Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

614522-N-2020 GPI.271.28.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2020-11-24 godz. 15:00 do środa 2020-12-02 godz. 10:00 poniedziałek 2020-12-07 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-24 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-11-24
Data końca składania ofert: środa 2020-12-02 godz. 10:00
Oznaczenie: 614522-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

Nazwa zamówienia: „Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie

Numer referencyjny: GPI.271.28.2020

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup wraz z montażem źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w tym: 1) 1 szt. o mocy nominalnej 120 kW, 2) 1 szt. o mocy nominalnej min. 95 kW, 3) 3 szt. o mocy nominalnej min. 75 kW, 4) 1 szt. o mocy nominalnej min. 60 kW, 5) 2 szt. o mocy nominalnej min. 40 kW, 6) 1 szt. o mocy nominalnej min. 20 kW, 2. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr RPPM.10.04.00-22-0004/19-00 o dofinansowane projektu pn.: ,,Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego”. 3. Wykaz obiektów, w których nastąpi montaż źródła ciepła wraz z ich lokalizacją na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 1) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity; działki nr 208/8, 209/2, obręb geodezyjny Rokity. 2) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 152/9, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 3) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień; działki nr 1/78,2/11, obręb geodezyjny Jasień. 4) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka; działki nr 43/2, 43/4, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 5) Wiejski Dom Kultury, Jasień 6 A, 77-122 Jasień; działka nr 628, obręb geodezyjny Jasień. 6) Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Dąbrówka, ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 1/3, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka. 7) Ochotnicza Straż Pożarna Mikorowo, Mikorowo 24, 77-116 Czarna Dąbrówka, działka nr 79, obręb geodezyjny Mikorowo. 4. Opis planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach poszczególnych lokalizacji: 1) Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity Minimalne parametry kotłów: - moc kotłowni – 2 kotły o mocy nominalnej min. 75 kW każdy, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowane są dwa kotły na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kotły podłączone do wspólnego komina (tradycyjnego murowanego), - ograniczone możliwości transportu kotłów (wąskie otwory drzwiowe i okienne) 2) Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotłów: - moc kotłowni – 2 kotły o mocy nominalnej min.75 kW i min. 120 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowane są dwa kotły na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kotły podłączone do wspólnego komina (tradycyjnego murowanego), - ograniczone możliwości transportu kotłów (wąskie otwory drzwiowe i okienne) 3) Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej min. 40 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, 4) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej min. 95 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 700 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o. i c.w.u., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, 5) Wiejski Dom Kultury, Jasień 6 A, 77-122 Jasień Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej min. 40 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł na paliwo stałe, - instalacja c.o pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina tradycyjnego murowanego, - ograniczone możliwości transportu kotła (schody, barierki) 6) Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Dąbrówka, ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej min. 60 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - instalacja c.o. pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina stalowego izolowanego 7) Ochotnicza Straż Pożarna Mikorowo, Mikorowo 24, 77-116 Czarna Dąbrówka Minimalne parametry kotła: - moc kotłowni – kocioł o mocy nominalnej min. 20 kW, - pojemność zasobnika paliwa min. 400 L, - klasa efektywności energetycznej A+, - sprawność min 92% - klasa i rodzaj paliwa – pellet A1, A2, B wg PN EN 17225-2:2014, - automatyka m.in.: sterowanie podajnikiem paliwa, sterowanie palnikiem, pompami c.o., zapalarką, wentylatorem, - Klasa kotła 5 + ecodesign. Informacja dotycząca istniejącej kotłowni: - instalacja c.o. pracuje w układzie otwartym, - kocioł podłączony do komina stalowego izolowanego 5. Zakres obejmuje: 1) dostawę kotłów wraz z ich montażem w wskazanych powyżej lokalizacjach 2) rozruch technologiczny 3) uruchomienie techniczne 4) demontaż istniejących kotłów (zdemontowany kocioł należy zutylizować), 5) wykonanie montażu czopucha do komina, 6) zamontowanie zabezpieczeń instalacji, 7) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania, 8) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u, 9) wykonanie montażu pomp obiegowych, 10) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego, 11) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę, 12) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, 13) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone), 14) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia przedmiotowego źródła ciepła. 6. Rozwiązania równoważne. 1) W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 2) W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 7. Wszystkie zastosowania elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. 8. Zaleca się aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 9. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45331000 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 44621200 – 1 Kotły grzewcze. 45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 44621220 - 7 Kotły centralnego ogrzewania 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Przedmiotem niniejszego postpowania nie jest zawarcie umowy ramowej 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 14. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, a którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonanie dostawy i montażu kotłów na biomasę wraz z podłączeniem, sprawdzeniem instalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników w zakresie każdej wskazanej lokalizacji. 2) W ramach realizacji dostaw i montażu kotłów na biomasę Wykonawca zobowiązany jest do: a) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy; b) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; c) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu; d) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1369z późn. zm.), w szczególności Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie, a zatem Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach; e) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; f) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracji zgodności CE, atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i instrukcji użytkowania. g) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, h) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych, i) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania odbioru przedmiotu zamówienia, a w szczególności: • protokołów badań i sprawdzeń, • protokołów odbiorów technicznych, j) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, k) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego, l) aktualizacji harmonogramu rzeczowo - terminowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac, m) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów na biomasę w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru częściowego, 3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu produktów spełniających parametry techniczne zgodne ze wskazanymi w treści SIWZ, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami. 4) Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 5) W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu urządzenia niespełniającego parametrów wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający nie dopuści do montażu danego modelu urządzenia (nie wyda akceptacji o której mowa w rozdz. 3 pkt.15 ppkt 4) SIWZ. 6) Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy. 7) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 8) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o porządek w miejscach, w których ma zostać wykonana dostawa z montażem, 9) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu montażu i mienia oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane przy montażu. 10) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: a) za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym także ruchem pojazdów, b) za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 16. Okres gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-11-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-24 14:59
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP7.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • SIWZ618.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy200kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu231kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania232kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy364.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 5 - Wykaz dostaw251kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej239kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 7 - Dokumentacja techniczna22.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
 • Zał. nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych227.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-24 15:02
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka – II postępowanie - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-01 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-12-07 godz. 12:00
Oznaczenie: GPI.271.28.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-01
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-01 12:59
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP236.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-01 12:59
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ677.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-01 12:59
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka – II postępowanie - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-03 14:38
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-12-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-03 14:37
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami1.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-03 14:38
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-07 15:44
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.28.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 07.12.2020 r. o godz. 12:30;
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 390 648,00 złotych brutto;
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy wymienieni w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-07 15:43
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 15:44
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert411.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-07 15:43
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-18 14:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.28.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-18 14:16
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 14:18
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty579.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-18 14:16
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-31 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.28.2020
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o wyborze oferty
bez ponownej oceny ofert

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie p.z.p. zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-31 14:01
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 648.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-31 14:02
Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka – II postępowanie
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-28 19:27
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 614522-N-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-01-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-01-28 19:27
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-01-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-01-28 19:27
[drukuj]