Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 583176-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 17:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-09
Data końca składania ofert: czwartek 2020-09-24 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 583176-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo.

2. Zakres robót obejmuje:

1) Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo na długość 613 mb (metry bieżące) wraz z 7 zjazdami na działkach nr ewidencyjne 3/2, 316/3, obręb Kartkowo

2) Wykonanie remontu drogi zgodnie z projektem konstrukcji:

a) Jezdni:

   • 3 cm warstwa ścieralna- z betonu asfaltowego AC11S
   • 125 kg/m2 warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego AC16W istniejąca nawierzchnia asfaltowa oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową

b) Zjazdu:

   • 3 cm warstwa ścieralna- z betonu asfaltowego AC11S
   • 4 cm warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
   • 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

c) Pobocza:

należy uzupełnić z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10 cm na szerokości 75 cm. W miejscach, gdzie pobocza są zawyżone należy dokonać ścinkę i profilowanie.

d) Oznakowania:

Na drodze występuje jeden łuk kołowy oznakowany znakami pionowymi A-1 niebezpieczny zakręt w lewo i A-2 niebezpieczny zakręt w prawo. Znaki te należy wymienić na nowe wraz ze słupkami

e) Odwodnienia:

Odwodnienie odbywać się będzie tak jak do tej pory, przez spadki poprzeczne i podłużne sprowadzające wody opadowe do istniejących przydrożnych rowów.

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000 - 8 - Przygotowanie terenu
45233220 - 7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250 - 6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 17:16
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 17:41
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP400.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • SIWZ443.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy29.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu23.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania24.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy532.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 5 - Informacje dot. grupy kapitałowej70kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 6 - Wykaz osób197kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa5.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 8 - STWiOR35.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
 • Zał. nr 9 - Przedmiar robót777.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:18
Przebudowa drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:34
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 15:39
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:35
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - ZMIAN SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:39
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.25.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:37
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 15:39
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ248.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:38
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - WYJAŚNIENIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-21 15:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.25.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-21 15:41
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami222.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-21 15:42
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 16:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.25.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 24.09.2020 r. o godz. 11:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-24 16:53
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert419.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-24 16:55
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-05 16:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.25.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo”. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-10-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-05 16:23
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty596.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-10-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-05 16:24
Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 11:40
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 583176-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Nazwa nadana zamówieniu:  Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo
Numer referencyjny: GPI.271.25.2020
Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
Data udzielenia zamówienia: 12/10/2020
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 184288,49
Waluta: pln
Liczba otrzymanych ofert: 5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-19 11:39
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia308.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 11:39
[drukuj]