Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI. 271.3.2018.CP - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej do Gdańska dla uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka - Zapytanie ofertowe
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-16 21:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-02-16
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-02-26 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI. 271.3.2018.CP
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

 

Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej
do Gdańska dla uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie 1-dniowej wycieczki edukacyjno - integracyjnej do Gdańska dla 82 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wraz z 7 opiekunami w okresie od 12 do 15 czerwca 2018 r. (wybór dnia w tym przedziale czasowym zależy od Wykonawcy).

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia w szczególności:

 1. transport na całej trasie wycieczki, tj. na terenie gminy Czarna Dąbrówka (zarówno na etapie wyjazdu jak i powrotu), z terenu gminy Czarna Dąbrówka do Gdańska oraz z Gdańska na teren gminy Czarna Dąbrówka, przy założeniu czterech miejsc zbiórki/wysiadania na parkingach Szkół Podstawowych w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Nożynie oraz Jasieniu;
 2. kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;
 3. podróż autokarem turystycznym o ilości miejsc wymaganej dla grupy wycieczkowej oraz o standardzie (siedzenia uchylne, klimatyzacja, TV, DVD, itp.) wraz obsługą kierowców dostosowaną do czasu trwania wycieczki;
 4. pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
 5. pokrycie kosztu wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych miejsc i obiektów, z uwzględnieniem zwiedzania Centrum Hewelianum (zapewnienie zwiedzenia min. 2 interaktywnych wystaw spośród  wystaw:  „Dookoła świata”, „Z energią”, „Hewelianum bez barier”)
 6. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika wycieczki;
 7. zapewnienie wyżywienia: obiad dwudaniowy (zupa, danie mięsne, surówka, kompot, ziemniaki/frytki).

 

 1. Zamówienie stanowi część zadań projektu: „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, dofinansowanego na podstawie umowy nr RPPM.03.02.01-22-0045/15-00.

 

KOD CPV: 63.51.10.00 – 4 Organizacja wycieczek

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania jednodniowej wycieczki w okresie 12-15.06.2018 r. (wybór dnia w tym przedziale czasowym zależy od Wykonawcy).

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

 

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 90 pkt.

• zapewnienie dodatkowych atrakcji – waga po 5 pkt. za każdą z dwóch dodatkowych atrakcji, co łącznie daje 10 pkt. za dwie dodatkowe atrakcje.

 

2) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia (całej wycieczki) przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za całą wycieczkę, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:     

Pc  =

Cn

×   90 pkt.

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

 

b) „zapewnienie dodatkowych atrakcji”

- Zwiedzanie Stadionu Energa Gdańsk wraz z pokryciem kosztów biletów wstępu – Ba= 5 pkt.

- Zwiedzanie Ośrodka Kultury Morskiej (wystawa interaktywna) wraz z pokryciem kosztów biletów wstępu – Bb= 5 pkt.

Ocena w kryterium „zapewnienie dodatkowych atrakcji” będzie dokonywana na podstawie dodatkowych atrakcji zaznaczonych przez Wykonawcę w pkt. 2 formularza ofertowego, wg wzoru:

Bn= Ba+ Bb

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = Pc + Bnv+1a78H6gJs20ZA11kAAAAAElFTkSuQmCC 

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Bn– liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Zapewnienie dodatkowych atrakcji”

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością oraz podatek w należnej wysokości.

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania) cenę jednostkową brutto zamówienia przypadającą na jednego ucznia (zawierającą przypadający na jednego ucznia koszt zapewnienia opieki i udziału opiekunów) i cenę brutto za realizację całej wycieczki, z uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.

3) Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla całego zamówienia:

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1553 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o sługach turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa;

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zorganizował co najmniej jedną wycieczkę na minimum 50 osób.

 

 1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ppkt. 1) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w ppkt. 1) lit. a),
 2. wykaz wycieczek zorganizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie ppkt. 1) lit. b); wg załącznika nr 2 do Zapytania.
 1. Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „oferta na zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej do Gdańska dla uczniów z terenu Gminy Czarna Dąbrówka” do dnia 26.02.2018 r. do godz.1100 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

X. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 1115 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

XI. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
 3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. IX zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m. in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)
 2. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów, lub obiektywną przyczyną nie wynikającą z działania ani zaniechania Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.

 

8) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Celina Papuga tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

Pracownicy merytoryczni: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk

Sporządziła: Celina Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-02-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-02-16 21:46
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 21:48
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-16 21:47
Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej do Gdańska dla uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-28 22:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI. 271.3.2.2018.CP
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia nr 1089817 z dnia 16.02.2018 r. opublikowanego w Bazie Konkurencyjności oraz zapytania ofertowego z dnia 16.02.2018 r. umieszczonego na stronie internetowej: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/ na Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej do Gdańska dla uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą „Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – integracyjnej do Gdańska dla uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd, ul. Złota 11B/33, 78-100 Kołobrzeg. Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  7 298,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Zapewnienie dodatkowych atrakcji

Punkty

Punkty

1.

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

82,58

10,00

92,58

2.

UPHOTEL Sp. z o.o.

ul. Solna 4

58-500 Jelenia Góra

61,61

10,00

71,61

3.

Biuro Turystyczne BIT

Danuta Reptowska

ul. Jana Pawła II 3

77-100 Bytów

84,76

10,00

94,76

4.

Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd, ul. Złota 11B/33, 78-100 Kołobrzeg

90,00

10,00

100,00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-02-28
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-02-28 21:57
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:12
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty307.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-28
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-28 22:03
[drukuj]