Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2022/BZP 00478890/01 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego – II postępowanie
data opublikowania zdarzenia: 2022-12-06 23:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2022-12-06
Data końca składania ofert: czwartek 2022-12-22 godz. 10:00
Oznaczenie: 2022/BZP 00478890/01
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia
kompleksu sportowego – II postępowanie
Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb292f8a-7558-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478890
Data ogłoszenia: 2022-12-06 13:31

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

 • platformy - systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą
 • ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
 • poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: GPI.271.31.2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 2/7, obręb Czarna Dąbrówka w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja. Zadanie inwestycyjne obejmuje:

 1. modernizację kompleksu sportowego na gminnym stadionie sportowym w Czarnej Dąbrówce, na którą składa się :
  1. przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z naturalnej trawy na nawierzchnię z trawy rolowanej o wymiarach 68m x 105m z poboczami trawiastymi i z oznaczeniem pola gry (linie min. graniczne, boczne, bramkowe, punkt środkowy, pola bramkowe, pola karne, łuki koła, chorągiewki, łuki pola rożnego, bramki).
  2. wyposażenie boiska i bieżni: dwie bramki do piłki nożnej, siatki do bramek, chorągiewki narożne, wózek do malowania linii emulsją, bloki startowy - stalowe, podium z włókna szklanego.
  3. budowa bieżni lekkoatletycznej i innych urządzeń lekkoatletycznych (skocznia w wzwyż, rzutnia młotem i dyskiem, rzutnia oszczepem, skocznia skoku o tyczce)
  4. budowa odwodnienia bieżni lekkoatletycznej z odprowadzeniem wód opadowych
  5. montaż elementów dodatkowych: ławki stalowe z oparciem (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (4 szt.), maszty flagowe (3 szt.)
  6. roboty rozbiórkowe i inne związane z realizacją inwestycji
 2. wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska sportowego i bieżni (8 masztów oświetleniowych o wysokości 15 m z oprawami oświetleniowymi). Na każdym słupie zamontować 2 oświetlacze.
 3. budowa skateparku na którą składa się:
  1. budowa urządzeń skateparku: Roll-in +Bank Ramp, Jumpbox, Funbox, Quarter Pipe + Mini Quarter
  2. wykonanie ciągów pieszych i pozostałych prac
  3. wykonanie schodów terenowych (schody o czterech stopniach o szerokości 35 cm i wysokości 15 cm o nawierzchni z kostki betonowej pukanej gr 8 cm
  4. montaż ławek betonowych z oparciem - 5 szt.
  5. montaż 2 szt. koszy betonowy d) Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia skateparku - 4 maszty oświetleniowe o wysokości h=9 m z oprawami oświetleniowymi
 4. Wykonanie nawodnienia boiska sportowego
  1. wykonanie prefabrykowanego zbiornika betonowego retencyjnego o pojemności V=52m3
  2. montaż pompy
  3. wykonanie nawodnienie boiska do piłki nożnej
  4. odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu i placu betonowego

PROCEDURA
Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00
Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c54ada07-b078-40bc-98be-bb506e6cae34
Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2022-12-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-12-06 23:35
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 08:25
[drukuj]