Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 636139-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2017-12-27 13:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2017-12-27
Data końca składania ofert: wtorek 2018-01-09 godz. 09:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 636139-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.12.2017.CP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wymiana 551 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników w ilości 467 szt. wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary fotometryczne.

II.5) Główny kod CPV: 31520000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45316110-9

45311200-2

45311100-1

71355200-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część, o wartości brutto dostawy wraz z montażem nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, tj.: • co najmniej dwie osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV - świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy, - zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN • co najmniej jedną osobę posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV, - świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanym przez ośrodek szkoleniowy, - zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 8 do SIWZ; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wg załącznika nr 9 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 3) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. b SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) deklaracja zgodności dla znaku CE lub równoważną oraz certyfikat dla znaku ENEC lub równoważny dla opraw, które Wykonawca zaoferował Zamawiającemu w przedmiocie zamówienia; 2) kompletne obliczenia fotometryczne wraz z bilansem mocy oferowanych opraw w formie wydruków oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD dla przęseł charakterystycznych, dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej. Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED, spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego; 3) karty katalogowe wszystkich proponowanych typów opraw wraz z aktualnymi zdjęciami, 4) próbki w postaci jednej oprawy oświetlenia ulicznego i jednej oświetlenia parkowego. Wraz z oprawą należy dostarczyć wszelkie wymagane prawem oraz określone w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej materiałów i dostaw dokumenty, w tym: deklaracje własności użytkowych, karty techniczne i certyfikaty

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnioną tabelą - Tabelaryczny wykaz opraw stanowiącą o załącznik nr 1 do Formularza oferty, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 4) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium znajdują się w pkt. 8 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca. 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli warunki atmosferyczne odnotowane w dzienniku modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Czarna Dąbrówka uniemożliwią prowadzenie prac ze względu na zachowanie bezpieczeństwa osób wykonujących prace lub ze względu na niemożliwość dochowania standardów jakościowych określonych w obowiązujących przepisach – o ilość dni roboczych wynikających z tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, odnotowanych w dzienniku modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Czarna Dąbrówka; b) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; 2. Poza wymienionymi w pkt. 1 przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 3. Do każdej propozycji zmiany umowy, Strona umowy inicjująca zmianę przedstawi drugiej Stronie umowy: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie i inne dowody uzasadniające zmianę wynagrodzenia. 4. Zmiana postanowień umowy w zakresie określonym w pkt. 1.i 2 wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-12-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-12-27 13:51
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-12-27 14:10
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.12.2017.CP
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

o wartości poniżej 209 000 euro

 

                          

Znak sprawy GPI.271.12.2017.CP

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

             e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa

Kody CPV dotyczące zamówienia:

Główny kod:

- 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Dodatkowe kody:

- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 71355200-3 Wykonywanie badań.

 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 551 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych  na energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników w ilości 467 szt. wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  dla słupów kablowych, a także pomiary fotometryczne.

3.3. Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności :

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 • Dokumentacja techniczna (Zał. nr 10 do SIWZ)
 • Specyfikacja techniczna materiałów i dostaw (Zał. nr 11 do SIWZ);
 • Audyt oświetlenia ulicznego (Zał. nr 12 do SIWZ);
 • Formularz kalkulacji ceny (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty- zał. nr 13 do SIWZ).

 

3.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • montaż 39 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,
 • wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników,
 • wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,
 • wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponad umownego poboru energii biernej;
 • wymianę przewodów w słupach kablowych,
 • przekazanie zdemontowanego  materiału do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku,
 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych,
 • wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji  przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych, dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej,
 • dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Przeznaczono do wymiany 551 opraw oświetleniowych. Łączna moc znamionowa opraw po ich wymianie nie może przekraczać 31,21 kW. Do zabudowy należy przewidzieć oprawy drogowe, określone w miejscowościach w załączniku nr 1 do dokumentacji technicznej.

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod następującymi warunkami:

 • Zastosowane oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji technicznej określone dla poszczególnych dróg  w załączniku nr 1 do dokumentacji technicznej);
 • Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 31,21 kW łącznej mocy zainstalowanej.

 

3.5. Zastosowane oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:

 • II klasa ochronności przeciwporażeniowej.
 • Temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300K
 • Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70.
 • Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV.
 • Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).
 • Stopień szczelności oprawy min IP 65.
 • Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary.  W przypadku opraw parkowych dopuszcza się kolor czarny.
 • minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu);
 • Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych
 • Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA.
 • Oprawa musi posiadać deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważny oraz być dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Oprawa musi posiadać certyfikat ENEC lub równoważny [przy czym, aby certyfikat był uznany za równoważny musi:

a) być nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej;

b) i zarazem potwierdzać wykonanie zgodnie ze wszystkimi normami (standardami), które potwierdza certyfikat ENEC.

 • Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10º +10º.
 • Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji.

Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70% wartości znamionowej.

 

UWAGA: Do formularza oferty należy dołączyć załącznik nr 1 do oferty- tabelaryczny wykaz opraw, w którym należy podać: rodzaj oferowanej oprawy LED (zgodną z warunkami opisanymi w SIWZ), klasę oświetleniową dla jezdni po redukcji oraz poziom zastosowanej redukcji [%], klasę oświetleniową dla chodnika po redukcji oraz poziom zastosowanej redukcji [%]; moc oprawy LED oraz moc oprawy LED po redukcji. Dane podane w załączniku nr 1 do formularza oferty muszą spełniać warunki określone w SIWZ, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

 

3.6. Do obowiązków Wykonawcy należy osiąganie efektu ekologicznego:

- zużycie energii po wykonaniu modernizacji ma wynieść nie więcej niż 112 434 kWh rocznie;

- ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 73,9 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż  44,6 %, czego potwierdzeniem będzie sporządzany raport (Wg wzoru w zał. do umowy) za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, począwszy od raportu za 2018 r do roku 2023 r.

 

3.7. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia jakie zamierza wbudować Wykonawca musza być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać:

 • wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane,
 • wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

3.8. Przy sporządzaniu kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia, opisanego w SIWZ obejmujące również.:

 1. urządzenie i utrzymywanie terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy;
 2. montaż liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych w celu ustalenia czasu świecenia opraw, które posłużą do weryfikacji celu projektu czyli zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia emisji CO2;
 3. zapewnienie dozoru terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, w tym wbudowanych urządzeń i materiałów do dnia odbioru końcowego, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ostatecznego uporządkowania tego terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie - na odbiór końcowy;
 4. demontaż, naprawa i montaż m.in. tymczasowych obiektów i elementów zagospodarowania terenu - o ile zajdzie taka konieczność;
 5. zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (przejść) objętych terenem wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy (np. poprzez wykonanie obejść dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac);
 6. przeprowadzenie badań - wykonawca przed rozpoczęciem montażu jest zobowiązany do przeprowadzenia badań przy użyciu analizatora sieci losowo wybranej oprawy z każdego typu oraz mocy;
 7. uzyskanie stosownych dokumentów wymaganych obowiązującymi  przepisami  potwierdzających wymaganą jakość robót, wbudowanych zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów budowlanych i urządzeń;
 8. koszty dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej Energa Operator i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wraz  z kosztami wyłączenia energii – o ile zajdzie taka konieczność;
 9. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbędnych do wykonania  kompletnego dzieła i przekazania go do użytku;
 10. zakup i transport materiałów, urządzeń do obiektu objętego terenem   wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy wraz z  ich  transportem wewnętrznym;
 11. inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszące i pomocnicze), których wykonanie może okazać się  niezbędne w celu wykonania robót podstawowych w zakresie uprawniającym do uznania przedmiot zamówienia za kompletne dzieło; uporządkowania terenu po przeprowadzonym montażu;
 12. umożliwienie wstępu na teren wykonywania prac pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

 

3.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione pkt. 6.4 SIWZ.

3.10. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

 

3.11. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i montażem urządzeń zobowiązany jest każdorazowo do składania tzw. wniosku materiałowego (wraz z wymaganymi certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatami zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną itp.) Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

3.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane dostawy stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

 

3.13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentu świadczącego o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną  co najmniej: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

 

3.14. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
g) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
h) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

            1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę         wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część, o wartości brutto dostawy wraz z montażem nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 

b) Wykonawca skieruje do realizacji  zamówienia następujące osoby, tj.:

 • co najmniej dwie osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV
 • świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN
 • co najmniej jedną osobę posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,
 • świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac
  w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanym przez ośrodek szkoleniowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN

oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

 

Pełna treść SIWZ do pobrania w załącznikach!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2017-12-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2017-12-27 14:07
Załączniki:
 • SIWZ712.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:16
 • Zał. nr 1 - formularz ofertowy118.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 2 - oświadczenie105.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 3 - wykaz robót101.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 4 - wykaz osób101.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 5 - grupa kapitałowa101.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 6 - zobowiązania innych podmotów100.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 7 - wzory umów163.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 8 - oświadczenie o braku wyroku94.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu z tyt. podatków93.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 10 - dokumentacja techniczna4.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 11 - specyfikacja techniczna materiałów605.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 12 - audyt oświetlenia ulicznego2.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
 • Zał. nr 13 - formularz kalkulacji ceny213.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2017-12-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2017-12-27 14:15
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2018-01-09 14:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.12.1.2017/2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 209 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 636139-N-2017 z dnia 27.12.2017 r.,  na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, co następuje:

 • Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 990 378,26 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 26/100).
 • W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional Mariusz Maszota

 

ul. Modrzewiowa 4a/26

81-074 Gdynia

894 149,13 zł

120

miesięcy

30.04.2018 r.

30 dni

2

AMZ  Elektro

Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej Curie 49

87-100 Toruń

 

968 010,00 zł

120 miesięcy

30.04.2018 r.

30 dni

3

ZEUS S.A.

ul. Obrońców Westerplatte 1

83-000 Pruszcz Gdański

956 940,00 zł

120 miesięcy

30.04.2018 r.

30 dni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-01-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-01-09 14:01
Załączniki:
 • Protokół z otwarcia ofert402.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-09 14:01
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-06 22:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.12.3.2017/2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA           

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 209 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 636139-N-2017 z dnia 27.12.2017 r., na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, zwanej dalej „ustawą p.z.p.”) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional Mariusz Maszota, ul. Modrzewiowa 4a/26, 81-074 Gdynia. Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 894 149,13 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 13/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional Mariusz Maszota

ul. Modrzewiowa 4a/26

81-074 Gdynia

60,00

40,00

100,00

2.

AMZ  Elektro

Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej Curie 49

87-100 Toruń

 

55,42

40,00

95,42

3.

ZEUS S.A.

ul. Obrońców Westerplatte 1

83-000 Pruszcz Gdański

56,06

40,00

96,06

          

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

            Jednocześnie informuję, iż z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-02-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-02-06 22:45
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:10
Załączniki:
 • Informacja o wyborzy oferty537.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-06 22:46
[drukuj]