Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 548222-N-2020 z dnia 2020-06-05 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-05 16:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

„Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

Nr referencyjny postępowania: GPI.271.15.2020

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO :

Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka
Adres Zamawiającego: 77-116 Czarna Dąbrówka
NIP 842- 16-44-035
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.com.pl
Strona BIP: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Telefony:
Centrala: 59 8212 643
Faks: 59 82 126 64

Godziny pracy Zamawiającego
- w poniedziałki w godz. 8:00 do godz. 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, zapisy mają przepisy ustawy PZP

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP

2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 PZP.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: dostawa

Kod CPV: 09100000-0 Paliwa
Kod CPV: 09134100-8 Olej napędowy
Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa
Kod CPV: 09133000-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

Uwaga: Zapotrzebowanie Zamawiającego w paliwa płynne rozumie się jako zapotrzebowanie Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce w zakup paliw płynnych.

Całkowita dostawa szacowana jest na:

Lp.

Wyszczególnienie

Jm

Ilość

 

1

 

Benzyna bezołowiowa Pb 95

 

dm³

 

do 1 700,00

 

2

 

Olej napędowy (ON)

 

dm³

 

do 38 000,00

 

3

 

Gaz płynny LPG

 

dm³

 

do 900,00

 

3.3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG. Niezrealizowanie podanych wyżej ilości w okresie obowiązywania umowy, nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.4 . Tankowanie paliwa odbywać się będzie doraźnie w formie bezgotówkowej na stacji paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.5. Cena za 1 dm3 oleju napędowego (ON) będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.6. Cena za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.7. Cena za 1 dm3 gazu płynnego LPG będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.8. Upust, o którym mowa w pkt. 3.5., 3.6. i 3.7. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia / czas obowiązywania umowy.

3.9. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3.10 . Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie osobno dla gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, poprzez wystawienie osobnych faktur. Nabywca faktury będzie stały tj. Gmina Czarna Dąbrówka, natomiast odbiorcą faktury będzie Gmina Czarna Dąbrówka lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.11. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur VAT w miesiącu dla danego odbiorcy: 1-15 dzień miesiąca i 16 – ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zbiorcze zestawienia magazynowe tzw. „wz” za okres, którego dotyczy faktura.

Zbiorcze zestawienie „wz” będące załącznikiem do faktury musi zawierać następujące dane:

· dane Nabywcy i Odbiorcy faktury;
· markę i numer rejestracyjny pojazdu lub zaznaczenie „sprzęt” lub „kanister”;
· cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania na stacji paliw Wykonawcy;
      - datę tankowania,
· rodzaj i ilość pobranych paliw,
· potwierdzenie pobierającego (czytelny podpis),
· potwierdzenie wydającego (czytelny podpis).

3.12. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże aktualne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych paliw.

3.13. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych

3.14. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.

3.15. Gaz płynny LPG winien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540), oraz być zgodny z normą PN-EN 589+A1:2012 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG.

3.16. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa, Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

3.17. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów, maszyn i sprzętu zasilanych tym paliwem.

3.18. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa od godziny 7:00 do godziny 16:00 przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty stację paliw, z której Zamawiający będzie tankował paliwo przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być oparta o stację paliw, o której mowa powyżej.

3.19. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.

3.20. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERĄ

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

10.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.

10.8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).

10.9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

10.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię.

10.11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 15.06.2020 r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka

Oferta na: „ Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

„Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. do godz. 10 30

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10 30 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

11.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1/ formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2/ oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3/ lista podmiotów grupy kapitałowej/informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
4/ wzór umowy– załącznik nr 4

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-05 16:07
Załączniki:
 • SIWZ - Pełna treść543.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 1 - Formularz ofert27.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu22.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 3 - Lista podmiotów17.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy282.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-05 16:09
[drukuj]