Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.7013.1.2018.CP - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”
data opublikowania zdarzenia: 2018-01-31 23:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-01-31
Data końca składania ofert: wtorek 2018-02-06 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.7013.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”.

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia, który jest przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą:

1) dokumentacji technicznej

2) specyfikacji technicznej materiałów i dostaw;

3) audytu oświetlenia ulicznego;

4) formularzu kalkulacji ceny (przedmiaru robót);

5) wzoru umowy z Wykonawcą inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (zwanej dalej „umową z Wykonawcą inwestycji”).

Wymienione powyżej dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

3. Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” został ogłoszony w dniu 09.01.2018 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej https://www.bip.czarnadabrowka.pl/.

 

4. Nadzór, polegający w ujęciu ogólnym na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków:

3.1. na etapie realizacji inwestycji:

 1. reprezentowanie Zamawiającego na terenie prowadzonych prac przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zgodnie z umową z Wykonawcą inwestycji, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 2. współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania,

 3. uczestnictwa w przekazaniu terenu wykonywanych prac dotyczących instalacji opraw oświetleniowych,

 4. sprawdzania i zatwierdzania jakości wykonanych usług, materiałów i zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

 5. uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych,

 6. monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji inwestycji,

 7. przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych elementów oraz całego zadania z przekazaniem do użytkowania,

 8. kontroli nadzorowanych przez siebie robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy,

 9. wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Dąbrówka, dotyczących realizowanego zadania,

 10. wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

 11. potwierdzania swojej obecności na budowie zapisem w dzienniku modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Dąbrówka i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

 12. nadzorowanie prac w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

 13. w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania usługi modernizacji oświetlenia,

 14. uczestnictwa w pracach komisji technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw montażu w toku jego realizacji,

 15. udziału przy wykonywaniu prób i sprawdzeń zrealizowanych elementów zadania,

 16. sprawdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (wymienionych z umowie z Wykonawcą inwestycji).

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji:

1) branie udziału w komisjach powoływanych w ramach przeglądów gwarancyjnych,

2) branie udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:

a) branie udziału w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia występowania wad i przyczyny ich powstania;

b)  protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiającego, usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych;

c) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji, roszczeń dotyczących rękojmi za wady lub gwarancji.

3)  współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji.

 

3. Termin obowiązywania zamówienia określą terminy wykonania inwestycji, które zostaną określone w umowie z wykonawcą realizującym inwestycję. Oprócz obowiązków w toku realizacji inwestycji, zakres umowy obejmuje również świadczenie usług w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę inwestycji.

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie się od dnia protokolarnego przekazania terenu wykonywanych prac dotyczących instalacji opraw oświetleniowych Wykonawcy inwestycji do dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Planowany termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.04.2018 r.

6. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu stosownie do faktycznego terminu realizacji inwestycji.

7. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4. Redukcja emisji.

 

KOD CPV: 71.52.00.00 - 9    Usługi nadzoru budowlanego

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu wykonywanych prac dotyczących instalacji opraw oświetleniowych Wykonawcy inwestycji do dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Należność za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po zakończeniu całości inwestycji na podstawie protokołu odbioru inwestycji oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

 

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty w zakresie każdej części zamówienia zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 100 pkt.

 

2) Opis kryteriów:

 „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:        

Pc  =

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia podane w pkt. II Zapytania oraz przy uwzględnieniu innych wymagań określonych w Zapytaniu oraz w załącznikach do Zapytania.

2. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ofertową obejmująca całość zamówienia.

3. W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, powyższą informację należy podać w ofercie.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.  Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278).

Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów  lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2.  Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2) oraz kopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach oraz o wpisie do izby zawodowej.

4. Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.

5. Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do 06.02.2018 r. do godz.1000

 

X. WYMOGI  FORMALNE:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

2.  Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;

 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;

 3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3.  Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. IX zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4. Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści  informacje o zmianie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Celina Papuga tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

Pracownik merytoryczny: Adam Wojnicz

Sporządziła: Celina Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-01-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-01-31 23:23
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe2.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
 • Zał. nr 3 - Dokumentacja techniczna4.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
 • Zał. nr 4 - specyfikacja techniczna materiałów i dostaw605.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
 • Zał. nr 5 - audyt oświetlenia ulicznego2.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
 • Zał. nr 6 - formularz kalkulacji ceny213.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
 • Zał. nr 7 - wzór umowy z wykonawcą inwestycji153.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-01-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-01-31 23:27
[drukuj]