Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 570326-N-2020 z dnia 2020-08-27 r. Ogłoszenie nr 540168228-N-2020 z dnia 04-09-2020 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2020-08-27 godz. 22:20 do piątek 2020-09-11 godz. 12:00 piątek 2020-09-11 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-27 22:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-08-27
Data końca składania ofert: piątek 2020-09-11 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 570326-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka”. Zadanie dofinansowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPPM.08.04.00-22-0016/18. 2.Lokalizacja inwestycji przedmiotu zamówienia: - działka nr – 13/1 (stanowi rzekę) oraz działka nr - 228/3 (stanowi tereny leśne), obręb Kozy, miejscowość Kozy, Gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie. - oznakowanie: • działka nr 7/1 obręb Jasień, (szt. 2.) • działka nr 65 obręb Jasień, (szt. 4) • działka nr 75/2 obręb Otnoga (szt.1), • działka nr 1/1, 1/25 obręb Kozy (szt. 1), • działka nr 14 obręb Kozy (szt.1), • działka nr 256/1, 1/78 obręb Czarna Dąbrówka (szt. 1), • działka nr 1 obręb Podkomorzyce (szt.1), • działka nr 13/1, 228/3 obręb Kozy (szt. 2). 3.Przedmiot zamówienia – zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje: 3.1 Zakres usług: • pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, • uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, decyzji wynikających z żądania właściwego organu administracji, • sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskanie wszystkich wymagalnych prawem zgód, uzgodnień i decyzji, w szczególności uzyskanie następujących dokumentów: - pozwolenie wodno – prawne na podstawie operatu wodno – prawnego, sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, - badania gruntowe – geotechniczne, a także dokumentacja geologiczno – inżynierska w razie konieczności, - uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa, - uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, - uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gdańsku - uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, - uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, • wykonanie projektów małej architektury. • wykonanie szczegółowego harmonogramu robót obejmującego m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi dla terminowego ukończenia inwestycji, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urządzeń, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia umowy. • sporządzenie dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych i budowlanych. • przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu z odpowiednimi uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami nie wymienionymi wyżej koniecznymi do realizacji zamówienia, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami, i że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się, by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno–Budowlanej. Wymagane dostarczenie czterech egzemplarzy projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem, z przedmiarem oraz płytami CD/DVD, zawierających zapis w/w dokumentacji. • opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentów, opracowań do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD 4. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach: 1) ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, dokumentacji i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. 2) ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE. 5. Stan projektowany 1) Celem przedsięwzięcia jest realizacja przenoski na rzece Łupawa w miejscowości Kozin. Docelowo teren wokół będzie zagospodarowany obiektami oraz przestrzenią o charakterze rekreacyjnym. Projektowane elementy pozwolą na bezpieczne wykorzystanie terenu przeznaczonego na trasę przenoski kajakowej pozwalającej na pokonanie przeszkody na rzece. Inwestycja znajduje się na terenie cennym przyrodniczo: Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036, Dolina Słupi PLB2200002, część szlaku na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. 2) Wymaga się, aby nowa infrastruktura komunikacyjna, tj. ciąg pieszy na dz. nr 228/3 została wykonana z materiałów naturalnych, stabilizowanych oraz wodoprzepuszczalnych. Ingerencja w roślinność wiązać się będzie z oczyszczeniem rzeki na odcinku za jazem po lewej stronie rzeki w minimalnym stopniu, tylko tyle ile wymagało będzie posadowienie i montaż pomostu. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Wszystkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: a) pomostu pływającego: - brzeg rzeki przeznaczony pod wykonanie pomostu należy udrożnić poprzez usunięcie istniejących kamieni, roślinności, mułu i innych zanieczyszczeń, - wyposażyć pomost w urządzenia bezpieczeństwa wodnego (koło ratunkowe, knagi itp.), - pomost wykonać z materiałów typu tworzywo sztuczne (np. drewnopodobnych, kompozytowych), - należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne, tj. zmienność poziomu wody, położenie w stosunku do brzegu, stromość zejścia do wody, długość linii brzegowej, szybkość nurtu, grubość pokrywy lodowej itp., b) schodów terenowych przy pomoście pływającym: - dwa lub trzy stopnie wzdłuż pomostu pływającego należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne, c) ciągu pieszego – wyznaczenie ścieżki: - z materiałów przepuszczalnych typu tłuczeń, d) zabezpieczenia kompleksu leśnego – ogrodzenie z bramą: - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając kompleks leśny od miejsca zagospodarowania turystycznego, - z materiałów typu siatka wys. min. 160 cm wraz z bramą, e) zabezpieczenia wejście na obiekt hydrotechniczny – jaz - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając obiekt hydrotechniczny od miejsca zagospodarowania turystycznego, - z materiałów typu siatka wys. min 160 cm wraz z furtką, f) zabezpieczenia miejsca poboru wody dla gospodarstwa rybackiego - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając pobór wód od miejsca zagospodarowania turystycznego - z materiałów typu siatka wys. min 160 cm wraz z furtką, g) wykonanie wzmocnienia muru oporowego: - należy wykonać ekspertyzę techniczną stanu istniejącego muru wzdłuż granicy pomiędzy działkami 1/5 a 3/3, h) schodów metalowych z poręczą od strony rzeki: - wykonanie schodów metalowych z poręczą od strony rzeki (zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do rzeki), zlokalizowanych przy jazie nie ingerujących w konstrukcję jazu oraz nie naruszających narzuconych głazów oraz kamieni znajdujących się za jazem i tym samym podtrzymujących w naturalny sposób jaz. i) rynny do spuszczania kajaków: - z materiałów tworzyw sztucznych (np. drewnopodobnych, kompozytowych), j) pomostu (pływającego lub stałego): - brzeg rzeki przeznaczony pod wykonanie pomostów należy udrożnić poprzez usunięcie istniejących kamieni, roślinności, mułu i innych zanieczyszczeń. - z materiałów tworzyw sztucznych (np. drewnopodobnych, kompozytowych), - należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne, tj. zmienność poziomu wody, położenie w stosunku do brzegu, stromość zejścia do wody, długość linii brzegowej, szybkość nurtu, grubość pokrywy lodowej itp., k) elementów małej architektury: - kosz na śmieci – składający się z pojemnika oraz stelaża, stelaż z elementów drewnianych osadzonych na betonowych fundamentach, pojemnik dostosowany do umieszczenia worka foliowego na śmieci, wyposażony w klapę chroniącą zawartość przed zwierzętami, wydzielaniem zapachów oraz warunkami atmosferycznymi, - tablica informacyjno – promocyjna – zgodnie z wytycznymi dot. oznakowania kajakowego, dojazdów i tablic informacyjno – promocyjnych wraz z opisem wymagań konstrukcyjnych w oparciu o wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym, wodnym i tablic informacyjno – promocyjnych, 4) Charakterystyka dotycząca oznakowania: a) tablica informacyjno – promocyjna, wymiar 1600 mm na 900 mm, - zastosowane do tablicy materiały powinny posiadać wydłużony okres trwałości oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz, itp.) - winna być zabezpieczona laminatem UV w celu zachowania kolorów oraz przystosowana do czyszczenia z graffiti, - fundamenty pod konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojonego co najmniej c16/20, - posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią (min. 100 cm poniżej poziomu terenu dla tablic wolnostojących), - konstrukcje wsporcze tablicy informacyjno – promocyjnych należy wykonać z kompozytu o kolorystyce i fakturze drzewa, dobranego w sposób zapewniający najwyższą trwałość konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją, - należy zaprojektować słup w sposób estetyczny z uwzględnieniem eliminacji ognisk korozyjnych wewnątrz jak i zewnątrz konstrukcji oraz w miejscach łączenia z tablicą informacyjną, - słupy do tablic informacyjnych o dł. 2 m. nad poziomem gruntu wykonać z rury stalowej, należy użyć słupków stalowych z rur cynkowanych ogniowo, takich jak stosowane do znaków drogowych. Średnica rur min. 60,3 mm i grubość ścianki min. 2,9 mm, minimalna grubość powłoki cynku 80 mikronów, - tarcze tablic informacyjno – promocyjnych należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm pokrytej laminatem odpornym na promieniowanie UV. Grubość warstwy powłoki cynkowej należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą. Należy mocować tablice w sposób niewidoczny(od strony lica) do konstrukcji wsporczych. Tablice powinny posiadać folię anty – graffiti. Krawędzie tarczy znaku muszą być usztywnione na całym obwodzie. Konstrukcja powinna być potwierdzona w sposób uniemożliwiający odkręcenie tablicy przez osoby postronne. b) tablica UE (informacyjna i pamiątkowa): - jednostronna tablica o wymiarach wys. 80 cm; szer.120 cm, - wykonana na podkładach z blachy ocynkowej, wydruk solwentowy, laminowany, - tablica musi posiadać stelaż do zamontowania w gruncie, - tablica musi być wykonana zgodnie z wymaganiami IZ dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektuwielkość i treść do uzgodnienia z Inwestorem, - napisy na tablicy muszą być wykonane w sposób czytelny i trwały. Wymagana jest czcionka UBUNTU, - tablica powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne, - treści i logotypy graficzne do uzgodnienia z Zamawiającym. 5) Oznakowanie wodne – lokalizacja oraz grafika zgodna z PFU – załącznik nr 8 do SIWZ, - znaki wodne, wymiar 600 mm na 750 mm, - zastosowane do tablic materiały winny posiadać wydłużony okres trwałości oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.), - winny być zabezpieczone laminatem UV w celu zachowania kolorów oraz przystosowane do czyszczenia z graffiti, - fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje się wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojnego o klasie co najmniej C 16/20, - posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią (min. 100 cm poniżej poziomu terenu dla tablic wolnostojących), - konstrukcje wsporcze znaków wodnych proponuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi normami ze stalowych rur ocynkowanych. Tarcze znaków wodnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm. Lico znaku powinno być wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej. Znak powinien posiadać folię anty – graffiti.

II.5) Główny kod CPV: 45248300-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45248400-1

45233161-5

45242100-6

71220000-6

71220000-7

45111291-4

45112700-2

45112710-5

45111291-4

71242000-6

71313400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-04-30


II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka”. Zadanie dofinansowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0016/18. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach: 1) ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, dokumentacji i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. 2) ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. wykaże, że: wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, zbliżoną zakresem do przedmiotu zamówienia w ramach inwestycji na wodach płynących: budowę przenoski lub budowę pomostu lub wzmacnianie brzegów o wartości całości inwestycji co najmniej 100.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2. wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, dysponuje: - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta a) posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), a także wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych. wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadającą łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako projektant, który w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty wykonał przynajmniej jeden projekt inwestycji na wodach płynących: budowy przenoski lub budowy pomostu lub wzmacniania brzegów. - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy: a) posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadającą łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi i w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty kierowała co najmniej jedną robotą w ramach inwestycji na wodach płynących: budową przenoski lub budową pomostu lub wzmacnianiem brzegów. Jeżeli Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadających im ważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia: 1. wykazu osób wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 8.2.3.2 SIWZ. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 8.2.3.1. SIWZ. Wykaz robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznikiem nr 2 do SIWZ 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp - załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
15.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 15.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 15.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 15.3.1. Pieniądzu 15.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 15.3.3. gwarancjach bankowych, 15.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 15.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. 2020 poz. 299) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Odział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium znajdują się w pkt. 15 SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

gwarancja

20,00

doświadczenie projektanta

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 15 Projektu umowy. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem iod@czarnadabrowka.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej PZP 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 10 Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-08-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-08-27 22:16
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia - BZP384.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • SIWZ17.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 1 – Formularz oferty183kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczace spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu169kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania170kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy729.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób212kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 6 - Wykaz robót205kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej167.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 8 - PFU z załącznikami15MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 9 - Zbiorcze zestawienie oznakowania kajakowego326.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
 • Zał. nr 10 - Rozwiązania techniczne805.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-08-27 22:21
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-04 15:58
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-09-11 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540168228-N-2020 z dnia 04-09-2020 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570326-N-2020
Data: 27/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (url): bip.czarnadabrowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać pod rygorem nieważności w w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-04 15:55
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP221.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-04 15:57
 • Zmiana treści ogłoszenia 493.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-04 15:57
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 16:02
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy (zmieniony)729.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-04 16:02
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 11:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.20.2020.
Szczegółowa informacja:

Budowa przenoski dla kajaków
w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami które dodano w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 11:32
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami986.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 11:35
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-11 22:05
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka”

 

        Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka,  działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 11.09.2020 r. o godz. 12:15;

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-11 22:01
Załączniki:
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, gmina Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-15 16:05
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.20.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania.

UZASADNIENIE

1. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cyt.: „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.

2. Uzasadnienie faktyczne

Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-15 16:05
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu304.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-15 16:06
[drukuj]