Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 520174-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Ogłoszenie nr 500047466-N-2018 z dnia 05-03-2018 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2018-02-19 godz. 22:05 do wtorek 2018-03-06 godz. 10:00 czwartek 2018-03-08 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-19 22:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-02-19
Data końca składania ofert: wtorek 2018-03-06 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 520174-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 520174-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Gmina Czarna Dąbrówka: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych; tytuł operacji 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno
Numer referencyjny: GPI.271.4.2018.CP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Nożyno na odcinku długości 349 m. Zadanie obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 56 obręb Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka. 1) Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Nawierzchnia z kostki betonowej starobruk zostanie wykonana w minimum trzech kolorach. 2) Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ), STWIO robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-04-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania budowlane o wartości każdego zadania minimum 200 000,00 zł. brutto, polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji drogi, w ramach których wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podaniem rodzaju i wartości zadania, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278); Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 8 do SIWZ; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - wg załącznika nr 9 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w raz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. b SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium znajdują się w pkt. 8 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej wynikłej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub realizacji dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności klęski żywiołowe oraz warunki odbiegające od typowych dla pory roku uniemożliwiające prowadzenie robót) lub inne okoliczności uznawane za zdarzenia siły wyższej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), których pomimo zachowania należytej staranności, strony przewidzieć nie mogły, a które mogłyby spowodować istotną zmianę warunków realizacji zamówienia; zaistnienie tych przyczyn Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń dokumentacji projektowej w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy i uzyskania założonego efektu użytkowego lub w sytuacji zwiększenia bezpieczeństwa lub uwzględnienia wniosków i sugestii użytkowników drogi mających wpływ na lepszą organizacje ruchu i poprawę bezpieczeństwa, d) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3) Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ppkt. 1) i 2), jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek zmiana wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Poza wymienionymi w pkt. 16.2. przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-02-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-02-19 22:08
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-19 22:30
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.4.2018.CP
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

o wartości poniżej 5 548 000 euro

                  

Znak sprawy GPI.271.4.2018.CP

 

Pełna treść SIWZ do pobrania w załącznikach poniżej

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl   lub   zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą Pzp"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.5.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 p.z.p.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: roboty budowlane

Kod CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Kod CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

3.2. Przedmiotem zamówienia wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Nożyno na odcinku długości 349 m.Zadanie obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 56 obręb Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka.

1) Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Nawierzchnia z kostki betonowej starobruk zostanie wykonana w minimum trzech kolorach. 

2) Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ), STWIO robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

Niniejsze zmówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia:od dnia podpisania umowy do 20.04.2018 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

5.2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

            1) zdolności technicznej lub zawodowej:

            a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania budowlane o wartości każdego zadania minimum 200 000,00 zł. brutto, polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji drogi, w ramach których wykonano nawierzchnię z kostki betonowejwraz z podaniem rodzaju i wartości zadania, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

 • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278);

Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów  lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

5.3. Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu

1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 5, pkt. 6 i  pkt. 8 ustawy PZP:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3) Wykluczenie następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

4) Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy PZP, może zgodnie z art. 24 ust 8 ustawy PZP przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przedstawione przez wykonawcę dowody podlegać będą ocenie zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.

5) Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu.

5.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przez Zamawiającego na stronie internetowej po otwarciu ofert ( tj. informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.7. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6  i 8 ustawy PZP.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.2. SIWZ.

6) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest:

a) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ,

b) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ,

c) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg. załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności:

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego;

-  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

-  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.1. ppkt.1 SIWZ.

2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, (art. 36b ust. 2 ustawy PZP).

5.9.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5.10. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

8.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

- w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego : BS Łeba o/Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem ”wadium na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno- znak sprawy GPI.271.4.2018.CP ”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formieporęczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, treść tych gwarancji musi zawierać:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP,

5) termin obowiązywania gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą.

8.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w kopercie oznaczonej napisem: ”wadium na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno znak sprawy - znak sprawy GPI.271.4.2018.CP”,  w kasie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka  – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej wraz z ofertą.

8.5. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

8.6. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy.

8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 8.6., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej oraz gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  06.03.2018r. do godziny 1000
11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:
Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno”
„Nie otwierać przed dniem 06.03.2018 r. do godz. 1030”

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2018 o godz. 10:30 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-02-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-02-19 22:28
Załączniki:
 • Pełna treść SIWZ521.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty66.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 2 - oświadczenie68.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 3 - wykaz robót62.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 4 - wykaz osób65.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 5 - lista podmiotów64.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 6 - zobowiązania innych podmiotów61.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 7 - wzór umów108.94kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 8 - oświadczenie o niekaralności63.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 9 - oświadczenie o braku zaległych zobowiązań podatkowych63.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 10 - dokumentacja projketowa9.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 11 - STWiOR760.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
 • Zał. nr 12 - Przedmiar robót53.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-02-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-02-19 22:32
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - zmiana ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-05 23:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2018-03-08 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 500047466-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 500047466-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Czarna Dąbrówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520174-N-2018
Data: 19/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5, 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do S.I.W.Z. – formularza Oferty przetargowej, poprzez zmianę pkt 5 formularza Oferty przetargowej. Aktualna treść załącznika nr 1 do S.I.W.Z. – formularza Oferty przetargowej stanowi załącznik do modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.03.2018 r., którą opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka http://bip.czarnadabrowka.pl/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-03-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-03-05 23:19
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - zmiana SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-05 23:20
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.4.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”, znak sprawyGPI.271.4.2018.CP,opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520174-N-2018z dnia 19.02.2018r.

I. Dokonuje się zmianyzałącznika nr 1 do S.I.W.Z. – formularza Oferty przetargowej

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do S.I.W.Z. – formularza Oferty przetargowej, poprzez zmianę pkt 5 formularza Oferty przetargowej.

 

Zapis przed zmianą:

 1. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

Zapis po zmianie:

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 20.04.2018 r.

II. Dokonuje się zmiany w S.I.W.Z. punkt 11.1, 11.2, 11.3

Zapis przed zmianą:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  06.03.2018r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

„Nie otwierać przed dniem 06.03.2018 r. do godz. 1030

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2018 o godz. 1030w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

Zapis po zmianie:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  08.03.2018r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

„Nie otwierać przed dniem 08.03.2018 r. do godz. 1030

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2018 o godz. 1030w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do S.I.W.Z. – aktualny formularz Oferty przetargowej po modyfikacji z dnia 05marca 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-03-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-03-05 23:24
Załączniki:
 • SIWZ - modyfikacja447.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-05 23:25
 • Zał. nr 1 - aktualny na dzień 05.03.2018r fromularz oferty66.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-05 23:25
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - otwarcie ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-08 22:30
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.4.2.2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 520174-N-2018 z dnia 19.02.2018 r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, co następuje:

 • Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 333 980,30 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 30/100).
 • W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Dominik Brzeziński

 

Sznurki 115

83-324 Brodnica Górna

291 430,48 zł

60

miesięcy

20.04.2018 r.

30 dni

2

G&G Firma Drogowa

Artur Głuchaczka, Łukasz Głuchaczka Sp. J.

Brzeźno Lęborskie 4/11

84-213 Brzeźno Lęborskie

389 711,24 zł

60 miesięcy

20.04.2018 r.

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Drogowe

Roman Jereczek

Przyborzyce 7

77-100 Bytów

 

320 000,00 zł

60 miesięcy

20.04.2018 r.

30 dni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-03-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-03-08 22:30
Załączniki:
 • Protokół z otwarcia ofert381.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-08 22:31
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-29 10:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.4.4.2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 520174-N-2018 z dnia 19.02.2018 r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm., zwana dalej p.z.p.)  Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna. Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 291 430,48 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 48/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Dominik Brzeziński

Sznurki 115

83-324 Brodnica Górna

60,00

40,00

100,00

2.

G&G Firma Drogowa

Artur Głuchaczka, Łukasz Głuchaczka Sp. J.

Brzeźno Lęborskie 4/11

84-213 Brzeźno Lęborskie

44,87

40,00

84,87

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe

Roman Jereczek

Przyborzyce 7

77-100 Bytów

 

54,64

40,00

94,64

 

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Jednocześnie informuję, iż z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.

Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-03-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-03-29 10:10
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:13
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty474.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-29 10:11
[drukuj]