Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 583070-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 17:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-09
Data końca składania ofert: czwartek 2020-09-24 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 583070-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka,
działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka .

2. Zakres robót obejmuje :
Zadanie polega na przebudowie ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka o długości 140,0 m (droga dojazdowa). Na odcinku drogi o długości 140,0 m projektuje się ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m wraz z opornikiem o wymiarach 15x30x100 cm. Wzdłuż istniejącego chodnika na długości 110,0 m projektowaną drogę należy dostosować wysokościowo do istniejącego krawężnika na h=12 cm. Na pozostałej długości drogi będą obustronnie ograniczone opornikami wtopionymi na h=0 cm. Kostka betonowa (10x20cm) gr. 8 cm układana na warstwie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Oporniki należy ułożyć na ławie betonowej prostej C12/15 gr. 10 cm. Przed układaniem warstw konstrukcyjnych istotne jest nadanie drodze stosownego profilu poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie całości przebudowywanego odcinka po usunięciu istniejącego bruku. Rozwiązania wysokościowe dowiązano ściśle do istniejącego stanu drogi gminnej zachowując jej dotychczasowy przebieg w profilu podłużnym.

Parametry drogi gminnej:

  • klasa drogi: D
  • droga dwupasowa
  • szerokość drogi: 4,5m
  • szerokość jezdni: 2x2,25 (przekrój uliczny)
  • spadki poprzeczne nawierzchni 2%
  • utwardzone pobocza z bruku lub gruntowe szer. 1,0m

Konstrukcja drogi:

  • nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm
  • warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5 cm
  • podbudowa z KŁSM frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
  • warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu
45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenów
45233000 – 9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 17:01
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 17:06
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP403.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • SIWZ449.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy29.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu22.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania23.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy505.71kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 07:44
 • Zał. nr 5 - Informacje dot. grupy kapitałowej70.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 6 - Wykaz osób197kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 7 - Dokumentacja techniczna5.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 8 - STWiOR16.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 9 - Przedmiar robót394.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
 • Zał. nr 10 - Projekt zagospodarowania - etap1620.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:04
Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - ZMIAN SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.24.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:25
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ260.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:25
Przebudowa ulicy dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-18 14:36
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-18 14:35
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:37
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami869.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:36
Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 16:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.24.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 24.09.2020 r. o godz. 10:45.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-24 16:39
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-24 16:43
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert447.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-24 16:42
Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-06 16:09
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.24.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I”. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-10-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-06 16:07
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty620.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-10-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-06 16:08
Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 11:30
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: GPI.271.24.2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka, działka nr 225/2, obręb Czarna Dąbrówka – Etap I
Numer referencyjny:  GPI.271.24.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data udzielenia zamówienia: 15/10/2020
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 120025,42
Waluta: pln
Liczba otrzymanych ofert: 5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-19 11:32
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia309.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 11:33
[drukuj]