Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2022/BZP 00337187/01 - tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku w oparciu o instalację - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2022-09-07 20:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2022-09-07
Data końca składania ofert: czwartek 2022-09-15 godz. 10:00
Oznaczenie: 2022/BZP 00337187/01
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl
 
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku w oparciu o instalację
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e834dc24-2e90-11ed-8832-4e4740e186ac
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337187/01
Data ogłoszenia: 2022-09-07 12:07
Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/06/P

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

  • platformy - systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą
  • ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
  • poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: GPI.271.21.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka w
okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zagospodarowanie dotyczy takich odpadów jak: odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka przewidziane do przekazania do instalacji przetwarzania odpadów, odpady komunalne przewidziane do zebrania w PSZOK funkcjonującym na terenie gminy Czarna Dąbrówka, odpady (o kodzie 20 03 01), zebrane z miejsc ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka przewidziane do przekazania do instalacji przetwarzania odpadów
 
PROCEDURA
Termin składania ofert: 2022-09-15 10:00
Miejsce składania ofert:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29d0bd7f-5496-4cd2-ab8b-ba373f3c5008
Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 11:00
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
    data wytworzenia informacji: 2022-09-07
  • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
    data dodania: 2022-09-07 20:11
[drukuj]