Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 586979-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. GPI.271.20.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2020-09-18 do poniedziałek 2020-10-05 godz. 10:00 czwartek 2020-10-08 godz. 13:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - II postępowanie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-18
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-09-18
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-10-05 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 586979-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - II postępowanie

Numer referencyjny:
GPI.271.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka”. Zadanie dofinansowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPPM.08.04.00-22-0016/18.

2.Lokalizacja inwestycji przedmiotu zamówienia: - działka nr – 13/1 (stanowi rzekę) oraz działka nr - 228/3 (stanowi tereny leśne), obręb Kozy, miejscowość Kozy, Gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie. - oznakowanie:

• działka nr 7/1 obręb Jasień, (szt. 2.)
• działka nr 65 obręb Jasień, (szt. 4)
• działka nr 75/2 obręb Otnoga (szt.1),
• działka nr 1/1, 1/25 obręb Kozy (szt. 1),
• działka nr 14 obręb Kozy (szt.1),
• działka nr 256/1, 1/78 obręb Czarna Dąbrówka (szt. 1),
• działka nr 1 obręb Podkomorzyce (szt.1),
• działka nr 13/1, 228/3 obręb Kozy (szt. 2).

3.Przedmiot zamówienia – zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje:

3.1 Zakres usług: • pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

• uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, decyzji wynikających z żądania właściwego organu administracji,
• sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskanie wszystkich wymagalnych prawem zgód, uzgodnień i decyzji, w szczególności uzyskanie następujących dokumentów: - pozwolenie wodno – prawne na podstawie operatu wodno – prawnego, sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, - badania gruntowe – geotechniczne, a także dokumentacja geologiczno – inżynierska w razie konieczności, - uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa, - uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, - uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gdańsku - uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, - uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku,
• wykonanie projektów małej architektury.
• wykonanie szczegółowego harmonogramu robót obejmującego m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi dla terminowego ukończenia inwestycji, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urządzeń, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia umowy.
• sporządzenie dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych i budowlanych.
• przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu z odpowiednimi uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami nie wymienionymi wyżej koniecznymi do realizacji zamówienia, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami, i że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się, by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno–Budowlanej. Wymagane dostarczenie czterech egzemplarzy projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem, z przedmiarem oraz płytami CD/DVD, zawierających zapis w/w dokumentacji.
• opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentów, opracowań do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD 4.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
1) ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, dokumentacji i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2) ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE.

5. Stan projektowany

1) Celem przedsięwzięcia jest realizacja przenoski na rzece Łupawa w miejscowości Kozin. Docelowo teren wokół będzie zagospodarowany obiektami oraz przestrzenią o charakterze rekreacyjnym. Projektowane elementy pozwolą na bezpieczne wykorzystanie terenu przeznaczonego na trasę przenoski kajakowej pozwalającej na pokonanie przeszkody na rzece. Inwestycja znajduje się na terenie cennym przyrodniczo: Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036, Dolina Słupi PLB2200002, część szlaku na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

2) Wymaga się, aby nowa infrastruktura komunikacyjna, tj. ciąg pieszy na dz. nr 228/3 została wykonana z materiałów naturalnych, stabilizowanych oraz wodoprzepuszczalnych. Ingerencja w roślinność wiązać się będzie z oczyszczeniem rzeki na odcinku za jazem po lewej stronie rzeki w minimalnym stopniu, tylko tyle ile wymagało będzie posadowienie i montaż pomostu. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Wszystkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego.

3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:


a) pomostu pływającego: - brzeg rzeki przeznaczony pod wykonanie pomostu należy udrożnić poprzez usunięcie istniejących kamieni, roślinności, mułu i innych zanieczyszczeń, - wyposażyć pomost w urządzenia bezpieczeństwa wodnego (koło ratunkowe, knagi itp.), - pomost wykonać z materiałów typu tworzywo sztuczne (np. drewnopodobnych, kompozytowych), - należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne, tj. zmienność poziomu wody, położenie w stosunku do brzegu, stromość zejścia do wody, długość linii brzegowej, szybkość nurtu, grubość pokrywy lodowej itp.,
b) schodów terenowych przy pomoście pływającym: - dwa lub trzy stopnie wzdłuż pomostu pływającego należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne,
c) ciągu pieszego – wyznaczenie ścieżki: - z materiałów przepuszczalnych typu tłuczeń,
d) zabezpieczenia kompleksu leśnego – ogrodzenie z bramą: - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając kompleks leśny od miejsca zagospodarowania turystycznego, - z materiałów typu siatka wys. min. 160 cm wraz z bramą,
e) zabezpieczenia wejście na obiekt hydrotechniczny – jaz - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając obiekt hydrotechniczny od miejsca zagospodarowania turystycznego, - z materiałów typu siatka wys. min 160 cm wraz z furtką,
f) zabezpieczenia miejsca poboru wody dla gospodarstwa rybackiego - zapewniające bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając pobór wód od miejsca zagospodarowania turystycznego - z materiałów typu siatka wys. min 160 cm wraz z furtką,
g) wykonanie wzmocnienia muru oporowego: - należy wykonać ekspertyzę techniczną stanu istniejącego muru wzdłuż granicy pomiędzy działkami 1/5 a 3/3,
h) schodów metalowych z poręczą od strony rzeki: - wykonanie schodów metalowych z poręczą od strony rzeki (zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do rzeki), zlokalizowanych przy jazie nie ingerujących w konstrukcję jazu oraz nie naruszających narzuconych głazów oraz kamieni znajdujących się za jazem i tym samym podtrzymujących w naturalny sposób jaz.
i) rynny do spuszczania kajaków: - z materiałów tworzyw sztucznych (np. drewnopodobnych, kompozytowych),
j) pomostu (pływającego lub stałego): - brzeg rzeki przeznaczony pod wykonanie pomostów należy udrożnić poprzez usunięcie istniejących kamieni, roślinności, mułu i innych zanieczyszczeń. - z materiałów tworzyw sztucznych (np. drewnopodobnych, kompozytowych), - należy uwzględnić ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne, tj. zmienność poziomu wody, położenie w stosunku do brzegu, stromość zejścia do wody, długość linii brzegowej, szybkość nurtu, grubość pokrywy lodowej itp.,
k) elementów małej architektury: - kosz na śmieci – składający się z pojemnika oraz stelaża, stelaż z elementów drewnianych osadzonych na betonowych fundamentach, pojemnik dostosowany do umieszczenia worka foliowego na śmieci, wyposażony w klapę chroniącą zawartość przed zwierzętami, wydzielaniem zapachów oraz warunkami atmosferycznymi, - tablica informacyjno – promocyjna – zgodnie z wytycznymi dot. oznakowania kajakowego, dojazdów i tablic informacyjno – promocyjnych wraz z opisem wymagań konstrukcyjnych w oparciu o wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym, wodnym i tablic informacyjno – promocyjnych,

4) Charakterystyka dotycząca oznakowania:

a) tablica informacyjno – promocyjna, wymiar 1600 mm na 900 mm, - zastosowane do tablicy materiały powinny posiadać wydłużony okres trwałości oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz, itp.) - winna być zabezpieczona laminatem UV w celu zachowania kolorów oraz przystosowana do czyszczenia z graffiti, - fundamenty pod konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojonego co najmniej c16/20, - posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią (min. 100 cm poniżej poziomu terenu dla tablic wolnostojących), - konstrukcje wsporcze tablicy informacyjno – promocyjnych należy wykonać z kompozytu o kolorystyce i fakturze drzewa, dobranego w sposób zapewniający najwyższą trwałość konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją, - należy zaprojektować słup w sposób estetyczny z uwzględnieniem eliminacji ognisk korozyjnych wewnątrz jak i zewnątrz konstrukcji oraz w miejscach łączenia z tablicą informacyjną, - słupy do tablic informacyjnych o dł. 2 m. nad poziomem gruntu wykonać z rury stalowej, należy użyć słupków stalowych z rur cynkowanych ogniowo, takich jak stosowane do znaków drogowych. Średnica rur min. 60,3 mm i grubość ścianki min. 2,9 mm, minimalna grubość powłoki cynku 80 mikronów, - tarcze tablic informacyjno – promocyjnych należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm pokrytej laminatem odpornym na promieniowanie UV. Grubość warstwy powłoki cynkowej należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą. Należy mocować tablice w sposób niewidoczny(od strony lica) do konstrukcji wsporczych. Tablice powinny posiadać folię anty – graffiti. Krawędzie tarczy znaku muszą być usztywnione na całym obwodzie. Konstrukcja powinna być potwierdzona w sposób uniemożliwiający odkręcenie tablicy przez osoby postronne.
b) tablica UE (informacyjna i pamiątkowa): - jednostronna tablica o wymiarach wys. 80 cm; szer.120 cm, - wykonana na podkładach z blachy ocynkowej, wydruk solwentowy, laminowany, - tablica musi posiadać stelaż do zamontowania w gruncie, - tablica musi być wykonana zgodnie z wymaganiami IZ dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektuwielkość i treść do uzgodnienia z Inwestorem, - napisy na tablicy muszą być wykonane w sposób czytelny i trwały. Wymagana jest czcionka UBUNTU, - tablica powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne, - treści i logotypy graficzne do uzgodnienia z Zamawiającym.

5) Oznakowanie wodne – lokalizacja oraz grafika zgodna z PFU – załącznik nr 8 do SIWZ, - znaki wodne, wymiar 600 mm na 750 mm, - zastosowane do tablic materiały winny posiadać wydłużony okres trwałości oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.), - winny być zabezpieczone laminatem UV w celu zachowania kolorów oraz przystosowane do czyszczenia z graffiti, - fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje się wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojnego o klasie co najmniej C 16/20, - posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią (min. 100 cm poniżej poziomu terenu dla tablic wolnostojących), - konstrukcje wsporcze znaków wodnych proponuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi normami ze stalowych rur ocynkowanych. Tarcze znaków wodnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm. Lico znaku powinno być wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej. Znak powinien posiadać folię anty – graffiti.

1) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.
2) Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
3) Projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym – uzyskanie statusu dokumentacji „zatwierdzone” jest warunkiem odbioru przedmiotu umowy.
4) Rozwiązania równoważne W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca analizując dokumentację przetargową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją przetargową. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji i okres rękojmi winny być równe. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-09-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-18 14:27
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP472.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • SIWZ883.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy186.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu169kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania170kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy731.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:38
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób212kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 6 - Wykaz robót205kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 7 - PFU15MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
 • Zał. nr 10 - Rozwiązania techniczne805.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-09-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-18 14:32
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka – II postępowanie - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-01 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-08 godz. 13:00
Oznaczenie: GPI.271.20.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 586979-N-2020, data publikacji 18.09.2020r zadanie pn.: Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka” – II postępowanie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-10-01
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-01 12:57
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP240.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-01 13:00
 • Zmiana treści SIWZ664.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-01 13:00
 • Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe167.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-01 13:00
 • Zał. nr 8 - PFU15MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-01 13:00
 • Zał. nr 9 - Zbiorcze zestawienie oznakowania kajakowego326.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-01 13:00
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 15:23
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.20.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 08.10.2020 r. o godz. 13:30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-10-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-08 15:21
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 15:23
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert402.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-10-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-10-08 15:22
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-02 12:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.20.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka” – II postępowanie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

 

Spółdzielnia Usługowo – Handlowa w Rokitkach

Rokitki 24, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji - 40%

Kryterium III: Doświadczenie – 20%

 

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium nr III

Punktacja łącznie

1.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela Spółka Jawna

ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie

57,62

20,00

20,00

97,62

2.

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Małgorzata Trojańska

Rzepnica ul. Wojciecha 9,

77-100 Bytów

56,87

20,00

20,00

96,87

3.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

Rokitki 24

77-116 Czarna Dąbrówka

60,00

20,00

20,00

100,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-02 12:24
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty538.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-02 12:28
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - ODRZUCENIE OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-11 15:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.20.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Zamawiający działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odrzuca następujące oferty złożone w przedmiotowym postepowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-11 15:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-11 15:25
Załączniki:
 • Informacja o odrzuceniu oferty546.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-11 15:19
Budowa przenoski dla kajaków w miejscowości Kozin, Gmina Czarna Dąbrówka - II postępowanie - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-01 15:23
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 510239820-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane

Gmina Czarna Dąbrówka zawiadamia o udzieleniu zamówienia w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-01
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-01 15:24
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:32
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-01 15:25
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia343.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-01 15:32
[drukuj]