30

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10 30 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

11.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1/ formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2/ oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3/ lista podmiotów grupy kapitałowej/informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
4/ wzór umowy– załącznik nr 4

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-05 16:07
Załączniki:
 • SIWZ - Pełna treść543.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 1 - Formularz ofert27.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu22.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 3 - Lista podmiotów17.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy282.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz ZGK w Czarnej Dąbrówce - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-11 20:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy przesyłania oferty – dopuszczenie przesłania oferty elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z elektronicznie podpisanym pełnomocnictwem lub skanu podpisanej ręcznie oferty na adres mailowy Zamawiającego w związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce i odstąpienie od przesłania oferty drogą pocztową lub przesłanie jej w późniejszym, bezpieczniejszym terminie? Prośba wynika z wewnętrznych obostrzeń w zakresie polityki bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie nr 1.

Zgodnie z pkt 10 ppkt 10.4 SIWZ „Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej”. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce nie zobowiązuje Zamawiającego do zmiany sposobu przygotowania i złożenia oferty.

Pytanie nr 2.

W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Wyjaśnienie nr 2.

Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej, niemniej jednak zmiana miejsca transakcji nie może wywoływać skutków negatywnych dla Zamawiającego.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający w związku z określeniem w kryterium odległości stacji paliw od siedziby Zamawiającego zakłada maksymalną odległość czy zaakceptuje również ofertę Wykonawcy, który posiada najbliższą stację w odległości ponad 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego?

Wyjaśnienie nr 3.

Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej „ustawą PZP” - ma na celu wyłonienie spośród wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu, oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego (art. z art. 91 ust. 1 ustawy PZP). Definicję najkorzystniejszej oferty zawiera art. 2 pkt 5 ustawy PZP. W myśl tego przepisu ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną – stosownie do wyjaśnień Urzędu Zamówień Publicznych, kryteria oceny ofert, zastosowane przez Zamawiającego w postępowaniu służą między innymi temu aby powziąć przekonanie o tym, że zamówienie zostanie wykonane należycie i zgodnie z potrzebami zamawiającego, a nie odrzuceniu oferty, a ocena ofert będzie dokonywana zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na dedykowanym portalu internetowym lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty?

Wyjaśnienie nr 4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje opłaty za karty:

* 0 zł netto za kartę nową,

* 0 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

 

Wyjaśnienie nr 5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuszcza poniższą formę dokonywania transakcji i, jeśli tak, doda poniższy zapis do zapisów umowy w przypadku wyboru Wykonawcy, który oferuje zakup za pomocą kart flotowych:

„Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Wykonawcy – za pomocą kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.”?

Wyjaśnienie nr 6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

 

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymagania zawartego w § 2 ust.2? Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia pierwszeństwa tankowania.

Wyjaśnienie nr 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymagania zawartego w § 2 ust.2 wzoru umowy.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia lub zmiany zapisu w § 3, gdyż potwierdzenie za dokonane transakcje za pomocą kart paliwowych generowane jest w formie wydruku z terminala( dowód wydania) oraz nie jest on podpisywany, gdyż zatwierdzenie transakcji odbywa się za pomocą wprowadzenia poprawnego kodu PIN.

Dowód wydania zawiera następujące informacje:

• Dokładny adres stacji paliw

• Nr karty, na którą dokonywana była transakcja

• Nr rejestracyjny samochodu

• Kwota do zapłaty

• Ilość wydanego paliwa

• Wartość wydanego paliwa

• Data i godzina transakcji

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, pozostaje na stacji paliw.

 

Wyjaśnienie nr 8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

 

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w § 5 ust. 3 oraz formularzu oferty, aby termin płatności wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury? Wykonawca nie ma możliwości zaproponowania tak długiego terminu jak i termin od doręczenia faktury nie jest możliwy w systemie Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 9.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 3 umowy poprzez wprowadzenie zmiany terminu płatności. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia faktury w formie elektronicznej, gdzie termin wystawienia faktury może stanowić jednocześnie dzień jej dostarczenia Zamawiającemu.

Pytanie nr 10.

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 5 na proponowany:

„Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”?

Wyjaśnienie nr 10.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 5 umowy na proponowany w Pytaniu nr 10.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów § 5 ust. 6, gdyż dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa na stacji paliw Wykonawcy, jest dowód wydania (wydruk z terminala) na zapis: „Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do zbiorników pojazdów należących do Zamawiającego, na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.”?

Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 11.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 6 ust. 5 poprzez dodanie po słowach: „pokryje również” słowo: „udokumentowane”?

Wyjaśnienie nr 12.

Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 6 ust. 5 umowy, tak jak wskazano w Pytaniu nr 12.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisów § 6 ust. 5 zapisu: „oraz wszelkie inne szkody powstałe z tego tytułu, w tym utracone korzyści”? Wykonawca pokrywa jedynie koszty udokumentowanych szkód i nie obejmuje to utraconych korzyści.

Wyjaśnienie nr 13.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość usunięcia z zapisów § 6 ust. 5 umowy o treści jak w Pytaniu nr 13.

Pytanie nr 14.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw (§ 6 ust. 6 i 7), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego?

Wyjaśnienie nr 14.

Zamawiający nie widzi możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw, gdyż są to przypadki uzasadnione przez Zamawiającego § 6 ust. 6 i 7 umowy.

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 7 ust. 2 pkt 1)? Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia pierwszeństwa tankowania.

Wyjaśnienie nr 15.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 7 ust. 2 pkt 1).

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ust. 2 pkt 2), iż niewłaściwa jakość paliw musi zostać potwierdzona przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez Strony, a kara będzie naliczana za każdy przypadek potwierdzenia, a nie za każde tankowanie?

Wyjaśnienie nr 16.

Zamawiający dopuszcza aby niewłaściwa jakość paliw została potwierdzona przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez Strony. Nie dopuszcza zaś zmiany zapisów w umowie poprzez dodania w § 7 ust. 2 pkt 2) treści jak w Pytaniu nr 16.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 kolejnego ustępu o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

Wyjaśnienie nr 17.

Rozliczenie kar umownych może zostać udokumentowane za pomocą dokumentu księgowego, w tym notą księgową. W związku z powyższym Zamawiający bierze pod uwagę możliwość wystawienia na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. Niemniej jednak mając na uwadze rodzaje rozliczenia kar umownych nie dopuszcza możliwości dodania w § 7 umowy kolejnego ustępu o treści jak w Pytaniu nr 17.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Wyjaśnienie nr 18.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenie załącznika do umowy w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy o treści przedstawionej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 19.

Z uwagi na zadane pytania oraz okres świąteczny Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.06.2020.

Wyjaśnienie nr 19.

Zamawiający nie planuje przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.06.2020 r.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-11
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-11 20:09
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-11 20:09
Załączniki:
 • Wyjaśnienia do SIWZ511.67kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-11 20:10
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-15 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „ Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 15.06.2020 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia 177 485,55 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L. p.

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby zamawiającego

Upust cenowy

1

„OKTAN Brzeski Grzenkowicz”

Spółka Jawna

ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

158 414,00

 

0,4 km

 

Pb 95: 1,9 %

ON: 1,9 %

LPG: 2,1 %

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-15 13:58
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert336.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-15 14:00
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 14:04
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - WYNIK POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-22 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

„OKTAN Brzeski Grzenkowicz”
Spółka Jawna
Ul. Bohaterów Westerplatte 7
76-200 Słupsk

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium nr I: cena – waga kryterium 60%
Kryterium nr II: Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego waga kryterium 20%
Kryterium III: Upust cenowy – waga kryterium 20%

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium nr III

Punktacja łącznie

1.

„OKTAN Brzeski Grzenkowicz”

Spółka Jawna

Ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

60,00

20,00

7,00

87,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurę odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-22 14:38
Załączniki:
 • Informacja o wyborze wykonawcy428.58kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-22 16:12
[drukuj]