Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 586268-N-2020 z dnia 2020-09-17 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce - II postępowanie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-17 14:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-09-17
Data końca składania ofert: piątek 2020-09-25 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 586268-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce - II postępowanie
Numer referencyjny: GPI.271.22.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce. Przedmiot zamówienia stanowi część realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10 obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka”. Zakup i dostawa doposażenia obejmuje:
1. Ciągnik komunalny,
2. Ładowacz czołowy,
3. Pług odśnieżny,
4. Przyczepa jednoosiowa,
5. Rozdrabniacz do drewna - rębak.
Wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie dostaw urządzeń z wyposażeniem (wszystkie wskazane urządzenia powinny być fabrycznie nowe):
1. Ciągnik komunalny: - z całkowicie przeszkloną kabiną, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - podnośnik tylny mechaniczny o udźwigu min. 900 kg, - wydajność pompy hydraulicznej min. 50l/min., - rozdzielacz hydrauliczny dwu sekcyjny z min. 2 złączami na tył ciągnika, - tylny wałek odbioru mocy z prędkością obrotową min. 500 obr./min., - środkowy wałek WOM obr. 2000 obr./min., - TUZ przedni o udźwigu min. 500 kg z zestawem przedniej hydrauliki KAT I. sterowany dźwigniami, - system hamulcowy mokry - sterowany mechanicznie, - rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Ciągnik oraz przyczepa komunalna muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110) oraz być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju. Jednostka napędowa: - silnik min. 3 cylindrowy wysokoprężny zasilany ON, chłodzony cieczą, spełniający wymagania normy emisji spalin EURO III – STAGE III turbodoładowany, - maksymalny moment obrotowy min. 116 Nm, - pojemność silnika min. 1400 dm 3, - moc silnika min. 37 KM (27kW), Układ przeniesienia napędu: - skrzynia biegowa hydrostatyczna sekwencyjna min. 3 zakresowa, - napęd na cztery koła, - blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej – włączana mechanicznie, - koła przednie i tylne o profilu przemysłowym, Wymiary i masy: - długość całkowita ciągnika nie większa niż 3500 mm (bez ramion podnośnika), - szerokość całkowita nie większa niż 1700 mm, - rozstaw osi max. 2000 mm, - masa ciągnika max. 2000 kg.
2. Ładowacz czołowy: - kompatybilny z ciągnikiem z możliwością szybkiego demontażu, - udźwig na sworzniach min. 600 kg., - maksymalna wysokość podnoszenia na sworzniu obrotowym 2500 mm, - łyżka szybkiego ładowacza o szerokości min. 1500 mm. - rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.
3. Pług odśnieżny: - kompatybilny z ciągnikiem, czteropozycyjny sterowany rozdzielaczem elektrohydraulicznym (łamany w osi na środku), - szerokość robocza w przedziale 1800 – 2000 mm, - montowany do ciągnika na przednim TUZ-ie, - gumowe listwy zgarniające ze sprężynami amortyzującymi, - masa własna max. 270 kg, - sterowane z kabiny operatora ciągnika, - rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.
4. Przyczepa komunalna: - przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem, - pojemność min. 1,8 m 3, - ładowność min. 2000 kg, - rodzaj mechanizmu wyładunkowego – hydrauliczny, - system hamowania przyczepą – hamulec najazdowy, - rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.
5. Rębak gałęzi (rozdrabniacz do drewna): - kompatybilny z ciągnikiem z możliwością szybkiego demontażu, - maksymalna średnica gałęzi rozdrabnianych 15 cm, - układ tnący – min. 2 noże tarczowe, - wydajność min. 3,5 ton/ godzinę, - minimalna prędkość obrotowa koła zamachowego 2400 obr./ min., - masa własna max. 490 kg, - hydrauliczne wałki podające podwójne - sprężynowe, - rozmiar wylotu podającego min. 150x150 mm, - wymiary rębaka min. 9100x170x220 cm), - moc akustyczna do 120 dB, - rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w opisie. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Pzp.
Wymogi ogólne Wykonawcy dotyczące całego przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt, do siedziby PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zlokalizowanego w miejscowości Podkomorzyce w Gminie Czarna Dąbrówka.
2. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.
3. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta sprzętu oraz posiadać serwis, zapewniający bezpłatne przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne oraz oryginalne części zamienne. Bezpłatne przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne, o których mowa powyżej, obejmują koszty robocizny, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (filtrów, olejów itp.)
4. Serwis pogwarancyjny świadczony przez okres minimum 12 miesięcy od upływu gwarancji. Serwis pogwarancyjny musi być realizowany na terenie Polski. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad fizycznych i usterek przedmiotu zamówienia, jeśli wady/usterki te ujawnią się w trakcie trwania okresu pogwarancyjnego oraz do usunięcia wszystkich wad/usterek powstałych w związku z działalnością i wykonaniem niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. Koszty napraw w czasie trwania okresu pogwarancyjnego leżą po stronie Zamawiającego.
5. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy w czasie trwania gwarancji, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia - bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów - wszystkich wad fizycznych i usterek przedmiotu zamówienia, jeśli wady/usterki te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji, oraz do usunięcia wszystkich wad/usterek powstałych w związku z działalnością i wykonaniem niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. Naprawa następuje w siedzibie PSZOK, zlokalizowanego w miejscowości Podkomorzyce w Gminie Czarna Dąbrówka, a w przypadku konieczności transportu do warsztatu lub producenta Wykonawca zapewnia transport w obie strony i ponosi jego koszt, zapewniony czas reakcji musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia – liczone w dni robocze.
7. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
8. Termin do usunięcia wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosi maksymalnie 10 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy termin ten okaże się dłuższy, Wykonawca w trakcie trwania okresu gwarancyjnego jest zobowiązany dostarczyć zastępczy sprzęt o identycznych parametrach nieodpłatnie na czas usuwania usterki.
9. Dostarczony sprzęt (urządzenia i wyposażenie) nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń jego producenta.
10. Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny, odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze SIWZ oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu zamówienia wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, oraz gwarancyjne i serwisowe, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz katalog części zamiennych, wymienionych w karcie gwarancyjnej, tak aby możliwa była prawidłowa rejestracja i eksploatacja wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia nie jest obciążony prawami osób trzecich.
13. Wymagany stan formalno-prawny i techniczny sprzętu: a. w pełni udokumentowane legalne pochodzenie, b. sprzęt w pełni przygotowany do pracy zgodnie z przeznaczeniem jego użytkowania, tj. kompletny, sprawny technicznie i w przypadku pojazdów - dopuszczony do ruchu drogowego, c. sprzęt musi być wyposażony w następujące dokumenty (wszystkie dokumenty w języku polskim): świadectwo homologacji na terenie RP, dokumenty gwarancyjne, książkę serwisową, instrukcję obsługi, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, w przypadku pojazdów – odpowiednie dokumenty, zgodne z obowiązującymi przepisami, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie RP oraz komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, d. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia przedmiotu zamówienia po uprzedniej konsultacji i akceptacji przez Zamawiającego warunków ubezpieczenia w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Okres gwarancji: Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji i okres rękojmi winny być równe. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-17 14:55
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP446.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • SIWZ686.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy253.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu240kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania241kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy497.01kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 5 - Wykaz dostaw246.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej238kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
 • Zał. nr 7 - PFU16.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-17
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-17 14:57
Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-25 15:18
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.22.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 25.09.2020 r. o godz. 10:30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-25 15:16
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 15:18
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert349.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-25 15:17
Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce” – II postępowanie - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-28 11:10
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.22.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-28 11:09
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 11:14
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania305.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-28 11:11
[drukuj]