Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2022/BZP 00431226/01 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2022-11-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2022-11-21 godz. 10:00
Oznaczenie: 2022/BZP 00431226/01
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka
Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dc06189-600c-11ed-8832-4e4740e186ac
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431226/01
Data ogłoszenia: 2022-11-09 11:59
Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/07/P

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

 • platformy - systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą
 • ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
 • poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: GPI.271.29.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. polegające na odbiorze i  transporcie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych:

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna Dąbrówka,
b) powstałych i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podkomorzycach,
c) z miejsc ogólnodostępnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka.

PROCEDURA
Termin składania ofert: 2022-11-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e6079a6a-c21a-48bd-9d68-d7150edf1f1b
Termin otwarcia ofert: 2022-11-17 11:00

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-11-10 06:37
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-15 21:35
Typ zdarzenia: zmiana treści SWZ
Oznaczenie: GPI.271.29.2022
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
wraz z jej załącznikami

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwane dalej - SWZ) oraz załącznika nr 1- formularz ofertowy, załącznika nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 5 - wzór umowy.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy PZP zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e6079a6a-c21a-48bd-9d68-d7150edf1f1b , informację o zmianie SWZ oraz jej załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2022-11-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-11-15 21:34
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 21:34
Załączniki:
 • Zmiana SWZ268.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2022-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-15 21:36
 • Ogłoszenie o zmianie SWZ46.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2022-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-15 21:36
[drukuj]