Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 608113-N-2017 z dnia 2017-10-27 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-27 09:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2017-10-27
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-11-13 godz. 09:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 608113-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 608113-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.

Gmina Czarna Dąbrówka: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I
Numer referencyjny: GPI.271.11.2017.CP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity – ETAP I. Zadanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 239, 342, 343, 529 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka. Etap I obejmuję wykonanie przebudowy drogi na odcinku 110,00 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa – branża drogowa (załącznik nr 11 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa (załącznik nr 12 do SIWZ), przedmiar robót – branża drogowa (załącznik nr 13 do SIWZ), dokumentacja projektowa – branża elektryczna (załącznik nr 14 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna (załącznik nr 15 do SIWZ) oraz przedmiar robót – branża elektryczna (załącznik nr 16 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233222-1

45450000-6

45311100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-12-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, w ramach których wykonał nawierzchnię z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w raz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy, z tym, że termin realizacji zadania może ulec przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania okoliczności wymienionych poniżej: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (zamiennych), których wykonanie powoduje przesunięcie terminu końcowego zakończenia robót, b) w przypadku wystąpienia wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, c) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, d) w przypadku wydania dodatkowych decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, e) w przypadku konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót. f) w przypadku zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, g) w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych– termin zostanie przedłużony o ilość dni roboczych wynikających z tych niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego. Zaistnienie tych przyczyn Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować. W wymienionych powyżej przypadkach Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego zasadności zmiany. 2) zmiany osób na zasadach określonych w § 3 ust. 20 i 23 umowy, 3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny ryczałtowej stanowiącej podstawę do rozliczeń, 6) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy, 7) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 9) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 10) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 11) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP; 12) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-10-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-10-27 09:05
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-27 14:22
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-27 14:45
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.11.2017.CP
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I”

o wartości poniżej 5 225 000 euro                           

Znak sprawy GPI.271.11.2017.CP

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

             e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl   lub   zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane

Kod CPV: 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV: 45233222-1 – Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

Kod CPV: 45450000–6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kod CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity – ETAP I. Zadanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 239, 342, 343, 529 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka. Etap I obejmuję wykonanie przebudowy drogi na odcinku 110,00 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa – branża drogowa (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa (załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiar robót – branża drogowa (załącznik nr 10 do SIWZ), dokumentacja projektowa – branża elektryczna (załącznik nr 11 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna (załącznik nr 12 do SIWZ) oraz przedmiar robót – branża elektryczna (załącznik nr 13 do SIWZ).

UWAGA: Wykonawca w ramach wykonywania robót  w branży elektrycznej winien wykonać roboty określone w przedmiarze robót dla branży elektrycznej (załącznik nr 16 do SIWZ) tylko w pozycjach pkt. 1-6 oraz 10.

Wykonane roboty elektryczne mają zapewnić możliwość montażu lamp typu LED w następnym etapie zamówienia.  Zakres robót elektrycznych wynosi 210 m.

3.3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacjach projektowych (załączniki nr 8-13 do SIWZ). Zgodnie z art. 30 ust. 4 p.z.p. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 p.z.p.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacjach. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 p.z.p., wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty do dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Dokumentacja projektowa zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy PZP.

 

 

3.4.  Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z pkt. 13 SIWZ „Opis i sposób oceny kryteriów wyboru oferty”.

 

3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie następujących czynności:

- roboty w zakresie nawierzchni, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

3.6. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego przedstawi oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 3.5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w pkt 3.5. wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualne oświadczenie w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób.

Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. zapisy stosuje się odpowiednio w umowach z Podwykonawcami.

 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ.

3.9. Obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

2)  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

4)  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.  

5)  Wykonawca poniesie koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy jak i samą organizacją ruchu (zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie robót w pasie drogowym dróg powiatowych, krajowych, przekazanie placu budowy, itp.). Wykonawca sporządzi projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. oraz poniesie związane z tym koszty. Wykonawca przekaże projekt  czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Bytowie, Zarządowi Dróg  Powiatowych w Bytowie w celu przekazania pasa drogowego oraz prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych.

6)  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się  do przywrócenia stanu poprzedniego nawierzchni dróg, używanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę.

7)      Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót – jeżeli

zajdzie taka potrzeba.

8)      Zaplecze techniczne powinno być odizolowane od gruntu i wód gruntowych, stanowiska dla sprzętu technologicznego powinny być zadaszone.

9)      Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych, niedopuszczalne jest stosowanie maszyn mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntów lub wód powierzchniowych. Przenośne urządzenia sanitarne należy zabezpieczyć. Paliwa należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, w magazynach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

10)     Większość materiałów należy wytwarzać poza terenem inwestycji i dowozić na miejsce wbudowania.

11) Powstające podczas budowy odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

12)     Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

13)     Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

14)     Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy- pracownikom organów nadzoru budowlanego, przedstawicielom zamawiającego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

15)     Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót.

16) Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

17)     W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

18)  Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego robót zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

19) Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku przerwania wykonywania robót, do zapewnienia przejezdności drogi objętej zakresem zamówienia.

3.10. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   

d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2017 r.

Pełna treść SIWZ do pobrania w załączniku poniżej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-10-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-10-27 14:13
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść355.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 1 - Formularz oferty31.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 2 - oświadczenie21.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 3 - wykaz robót17.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu18.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 5 - lista podmiotów17.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 6 - zobowiązanie innych podmiotów16.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 7- Wzór umowy52.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 8 - dokumentacja projektowa - drogi7.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 9 - STWiOR - drogi40MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 10 - Przedmiar robót - drogi943.71kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 11 - Dokumentacja projektowa - elektryka14.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 12 - STWiOR - elektryka2.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
 • Zał. nr 13 - Przedmiar robót - elektryka966.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-10-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-10-27 14:47
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-13 21:50
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.11.1.2017.CP
Szczegółowa informacja:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 225 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia nr 608113-N-2017 z dnia 27.10.2017 r.,  na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I”.

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania brutto: 121 194,01 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 01/100).

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

Firma Usługowo – Budowlana

Witold Cygert

ul. Kościelna 6

83-341 Gowidlino

185 250,30 zł

60

miesięcy

20.12.2017 r.

21 dni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-11-13 21:51
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 21:51
Załączniki:
 • Protokół z otwarcia ofert239.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-11-13 21:51
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-13 22:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.11.2.2017.CP
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 225 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia nr 608113-N-2017 z dnia 27.10.2017 r.,  na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I”.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity dz. nr 239, 342, 343, 529 – ETAP I”.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 121 194,01 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-11-13 21:55
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 303.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-11-13 21:56
[drukuj]