Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2014-07-23 13:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2014-07-23
Data końca składania ofert: czwartek 2014-07-31 godz. 09:00
Szczegółowa informacja:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Czarna Dąbrówka: Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka
Numer ogłoszenia: 246868 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka , Czarna Dąbrówka 33, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, tel. 059 8212643, faks 059 8212644.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarnadabrowka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka z podziałem na części: Część nr 1 - Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw, Część nr 2 - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw, Część nr 3 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dzieci i personelu, Część nr 4 - Zakup i dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenia kuchni o, Część nr 5 - Zakup i dostawa mebli i wyposażenia sal, szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, wyposażenia wypoczynkowego, rolet okiennych oraz zabezpieczenia grzejników zabudową nr 6 - Zakup i dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, Część nr 7 - Zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3, 39.16.21.00-6, 39.16.10.00-8, 44.41.00.00-7, 44.41.17.00-1, 39.14.40.00-3, 39.22.00.00-0, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 39.71.34.30-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości uzależnionej od części dla której składa ofertę: Część nr 1 - 2 100,00 zł. Część nr 2 - 2 400,00 zł. Część nr 3 - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Część nr 4 - 1 600,00 zł. Część nr 5 - 2 100,00 zł. Część nr 6 - 1 600,00 zł. Część nr 7 - 1 900,00 zł.,co jest zgodne z art. 45 PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 10 - ocena wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prac stanowiących przedmiot zamówienia - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 10. - ocena wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 10. - ocena wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 10 - ocena wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 10. - ocena wg. zasady spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzi taka konieczność, 2) wypełniony załącznik: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - kalkulacja cenowa, w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych istotnych postanowień w stosunku do treści umowy, z wyjątkiem: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, społeczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia (dotyczy tylko robót budowlanych przy placu zabaw) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych tj. nagłych i silnych opadów deszczu, gradu, burz, uniemożliwiających położenia nawierzchni na placu zabaw, zamontowanie elementów zabawowych, wykonanie płotu/ ogrodzenia ze względu na zbyt mokrą nawierzchnię lub dokonane zniszczenia nie pozwalające na kontynuowanie prac. - Przesunięcie terminu na wykonanie robót budowlanych przy placu zabaw nie może być dłuższe niż czas trwania w/w warunków pogodowych i usunięcia skutków nimi wywołanych. Przedłużenie realizacji umowy w tym zakresie nie może przekroczyć jednak 30 dni w stosunku do ustalonego terminu realizacji umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy PZP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 - 16:00 ; wtorek - piątek 7:00 - 15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 sekretariat pokój nr 6 przy przesyłce poleconej, kurierskiej liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie wykonywane jest w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - projektu systemowego, dofinansowanego w całości na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/13-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do S.I.W.Z..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia toalet dzieci i personelu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.17.00-1, 39.14.40.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenia kuchni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 4 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i dostawa mebli i wyposażenia sal, szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, wyposażenia wypoczynkowego, rolet okiennych oraz zabezpieczenia grzejników zabudową.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 5 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.34.30-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup i dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 6 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 7 do S.I.W.Z...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
  data wytworzenia informacji: 2014-07-23
 • zdarzenie opublikował: Robert Puttkammer
  data dodania: 2014-07-23 13:53
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-19 11:43
Załączniki:
 • SIWZ332kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-07-23
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-23 13:54
 • Załącznik nr 117.83kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:22
 • Załącznik nr 213.04kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:22
 • Załącznik nr 319.01kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:22
 • Załącznik nr 422.02kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:23
 • Załącznik nr 535.31kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:23
 • Załącznik nr 662.11kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:23
 • Załącznik nr 721.76kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 07:23
 • Projekt budowlany11.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-07-22
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-24 13:09
 • Protokół z otwarcia ofert 995.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Puttkammer
   data wytworzenia informacji: 2014-07-31
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-07-31 15:15
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania801.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-08-22
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-08-22 14:56
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-09-08
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-09-08 16:08
Unieważnienie przetargu
data opublikowania zdarzenia: 2014-08-12 15:10
Typ zdarzenia: unieważnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Puttkammer
  data wytworzenia informacji: 2014-08-12
 • zdarzenie opublikował: Robert Puttkammer
  data dodania: 2014-08-12 15:10
Załączniki:
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA36.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Puttkammer
   data wytworzenia informacji: 2014-08-12
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-08-12 15:11
 • Uniewaznienie postępowania412.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-08-22
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-08-22 15:00
 • Wniosek w sprawie przedłużenia terminu718.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arleta Jaśniak
   data wytworzenia informacji: 2014-08-22
  • załącznik opublikował: Robert Puttkammer
   data dodania: 2014-08-22 15:00
[drukuj]