Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

612120-N-2020 540235434-N-2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2020-11-19 godz. 14:45 do piątek 2020-11-27 godz. 10:00 piątek 2020-12-04 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-11-19
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-27 godz. 10:00
Oznaczenie: 612120-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa nadana zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 
Numer referencyjny: GPI.271.36.2020

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie oraz obsługa kredytu w wysokości 3 300 000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oaz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2020 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia. Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Wszystkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu: Lp. Spłata [rok/kwartał/do dnia ] Rata do spłaty kredytu [zł] 1. 2021/I kwartał/31.03.2021 40 000,00 2. 2021/II kwartał/ 30.06.2021 40 000,00 3. 2021/III kwartał/30.09.2021 40 000,00 4. 2021/IV kwartał/31.12.2021 40 000,00 5. 2022/I kwartał/31.03.2022 35 000,00 6. 2022/II kwartał/30.06.2022 35 000,00 7. 2022/III kwartał/30.09.2022 35 000,00 8. 2022/IV kwartał/31.12.2022 35 000,00 9. 2023/I kwartał/31.03.2023 30 000,00 10. 2023/II kwartał/30.06.2023 30 000,00 11. 2023/III kwartał/30.09.2023 30 000,00 12. 2023/IV kwartał/31.12.2023 30 000,00 13. 2024/I kwartał/31.03.2024 30 000,00 14. 2024/II kwartał/30.06.2024 30 000,00 15. 2024/III kwartał/30.09.2024 30 000,00 16. 2024/IV kwartał/31.12.2024 30 000,00 17. 2025/I kwartał/31.03.2025 30 000,00 18. 2025/II kwartał/30.06.2025 30 000,00 19. 2025/III kwartał/30.09.2025 30 000,00 20. 2025/IV kwartał/31.12.2025 30 000,00 21. 2026/I kwartał/31.03.2026 30 000,00 22. 2026/II kwartał/30.06.2026 30 000,00 23. 2026/III kwartał/30.09.2026 30 000,00 24. 2026/IV kwartał/31.12.2026 30 000,00 25. 2027/I kwartał/31.03.2027 30 000,00 26. 2027/II kwartał/30.06.2027 30 000,00 27. 2027/III kwartał/30.09.2027 30 000,00 28. 2027/IV kwartał/31.12.2027 30 000,00 29. 2028/I kwartał/31.03.2028 30 000,00 30. 2028/II kwartał/30.06.2028 30 000,00 31. 2028/III kwartał/30.09.2028 30 000,00 32. 2028/IV kwartał/31.12.2028 30 000,00 33. 2029/I kwartał/31.03.2029 30 000,00 34. 2029/II kwartał/30.06.2029 30 000,00 35. 2029/III kwartał/30.09.2029 30 000,00 36. 2029/IV kwartał/31.12.2029 30 000,00 37. 2030/I kwartał/31.03.2030 30 000,00 38. 2030/II kwartał/30.06.2030 30 000,00 39. 2030/III kwartał/30.09.2030 30 000,00 40. 2030/IV kwartał/31.12.2030 30 000,00 41. 2031/I kwartał/31.03.2031 30 000,00 42. 2031/II kwartał/30.06.2031 30 000,00 43. 2031/III kwartał/30.09.2031 30 000,00 44. 2031/IV kwartał/31.12.2031 30 000,00 45. 2032/I kwartał/31.03.2032 30 000,00 46. 2032/II kwartał/30.06.2032 30 000,00 47. 2032/III kwartał/30.09.2032 30 000,00 48. 2032/IV kwartał/31.12.2032 30 000,00 49. 2033/I kwartał/31.03.2033 150 000,00 50. 2033/II kwartał/30.06.2033 150 000,00 51. 2033 /III kwartał/30.09.2033 150 000,00 52. 2033/IV kwartał/31.12.2033 150 000,00 53. 2034/I kwartał/31.03.2034 150 000,00 54. 2034/II kwartał/30.06.2034 150 000,00 55. 2034/III kwartał/30.09.2034 150 000,00 56. 2034/IV kwartał/31.12.2034 150 000,00 57. 2035/I kwartał/31.03.2035 150 000,00 58. 2035/II kwartał/30.06.2035 150 000,00 59. 2035/III kwartał/30.09.2035 150 000,00 60. 2035/IV kwartał/31.12.2035 150 000,00 Łączny kredyt 3 300 000,00 W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy. Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu. Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Na wniosek Zamawiającego jednostka udzielająca kredytu dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i marży. Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 18 grudnia 2020 r. Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku informacji w wersji edytowalnej. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 4 – nr 18 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: a) nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego, b) nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji, c) nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-19 14:44
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 14:50
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP401.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
 • SIWZ450.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy26.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu18.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej19.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
 • Zał. nr 4 - Sprawozdanie finansowe zamawiającego1.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 14:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - WYJAŚNIENIE SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-24 14:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.36.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-24 14:39
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami282.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 14:39
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-24 14:47
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-12-04 godz. 10:00
Oznaczenie: 540235434-N-2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-24 14:45
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 14:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP349.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 14:47
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ781.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 14:47
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (zmieniony)27.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-25 10:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-26 15:18
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.36.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.,) przekazuje odpowiedzi zgodnie z załączonym formularzem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-26 15:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 15:20
Załączniki:
 • Informacja o wyjaśnieniu o SIWZ249.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-26 15:20
 • Formularz z odpowiedziami na zapytania do SIWZ287.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-26 15:20
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-04 13:54
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.36.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 04.12.2020 r. o godz. 10:30,
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia 747 760,23 zł,
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy wskazani w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-12-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-04 13:53
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 13:55
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert305.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-04 13:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 14:53
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.36.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-12-14
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-14 14:53
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty524.94kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-14
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-14 14:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-10 12:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 612120-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
Gmina Czarna Dąbrówka informuje iż w dniu 09.02.2021 roku udzielono zamówienia na zadanie pt.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-02-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-02-10 12:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia180.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-02-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-02-10 12:02
[drukuj]