Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2022/S 187-529620 GPI.271.23.2022 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od środa 2022-09-28 godz. 23:55 do poniedziałek 2022-10-31 godz. 10:00 piątek 2022-11-04 godz. 10:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 3.480.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty
data opublikowania zdarzenia: 2022-09-28 23:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2022-09-28
Data końca składania ofert: poniedziałek 2022-10-31 godz. 10:00
Oznaczenie: 2022/S 187-529620
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 3.480.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty
Identyfikator postępowania: cd7ee552-da3c-4bbe-92e1-cd0f8fb1d3cb
Numer ogłoszenia: 2022/S 187-529620
Data ogłoszenia: 2022-09-28 10:04

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

 • platformy - systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą
 • ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
 • poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: GPI.271.23.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finasowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do maksymalnej wysokości 3.480.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej kwot

PROCEDURA
Termin składania ofert: 2022-10-31 10:00
Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd7ee552-da3c-4bbe-92e1-cd0f8fb1d3cb
Termin otwarcia ofert: 2022-10-31 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2022-09-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-09-28 23:56
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-29 02:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 3.480.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2022-10-22 01:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2022-11-04 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.271.23.2022
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści Specyfikacja Warunków Zamówienia
wraz z jej załącznikami

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy PZP zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) oraz jej załącznika nr 1 - Formularz ofertowy.

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na otrzymane zapytania od Wykonawców.  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy PZP zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd7ee552-da3c-4bbe-92e1-cd0f8fb1d3cb  informację o zmianie treści SWZ oraz jej załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2022-10-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-10-22 01:05
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-22 01:07
[drukuj]