Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 2020-OJS109-263944-pl opubl. dnia 08.06.2020 r. Ogłoszenie nr 2020-OJS109-263944-pl opubl. dnia 21.07.2020 r. GPI.271.10.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-06-08 do wtorek 2020-07-28 godz. 10:00 czwartek 2020-08-06 godz. 10:30 poniedziałek 2020-08-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-08
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-06-08
Data końca składania ofert: wtorek 2020-07-28 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 2020-OJS109-263944-pl opubl. dnia 08.06.2020 r.
Szczegółowa informacja:

Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 109-263944

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

 

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Czarna DąbrówkaAdres pocztowy: ul. Gdańska 5Miejscowość: Czarna DąbrówkaKod NUTS: PL63 PomorskieKod pocztowy: 77-116Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka Ciszewska - Kierownik Referatu PU w Urząd Gminy Czarna DąbrówkaE-mail: gmina@czarnadabrowka.pl Tel.: +48 598212643

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.czarnadabrowka.pl

 

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

 

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.10.2020

 

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 16

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

 

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, która jest realizowana w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
Uwaga: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmuje jedynie dostawę i montaż instalacji OZE realizowaną na potrzeby jednego z partnerów projektu tj. Gminę Czarna Dąbrówka (nie obejmuje dostaw i montażu instalacji OZE realizowanych na potrzeby gmin Borzytuchom i Tuchomie).

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Czarna Dąbrówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 16

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:|
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 71 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na budynkach mieszkalnych osób fizycznych:
− 43 zestawy, każdy składający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
− 26 zestawy, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,
b) montowane na gruncie u osób fizycznych:
− 2 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,
2) montaż rurociągów wraz z izolacją,
3) montaż armatury kontrolno-pomiarowej,
4) montaż zasobnika solarnego,
5) uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,
6) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego,
7) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–kolektory słoneczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 16
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312310 Ochrona odgromowa
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Czarna Dąbrówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 16
1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
− 6 zestawów, każdy składający się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
− 7 zestawów, każdy składający się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
− 1 zestaw składający się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
− 1 zestaw składający się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
c) montowane na gruncie u osób fizycznych:
− 3 zestawy, każdy składający się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:
− 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4 kWp (Przepompownia Podkomorzyce),
− 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),
− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Kozy),
− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Mikorowo),
− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Wargowo),
− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Karwno),
− 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12 kWp (Hydrofornia Nożyno),
− 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),
− 1 zestaw składający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,4 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),
− 1 zestaw składający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 19,8 kWp (Oczyszczalnia Ścieków Jasień),
− 1 zestaw składający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 38,4 kWp (Oczyszczalnia Ścieków Podkomorzyce),
2) montaż urządzeń sterujących pracą modułów,
3) ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,
4) montaż inwerterów,
5) montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,
6) połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,
7) połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,
8) montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych
9) wykonanie systemu z akwizycji danych,
10) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,
11) wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),
12) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,13) szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 16
14) inwentaryzacja powykonawcza,
15) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110 Instalowanie kotłów
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Czarna Dąbrówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 16
1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 21 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:
a) 4 szt. o mocy nominalnej – min.12 kW,
b) 11 szt. o mocy nominalnej - min. 16 kW,
c) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 20 kW,
d) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 24 kW,
2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) wykonanie montażu czopucha do komina,
4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
7) wykonanie montażu pomp obiegowych,
8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia - kotły na biomasę).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 16
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Czarna Dąbrówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 13 szt. powietrznych pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:
a) 3 szt. o mocy minimalnej 12 kW,
b) 5 szt. o mocy minimalnej 17,6 kW,
c) 5 szt. o mocy minimalnej 25,6 kW,
2) montaż kanałów powietrznych,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5) instalacja układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) napełnienie instalacji,
8) uruchomienie instalacji,
9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.4 do SIWZ (część 4 zamówienia - pompy ciepła).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 16
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
—6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
—6.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
—6.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
—7.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,
—8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)nie podlega wykluczeniu,

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu
—8.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,
—8.3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 16
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,
—9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,
—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,
—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) Oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
d) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
—w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,
—w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
—w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— 6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 16
—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 35 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach (w ramach jednej lub kilku umów),
b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 15 instalacji fotowoltaicznych na budynkach (w ramach jednej lub kilku umów),
c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 10 kotłów lub pieców lub kotłów c.o. (w ramach jednej lub kilku umów),
d) w zakresie części 4 zamówienia: dostawę wraz z montażem pomp ciepła w ilości min. 5 pomp ciepła (w ramach jednej lub kilku umów).
UWAGA: W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
—8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 16
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.
—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
− certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;
− karty katalogowe kolektorów słonecznych i zasobników podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.1 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 (dla kolektorów) i pkt 6.2 (dla zasobników).
b) w zakresie części 2 zamówienia:
− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
− karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.2 do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1 (dla modułu) i pkt. 4.2 (dla inwertera).
c) w zakresie części 3 zamówienia:
− karty katalogowe kotłów podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w załączniku Nr 1.3 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1.
− świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,
Ciąg dalszy znajduje się w VI.3) Informacje dodatkowe:

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 16
1. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SIWZ.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14 / 16

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):
− sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,
− zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.
d) w zakresie części 4 zamówienia:
− karty katalogowe pomp ciepła podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.4 do SIWZ zgodnie z pkt. 6.
—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;
b) pkt 8.7.2 lit. b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

12.1.1. dla części 1 zamówienia: 15 000,00 PLN
12.1.2. dla części 2 zamówienia: 20 000,00PLN
12.1.3. dla części 3 zamówienia: 5000,00 PLN
12.1.4. dla części 4 zamówienia: 10 000,00 PLN

—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15 / 16
elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx),
— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,
— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,
— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce Zamówienie publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gpv.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczyMiejscowość: Nie dotyczyPaństwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,
—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,
—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,
—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
08/06/2020S109
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15 / 16
Dz.U./S S109
08/06/2020
263944-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
16 / 16
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-06-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-08 14:43
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 15:06
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia237.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-08 14:44
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-08 15:40
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

(Znak postępowania: GPI.271.10.2020)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Czarna Dąbrówka zwana dalej „Zamawiającym”
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
NIP: 842-16-44-035, REGON: 770979507,
Nr telefonu: +48 (59) 8212643,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: czarnadabrowka/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej BIP: https://www.bip.czarnadabrowka.pl
Godziny urzędowania Urzędu Gminy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:00 – 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.

1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oraz
w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – Gmina Czarna Dąbrówka,
6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego,
7) „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
8) „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
9) „miniPortal”– narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz oświadczeń, w tym JEDZ, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE dostępne na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznanie się z instrukcją korzystania z miniPortalu( https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf ) i postępowania zgodnie z jej postanowieniami
z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ.
10) „ePUAP”– elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej
oferująca w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym.
11) „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis elektroniczny składany
z wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 

Rozdział 2

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: GPI.271.10.2020.

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się

na wyżej podane oznaczenie.

Rozdział 3

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wparcie dotacyjne, nr konkursu RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16. Nr wniosku: RPPM.10.03.01-22-0153/16.

 

 

Rozdział 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka , która jest realizowana w ramach projektu Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Uwaga:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmuje jedynie dostawę i montaż instalacji OZE realizowaną na potrzeby jednego z partnerów projektu tj. Gminę Czarna Dąbrówka (nie obejmuje dostaw i montażu instalacji OZE realizowanych na potrzeby gmin Borzytuchom i Tuchomie).

4.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części, jak poniżej:

4.2.1. część 1 zamówienia Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” , obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną71 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu, w tym:
a) montowane na budynkach mieszkalnych osób fizycznych:
- 43 zestawy, każdy składający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
- 26 zestawy, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,
b) montowane na gruncie u osób fizycznych:
- 2 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,
2) montaż rurociągów wraz z izolacją,
3) montaż armatury kontrolno-pomiarowej,
4) montaż zasobnika solarnego,
5) uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,
6) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego,
7) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.

4.2.2. część 2 zamówienia Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” , obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
- 6 zestawów, każdy składający się z16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
- 7 zestawów, każdy składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
- 1 zestaw składający się z16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
- 1 zestaw składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
c) montowane na gruncie u osób fizycznych:
- 3 zestawy, każdy składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,
d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:
- 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych  o łącznej mocy min. 5,4 kWp (Przepompownia Podkomorzyce),
- 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),
- 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Kozy),
- 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Mikorowo),
- 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Wargowo),
- 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp (Hydrofornia Karwno),
- 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12 kWp (Hydrofornia Nożyno),
- 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),
- 1 zestaw składający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,4 kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),
- 1 zestaw składający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 19,8 kWp (Oczyszczalnia Ścieków Jasień),
- 1 zestaw składający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 38,4 kWp (Oczyszczalnia Ścieków Podkomorzyce),
2) montaż urządzeń sterujących pracą modułów,
3) ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,
4) montaż inwerterów,
5) montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,
6) połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,
7) połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,
8) montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych
9) wykonanie systemu z akwizycji danych,
10) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,
11) wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),
12) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,
13) szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,
14) inwentaryzacja powykonawcza,
15) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

4.2.3. część 3 zamówienia Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” , obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 21 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:
a) 4 szt. o mocy nominalnej – min.12 kW,
b) 11 szt. o mocy nominalnej - min. 16 kW,
c) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 20 kW,
d) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 24 kW,
2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) wykonanie montażu czopucha do komina,
4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
7) wykonanie montażu pomp obiegowych,
8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

4.2.4. część 4 zamówienia – „ Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” , obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 13 szt. powietrznych pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:
a) 3 szt. o mocy minimalnej 12 kW,
b) 5 szt. o mocy minimalnej 17,6 kW,
c) 5 szt. o mocy minimalnej 25,6 kW,
2) montaż kanałów powietrznych,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5) instalacja układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) napełnienie instalacji,
8) uruchomienie instalacji,
9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o.
i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:
4.3.1. załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–kolektory słoneczne),
4.3.2. załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne),
4.3.3. załączniku Nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia - kotły na biomasę),
4.3.4. załączniku Nr 1.4 do SIWZ (część 4 zamówienia - pompy ciepła).

4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

4.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

4.7. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
a) w zakresie części 1 zamówienia:
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,
45312310-3 Ochrona odgromowa,
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
c) w zakresie części 3 zamówienia:
45331110-0 Instalowanie kotłów,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
d) w zakresie części 4 zamówienia:
42511110-5 Pompy grzewcze,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

4.8. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się
na wózkach inwalidzkich).

Rozdział 5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:
5.1.1. części 1 i 2 zamówienia do dnia 10.12.2020 r.
5.1.2. części 3 i 4 zamówienia do dnia 15.10.2020 r.,

5.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę lub pomp ciepła w ramach jednego budynku mieszkalnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.

 

Rozdział 12

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
12.1.1. dla części 1 zamówienia: 15 000,00 PLN  (słownie: piętnaście tysięcy złotych zł i 00/100),
12.1.2. dla części 2 zamówienia: 20 000,00PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł i 00/100),
12.1.3. dla części 3 zamówienia: 5000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100),
12.1.4. dla części 4 zamówienia: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100),

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank BS Łeba Odział w Czarnej Dąbrówce,
nr konta: 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GPI.271.10.2020 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy).

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

12.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego.

12.7. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

12.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

12.10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Rozdział 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na tę część zamówienia.

13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności
. Sposób złożenia
oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).

Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.

13.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum
(np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach miniPortalu.

13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ (przy czym wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach).
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1 -8.2 SIWZ;

3) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy).

13.5. Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.

13.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

13.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.

13.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 419, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

13.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział 14

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu . Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10:00.

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

14.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

14.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

14.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 SIWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej
stronie internetowej (https://www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce Zamówienie publiczne) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1 SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesieniu odwołania.

 

Rozdział 18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

w zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena

60

2

Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego

40

18.2. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie .

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

18.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
Pc = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
Pc - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

18.5. Punkty za kryterium „Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie” zostaną przyznane w skali:

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie
(od momentu zgłoszenia)

Liczba punktów

7 dni roboczych

PCZR = 0 pkt

6 dni roboczych

PCZR = 10 pkt

5 dni roboczych

PCZR = 20 pkt

4 dni robocze

PCZR = 30 pkt

3 dni robocze

PCZR = 40 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wskaże czasu reakcji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on maksymalny czas reakcji i przyzna 0 pkt.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 7 dni robocze Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawcy oferują czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie w pełnych dniach (w przedziale od 3 do 7 dni roboczych).

18.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

w zakresie części 1, 2, 3 i 4: Przyznana ilość punktów = P C + PCZR

gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium cena,
PCZR - ilość punktów za kryterium czas reakcji przeglądu gwarancyjnego
na wezwanie.

 

Rozdział 21

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank BS Łeba Odział w Czarnej Dąbrówce,
nr konta: 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060
Tytuł przelewu: „Znak sprawy: GPI.271.10.2020 ZNWU - Część nr ………

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.

21.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

21.6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy
w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

 

Rozdział 25

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej,
- składania ofert wariantowych,
- rozliczania w walutach obcych,
- aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Rozdział 26

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlano-wykonawczy) dla zestawów fotowoltaicznych w zakresie części 1 zamówienia.
Załącznik Nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlano-wykonawczy) dla zestawów kolektorów słonecznych w zakresie części 2 zamówienia.
Załącznik Nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlano-wykonawczy) dla kotłów na biomasę w zakresie części 3 zamówienia.
Załącznik Nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlano-wykonawczy) dla pomp ciepła do c.w.u oraz c.o. o mocy minimalnej 12-25,6 KW w zakresie części 4 zamówienia.
Załącznik Nr 2.1 – Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (instalacje kolektorów słonecznych).
Załącznik Nr 2.2 – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne).
Załącznik Nr 2.3 – Projekt umowy – dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę).
Załącznik Nr 2.4 – Projekt umowy – dla części 4 zamówienia (pompy ciepła).
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego.
Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).
Załącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.
Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji , o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) ,
Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp .
Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ – – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-06-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-08 15:25
Załączniki:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - zmiana SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-16 21:25
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„ Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tym samym:

w § 1 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ (cześć 1 zamówienia) przed zmianą jest:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 71 zestawów instalacji kolektorówsłonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 42 zestawy, każdyskładający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
- 23 zestawy, każdyskładający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

b) montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 1 zestawskładający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika
min. 250 l.
,
- 5 zestawów, każdyskładający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

w § 1 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ (cześć 1 zamówienia) po zmianie jest:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 71 zestawów instalacji kolektorówsłonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 43 zestawy, każdyskładający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
- 26 zestawy, każdyskładający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

b) montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 2 zestawy, każdyskładający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

w § 16 ust. 3 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ (cześć 1 zamówienia) przed zmianą jest:

zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu pomy ciepła wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego;

w § 16 ust. 3 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ (cześć 1 zamówienia) po zmianie jest:

zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu kolektorów słonecznych wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego;

w rozdziale 13, pkt 13. 6 SIWZ przed zmianą jest:

W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

w rozdziale 13, pkt 13. 6 SIWZ po zmianie jest:

W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta
z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu dostaw powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

B. Ponadto, Zamawiający dokonuje stosownej korekty Formularza ofertowego – Załącznik nr 3 do SIWZ. Zmiany zostały naniesione na ujednolicony dokument, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami Zamawiający przedłużą termin składania i otwarcia ofert,tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZprzed zmianą jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZpo zmianie jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZprzed zmianą jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZpo zmianie jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 109-263944oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: ae6c3302-7c0f-4407-b221-dedabb6240ceopublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 16.06.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

1) Załącznik Nr 2.1 do SIWZ – Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (instalacje kolektorów słonecznych) - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 16.06.2020 r.

2) Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 16.06.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-06-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-16 21:17
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 21:20
Załączniki:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-07 21:40
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tym samym:

w rozdziale 4 pkt. 4.2.2, ppkt 1) SIWZ oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2.2 do SIWZ przed zmianą jest :

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 6 zestawów, każdy składający się z16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4kWp,

- 7 zestawów, każdy składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

- 1 zestaw składający się z16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4kWp,

- 1 zestaw składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 3 zestawy, każdy składający się z20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:

- 1 zestawskładający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 5,4kWp (Przepompownia Podkomorzyce),

- 1 zestawskładający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 5,4kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),

- 1 zestawskładający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Kozy),

- 1 zestawskładający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Mikorowo),

- 1 zestawskładający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Wargowo),

- 1 zestawskładający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Karwno),

- 1 zestawskładający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 12kWp (Hydrofornia Nożyno),

- 1 zestawskładający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 12kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),

- 1 zestawskładający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 14,4kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),

- 1 zestawskładający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 19,8kWp (Oczyszczalnia Ścieków Jasień),

- 1 zestawskładający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 38,4kWp (Oczyszczalnia Ścieków Podkomorzyce),

w rozdziale 4 pkt. 4.2.2, ppkt 1) SIWZ oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2.2 do SIWZ po dokonanej zmianie jest :

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 6 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4kWp,

- 7 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

- 1 zestaw składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4kWp,

- 1 zestaw składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 3 zestawy, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5kWp,

d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 18 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 5,4kWp (Przepompownia Podkomorzyce),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 18 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 5,4kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Kozy),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Mikorowo),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Wargowo),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 24 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 7,2kWp (Hydrofornia Karwno),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 40 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 12kWp (Hydrofornia Nożyno),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 40 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 12kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 48 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 14,4kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 66 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 19,8kWp (Oczyszczalnia Ścieków Jasień),

- 1 zestawskładający się z maksymalnie 128 szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy min. 38,4kWp (Oczyszczalnia Ścieków Podkomorzyce),

w rozdziale 12 skreśla się pkt 12.6 SIWZ

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego.

w rozdziale 13 pkt. 13.6 SIWZ przed zmianą jest :

W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

w rozdziale 13 pkt. 13.6 SIWZ po dokonanej zmianie jest :

W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu dostaw powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

w rozdziale 21, pkt. 21.1 SIWZ przed zmianą jest:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny brutto oferty(z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.

w rozdziale 21, pkt. 21.1 SIWZ po zmianie jest:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny brutto oferty(z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.

w rozdziale 21 SIWZ dodaje się nowy punkt (21.7) oraz do § 11 Projektu umów dodaje się nowy ustęp (12) , który otrzymuje poniższe brzmienie:

Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

w § 11 ust. 1 Projektu umów – Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SIWZ (cześć 1, 2, 3 i 4 zamówienia) przed zmianą jest:

Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

w § 11 ust. 1 Projektu umów –– Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SIWZ (cześć 1, 2, 3 i 4 zamówienia) po zmianie jest:

Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

B. Ponadto, Zamawiający dokonuje stosownej korekty Formularza ofertowego – Załącznik nr 3 do SIWZ. Zmiany zostały naniesione na ujednolicony dokument, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłużą termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZprzed zmianą jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 23 .07.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZprzed zmianą jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 109-263944oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: ae6c3302-7c0f-4407-b221-dedabb6240ceopublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 07.07.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

1) SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

2) Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie części 1 zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

3) Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie części 2 zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

4) Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie części 2 zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

5) Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie części 2 zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

6) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.07.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-07-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-07-07 21:35
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 21:44
Załączniki:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-17 15:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami .

Zestaw pytań :

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty, dla których będą montowane instalacje, nie są zabytkami, ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

Obowiązkiem wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie.

3. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nie objętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów ich usuwania.

5. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia? Na jakim etapie inwestycji będzie taka informacja potwierdzona?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość odbiorców końcowych projektu mogą się zdarzyć przypadki rezygnacji uczestników z udziału w projekcie ( np. utrata uregulowanego stanu prawnego budynku, utrata możliwości finansowania wkładu własnego przez mieszkańca itp. ) Zmiany listy uczestników mogą mieć miejsce na każdym etapie realizacji projektu. Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zmianach i będzie dążył do uzupełnienia listy uczestników w trybie naboru uzupełniającego.

7. Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia wynosi 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

1. Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego

zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział w SIWZ fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający informuje, iż ocena podstaw wykluczenia odbywa się na etapie oceny i badania ofert. Zamawiający nie dokonuje przed terminem składania ofert oceny konkretnego stanu faktycznego z puntu widzenia spełniania podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie w JEDZ informacji zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Czy Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17p.z.p. prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”?

Odpowiedź:

Ocena podstaw wykluczenia odbywa się na etapie oceny i badania ofert. Zamawiający nie dokonuje przed terminem składania ofert oceny konkretnego stanu faktycznego z puntu widzenia spełniania podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie w JEDZ informacji zgodnie ze stanem faktycznym.

10. Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących haromonogramu rzeczowo-finansowego. Wzór umowy przedstawia, iż harmonogram powinien uwzględnić planowane daty wykonania poszczególnych instalacji. Pragniemy wyjaśnić, że takie wymagania mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ każda zmiana, w pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nieobecność, zmiana zestawu), będzie musiała skutkować dezorganizacja całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania szczegółowych zmian w harmonogramie. Szczególnie odczuwalne będzie to przy skali niniejszych zamówień. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umów, tak by harmonogram określał bardziej ogólny zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji. Dodatkowo bardzo trudno ustalić jest daty montaży dla całości inwestycji przy jej rozpoczęciu ze względu na dyspozycyjność Beneficjentów, a każda zmiana

burzy pozostałe ustalenia. Prosimy o zgodę na przygotowanie harmonogramu w uzgodnieniu Wykonawcy i Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian .

*Pytania dotyczące kolektorów słonecznych*

11. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zakres obowiązków Właściciela/ Użytkownika instalacji kolektorów słonecznych opisany w pytaniu Wykonawcy.

12. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli nie prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup zestawu pompowego (pompa ładująca wraz z osprzętem) do podłączenia wężownicy w zasobniku cwu z drugiego źródła ciepła, spoczywa na Właścicielu/Użytkowniku budynku.

13. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

W każdej instalacji ma być możliwość podłączenia jej do monitoringu. W związku z tym należy przyjąć, że wszystkie instalacje będą podłączone do monitoringu.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga kart SD pod warunkiem, jeżeli sterownik ma wbudowaną pamięć i potrafi liczyć uzyskaną energię w okresie 5 lat

18. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako równoważne powyższe rozwiązanie.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Uzyskanie pozytywnej opinii jest po stronie Właściciela budynku.

21. Prosimy o informacje przy jakiej różnicy temperatur została określona minimalna moc kolektora słonecznego opisana w pliku pn.: Projekt budowlano-wykonawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimalnej mocy kolektora słonecznego podanej w tabeli w pkt. 6.1 w Projekcie budowlano-wykonawczym – liczonej dla różnicy temperatur ϑm – ϑa wynoszącej 10K, liczonej wg normy ISO 9806 lub EN 12975-2 lub równoważnej.

*Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych*

22. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

23. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznych w razie konieczności?

Odpowiedź:

Po stronie Beneficjenta.

24. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Dostęp do Internetu oraz jego wzmocnienie w razie konieczności leży po stronie Mieszkańca.

25. Prosimy o informację kto ponosi koszty wykonania analizy ryzyka dla instalacji odgromowej, w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Koszt ten w przypadku konieczności wykonania analizy ryzyka dla instalacji odgromowej ponosi Mieszkaniec.

26. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej spoczywa na mieszkańcu.

27. Czy Zamawiający dopuszcza montaż mniejszej ilości modułów w przypadku gdy zostanie osiągnięta wymagana moc minimalna instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż mniejszej ilości modułów w przypadku osiągnięcia mocy minimalnej instalacji

28. Prosimy o potwierdzenie, że parametr minimalnego napięcia wejściowego w falowniku może być uznany za dolne napięcie MPPT.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

29. Prosimy o poprawę schematu dla instalacji fotowoltaicznych. Mianowicie w opisie znajduje się opis modułów monokrystalicznych o mocy 300 Wp, na schemacie znajdują się moduły polikrystaliczne. (Budynku UŻP)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych.

30. Prosimy o poprawę schematu dla instalacji fotowoltaicznych. Mianowicie w opisie znajduje się opis modułów monokrystalicznych o mocy 250 Wp, na schemacie znajdują się moduły polikrystaliczne. (budynki mieszkalne)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych.

31. W opisie instalacji fotowoltaicznych brak jest wspomnienia o optymalizatorach mocy oraz systemie ppoż. (wyłącznik podłączony do strony DC instalacji) prosimy o wyjaśnienie czy system ppoż. oraz optymalizatory mocy są objęte przedmiotem tego zadania? (instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych)

Odpowiedź:

System ppoż. oraz optymalizatory mocy nie są objęte przedmiotem tego zadania w przypadku instalacji na budynkach mieszkalnych/ gospodarczych/ gruntach dla mocy instalacji poniżej 6,5 kW.

32. W opisie instalacji fotowoltaicznych brak jest wspomnienia o optymalizatorach mocy oraz systemie ppoż. (wyłącznik podłączony do strony DC instalacji) prosimy o wyjaśnienie czy system ppoż. oraz optymalizatory mocy są objęte przedmiotem tego zadania? (instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej)

Odpowiedź:

Dla instalacji o mocy powyżej 6,5 kW należy zastosować zabezpieczenia zgodne z aktualnym prawem budowalnym oraz zaleceniami rzeczoznawcy ds. ppoż.

33. Prosimy o informację czy dla budynków użyteczności publicznej, ze względu na moc powyżej 6,5 kW należy wykonać projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcą ds. ppoż.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o informację czy dla budynków użyteczności publicznej, ze względu na moc powyżej 6,5 kW należy wykonać system ppoż.? Jeśli tak, prosimy o opis co powinno wchodzić w skład takiego systemu.

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna do mocy powyżej 6,5 kW musi zostać wykonana zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy ds. ppoż.

35. Prosimy o informację jakie urządzenie należy zastosować jako: „montaż urządzeń sterujących pracą modułów” wymienione między innymi w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania dostępne na rynku pod warunkiem spełniania warunki postępowania.

36. Prosimy o informację czy dla instalacji powyżej 15 kW wykonawca może zastosować więcej niż jedne falownik na instalację ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

37. Prosimy o dopuszczenie falownika dla instalacji powyżej 20 kW o napięciu minimalnym 180V.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

*Pytania dotyczące kotłów na biomasę*

38. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.

39. Prosimy o informacje ile układów kotłowych wymaga zamknięcia i po czyjej stronie jest wykonanie zamknięcia układu kotłowego otwartego – Wykonawcy czy Beneficjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wiedzy o ilości układów wymagających zamknięcia. Dostosowanie układu do montażu kotła (w tym zamknięcie układu) leży po stronie Właściciela/Użytkownika instalacji.

40. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że po stronie Właściciela/Użytkownika instalacji jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.

41. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że po stronie Właściciela/Użytkownika jest dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów.

42. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż termostatu pokojowego nie jest objęty zakresem zamówienia.

43. Prosimy o podanie ilości instalacji kotłów wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kotły posiadały możliwość podłączenia do monitoringu. Podłączenie kotła może nastąpić wyłącznie na prośbę Mieszkańca, ale nie jest objęte zakresem zamówienia. Dostęp do sieci Internetowej zapewnia Właściciel budynku.

44. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kotły posiadały możliwość podłączenia do monitoringu. Podłączenie kotła może nastąpić wyłącznie na prośbę Mieszkańca, ale nie jest objęte zakresem zamówienia. Dostęp do sieci Internetowej zapewnia Właściciel budynku. potwierdza, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu kotła leży po stronie Beneficjenta.

45. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu kotła leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu kotła leży po stronie Beneficjenta

*Pytania dotyczące pomp ciepła*

46. Prosimy o podanie ilości instalacji pomp ciepła wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

W każdej instalacji ma być możliwość podłączenia jej do monitoringu. W związku z tym należy przyjąć, że wszystkie instalacje będą podłączone do monitoringu.

47. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pompy ciepła posiadały możliwość podłączenia do monitoringu. Podłączenie pompy może nastąpić wyłącznie na prośbę Właściciela budynku, ale nie jest objęte zakresem zamówienia. Dostęp do sieci Internetowej zapewnia Właściciela budynku.

48. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji pompy ciepła nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z dokumentacją montażu grzałki do zabezpieczenia niedoboru mocy grzewczej pompy ciepła w niskim temperaturach powietrza zewnętrznego projektuje się przepływową grzałkę elektryczną o mocy minimum 2 kW do maksimum 7,5 kW zasilaną z sieci 400V/3/50Hz. Sterownik pompy ciepła steruje czasem włączenia i wyłączenia grzałki.

49. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła leży w obowiązku Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu, wykonanie zabezpieczeń instalacji pompy ciepła leży po stronie Właściciela/ Użytkownika instalacji.

50. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem Beneficjenta jest zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.

51. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po stronie Właściciela budynku, u którego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup zestawu pompowego (pompa ładująca wraz z osprzętem) do podłączenia wężownicy w zasobniku cwu z drugiego źródła ciepła, spoczywa na Właścicielu/Użytkowniku budynku.

52. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepła zastosowanie rur wielowarstwowych typu PEX łączonych na zasadzie złączek zaciskowych oraz rur PP łączonych przez zgrzewanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

53. Czy dopuszcza się realizację sterowania pogodowego z modułu rozszerzającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie sterowania pogodowego z modułu rozszerzającego.

54. Czy Zamawiający dopuści wykonanie kaskady pomp ciepła by zrealizować zapotrzebowanie mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wykonanie kaskady pomp ciepła by zrealizować zapotrzebowanie mocy.

55. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu pomy ciepła leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

56. Zal_Nr_1.2_____Opis_przedmiotu_zamowienia__Projekt_budowlano-wykonawczy__dla_zestawow_kolektorow_slonecznych__w_zakresie__czesci_2_zamowienia".

Brak opisu kolektorów słonecznych - w folderze znajduje się opis instalacji fotowoltaicznych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla

zadania z kolektorami słonecznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 4.3 SIWZ - Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–kolektory słoneczne).

Na stronie Zamawiającego omyłkowo pomylono nazwy folderów.

ZAPYTANIE DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „ Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”

58. według jakiej normy Zamawiający wymaga max ciśnienia akustycznego 69 dB? Wnosimy aby Zamawiający podał wartość maksymalnej mocy akustycznej w odniesieniu do podanego ciśnienia akustycznego. Czy zamawiający wymaga potwierdzenia powyższej wartości badaniami w niezależnym laboratorium czy wymagana jest tylko deklaracja producenta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

59. Czy Zamawiający wymaga udokumentowania parametrów pomp ciepła stosownym certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga udokumentowania parametrów pomp ciepła odpowiednią dokumentacją techniczną.

60. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pomp ciepła służących do co i cwu wykonanych w technologii typu split, pozwoli to na uproszczenie instalacji i zwiększenie niezawodności systemu w okresie użytkowania. Czynnik obiegowy w pompach kompaktowych może ulec zamarznięciu i spowodować bark możliwości pracy pompy ciepła taka sytuacja nie ystępuje przy pompach w technologii split ponieważ czynnikiem jest gaz. Dodatkowo instalacja split nie zwiększa w znaczącym stopniu powierzchni instalacji i jest prostsza w użytkowaniu przez mieszkańców budynku. Dopuszczenie pomp ciepła typu split pozwoli na zwiększenie konkurencyjności bez pogorszenia właściwości urządzeni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

61. Czy wyrażają Państwo zgodę na łączenie pomp w kaskady.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie pomp w kaskady.

62. Czy dopuszczają Państwo pompy ciepła o czynniku chłodniczym R32?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompy ciepła z czynnikiem chłodzącym R32.

63. Proszę o potwierdzenie że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli- należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w {W/(m ·K)} spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłużą termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 28 .07.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 109-263944 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: ae6c3302-7c0f-4407-b221-dedabb6240ce opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 17.07.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-07-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-07-17 15:55
Załączniki:
 • Wyjaśnienia do SIWZ6.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-07-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-07-17 15:56
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-21 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2020-08-06 godz. 10:30
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 2020-OJS109-263944-pl opubl. dnia 21.07.2020 r.
Szczegółowa informacja:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na
biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, a mianowicieprzedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest :

Termin składania ofert upływa w dniu 06.08 .2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
Punkt obsługi interesanta (parter budynku).

 

B. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 109-263944 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: ae6c3302-7c0f-4407-b221-dedabb6240ce opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 21.07.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-07-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-07-21 15:01
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 15:07
Załączniki:
 • Sprostowanie - ENOTICES690.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-07-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-07-21 15:05
 • Modyfikacja SIWZ - pełna treść643.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-07-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-07-21 15:05
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-31 22:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-08-17 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czarna DąbrówkaAdres pocztowy: ul. Gdańska 5Miejscowość: Czarna DąbrówkaKod NUTS: PL63 PomorskieKod pocztowy: 77-116Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka Ciszewska - Kierownik Referatu PU w Urząd Gminy Czarna DąbrówkaE-mail: gmina@czarnadabrowka.pl Tel.: +48 598212643
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.czarnadabrowka.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.10.2020
II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, która jest realizowana w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
Uwaga: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmuje jedynie dostawę i montaż instalacji OZE realizowaną na potrzeby jednego z partnerów projektu tj. Gminę Czarna Dąbrówka (nie obejmuje dostaw i montażu instalacji OZE realizowanych na potrzeby gmin Borzytuchom i Tuchomie).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00277nk

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-072328
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-263944
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/06/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-07-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-07-31 22:12
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 22:16
Załączniki:
 • Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach7.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-07-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-07-31 22:15
 • Sprostowanie - ENOTICES633.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-07-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-07-31 22:15
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-17 23:42
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, przy ul. Gdańskiej 5, zostały otwarte oferty w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

podzielonego na 4 części:

część 1 zamówienia Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”,

część 2 zamówienia Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” .

część 3 zamówienia Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” .

część 4 zamówienia Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 zamówienia: 915 684,00 zł brutto

Część 2 zamówienia: 1 256 845,06 zł brutto

Część 3 zamówienia: 321 678,00 zł brutto

Część 4 zamówienia: 596 414,94 zł brutto

Łącznie brutto: 3 090 622,00 zł brutto

Na publiczne otwarcie ofert nie przybył żaden oferent.

Otwarcie ofert:

1. W terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 na Część I zamówienia złożono 1 ofertę:

L.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto w zł

Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego

1.

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

914 131,80

3 dni robocze

2. W terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 na Część II zamówienia złożono 3 oferty:

L.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto w zł

Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego

1.

PRO-ECO Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

910 065,34

3 dni robocze

3.

JSB CONSTRUCTION PPHU

Ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

1 022 282,17

3 dni robocze

4.

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

809 607,81

3 dni robocze

3. W terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 na Część III zamówienia złożono 2 oferty:

L.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto w zł

Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego

2.

Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

560 088,00

3 dni robocze

4.

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

326 160,00

3 dni robocze

4. W terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 na Część IV zamówienia złożono 2 oferty:

L.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto w zł

Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego

2.

Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

1 266 624,00

3 dni robocze

4.

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

551 983,68

3 dni robocze

3. Termin wykonania zamówienia:

części 1 i 2 zamówienia do dnia 10.12.2020 r.

części 3 i 4 zamówienia do dnia 15.10.2020 r.

4. Okres i warunki gwarancji zostały określone w § 14, 15a i 15b projektach umów dołączonych do SIWZ.

5. Warunki płatności zostały określone w § 9 i 10 projektach umów dołączonych do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postepowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-08-17 23:45
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-17 23:45
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 16:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w części 1,3 i 4

Zamawiający – Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka ” w zakresie części 1, 3 i 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 16:00
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 16:03
Załączniki:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - SPROSTOWANIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-17 14:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w części 1, 3 i 4 z dnia16.09.2020 r.

Uzasadnienie

Zamawiający, dokonując publikacji dokumentu, zamieścił jego niepełną treść. Opublikowany dokument nie zawiera strony drugiej. W związku z tym, Zamawiający publikuje pełną treść dokumentu dla części 1, 3 i 4 w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-09-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-17 14:39
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 14:41
Załączniki:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 08:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.10.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty
w części 2

Zamawiający – Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka ” w zakresie części 2.

Najkorzystniejszą ofertą w części 2 pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 18 SIWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę:

FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Kudrowice 12
95-200 Pabianice

z ceną ofertową: 809 607,81 zł brutto oraz czasem reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego: 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-09-23
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-24 08:20
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:31
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. 2602.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-09-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-24 08:21
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-24 08:23
 • Informacja o udzieleniu zamówienia - eNotice205.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ciszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-11-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-30 12:26
[drukuj]