Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 597222-N-2020 z dnia 2020-11-06 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-06 12:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-11-06
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-13 godz. 13:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 597222-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Numer referencyjny: GPI.271.28.2020

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup wraz z montażem 9 nowych źródeł ciepła zasilanych biomasą w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w tym: 1) 1 szt. o mocy nominalnej 120 kW, 2) 1 szt. o mocy nominalnej 95 kW, 3) 3 szt. o mocy nominalnej 75 kW, 4) 1 szt. o mocy nominalnej 60 kW, 5) 2 szt. o mocy nominalnej 40 kW, 6) 1 szt. o mocy nominalnej 20 kW, 2. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr RPPM.10.04.00-22-0004/19-00 o dofinansowane projektu pn.: ,,Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego”. 3. Wykaz obiektów, w których nastąpi montaż źródła ciepła wraz z ich lokalizacją na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 1) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity; działki nr 208/8, 209/2, obręb geodezyjny Rokity. 2) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 152/9, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 3) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień; działki nr 1/78,2/11, obręb geodezyjny Jasień. 4) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka; działki nr 43/2, 43/4, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 5) Wiejski Dom Kultury, Jasień 6 A, 77-122 Jasień; działka nr 628, obręb geodezyjny Jasień. 6) Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Dąbrówka, ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 1/3, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 7) Ochotnicza Straż Pożarna Mikorowo, Mikorowo 24, 77-116 Czarna Dąbrówka, działka nr 79, obręb geodezyjny Mikorowo. 4. Opis planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach poszczególnych lokalizacji: 1) 1) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity Minimalne parametry kotłów: - moc kotłowni – 2 kotły o mocy nominalnej 75 kW każdy, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowane są dwa kotły na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kotły podłączone do wspólnego komina (tradycyjnego murowanego), - ograniczone możliwości transportu kotłów (wąskie otwory drzwiowe i okienne) 2) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotłów: - moc kotłowni – 2 kotły o mocy nominalnej 75 kW i 120 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowane są dwa kotły na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kotły podłączone do wspólnego komina (tradycyjnego murowanego), - ograniczone możliwości transportu kotłów (wąskie otwory drzwiowe i okienne) 3) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej 40 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, 4) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej 95 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o. i c.w.u., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, 5) Wiejski Dom Kultury, Jasień 6 A, 77-122 Jasień Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej 40 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, - ograniczone możliwości transportu kotła (schody, barierki) 6) Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Dąbrówka, ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej 60 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - instalacja c.o. pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina stalowego izolowanego 7) Ochotnicza Straż Pożarna Mikorowo, Mikorowo 24, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej 20 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - instalacja c.o. pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina stalowego izolowanego 5. Zakres obejmuje: 1) dostawę kotłów wraz z ich montażem w wskazanych powyżej lokalizacjach 2) rozruch technologiczny 3) uruchomienie techniczne 4) demontaż istniejących kotłów (zdemontowany kocioł należy zutylizować), 5) wykonanie montażu czopucha do komina, 6) zamontowanie zabezpieczeń instalacji, 7) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania, 8) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u, 9) wykonanie montażu pomp obiegowych, 10) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego, 11) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę, 12) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, 13) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone), 14) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia przedmiotowego źródła ciepła. 6. Rozwiązania równoważne. 1) W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 2) W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 7. Wszystkie zastosowania elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonanie dostawy i montażu kotłów na biomasę wraz z podłączeniem, sprawdzeniem instalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników w zakresie każdej wskazanej lokalizacji. 2) W ramach realizacji dostaw i montażu kotłów na biomasę Wykonawca zobowiązany jest do: a) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy; b) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; c) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu; d) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1369z późn. zm.), w szczególności Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie, a zatem Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach; e) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; f) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracji zgodności CE, atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i instrukcji użytkowania. g) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, h) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych, i) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania odbioru przedmiotu zamówienia, a w szczególności: • protokołów badań i sprawdzeń, • protokołów odbiorów technicznych, j) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, k) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego, l) aktualizacji harmonogramu rzeczowo - terminowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac, m) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów na biomasę w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru częściowego, 3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu produktów spełniających parametry techniczne zgodne ze wskazanymi w treści SIWZ, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami. 4) Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 5) W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu urządzenia niespełniającego parametrów wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający nie dopuści do montażu danego modelu urządzenia (nie wyda akceptacji o której mowa w rozdz. 3 pkt.15 ppkt 4) SIWZ. 6) Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy. 7) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 8) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o porządek w miejscach, w których ma zostać wykonana dostawa z montażem, 9) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu montażu i mienia oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane przy montażu. 10) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: a) za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym także ruchem pojazdów, b) za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 9. Okres gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-06 12:07
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 12:19
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia - BZP560.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • SIWZ643.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 1 – Formularz oferty199.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczace spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu234.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania231.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy365.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 5 - Wykaz dostaw251kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej238kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 7 - Opinie techniczne22.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
 • Zał. nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych227kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-06 12:17
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-13 21:10
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.28.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 13.11.2020 r. o godz. 13:30;
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 390 648,00 złotych brutto;
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy wskazania w poniższym załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-13 21:08
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert377.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-13 21:08
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-16 16:37
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.28.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-16 16:34
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania336.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-16 16:35
 • Informacja o unieważnienie postępowania - BZP3.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-16 16:35
[drukuj]