Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 574094-N-2020 z dnia 2020-08-12 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-12 22:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-08-12
Data końca składania ofert: czwartek 2020-08-20 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 574094-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1044) albo osobiście albo za pośrednictwem posłańca (kuriera).
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021”
Numer referencyjny: GPI.271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4 części (zadania)


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka: 1) Szkoła Podstawowa im 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka; 2) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nożynie, Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka 3) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity, 4) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77- 122 Jasień Dowóz dzieci odbywać się będzie w zakresie: 1) Zadania Nr 1: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce – TRASA Nr 1, 2) Zadania Nr 2: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach – TRASA Nr 2, 3) Zadania Nr 3: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jasieniu – TRASA Nr 3, 4) Zadania Nr 4: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nożynie – TRASA Nr 4. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania (części): 1) Zadania Nr 1: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce – TRASA Nr 1; 2) Zadania Nr 2: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach – TRASA Nr 2; 3) Zadania Nr 3: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jasieniu – TRASA Nr 3, 4) Zadania Nr 4: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nożynie – TRASA Nr 4. 3.4 Na usługę dowozu w ciągu 1 (jednego) dnia składają się 2 (dwa) przejazdy tzn.: • przewóz dzieci z miejsca zbiórki do placówek oświatowych w godzinach porannych, zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ, • przewóz dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ. 3.5 Usługa dowozu dzieci w każdym Zadaniu nr 1 – 4 wskazanym w ust. 3.3 SIWZ realizowana będzie w okresie roku szkolnego 2020/2021 w terminie wskazanym w Rozdziale 6 SIWZ. 3.6 Dowóz dzieci odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki i świąt, w całym okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.9, 3.17 do 3.19 SIWZ. 3.7 W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje 187 dni nauki szkolnej. 3.8 Usługa dowozu uczniów do szkół odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych przez Wykonawcę, które będą zamawiane miesięcznie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy usługi dowozu, w tym godziny, trasy i szacowana liczba uczniów szczegółowo zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. 3.9 Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nagłych, nieprzewidzianych w organizacji pracy szkół może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu wskazanych do SIWZ na poszczególnych Trasach nr 1 – 4 albo zmiana dni (np. w przypadku odpracowania dni nauki szkolnej lub organizacji imprez szkolnych w sobotę), albo zmiana ilości zamawianych biletów, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed tą zmianą. 3.10 Dowóz dzieci do szkół realizowany może być poprzez transport otwarty (dostępny dla innych pasażerów) z dowozem uczniów. Przewozy w oparciu o linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej z obwodów szkół Gminy Czarna Dąbrówka i opiekunów. 3.11 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia opiekę nad przewożonymi dziećmi. 3.12 Zamawiający wymaga, aby autobusy którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawne technicznie, spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.) w szczególności autobusy te muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW komunikacyjne i obowiązkowy przegląd techniczny oraz być odpowiednio oznakowany. Stan techniczny i ubezpieczenie autobusów, za pomocą których Wykonawca realizuje usługę dowozu musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które należy okazać na każde żądanie Zamawiającego. 3.13 Usługa będzie świadczona według ustalonego z dyrektorami poszczególnych szkół Rozkładu jazdy autobusów dla uczniów, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek, z zastrzeżeniem ust. 3.9 SIWZ. W Rozkładzie jazdy autobusów dla uczniów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów (przystanki autobusowe). Uwaga! Wykonawca zamówienia przekaże do Dyrektorów szkół Rozkłady jazdy autobusów dla uczniów do dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz zamieści Rozkłady jazdy autobusów dla uczniów na przystankach autobusowych najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi dowozu na poszczególnych trasach i będzie uzupełniał rozkłady w przypadku ich zmiany lub zniszczenia.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-09-01

2021-06-25


II.9) Informacje dodatkowe: Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wymagane prawem zezwolenia, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami); dla każdej części (Zadania nr 1-4).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował: a) co najmniej 3 (trzema) osobami dla zadania nr 1 i 2 oraz 2 (dwiema) osobami dla zadania nr 3-4, zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. na stanowisku kierowcy posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (m. in. prawo jazdy odpowiedniej kategorii, badania) wymagane do wykonywania zamówienia i co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z przewozem osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 7, ust. 7.2 pkt 1 SIWZ, b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja do dysponowania tymi osobami w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek, o których mowa w Rozdziale 7, ust. 7.2 pkt 3 lit. a SIWZ, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty sporządzonej zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Formularzem cenowym (Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D), należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznik Nr 3 do SIWZ, Oświadczenia wymienione w pkt 1 i 2 będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza; w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy, 4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp sporządzone według Załącznika Nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy). Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego według Załącznika Nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin (czas) podstawienia autobusu zastępczego

20,00

Doświadczenie kierowcy/ów

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce – TRASA Nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na usługę dowozu w ciągu 1 (jednego) dnia składają się 2 (dwa) przejazdy tzn.: • przewóz dzieci z miejsca zbiórki do placówek oświatowych w godzinach porannych, zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ, • przewóz dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ. Usługa dowozu dzieci w każdym Zadaniu nr 1 – 4 wskazanym w ust. 3.3 SIWZ realizowana będzie w okresie roku szkolnego 2020/2021 w terminie wskazanym w Rozdziale 6 SIWZ. Dowóz dzieci odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki i świąt, w całym okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.9, 3.17 do 3.19 SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje 187 dni nauki szkolnej. Usługa dowozu uczniów do szkół odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych przez Wykonawcę, które będą zamawiane miesięcznie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy usługi dowozu, w tym godziny, trasy i szacowana liczba uczniów szczegółowo zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin podstawienia autobusu zastępczego

20,00

Doświadczenie kierowcy/ów

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach – TRASA Nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na usługę dowozu w ciągu 1 (jednego) dnia składają się 2 (dwa) przejazdy tzn.: • przewóz dzieci z miejsca zbiórki do placówek oświatowych w godzinach porannych, zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ, • przewóz dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ. Usługa dowozu dzieci w każdym Zadaniu nr 1 – 4 wskazanym w ust. 3.3 SIWZ realizowana będzie w okresie roku szkolnego 2020/2021 w terminie wskazanym w Rozdziale 6 SIWZ. Dowóz dzieci odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki i świąt, w całym okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.9, 3.17 do 3.19 SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje 187 dni nauki szkolnej. Usługa dowozu uczniów do szkół odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych przez Wykonawcę, które będą zamawiane miesięcznie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy usługi dowozu, w tym godziny, trasy i szacowana liczba uczniów szczegółowo zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin podstawienia autobusu zastępczego

20,00

Doświadczenie kierowców

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jasieniu – TRASA Nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.4 Na usługę dowozu w ciągu 1 (jednego) dnia składają się 2 (dwa) przejazdy tzn.: • przewóz dzieci z miejsca zbiórki do placówek oświatowych w godzinach porannych, zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ, • przewóz dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ. Usługa dowozu dzieci w każdym Zadaniu nr 1 – 4 wskazanym w ust. 3.3 SIWZ realizowana będzie w okresie roku szkolnego 2020/2021 w terminie wskazanym w Rozdziale 6 SIWZ. Dowóz dzieci odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki i świąt, w całym okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.9, 3.17 do 3.19 SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje 187 dni nauki szkolnej. Usługa dowozu uczniów do szkół odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych przez Wykonawcę, które będą zamawiane miesięcznie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy usługi dowozu, w tym godziny, trasy i szacowana liczba uczniów szczegółowo zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin podstawienia autobusu zastępczego

20,00

Doświadczenie kierowców

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nożynie – TRASA Nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.4 Na usługę dowozu w ciągu 1 (jednego) dnia składają się 2 (dwa) przejazdy tzn.: • przewóz dzieci z miejsca zbiórki do placówek oświatowych w godzinach porannych, zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ, • przewóz dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych zgodnie z zapisem rozkładem kursów autobusów jak w ust. 3.13 SIWZ. Usługa dowozu dzieci w każdym Zadaniu nr 1 – 4 wskazanym w ust. 3.3 SIWZ realizowana będzie w okresie roku szkolnego 2020/2021 w terminie wskazanym w Rozdziale 6 SIWZ. Dowóz dzieci odbywać się będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki i świąt, w całym okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.9, 3.17 do 3.19 SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje 187 dni nauki szkolnej. Usługa dowozu uczniów do szkół odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych przez Wykonawcę, które będą zamawiane miesięcznie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy usługi dowozu, w tym godziny, trasy i szacowana liczba uczniów szczegółowo zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin podstawienia autobusu zastępczego

20,00

Doświadczenie kierowców

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-08-12 22:43
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia28.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • SIWZ226.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. nr 1 - formularz oferty39.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 1A - formularz cenowy - część pierwsza110.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 1B - formularz cenowy - część druga101kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 1C - formularz cenowy - część 393kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 1D - formularz cenowy - część 479kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawczy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu31.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania35.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 4 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej30.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 5 - Wykaz osób32.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 6 - Zobowiazania wobec innych podmiotów29.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 7 - Wzór umowy205.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
 • Zał. 8 - Warunki realizacji przedmiotu umowy101.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-12 22:55
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021 - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-21 15:57
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.17.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – dalej ustawy PZP, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021; w zakresie:

Ogłoszenie zostało zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2020r. pod numerem 574094-N-2020: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 416.878.94 złotych brutto, w tym dla Zadania nr 1: 176.047,92 zł, dla Zadania nr 2: 129.535,94 zł, dla Zadania nr 3: 30.345,03 zł, dla Zadania nr 4: 80.946,05 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta dla zadanie nr 2, którą złożyło:

OFERTA NR 1:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA adres: ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino dla:

Zadania Nr 2: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach – TRASA Nr 2, w zakresie:
Cena brutto oferty C (60%): 130.896,70 zł
Termin (czas) podstawienia autobusu zastępczego T (20%): 23 minut
Doświadczenie kierowców D (20%):

Uwaga: Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego według Załącznika Nr 4 do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-08-21 15:59
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert347.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-21 16:00
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021 - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 11:43
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.17.2020
Szczegółowa informacja:

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2020/2021

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 11:40
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania369.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 11:41
[drukuj]